Lớp 10

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng Hóa học để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2021-2022

Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn thuộc loại phản ứng oxi hóa – khá»­?

  A. Phản ứng hóa hợp.                                                   B. Phản ứng trao đổi.

  C. Phản ứng phân hủy.                                                 D. Phản ứng thế.    

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là sai?

  A. Mang điện tích âm.                                               B. Cấu tạo nên vỏ nguyên tá»­.

  C. Là hạt cÆ¡ bản có khối lượng nhỏ nhất.    D. Chuyển động theo quỹ đạo nhất định.

Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p6 cho biết nguyên tử có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 8.                                  B. 2.                                    C. 4.                                    D. 6.

Câu 4: Số khối của nguyên tá»­ ({}_{11}^{23}X) là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 34.                                  D. 23.

Câu 5: Điện hóa trị của Mg trong phân tử MgO là

  A. 2.                               B. +2.                                  C. 2.                                    D. 2+.

Câu 6: Số oxi hóa của nguyên tử clo trong phân tử HClO4 là

  A. +1.                                B. 1.                                 C. +7.                                  D. +3.

Câu 7: Nguyên tố Cs thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 3.                                  B. 6.                                    C. 1.                                    D. 5.

Câu 8: Số electron trong ion ({}_9{F^ – }) là

  A. 12.                                B. 11.                                  C. 10.                                  D. 9.

Câu 9: Trong phản ứng: 2Na + I2 → 2NaI, nguyên tá»­ Na đóng vai trò

  A. không là chất oxi hóa hay khá»­.                                B. chất oxi hoá.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khá»­.                       D. chất khá»­.

Câu 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIA.                             B. VIIA.                             C. IIIA.                              D. IIA.

Câu 11: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính phi kim và bán kính nguyên tử lần lượt

  A. cùng tăng dần.                                                         B. cùng giảm dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                             D. giảm dần và tăng dần.

Câu 12: Nguyên tố lưu huỳnh (S) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 5.                                  B. 6.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 13: Trong nguyên tử, lớp electron M có bao nhiêu phân lớp?

  A. 3.                                  B. 2.                                    C. 1.                                    D. 4.

Câu 14: Chất nào sau đây có liên kết ion?

  A. NaCl.                            B. NH3.                               C. CO2.                               D. H2.

Câu 15: Trong phản ứng oxi hóa – khá»­, chất khá»­ là chất

  A. nhận electron.                                                          B. nhường electron.           

  C. nhường proton.                                                        D. nhận proton.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)

a. Nguyên tử X có 15 hạt mang điện tích âm và 16 hạt không mang điện tích.

+ Viết kí hiệu nguyên tử của X (dạng {}_Z^AX)).

+ Viết cấu hình electron nguyên tử của X.

  b. Thá»±c hiện các yêu cầu sau:

+ Viết công thức oxit cao nhất của magie và clo.

+ Viết công thức hợp chất khí của clo với hiđro.

+ Viết công thức hiđroxit của magie và cho biết hiđroxit đó có tính axit hay bazơ.

+ Viết sơ đồ hình thành liên kết hóa học giữa Mg và Cl tạo thành MgCl2.

Câu 2. (1,0 điểm)

a. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khá»­ sau theo phÆ°Æ¡ng pháp thăng bằng electron (trình bày đủ 4 bước):

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O.

b. Nguyên tố R có hai đồng vị là X và Y, trong đó X chiếm 73% số nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử X có 29 proton và 34 nơtron, hạt nhân nguyên tử Y nhiều hơn X 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của R.

Câu 3. (1,0 điểm)

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 05/12/2020, Trung Quốc đã chạy thá»­ thành công cỗ máy phản ứng HL-2M Tokamak thế hệ mới, được xem là “mặt trời nhân tạo”, dùng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, với tham vọng có thể vận hành ở nhiệt độ 150 triệu độ C, nóng hÆ¡n mặt trời thật đến 10 lần. Một trong những nguồn nguyên liệu cho cỗ máy này hoạt động là DÆ¡teri (. Đây là một đồng vị của hiđro, chiếm khoảng 0,016% số nguyên tá»­ hiđro tá»± nhiên.

a. Tính phần trăm khối lượng của oxi trong phân tử nước nặng D2O (Cho D= 2, O= 16).

b. Tính số nguyên tử Dơteri có trong 1,5 m3 nước nguyên chất. (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml; H= 1,008; O= 16; Số Avogadro: N= 6,023.1023).

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

D

A

D

D

C

B

C

D

D

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

C

B

C

D

D

C

B

A

A

B

Câu 1: 

Z = E = 15

Số khối A= Z + N = 15 +16 = 31

Kí hiệu:  3115X

Cấu hình electron 1s22s22p63s23p3

+ Oxit cao nhất: MgO

                           Cl2O7

+ Hợp chất khí của clo với hidro là HCl

 + Hiđroxit: Mg(OH)2

+ Có tính bazơ

Giải thích sự tạo thành liên kết trong MgCl2

Bước 1: Mg→ Mg2+ + 2e

              Cl + 1e → Cl

Bước 2: Mg2+  + 2Cl â†’ MgCl2

Câu 2:

a. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khá»­ sau theo phÆ°Æ¡ng pháp thăng bằng electron (trình bày đủ 4 bước):

Al + HNO3 â†’ Al(NO3)3 + NO2 + H2O.

