Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Lợi

Dưới đây là Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Lợi giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 12

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1: Trong dung dịch H2N – CH2 – COOH tồn tại chủ yếu ở dạng?

A. Anion                                 B. Cation                           C. Phân tá»­ trung hòa      D. Ion lưỡng cá»±c

Câu 2: Công thức phân tử nào sau đây là của este no, đơn chức, mạch hở?

A. C4H10O2.                            B. C4H8O2.                        C. C4H6O4.                        D. C4H6O2

Câu 3: Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. CH3COOH.                       B. C6H5NH2.                     C. CH3OH.                       D. C2H5NH2.

Câu 4: Chất nào sau đây có trong thành phần chính là trieste của axit béo với glixerol ?

A. Sợi bông, đay.                    B. TÆ¡ tằm.                         C. Bột gạo.                       D. Mỡ bò.

Câu 5:  Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính bazÆ¡ của amin

A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3 + + OH                         B. C6H5NH2 + HCl →C6H5NH3Cl

C. Fe3+ +3CH3NH2 +3H2O→ Fe(OH)3 + 3 CH3NH3+      D. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH  + N2 + H2O

Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. fructozÆ¡.                            B. xenlulozÆ¡.                     C. glucozÆ¡.                       D. saccarozÆ¡.

Câu 7:  Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường?

A. anilin.                                 B. iso propyl amin.            C. butyl amin.                   D. trimetyl amin.

Câu 8: Metyl axetat có công thức phân tử là

A. C2H4O                                B. C3H6O                          C. C3H6O2                         D. C2H4O2

Câu 9. Số nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử glyxin là

A. 3.                                        B. 2.                                  C. 1.                                  D.4.

Câu 10. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái lỏng?

A. (C15H31COO)3C3H5.           B. (C17H31COO)3C3H5.     C. C12H22O11.                    D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 11: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl

A. Anilin                                 B. Alanin                           C. phenyl amoniclorua      D. metyl amin

Câu 12: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. tinh bột.                              B. mantozÆ¡.                      C. xenlulozÆ¡.                    D. SaccarozÆ¡

Câu 13: Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm?

A. CH3NH2.                                                                      B. C6H5ONa.                   

C. H2NCH2COOH.                                                          D.H2N-CH2-CH(NH2)COOH.

Câu 14: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH thu được hai muối?

A. CH3COOCH=CH2.           B. C6H5COOCH3.            C. CH3COOC6H5             D. CH3OOCCOOCH3.

Câu 15. Công thức phân tử của Alanin là

A. C2H5O2N                            B. C3H7O2N                      C. C4H7O2N                      D.C3H5O2N

Câu 16: Khi xà phòng hóa triolein bằng NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COOH và glixerol. B. C17H33COONa và glixerol

C. C15H31COONa và glixerol.                                          D. C15H31COONa và etanol.

Câu 17:  Anilin (C6H5-NH2) có tên gốc – chức là ?

A. Benzyl amin                       B. Benzen amin                C. Phê em amin                 D. Phenyl amin

Câu 18: Cacbohiđrat nào sau đây là chất rắn, hình sợi, không tan trong nước?

A. XenlulozÆ¡.                         B. Tinh bột.                       C. GlucozÆ¡.                      D. SaccarozÆ¡.

Câu 19:  Tính chất của anilin yếu hÆ¡n NH3 thể hiện ở phản ứng nào?

A. Anilin tác dụng được với axit                                     B. Anilin dễ tạo kết tủa với dung dịch FeCl3

C. Anilin tác dụng dễ dàng với nước Brom                     D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím

Câu 20: Chất nào dưới đây tác dụng với H2 (Ni, t°) tạo thành sobitol?

A. XenlulozÆ¡                          B. SaccarozÆ¡.                    C. GlucozÆ¡.                      D. Tinh bột.

Câu 21: Cho 10,68 gam alanin tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 11,10.                                 B. 13,32.                           C. 12,88.                           D. 16,65.

Câu 22: CTPT của este X mạch hở là C4H6O2 . X thuộc loại este:

A. No, đa chức                                                                  B. Không no, có hai nối đôi C=C, đơn chức

C. No, đơn chúc                                                               D. Không no, có một nối đôi C=C, đơn chức

Câu 23: Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc hoàn toàn, sinh ra 32,4 gam bạc;. Giá trị của m là

A. 108.                                    B. 135.                              C. 54.                                D. 270.

Câu 24. Thuốc thử để phân biệt hai dung dịch glucozơ và fructozơ là

A. NaHCO3.                                                                     B. nước brom.                  

C. quỳ tím.                                                                        D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít O2 thu được 1,12 lít CO2 (các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Công thức của 2 amin là:

A. C2H5NH2, C3H7NH2          B. C3H7NH2, C4H9NH2    C. C4H9NH2, C5H11NH2   D. CH3NH2, C2H5NH2

Câu 26: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các chất đều không có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl axetat.                         B. Vinyl axetat.                 C. Etyl fomat.                   D. Vinyl fomat.

