Lớp 11

2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±

Mời các em cùng tham khảo nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»± do Ôn Thi HSG tổng hợp bao gồm 2 đề thi mỗi đề thi được tạo thành từ các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức Sinh học 11 đã học.

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI GIỮA HK1 NĂM 2020-2021

MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 1:

Câu 1. Các tia sáng đỏ xúc tiến cho quá trình:

        A. Tổng hợp ADN                                              B. Tổng hợp cacbohidrat

        C. Tổng hợp prôtêin                                            D. Tổng hợp lipit

Câu 2. Sự hút khoáng thụ động phụ thuộc vào:

        A. Hoạt động trao đổi chất                                  B. Chênh lệch nồng độ ion

        C. Hoạt động thẩm thấu                                      D. Cung cấp năng lượng

Câu 3. Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

        A. Ứ giọt                                                              B. Thoát hÆ¡i nước và ứ giọt

        C. Rỉ nhá»±a                                                           D. Rỉ nhá»±a và ứ giọt

Câu 4. Sản phẩm quang hợp đầu tiên  của chu trình CAM là:

        A. AOA                        B. APG hoặc AOA       C. APG                         D. AlPG

Câu 5. Ở cây xanh, sự kiện nào có thể tiếp tục diễn ra trong cả 4 điều kiện: nắng, rải
rác có mây, đầy mây, mưa?

        A. Hấp thụ nước                                                  B. Hô hấp

        C. Quang hợp                                                      D. Thoát hÆ¡i nước

Câu 6. Lá cây có màu xanh là do:

        A. Bước sóng màu xanh tím được hấp thụ nhiều và tạo màu xanh cho lá

        B. Bước sóng màu xanh lục được hấp thụ và tạo màu xanh cho lá.

        C. Bước sóng màu xanh lục không được hấp thụ và phản xạ trở lại.

        D. Bước sóng màu xanh tím không được hấp thụ và phản xạ trở lại

Câu 7. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

        A. Chỉ mở ra lúc tiến hành quang hợp để hấp thụ CO2 vào ban ngày

        B. Chỉ đóng vào giữa trÆ°a lúc nhiệt độ quá cao làm hạn chế sá»± mất nước.

        C. Đóng vào ban ngày và chỉ mở vào ban đêm

        D. Đóng vào ban đêm và chỉ mở vào ban ngày

Câu 8. Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận
chuyển nước trong mạch gỗ?

        A. Lá»±c dính bám của phân tá»­ nước với nhau.

        B. Áp suất rễ

        C. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá.

        D. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước trong mạch gỗ

Câu 9. Năng suất kinh tế là:

        A. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các
sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

        B. 2/3 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các sản phẩm có giá
trị kinh tế đối với từng loại cây.

        C. 1/2 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan sinh sản của thá»±c vật.

        D. Là năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan hoa, quả hoặc lá.

Câu 10. Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:

        A. Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lí hoá của keo đất

        B. Làm cho cây nóng và héo lá

        C. Nồng độ dịch đất cao hÆ¡n dịch bào, tế bào lông hút không hút được nước
bằng cơ chế thẩm thấu.

        D. Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, mất ổn định thành phần chất nguyên
sinh.

Câu 11. Pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm  thá»±c vật nào chỉ diễn ra
trong chu trình canvin?

        A. Thá»±c vật CAM                                               B. Thá»±c vật C4 và thá»±c vật CAM

        C. Thá»±c vật C4                                                     D. Thá»±c vật C3

Câu 12. Nhóm thực vật chỉ có một loại lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp là:

        A. Chỉ có TV CAM                                             B. TV C3 và TV CAM

        C. TV C3 và TV C4                                              D. TV C4 và TV CAM

Câu 13. Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp cho quang hợp ở TV là:

        A. 0,01%                       B. 0,03%                        C. 0,02%                       D. 0,04%

Câu 14. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào?

        A. N2                                                                   B. H2O

        C. CO2                                                                 D. Các chất khoáng

Câu 15. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá có đặc điểm:

        A. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        B. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        C. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

        D. Vận tốc lớn được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

————Còn tiếp———-

ĐỀ 2:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau :

Câu 1: Cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng là:

       a. đỉnh sinh trưởng.                              b. Miền sinh trưởng dãn dài.

       c. Miền lông hút.                                 d. Miền lông hút và tế bào biểu bì rể

Câu 2: Rể cây hút nước bằng cơ chế :

       a.Chủ động                                                                                     b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế nước thấp đế nÆ¡i có thế nước cao                    d. khuếch tán.