HS trình bày được:

Bước 1 – 2

Bước 3 – 4

b. AX = 29 + 34 = 63

AY = 63 + 2 = 65

AR = (63*73 + 65*27) / 100 = 63,54

Câu 3:

a. %m(O) (frac{{16}}{{2.2 + 16}}.100 = 80% )

b. ({m_{{H_2}O}} = )

({n_{{H_2}O}} = frac{{1,{{5.10}^6}}}{{1,008.2 + 16}})

({n_D} = frac{{2.1,{{5.10}^6}}}{{1,008.2 + 16}}.frac{{0,016}}{{100}} = frac{{15000}}{{563}})

Số nguyên tá»­ D:  (frac{{15000}}{{563}}.6,{023.10^{23}} = 160,{47.10^{23}})

Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Trong phản ứng: 2Na + I2 → 2NaI, nguyên tá»­ Na đóng vai trò

  A. không là chất oxi hóa hay khá»­.                                B. chất oxi hoá.

  C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khá»­.                       D. chất khá»­.

Câu 2: Điện hóa trị của Mg trong phân tử MgO là

  A. +2.                                B. 2+.                                  C. 2.                                 D. 2.

Câu 3: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính phi kim và bán kính nguyên tử lần lượt

  A. cùng giảm dần.                                                        B. cùng tăng dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                             D. giảm dần và tăng dần.

Câu 4: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn thuộc loại phản ứng oxi hóa – khá»­?

  A. Phản ứng hóa hợp.                                                   B. Phản ứng phân hủy.

  C. Phản ứng trao đổi.                                                   D. Phản ứng thế.    

Câu 5: Chất nào sau đây có liên kết ion?

  A. H2.                                B. CO2.                               C. NH3.                               D. NaCl.

Câu 6: Nguyên tố lưu huỳnh (S) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 5.                                  B. 6.                                    C. 4.                                    D. 3.

Câu 7: Số electron trong ion ({}_9{F^ – }) là

  A. 11.                                B. 9.                                    C. 12.                                  D. 10.

Câu 8: Trong nguyên tử, lớp electron M có bao nhiêu phân lớp?

  A. 2.                                  B. 1.                                    C. 4.                                    D. 3.

Câu 9: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p6 cho biết nguyên tử có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 4.                                  B. 2.                                    C. 8.                                    D. 6.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây về hạt electron trong nguyên tử là sai?

  A. Chuyển động theo quỹ đạo nhất định.     B. Cấu tạo nên vỏ nguyên tá»­.

  C. Mang điện tích âm.                                               D. Là hạt cÆ¡ bản có khối lượng nhỏ nhất.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 3

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ trái sang phải trong mỗi chu kỳ, tính kim loại và độ âm điện lần lượt

  A. giảm dần và tăng dần.                                             B. cùng tăng dần.

  C. tăng dần và giảm dần.                                             D. cùng giảm dần.

Câu 2: Số electron trong ion ({}_{11}N{a^ + }) là

  A. 12.                                B. 9.                                    C. 11.                                  D. 10.

Câu 3: Cộng hóa trị của cacbon trong phân tử CO2 là

  A. 4+.                                B. 2.                                    C. 2.                                 D. 4.

Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 cho biết nguyên tử có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 2.                                  B. 3.                                    C. 6.                                    D. 4.

Câu 5: Trong nguyên tử, lớp electron L có bao nhiêu phân lớp?

  A. 1.                                  B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 6: Số khối của nguyên tá»­ ({}_{13}^{27}X) là

  A. 40.                                B. 27.                                  C. 13.                                  D. 14.

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. VIIA.                           B. IIIA.                              C. IA.                                 D. IVA.

Câu 8: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị?

  A. NaCl.                            B. Na2O.                             C. MgCl2.                           D. HCl.

Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa – khá»­, chất oxi hóa là chất

  A. nhường electron.                                                      B. nhận proton.                  

  C. nhường proton.                                                        D. nhận electron.

Câu 10: Nguyên tố photpho (P) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 6.                                  B. 5.                                    C. 4.                                    D. 3.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 4

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Trong phản ứng: 2Na + S → Na2S, nguyên tá»­ S đóng vai trò

  A. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khá»­.                       B. chất oxi hoá.

  C. chất khá»­.                                                                  D. không là chất oxi hóa hay khá»­.

Câu 2: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị?

  A. MgCl2.                          B. Na2O.                             C. HCl.                               D. NaCl.

Câu 3: Nguyên tố Sn thuộc chu kỳ nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

  A. 4.                                  B. 6.                                    C. 3.                                    D. 5.

Câu 4: Nguyên tố photpho (P) có hóa trị cao nhất với oxi là

  A. 5.                                  B. 4.                                    C. 3.                                    D. 6.

Câu 5: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khá»­?

  A. Phản ứng thế.                                                           B. Phản ứng hóa hợp.    

  C. Phản ứng phân hủy.                                                 D. Phản ứng trao đổi.

Câu 6: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 cho biết nguyên tử có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

  A. 4.                                  B. 6.                                    C. 2.                                    D. 3.

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố s?

  A. IVA.                             B. VIIA.                             C. IIIA.                              D. IA.

Câu 8: Số oxi hóa của nguyên tử nitơ trong phân tử HNO3 là

  A. +1.                                B. +3.                                  C. +4.                                  D. +5.

Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa – khá»­, chất oxi hóa là chất

  A. nhường proton.                                                        B. nhường electron.           

  C. nhận electron.                                                          D. nhận proton.

Câu 10: Cộng hóa trị của cacbon trong phân tử CO2 là

  A. 4+.                                B. 2.                                    C. 2.                                    D. 4.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button