20 bài tập xử lý xâu luyện thi tin học trẻ Scratch toàn quốc

Đây là 20 bài tập xử lý xâu luyện thi tin học trẻ toàn quốc của Thầy Bùi Việt Hà gợi ý

Gửi đến các bạn 1 số bài tập đơn giản có thể dùng để luyện cho các cháu lập trình Scratch, chuẩn bị cho kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc 2019.
Sau đây là 1 số bài tập xử lý xâu trên Scratch.

1. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy đếm số các ký tự là số trong xâu trên.

2. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy đếm số các ký tự là chữ cái tiếng Anh (kể cả chữ hoa, chữ thường) trong xâu Str.

3. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str, đếm số các ký tự không là số, không là chữ cái tiếng Anh trong xâu Str.

4. Cho trước 2 xâu Str1, Str2. Viết chương trình:
a) kiểm tra xem xâu Str2 có nằm trong Str1 hay không?
b) nếu có thì Str2 được xuất hiện (có thể chồng lên nhau) trong Str1 bao nhiêu lần.
c) tương tự b) nhưng chỉ tính số lần xuất hiện không chồng lên nhau.

5. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str, in ra xâu thu được từ Str bằng cách viết theo thứ tự ngược lại.

6. Cho trước 2 xâu Str1, Str2, viết chương trình trộn 2 xâu trên lại, in ra kết quả. Việc trộn xâu theo nguyên tắc sau:
– Lần lượt từ trái sang phải, viết các ký tự của Str1, sau đó đến Str2.
– Nếu một trong 2 xâu kết thúc thì chỉ viết ra các ký tự của xâu còn lại.

7. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy xóa đi tất cả các ký tự của Str không là số, xâu còn lại sẽ là số. Hãy in ra xâu kết quả này và thông báo nó là nguyên tố hay không.

8. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy xóa đi tất cả các ký tự không là chữ cái tiếng Anh của xâu này. In ra xâu kết quả.

9. Cho trước (hoặc nhập) 2 xâu Str và St. Hãy viết hàm kiểm tra và in kết quả như sau:
– hàm trả lại 0 nếu xâu St không nằm trong Str.
– hàm trả lại giá trị k > 0 nếu St được tìm thấy đầu tiên ở vị trí thứ k của xâu Str.

10. Cho trước xâu Str. Kiểm tra xem Str có phải là xâu nhị phân (toàn 0, 1) hay không. Nếu có thì chuyển xâu này sang số thập phân. In kết quả số thập phân trên màn hình.

11. Cho trước xâu Str. Kiểm tra xem Str có phải là xâu được viết trong hệ hex (0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F) hay không. Nếu có thì chuyển xâu này sang số thập phân. In kết quả số thập phân trên màn hình.

12. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy dồn các số là chữ số sang bên trái (giữ đúng thứ tự) và in ra kết quả. Ví dụ:
Input: abc9k00ty8n0.
Output: 90080abcktyn.

13. Cho trước 2 xâu Str và St, số k < length(Str).
Viết chương trình chèn xâu St vào Str tại vị trí ký tự thứ k. In kết quả ra màn hình.

14. Nhập từ bàn phím một họ tên người Việt Nam đầy đủ, ví dụ: Bùi Việt Hà. Viết chương trình tách và in ra họ, đệm, tên của người này. Ví dụ:
Input: Bùi Việt Hà. Output: họ – Bùi, đệm – Việt, tên – Hà.
Input: Nguyễn Khang. Output: họ – Nguyễn, đệm không có, tên – Khang.
Input: Bạch Thị Thúy Hoa. Output: họ – Bạch, đệm – Thị Thúy, tên – Hoa.

15. Nhập một xâu bất kỳ từ bàn phím. Hãy đếm số từ đơn có trong xâu này.

16. Nhập một họ tên đầy đủ, viết chương trình sửa, xóa đi các dấu cách thừa của họ tên này. Chú ý dấu cách thừa có thể ở giữa các họ, đệm, tên hoặc ở đầu và cuối xâu.

17. Cho trước xâu Str là một đoạn văn bản hoàn chỉnh (có thể nhiều dòng). Nhập một từ đơn, hãy tìm xem trong văn bản Str chứa bao nhiêu từ đơn này.

18. Nhập một xâu bất kỳ từ bàn phím. Viết chương trình kiểm tra nếu thấy có 2 ký tự liền nhau và giống nhau thì xóa đi một ký tự. Ví dụ nhập vào là aabbbccc thì đưa ra kết quả abc.

19. Cho trước (nhập từ bàn phím) 2 xâu ký tự Str1 và Str2. Hãy tìm ra xâu con chung có độ dài lớn nhất của 2 xâu trên.

20. Cho trước (hoặc nhập từ bàn phím) xâu ký tự Str. Hãy tìm một xâu con có độ dài cực đại và bao gồm các phần tử giống nhau của xâu trên. Ví dụ nếu xâu vào là aabbbcc thì output là bbb.

Có thể bạn quan tâm: Đề thi tin học trẻ Hà Nội Scratch

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button