Câu 3: Dịch của tế bào biểu bì rể ( lông hút) là ưu trương so với dung dịch đất do:

       a. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá          b. nồng độ các chất tan

       c. a và b                                               d. a hoặc b

Câu 4: Rể hấp thụ ion khoáng bằng cơ chế :

       a. Chủ động                                                                          b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế ion thấp đế nÆ¡i có thế ion cao               d. chủ động và thụ động

 Câu 5: Sá»± xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a.1 con đường        b. 2 con đường        c. 3 con đường       d.4 con đường

Câu 6: Sự xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a. con đường gian bào.      b.con đường tế bào chất     c. đngười nào caspari        d. a và b.

Câu 7: Đngười nào caspari có chức năng:

        a. Vận chuyển nước vào trung trụ

        b. Vận chuyển ion vào trung trụ

        c. Vận chuyển nước và ion khoáng vào trung trụ

        d. Điều chỉnh dòng  nước và ion khoáng vào trung trụ

Câu 8:  Nhân tố ảnh hưởng đến sá»± hấp thụ nước và ion khoáng ở rể:

        a. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đất              b. độ thoáng của đất

        c. a và b                                                               d.a hoặc b

Câu 9: Dòng vận chuyển vật chất trong cây gồm:

        a. 1 dòng                 b. 2 dòng                           c. 3 dòng                        d. 4 dòng

Câu 10: Dòng mạch gỗ vận chuyển :

         a. nước                    b. ion khoáng                  c. a và b                        d. a hoặc b  

Câu 11: Thành phần của dòng mạch gỗ gồm:

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở rể    d. a,b,c.

Câu 12: Dòng mạch rây vận chuyển :

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡                  d. Axit nucleic và Protein

Câu 13: Thành phần của dòng mạch rây gồm:

         a. nước  b. ion khoáng   c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở lá  d. Axit nucleic và Protein

Câu 14: Động lực đẩy dòng mạch gỗ:

       a.Áp suất rể

       b.Lá»±c hút từ thoát hÆ¡i nước ở lá  

       c. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước với nhau và với thành mạch gỗ

       d. a,b,c.

Câu 15: Động lực đẩy dòng mạch rây:

       a. Lá»±c từ thoát hÆ¡i nước ở lá

      b. Áp suất rể  

       c. sá»± chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cÆ¡ quan nguồn và cÆ¡ quan chứa  

        d. a và c

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo quy trình làm bài với bài thi trắc nghiệm trực tuyến:

  • Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Trân

​Chúc các em học tập tốt ! 

Xem thêm thông tin 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Ngô Gia Tá»±

2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±

Mời các em cùng tham khảo nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»± do Ôn Thi HSG tổng hợp bao gồm 2 đề thi mỗi đề thi được tạo thành từ các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức Sinh học 11 đã học.
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI GIỮA HK1 NĂM 2020-2021

MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 1:

Câu 1. Các tia sáng đỏ xúc tiến cho quá trình:

        A. Tổng hợp ADN                                              B. Tổng hợp cacbohidrat

        C. Tổng hợp prôtêin                                            D. Tổng hợp lipit

Câu 2. Sự hút khoáng thụ động phụ thuộc vào:

        A. Hoạt động trao đổi chất                                  B. Chênh lệch nồng độ ion

        C. Hoạt động thẩm thấu                                      D. Cung cấp năng lượng

Câu 3. Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

        A. Ứ giọt                                                              B. Thoát hÆ¡i nước và ứ giọt

        C. Rỉ nhá»±a                                                           D. Rỉ nhá»±a và ứ giọt

Câu 4. Sản phẩm quang hợp đầu tiên  của chu trình CAM là:

        A. AOA                        B. APG hoặc AOA       C. APG                         D. AlPG

Câu 5. Ở cây xanh, sự kiện nào có thể tiếp tục diễn ra trong cả 4 điều kiện: nắng, rải
rác có mây, đầy mây, mưa?

        A. Hấp thụ nước                                                  B. Hô hấp

        C. Quang hợp                                                      D. Thoát hÆ¡i nước

Câu 6. Lá cây có màu xanh là do:

        A. Bước sóng màu xanh tím được hấp thụ nhiều và tạo màu xanh cho lá

        B. Bước sóng màu xanh lục được hấp thụ và tạo màu xanh cho lá.

        C. Bước sóng màu xanh lục không được hấp thụ và phản xạ trở lại.

        D. Bước sóng màu xanh tím không được hấp thụ và phản xạ trở lại

Câu 7. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

        A. Chỉ mở ra lúc tiến hành quang hợp để hấp thụ CO2 vào ban ngày

        B. Chỉ đóng vào giữa trÆ°a lúc nhiệt độ quá cao làm hạn chế sá»± mất nước.

        C. Đóng vào ban ngày và chỉ mở vào ban đêm

        D. Đóng vào ban đêm và chỉ mở vào ban ngày

Câu 8. Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận
chuyển nước trong mạch gỗ?

