Lớp 8

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Lịch Sử 8 năm học 2021-2022

Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Lịch Sá»­ 8 năm học 2021-2022 tóm tắt toàn bộ lý thuyết và các bài tập tá»± luận trắc nghiệm Sá»­ lớp 8 giữa học kì 1. Việc luyện tập với các bài tập sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng giải bài tập Sá»­ và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 1 lớp 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 8 – 1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 – 1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến.

1775 – 1783

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa.

Những năm 60 của thế kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời.

1840 – 1842

Nhân dân Trung Quốc chống thá»±c dân Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện

Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa.

Tháng 2 – 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

1848 – 1849

Cách mạng tư sản ở Châu Âu

Củng cố sá»± thắng lợi của chủ nghÄ©a tÆ° bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo – Hung

Tháng 8 – 1864

Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất

Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác.

Năm 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa.

Năm 1871

Công xã Pa-ri

Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới.

Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX

Phong trào công nhân quốc tế

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai.

Năm 1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

1914 – 1918

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa.

2. LUYỆN TẬP

2.1. Tự luận

Câu 1. Trình bày sá»± phát triển chủ nghÄ©a tÆ° bản Anh và những hệ quả của nó?

– Sá»± phát triển của chủ nghÄ©a tÆ° bản Anh:

+ Nhiều công trường thủ công: Luyện kim, cÆ¡ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ… ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

+ Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.

+ Những phát minh mới về kĩ thật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

+ Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

– Hệ quả: Sá»± thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tÆ° sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cÅ© giữa nông dân với địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tÆ° bản chủ nghÄ©a.

Câu 2. Nêu kết quả của Cách mạng tÆ° sản Anh thế kỉ XVII?

– Ngày 30 -1-1649. Crôm-oen đưa vua Sác-lÆ¡ I ra xá»­ tá»­. Nước Anh chuyển sang nền cộng hòa và cách mạng đạt tới đỉnh cao.

– Tuy nhiên, chỉ có giai cấp tÆ° sản và quý tộc mới được hưởng quyền lợi. Vì vậy nhân dân tiếp tục đấu tranh.

· Quý tộc mới và tư sản lại thỏa hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-si-ơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 3. Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến?

– Chế độ cộng hòa ở Anh được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến vì:

+ Chế độ cộng hòa được thiết lập nhưng quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản.

+ Nông dân, binh lính không được hưởng quyền lợi gì. Vì vậy họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh.

+ Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ vững thành quả cách mạng => nền quân chủ lập hiến được thiết lập.

2.2. Trắc nghiệm

Câu 1. Xe lá»­a Xen ti phen xÆ¡n là thành tá»±u thuộc lÄ©nh vá»±c nào?

A. Thông tin liên lạc  

B. Nông nghiệp    

C. Giao thông vận tải      

D. Công nghiệp

Câu 2. Ba nhà soạn nhạc nổi tiếng của TK XVIII­ cuối TK XIX là

A. Moda­ Sopanh­ Bettoven           

B. Äavid, Goia, Cuốc bê  

C. Banzac, Leptonxtoi, Gô gôn      

D.  GÆ¡t, Silo, Xanh xi mông 

Câu 3. Tàu thủy PhÆ¡n tÆ¡n là thành tá»±u thuộc lÄ©nh vá»±c nào?

A. Giao thông vận tải

B. Nông nghiệp    

C. Thông tin liên lạc     

D. Công nghiệp

Câu 4. Ba họa sÄ© nổi tiếng thế giới của TK XVIII­ cuối TK XIX là

A. Moda­ Sopanh­ Bettoven           

B. Äavid, Goia, Cuốc bê        

C. Banzac, Leptonxtoi, Gô gôn      

D.  GÆ¡t, Silo, Xanh xi mông 

Câu 5. Máy Ä‘iện tín Moocxo là thành tá»±u thuộc lÄ©nh vá»±c nào

A. Thông tin liên lạc

B. Nông nghiệp  

C. Giao thông vận tải   

D. Công nghiệp

Câu 6. Äac­uyn là người Ä‘ề ra

A. Thuyết vạn vật hấp dẫn

B. Thuyết tế bào

C. Thuyết bảo toàn vật chất và năng lượng

D. Thuyết tiến hoá và di truyền

Câu 7. Vì saoTrung Quốc trở thành Ä‘ối tượng xâm lược của các nước phÆ°Æ¡ng  Tây

A. Vì giàu tài nguyên, diện tích rộng, dân cÆ° Ä‘ông, nhà nước phong kiến suy yếu

B. Vì Trung Quốc có vị trí chiến lược     

C. Vì Trung Quốc có nền văn hóa rá»±c rỡ

D. Vì Trung Quốc giàu tài nguyên, nhà Thanh Ä‘ầu hàng

Câu 8. Vai trò của chủ nghÄ©a Mác (chủ nghÄ©a xã hội khoa học) TK  XIX là:

