Lớp 12

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo đáp án sau bài thi THPT Quốc gia vừa qua, Ôn Thi HSG xin gá»­i đến các em ÄÃ¡p án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảng đáp án theo từng mã đề sẽ giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

MÃ ĐỀ 301

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

A

91

B

101

C

111

D

82

A

92

D

102

D

112

C

83

C

93

C

103

A

113

A

84

C

94

A

104

D

114

A

85

B

95

D

105

B

115

B

86

B

96

A

106

C

116

A

87

C

97

A

107

C

117

C

88

B

98

B

108

B

118

D

89

D

99

D

109

A

119

B

90

C

100

A

110

B

120

D

MÃ ĐỀ 302

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

D

91

C

101

D

111

C

82

C

92

A

102

B

112

A

83

D

93

A

103

C

113

D

84

B

94

C

104

D

114

A

85

B

95

B

105

B

115

C

86

C

96

C

106

A

116

A

87

C

97

B

107

B

117

D

88

A

98

C

108

B

118

A

89

D

99

D

109

D

119

A

90

B

100

A

110

C

120

D

MÃ ĐỀ 303

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

D

91

D

101

D

111

D

82

C

92

B

102

A

112

D

83

B

93

B

103

B

113

B

84

D

94

A

104

C

114

C

85

B

95

C

105

B

115

A

86

C

96

D

106

A

116

D

87

A

97

A

107

A

117

D

88

A

98

C

108

B

118

D

89

A

99

A

109

C

119

C

90

C

100

D

110

B

120

A

MÃ ĐỀ 304

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

D

91

D

101

C

111

D

82

C

92

D

102

B

112

B

83

D

93

B

103

D

113

C

84

C

94

D

104

B

114

D

85

D

95

C

105

B

115

D

86

C

96

C

106

B

116

B

87

D

97

B

107

C

117

D

88

C

98

A

108

D

118

C

89

A

99

A

109

C

119

B

90

A

100

B

110

B

120

C

MÃ ĐỀ 305

81.D

82.B

83.C

84.A

85.A

86.C

87.D

88.C

89.B

90.D

91.A

92.A

93.B

94.B

95.C

96.C

97.D

98.A

99.D

100.A

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.D

108.C

109.A

110.A

111.D

112.A

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.D

119.A

120.A

MÃ ĐỀ 306

81. D

82. A

83. C

84. A

85. D

86. C

87. D

88. D

89. C

90. B

91. A

92. A

93. B

94. B

95. B

96. D

97. C

98. C

99. D

100. C

101. D

102. D

103. A

104. A

105. B

106. C

107. A

108. B

109. B

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. A

116. C

117. B

118. C

119. B

120. A

MÃ ĐỀ 307

81.D

82.B

83.D

84.A

85.A

86.A

87.B

88.B

89.C

90.B

91.D

92.A

93.D

94.C

95.D

96.B

97.A

98.D

99.D

100.C

101.D

102.B

103.C

104.D

105.C

106.D

107.D

108.D

109.C

110.C

111.B

112.B

113.D

114.B

115.B

116.B

117.C

118.C

119.D

120.A

MÃ ĐỀ 308

81. B

82. D

83. D

84. B

85. A

86. D

87. A

88. C

89. B

90. C

91. C

92. B

93. B

94. A

95. D

96. B

97. C

98. D

99. A

100. A

101. C

102. D

103. D

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. B

110. D

111. A

112. B

113. C

114. B

115. C

116. D

117. A

118. B

119. A

120. C

MÃ ĐỀ 309

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. A

93. A

94. D

95. B

96. A

97. A

98. B

99. D

100. C

101. B

102. B

103. D

104. D

105. A

106. A

107. D

108. D

109. C

110. C

111. C

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. C

120. C

MÃ ĐỀ 310

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

B

91

C

101

C

111

C

82

B

92

D

102

C

112

C

83

A

93

A

103

A

113

C

84

B

94

D

104

A

114

 