        A. Lá»±c dính bám của phân tá»­ nước với nhau.

        B. Áp suất rễ

        C. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá.

        D. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước trong mạch gỗ

Câu 9. Năng suất kinh tế là:

        A. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các
sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

        B. 2/3 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các sản phẩm có giá
trị kinh tế đối với từng loại cây.

        C. 1/2 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan sinh sản của thá»±c vật.

        D. Là năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan hoa, quả hoặc lá.

Câu 10. Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:

        A. Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lí hoá của keo đất

        B. Làm cho cây nóng và héo lá

        C. Nồng độ dịch đất cao hÆ¡n dịch bào, tế bào lông hút không hút được nước
bằng cơ chế thẩm thấu.

        D. Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, mất ổn định thành phần chất nguyên
sinh.

Câu 11. Pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm  thá»±c vật nào chỉ diễn ra
trong chu trình canvin?

        A. Thá»±c vật CAM                                               B. Thá»±c vật C4 và thá»±c vật CAM

        C. Thá»±c vật C4                                                     D. Thá»±c vật C3

Câu 12. Nhóm thực vật chỉ có một loại lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp là:

        A. Chỉ có TV CAM                                             B. TV C3 và TV CAM

        C. TV C3 và TV C4                                              D. TV C4 và TV CAM

Câu 13. Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp cho quang hợp ở TV là:

        A. 0,01%                       B. 0,03%                        C. 0,02%                       D. 0,04%

Câu 14. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào?

        A. N2                                                                   B. H2O

        C. CO2                                                                 D. Các chất khoáng

Câu 15. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá có đặc điểm:

        A. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        B. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        C. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

        D. Vận tốc lớn được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

————Còn tiếp———-

ĐỀ 2:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau :

Câu 1: Cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng là:

       a. đỉnh sinh trưởng.                              b. Miền sinh trưởng dãn dài.

       c. Miền lông hút.                                 d. Miền lông hút và tế bào biểu bì rể

Câu 2: Rể cây hút nước bằng cơ chế :

       a.Chủ động                                                                                     b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế nước thấp đế nÆ¡i có thế nước cao                    d. khuếch tán.

Câu 3: Dịch của tế bào biểu bì rể ( lông hút) là ưu trương so với dung dịch đất do:

       a. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá          b. nồng độ các chất tan

       c. a và b                                               d. a hoặc b

Câu 4: Rể hấp thụ ion khoáng bằng cơ chế :

       a. Chủ động                                                                          b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế ion thấp đế nÆ¡i có thế ion cao               d. chủ động và thụ động

 Câu 5: Sá»± xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a.1 con đường        b. 2 con đường        c. 3 con đường       d.4 con đường

Câu 6: Sự xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a. con đường gian bào.      b.con đường tế bào chất     c. đngười nào caspari        d. a và b.

Câu 7: Đngười nào caspari có chức năng:

        a. Vận chuyển nước vào trung trụ

        b. Vận chuyển ion vào trung trụ

        c. Vận chuyển nước và ion khoáng vào trung trụ

        d. Điều chỉnh dòng  nước và ion khoáng vào trung trụ

Câu 8:  Nhân tố ảnh hưởng đến sá»± hấp thụ nước và ion khoáng ở rể:

        a. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đất              b. độ thoáng của đất

        c. a và b                                                               d.a hoặc b

Câu 9: Dòng vận chuyển vật chất trong cây gồm:

        a. 1 dòng                 b. 2 dòng                           c. 3 dòng                        d. 4 dòng

Câu 10: Dòng mạch gỗ vận chuyển :

         a. nước                    b. ion khoáng                  c. a và b                        d. a hoặc b  

Câu 11: Thành phần của dòng mạch gỗ gồm:

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở rể    d. a,b,c.

Câu 12: Dòng mạch rây vận chuyển :

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡                  d. Axit nucleic và Protein

Câu 13: Thành phần của dòng mạch rây gồm:

         a. nước  b. ion khoáng   c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở lá  d. Axit nucleic và Protein

Câu 14: Động lực đẩy dòng mạch gỗ:

       a.Áp suất rể

       b.Lá»±c hút từ thoát hÆ¡i nước ở lá  

       c. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước với nhau và với thành mạch gỗ

       d. a,b,c.

