Lớp 8

30 câu trắc nghiệm chuyên đề so sánh có đáp án

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu 30 câu trắc nghiệm chuyên đề so sánh có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em. Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi sắp đến.

30 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. The town was nearer _____ we thought it would be.

A. then

B. that

C. as

D. than

Câu 2. The economic conditions today are _______ they were in the past.

A. much more good

B. much better than

C. much better

D. the best than

Câu 3. Peter is ______ student in my class.

A. taller than

B. so tall as

C. the tallest

D. tallest

Câu 4. The deep oceans contain some of the ______ of all living creatures.

A. strangest

B. strange

C. as strange as

D. stranger

Câu 5. Jane is not _____ her brother.

A. more intelligent as

B. intelligent as

C. so intelligent as

D. so intelligent that

Câu 6. He drives as ______ his father does.

A. careful as

B. more carefully

C. the most careful

D. carefully as

Câu 7. What’s the ______ film you’ve ever seen?

A. good

B. best

C. better

D. the best

Câu 8. I’ll be there _______ I can.

A. sooner as

B. no sooner as

C. as soon as

D. soonest as

Câu 9. I would rather do any job ______ be jobless.

A. beeter than

B. more than

C. than

D. so than

Câu 10. It is not so hot today as it ______ yesterday.

A. is

B. was

C. will be

D. has been

Câu 11. Mr. Lam cannot earn _______ his wife.

A. as many money as

B. as much money as

C. as many money than

D. as much money than

Câu 12. The salary of a bus driver is much higher _______ a teacher.

A. as that of

B. than that of

C. for

D. to compare with

Câu 13. Lili cannot swim as fast as ______ can.

A. I

B. me

C. my

D. mine

Câu 14. My car is _______ yours.

A. more fast and economical than

B. more fast and more economical than

C. faster and economical as

D. faster and more economical than

Câu 15. Sharon ______ from other women I know.

A. different

B. as different

C. differs

D. more different

Câu 16. This one is prettier, but it costs _____ as the other one.

A. as much as

B. twice as much

C. as many

D. twice as many

Câu 17. The ______ accident in the history of the city occurred last night on the Freeway.

A. badest

B. most bad

C. worse

D. worst

Câu 18. He finished the test _______ of all.

A. rapidly

B. the most rapidly

C. most rapidly

D. more rapidly

Câu 19. Many chemicals react ______ in acid solutions.

A. more quick

B. more quickly

C. quicker

D. as quickly more

Câu 20. It’s becoming ______ to find a job.

A. more difficult and more

B. more and more difficult

C. most and more difficult

D. more difficult than

Câu 21. ______ electricity you use, _______ your bill will be.

A. more/ higher

B. the most/ the higher

C. the more/ the high

D. the more/ the higher

Câu 22. ______ the man gets, ______ he becomes.

A. the more old/ the more weak

B. the older/ the weaker

C. the older/ the weakest

D. older/ weaker

Câu 23. _______ a car is, ______ it is.

A. the expensive/ the comfortabler

B. the most expensive/the most comfortable

C. the more expensive/ the more comfortable

D. the less expensive/ the more comfortable

Câu 24. His house is _____ mine.

A. larger and more comfortable than

B. the most large and comfortable than

C. more large and comfortable than

D. the largest and more comfortable than

Câu 25. The CDs here are more expensive ______ over there.

A. those

B. than those

C. than that

D. than this

Câu 26. The younger you are, _______ it is to learn.

A. easier

B. you are easier

C. the easier

D. the easy

Câu 27. His job is ______ as mine.

A. not so difficult

B. not that difficult

C. nor so difficult

D. not more difficult

Câu 28. ______we finish the project, _______ we can start the next one.

A. The soonest/ the sooner

B. The soonest/ the most soon

C. The sooner/ the sooner

D. The soonest/ the soonest

Câu 29. For many children, nothing seems so exciting ______ their first airplane ride.

A. so does

B. as

C. same

D. is

Câu 30. This is _____ man of all I’ve ever known.

A. best

B. better

C. good

D. the best

ĐÁP ÁN

Câu 1:  Đáp án D

So sánh hơn kém

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv)/ (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Dịch nghĩa: Thị trấn gần hơn chúng tôi từng nghĩ

Câu 2:  Đáp án B

• Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

Dịch nghĩa: Tình trạng kinh tế hiện nay tốt hơn nhiều so với ngày xưa

Câu 3:  Đáp án C

So sánh bậc nhất dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên:

đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est,đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least,đằng

trước so sánh phải có “the”.

Dịch nghĩa: Peter là học sinh cao nhất trong lớp

Câu 4:  Đáp án A

So sánh bậc nhất dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên:

đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est,đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least, đằng

trước so sánh phải có “the”.

Dịch nghĩa: Những đại dương sâu chứa một vài loài sinh vật kì lạ nhất trong số các sinh vật sống

Câu 5:  Đáp án C

So sánh bằng

Cấu trúc sử dụng là as …. as

Công thức: S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

+Nếu là phủ định, “as” thứ nhất có thể thay bằng “so” (informal English)

Dịch nghĩa: Jane không thông minh bằng anh trai cô ấy

Câu 6:  Đáp án D

So sánh bằng

Cấu trúc sử dụng là as …. as

Công thức: S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Dịch nghĩa: Anh ấy lái xe cẩn thận như bố anh ấy

Câu 7:  Đáp án B

So sánh bậc nhất dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên,đằng trước so sánh phải có “the”

Từ bất QT good(adj)-better- best

Dịch nghĩa: Bộ phim hay nhất mà bạn từng xem là gì?

Câu 8:  Đáp án C

So sánh bằng

Cấu trúc sử dụng là as …. as

Công thức: S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Dịch nghĩa: Tôi sẽ ở đó sớm nhất có thế

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 30 câu trắc nghiệm chuyên đề so sánh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập về cấu tạo từ (Exercises on word formation)
  • 52 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh

Chúc các em học tốt! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button