85

C

95

C

105

A

115

A

86

D

96

C

106

C

116

D

87

B

97

A

107

A

117

C

88

A

98

D

108

C

118

A

89

D

99

A

109

C

119

D

90

C

100

C

110

D

120

D

MÃ ĐỀ 311

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

C

82

C

83

B

84

C

85

B

86

C

87

C

88

A

89

A

90

D

91

B

92

D

93

B

94

B

95

A

96

B

97

C

98

C

99

D

100

C

101

A

102

D

103

D

104

A

105

C

106

B

107

C

108

A

109

C

110

C

111

D

112

D

113

C

114

A

115

C

116

A

117

D

118

D

119

D

120

C

MÃ ĐỀ 312

81. D

82. A

83. D

84. D

85. B

86. B

87. C

88. B

89. B

90. A

91. C

92. A

93. A

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. C

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. D

106. C

107. C

108. B

109. B

110. C

111. B

112. A

113. C

114. B

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

MÃ ĐỀ 313

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

B

82

B

83

D

84

D

85

B

86

C

87

D

88

D

89

A

90

C

91

C

92

A

93

C

94

C

95

A

96

C

97

B

98

D

99

C

100

A

101

A

102

C

103

D

104

B

105

D

106

A

107

B

108

C

109

A

110

D

111

A

112

D

113

B

114

A

115

B

116

B

117

A

118

C

119

C

120

D

MÃ ĐỀ 314

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. B

97. B

98. D

99. D

100. A

101. B

102. B

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. B

109. B

110. A

111. B

112. B

113. D

114. A

115. D

116. A

117. A

118. B

119. D

120. D

MÃ ĐỀ 315

81. B

82. D

83. C

84. A

85. A

86. B

87. A

88. A

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. C

95. D

96. B

97. C

98. C

99. D

100. D

101. C

102. B

103. A

104. D

105. C

106. D

107. B

108. B

109. C

110. D

111. C

112. D

113. B

114. C

115. A

116. C

117. B

118. C

119. A

120. A

MÃ ĐỀ 316

81. A

82. D

83. C

84. C

85. D

86. D

87. A

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. A

94. B

95. D

96. A

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. C

112. D

113. B

114. A

115. A

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

MÃ ĐỀ 317

81. C

82. D

83. B

84. B

85. C

86. A

87. B

88. A

89. B

90. B

91. C

92. C

93. A

94. D

95. D

96. A

97. B

98. A

99. B

100. D

101. C

102. A

103. A

104. C

105. A

106. C

107. C

108. B

109. A

110. B

111. B

112. C

113. A

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. C

120. C

MÃ ĐỀ 318

81. A

82. D

83. B

84. C

85. B

86. A

87. D

88. C

89. D

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. A

96. A

97. C

98. C

99. C

100. A

101. D

102. D

103. A

104. B

105. B

106. C

107. B

108. C

109. B

110. C

111. C

112. D

113. D

114. B

115. A

116. D

117. A

118. B

119. A

120. B

MÃ ĐỀ 319

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

D

82

D

83

C

84

B

85

A

86

D

87

C

88

A

89

B

90

B

91

B

92

D

93

C

94

A

95

D

96

B

97

C

98

A

99

A

100

A

101

D

102

B

103

C

104

B

105

D

106

C

107

A

108

B

109

A

110

C

111

C

112

A

113

D

114

C

115

C

116

D

117

A

118

C

119

C

120

D

MÃ ĐỀ 320

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. D

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. A

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

MÃ ĐỀ 321

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

C

82

B

83

D

84

B

85

B

86

A

87

A

88

B

89

B

90

C

91

C

92

D

93

A

94

C

95

A

96

D

97

A

98

D

99

D

100

A

101

D

102

D

103

B

104

A

105

B

106

A

107

B

108

A

109

D

110

B

111

A

112

D

113

D

114

B

115

D

116

B

117

D

118

D

119

A

120

B

MÃ ĐỀ 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

MÃ ĐỀ 323

81. C

82. B

83. C

84. A

85. A

86. B

87. D

88. B

89. C

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. B

100. C

101. A

102. C

103. D

104. B

105. A

106. A

107. D

108. D

109. B

110. C

111. D

112. A

113. C

114. B

115. D

116. D

117. B

118. A

119. A

120. D

MÃ ĐỀ 324

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

Câu

Đ/a

81

A

91

B

101

A

111

C

82

A

92

D

102

B

112

D

83

B

93

B

103

B

113

C

84

B

94

C

104

C

114

B

85

A

95

C

105

C

115

A

86

D

96

D

106

B

116

C

87

B

97

D

107

B

117

C

88

B

98

A

108

C

118

B

89

A

99

C

109

C

119

A

90

A

100

A

110

A

120

A

Trên đây là toàn bộ nội dung ÄÃ¡p án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Ôn Thi HSG.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

  • Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 – Mã đề 310
  • Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 – Mã đề 301
  • Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2021 – Mã đề 303

Chúc các em học tập tốt !

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button