Câu 15: Động lực đẩy dòng mạch rây:

       a. Lá»±c từ thoát hÆ¡i nước ở lá

      b. Áp suất rể  

       c. sá»± chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cÆ¡ quan nguồn và cÆ¡ quan chứa  

        d. a và c

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo quy trình làm bài với bài thi trắc nghiệm trực tuyến:

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Trân

​Chúc các em học tập tốt ! 

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1103

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 năm 2019

3129

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 năm 2020

2361

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 năm 2019-2020

1948

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10285

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020

1825

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Äá #thi #giáa #HK1 #mÃn #Sinh #hác #nÄm #TrÆáng #THPT #Ngà #Gia #Tá

2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±

Mời các em cùng tham khảo nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»± do Ôn Thi HSG tổng hợp bao gồm 2 đề thi mỗi đề thi được tạo thành từ các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức Sinh học 11 đã học.
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI GIỮA HK1 NĂM 2020-2021

MÔN: SINH HỌC 11

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 1:

Câu 1. Các tia sáng đỏ xúc tiến cho quá trình:

        A. Tổng hợp ADN                                              B. Tổng hợp cacbohidrat

        C. Tổng hợp prôtêin                                            D. Tổng hợp lipit

Câu 2. Sự hút khoáng thụ động phụ thuộc vào:

        A. Hoạt động trao đổi chất                                  B. Chênh lệch nồng độ ion

        C. Hoạt động thẩm thấu                                      D. Cung cấp năng lượng

Câu 3. Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

        A. Ứ giọt                                                              B. Thoát hÆ¡i nước và ứ giọt

        C. Rỉ nhá»±a                                                           D. Rỉ nhá»±a và ứ giọt

Câu 4. Sản phẩm quang hợp đầu tiên  của chu trình CAM là:

        A. AOA                        B. APG hoặc AOA       C. APG                         D. AlPG

Câu 5. Ở cây xanh, sự kiện nào có thể tiếp tục diễn ra trong cả 4 điều kiện: nắng, rải
rác có mây, đầy mây, mưa?

        A. Hấp thụ nước                                                  B. Hô hấp

        C. Quang hợp                                                      D. Thoát hÆ¡i nước

Câu 6. Lá cây có màu xanh là do:

        A. Bước sóng màu xanh tím được hấp thụ nhiều và tạo màu xanh cho lá

        B. Bước sóng màu xanh lục được hấp thụ và tạo màu xanh cho lá.

        C. Bước sóng màu xanh lục không được hấp thụ và phản xạ trở lại.

        D. Bước sóng màu xanh tím không được hấp thụ và phản xạ trở lại

Câu 7. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

        A. Chỉ mở ra lúc tiến hành quang hợp để hấp thụ CO2 vào ban ngày

        B. Chỉ đóng vào giữa trÆ°a lúc nhiệt độ quá cao làm hạn chế sá»± mất nước.

        C. Đóng vào ban ngày và chỉ mở vào ban đêm

        D. Đóng vào ban đêm và chỉ mở vào ban ngày

Câu 8. Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận
chuyển nước trong mạch gỗ?

        A. Lá»±c dính bám của phân tá»­ nước với nhau.

        B. Áp suất rễ

        C. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá.

        D. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước trong mạch gỗ

Câu 9. Năng suất kinh tế là:

        A. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các
sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.

        B. 2/3 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan chứa các sản phẩm có giá
trị kinh tế đối với từng loại cây.

        C. 1/2 năng suất sinh học tích luỹ trong các cÆ¡ quan sinh sản của thá»±c vật.

        D. Là năng suất sinh học được tích luỹ trong các cÆ¡ quan hoa, quả hoặc lá.

Câu 10. Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:

        A. Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lí hoá của keo đất

        B. Làm cho cây nóng và héo lá

        C. Nồng độ dịch đất cao hÆ¡n dịch bào, tế bào lông hút không hút được nước
bằng cơ chế thẩm thấu.

        D. Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, mất ổn định thành phần chất nguyên
sinh.

Câu 11. Pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm  thá»±c vật nào chỉ diễn ra
trong chu trình canvin?