A. Chứng minh con người có nguồn gốc từ Ä‘á»™ng vật             

B. Chứng minh mọi vật chuyển biến vận Ä‘á»™ng theo quy luật, thức tỉnh con người

C. Là cuộc cách mạng trong tÆ° tưởng loài người                     

D. Tạo Ä‘iều kiện cho các cuộc Ä‘ấu tranh của nhân dân nổ ra

Câu 9. Vì sao các phong trào Ä‘ấu tranh của nhân dân áº¤n Äá»™ thất bại

A. Do Ä‘ảng Quốc Äáº¡i bị phân hoá            

B. Do thá»±c dân Anh nhiều thủ Ä‘oạn 

D. Do Ti Lắc bị bắt và bị Ä‘i Ä‘ày

C. Nổ ra rời rạc, lẻ tẻ, chÆ°a có sá»± liên kết giữa các vùng, thiếu một giai cấp tiên  tiến lãnh Ä‘ạo 

Câu 10. Vì sao Lê nin gọi CNĐQ Anh là CNĐQ thá»±c dân?

A. Do CNĐQ Anh tồn tại dá»±a trên sá»± vÆ¡ vét và bóc lột tàn nhẫn các thuộc Ä‘ịa

B. Do CNĐQ Anh tồn tại dá»±a trên việc cho các nước chậm tiến vay lấy lại

C. Do tÆ° sản, quý tộc Anh chạy Ä‘ua vÅ© trang Ä‘òi dùng chiến tranh chia lại thế  giới

D. Do TS Anh chú trọng Ä‘ầu tÆ° vào thuộc Ä‘ịa hÆ¡n là Ä‘ầu tÆ° Ä‘ổi mới máy móc  trong nước 

Câu 11. Vì sao Lê nin gọi CNĐQ Pháp là CNĐQ cho vay lãi?

A. Do CNĐQ Pháp tồn tại dá»±a trên sá»± vÆ¡ vét bóc lột tàn nhẫn các thuộc Ä‘ịa

B. Do CNĐQ Pháp tồn tại dá»±a trên việc cho các nước chậm tiến vay lấy lãi

C. Do tÆ° sản, quý tộc quân phiệt Pháp chạy Ä‘ua vÅ© trang Ä‘òi dùng chiến tranh  chia lại thế giới

D. Do TS Pháp chú trọng Ä‘ầu tÆ° vào thuộc Ä‘ịa hÆ¡n là Ä‘ầu tÆ° Ä‘ổi mới máy móc  trong nước 

Câu 12. Vì sao phong trào Ä‘ấu tranh của ÄÃ´ng Nam Ã thất bại?

A. Do giai cấp phong kiến Ä‘ầu hàng làm tay sai

B. Thiếu một tổ chức lãnh Ä‘ạo và một Ä‘ường lối Ä‘ấu tranh Ä‘úng Ä‘ắn

C. Do vÅ© khi thô sÆ¡, lạc hậu           

D. Do nhân dân không Ä‘oàn  kết

Câu 13. Vai trò của khoa học tá»± nhiên TK XVIII­ TK XIX là:

A. chứng minh con người có nguồn gốc từ Ä‘á»™ng vật     

B. chứng minh mọi vật chuyển biến vận Ä‘á»™ng theo quy luật, thức tỉnh con người

C. cuộc cách mạng trong tÆ° tưởng loài người

D. góp phần làm tăng năng xuất lao Ä‘á»™ng trong sản xuất

Câu 14. Vì sao ÄÃ´ng Nam Ã trở thành Ä‘ối tượng xâm lược của các nước  phÆ°Æ¡ng Tây?

A. Vì là khu vá»±c giàu tài nguyên, nền văn hóa rá»±c rỡ, lâu Ä‘ời                             

B. Vì ÄÃ´ng Nam Ã có vị trí chiến lược, Ä‘ất Ä‘ai rộng lớn

C. Vì ÄÃ´ng Nam Ã có nền văn hóa rá»±c rỡ, nhà nước phong kiến sẵn sàng Ä‘ầu  hàng

D. Vì giàu tài nguyên, vị trí chiến lược, diện tích rộng, dân cÆ° Ä‘ông, nhà nước  phong kiến suy yếu 

Câu 15. Ã nghÄ©a của cuộc khởi nghÄ©a Xipay là gì?

A. Làm tan rã chính quyền Anh á»Ÿ một số thành phố      

B. Làm cho giai cấp công nhân Ä‘ứng lên Ä‘ấu tranh   

C. Cổ vÅ© giai cấp tÆ° sản áº¤n Äá»™ Ä‘ứng lên Ä‘òi Ä‘á»™c lập 

D. Bị thá»±c dân Anh Ä‘àn Ã¡p Ä‘ẫm máu

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Lịch Sá»­ 8 năm học 2021-2022. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS DÆ°Æ¡ng Văn An
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sá»­ 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Bắc SÆ¡n

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button