        A. Thá»±c vật CAM                                               B. Thá»±c vật C4 và thá»±c vật CAM

        C. Thá»±c vật C4                                                     D. Thá»±c vật C3

Câu 12. Nhóm thực vật chỉ có một loại lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp là:

        A. Chỉ có TV CAM                                             B. TV C3 và TV CAM

        C. TV C3 và TV C4                                              D. TV C4 và TV CAM

Câu 13. Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp cho quang hợp ở TV là:

        A. 0,01%                       B. 0,03%                        C. 0,02%                       D. 0,04%

Câu 14. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào?

        A. N2                                                                   B. H2O

        C. CO2                                                                 D. Các chất khoáng

Câu 15. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá có đặc điểm:

        A. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        B. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

        C. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

        D. Vận tốc lớn được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

————Còn tiếp———-

ĐỀ 2:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau :

Câu 1: Cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng là:

       a. đỉnh sinh trưởng.                              b. Miền sinh trưởng dãn dài.

       c. Miền lông hút.                                 d. Miền lông hút và tế bào biểu bì rể

Câu 2: Rể cây hút nước bằng cơ chế :

       a.Chủ động                                                                                     b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế nước thấp đế nÆ¡i có thế nước cao                    d. khuếch tán.

Câu 3: Dịch của tế bào biểu bì rể ( lông hút) là ưu trương so với dung dịch đất do:

       a. Quá trình thoát hÆ¡i nước ở lá          b. nồng độ các chất tan

       c. a và b                                               d. a hoặc b

Câu 4: Rể hấp thụ ion khoáng bằng cơ chế :

       a. Chủ động                                                                          b. Thẩm thấu

       c. Đi từ nÆ¡i có thế ion thấp đế nÆ¡i có thế ion cao               d. chủ động và thụ động

 Câu 5: Sá»± xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a.1 con đường        b. 2 con đường        c. 3 con đường       d.4 con đường

Câu 6: Sự xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rể qua:

       a. con đường gian bào.      b.con đường tế bào chất     c. đngười nào caspari        d. a và b.

Câu 7: Đngười nào caspari có chức năng:

        a. Vận chuyển nước vào trung trụ

        b. Vận chuyển ion vào trung trụ

        c. Vận chuyển nước và ion khoáng vào trung trụ

        d. Điều chỉnh dòng  nước và ion khoáng vào trung trụ

Câu 8:  Nhân tố ảnh hưởng đến sá»± hấp thụ nước và ion khoáng ở rể:

        a. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đất              b. độ thoáng của đất

        c. a và b                                                               d.a hoặc b

Câu 9: Dòng vận chuyển vật chất trong cây gồm:

        a. 1 dòng                 b. 2 dòng                           c. 3 dòng                        d. 4 dòng

Câu 10: Dòng mạch gỗ vận chuyển :

         a. nước                    b. ion khoáng                  c. a và b                        d. a hoặc b  

Câu 11: Thành phần của dòng mạch gỗ gồm:

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở rể    d. a,b,c.

Câu 12: Dòng mạch rây vận chuyển :

         a. nước      b. ion khoáng     c. các chất hữu cÆ¡                  d. Axit nucleic và Protein

Câu 13: Thành phần của dòng mạch rây gồm:

         a. nước  b. ion khoáng   c. các chất hữu cÆ¡ được tổng hợp ở lá  d. Axit nucleic và Protein

Câu 14: Động lực đẩy dòng mạch gỗ:

       a.Áp suất rể

       b.Lá»±c hút từ thoát hÆ¡i nước ở lá  

       c. Lá»±c liên kết giữa các phân tá»­ nước với nhau và với thành mạch gỗ

       d. a,b,c.

Câu 15: Động lực đẩy dòng mạch rây:

       a. Lá»±c từ thoát hÆ¡i nước ở lá

      b. Áp suất rể  

       c. sá»± chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cÆ¡ quan nguồn và cÆ¡ quan chứa  

        d. a và c

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung 2 Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 – Trường THPT Ngô Gia Tá»±. Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo quy trình làm bài với bài thi trắc nghiệm trực tuyến:

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Trân

​Chúc các em học tập tốt ! 

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

1103

20 Câu trắc nghiệm về Cấu trúc rẽ nhánh và lặp môn Tin 11 năm 2019

3129

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 năm 2020

2361

Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Tin học 11 năm 2019-2020

1948

Bài tập trắc nghiệm Cấu trúc rẽ nhanh Tin học 11

10285

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020

1825

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Äá #thi #giáa #HK1 #mÃn #Sinh #hác #nÄm #TrÆáng #THPT #Ngà #Gia #Tá


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/2-de-thi-giua-hk1-mon-sinh-hoc-11-nam-2020-truong-thpt-ngo-gia-tu-doc17147.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button