Câu 27: Tiến hành lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra

vào nước vôi trong dư được 70 gam kết tủa;. Giá trị m là

A. 90                                       B. 150                               C. 120                               D. 70.

Câu 28: Cho các chất sau: axit glutamic; valin, lysin, phenol, axit fomic, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh và không đổi màu lần lượt là?

A. 1, 3, 5.                                B. 2, 3, 4.                          C. 3, 3, 3.                          D. 2, 2, 5.

Câu 29: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol ( H2SO4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este ( hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75%). Giá trị của m là?

A. 8,8 gam                              B. 6,6 gam                         C. 13,2 gam                      D. 9,9 gam

Câu 30: Phần trăm khối lượng nguyên tố nito trong valin là:

A. 18,67%.                              B. 15,73%.                        C. 13,59%.                        D. 11,97%.

Câu 31: Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là.

A. 4,0g                                    B. 12,0g                            C. 16,0g                            D. 8,0g

Câu 32: Cho 0,02 mol α – amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là

A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.                           B. H2N–CH2CH(NH2)–COOH.

C. CH3CH(NH2)–COOH.                                                D. HOOC–CH2CH(NH2)–COOH.

Câu 33. Cho sơ đồ sau:

(a) X + H2O → Y (H+, t°)                                                (b) Y → C2H5OH + CO2 (enzim)

(c) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → Z + Ag + NH4NO3 (t°)

Chất X, Y, Z tương ứng là

A. SaccarozÆ¡, glucozÆ¡, amoni gluconat.                          B. XenlulozÆ¡, fructozÆ¡, amoni gluconat.

C. XenlulozÆ¡, glucozÆ¡, axit gluconic.                              D. XenlulozÆ¡, glucozÆ¡, amoni gluconat.

Câu 34: Thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este X của 1 axit đa chức với 1 ancol đơn chức cần 5,6 gam KOH. Mặt khác,

khi thủy phân 5,475 gam este đó thì cần 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Công thức cấu tạo của este là:

A. (COOC2H5)2.                                                               B. (COOC3H7)2.               

C. (COOCH3)2.                                                                 D. CH2(COOCH3)2.

Câu 35: Este X có công thức C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có 2 muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 3.                                        B. 6.                                  C. 5.                                  D. 4.

Câu 36 : Q là amino axit no, mạch hở, phân tá»­ chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Đốt cháy hoàn toàn m gam Q, thu được hỗn hợp T gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ T vào dung dịch nước vôi trong dÆ°, thu được 8 gam kết tủa, đồng thời khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2,68 gam. Số  nguyên tá»­ H có trong một phân tá»­ Q là

A. 14.                                      B. 12.                                C. 10.                                D. 8.

Câu 37: Cho các phát biểu sau:

Đường fructozơ có vị ngọt hơn đường mía.

Amilozơ được tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit.

Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom tạo ra axit gluconic.

Bột ngọt là muối đinatri glutamat.

Lysin là thuốc bổ gan, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.

Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?

A. 5.                                        B. 3.                                  C. 2.                                  D. 4.

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Nếu cho 25,74 gam X tác dung với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tá»­ X có 5 liên kết π                                   B. Số nguyên tá»­ C của X là 54

C. Giá trị của m là 26,58         D. Số mol X trong 25,74 gam là 0,03

Câu 39: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A. etylmetylamin.                   B. butylamin.                    C. etylamin.                      D. propylamin

Câu 40. Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo các bước sau đây:

Bước 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng cách cho vào một ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.

Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó thêm từng giọt NH3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám của bạc hiđroxit, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp 1 ml dung dịch glucozơ 1%, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn một thời gian thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

Cho các phát biểu sau:

Trong phản ứng trên, glucozơ đã bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3.

Trong bước 2, khi nhỏ tiếp dung dịch NH3 vào, kết tủa nâu xám của bạc hidroxit bị hòa tan do tạo thành phức bạc.]+.

Trong bước 3, để kết tủa bạc nhanh bám vào thành ống nghiệm ta phải luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng.

Ở bước 1, vai trò của NaOH là để làm sạch bề mặt ống nghiệm.

Sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15NO7.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                        B. 4.                                  C. 2.                                  D. 5.

Đề số 2

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của este?

A. dễ bay hÆ¡i.                         B. có mùi thÆ¡m.                C. tan tốt trong nước.       D. nhẹ hÆ¡n nước.

Câu 2. Axit aminoaxetic tác dụng hóa học với dung dịch

A. Na2SO4.                              B. NaNO3.                        C. NaCl.                            D. NaOH.

Câu 3: Tripanmitin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức hóa học của tripanmitin là

A. (C17H33COO)3C3H5.                                                     B. (C17H35COO)3C3H5.    

C. (C15H31COO)3C3H5.                                                     D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 4: Công thức cấu tạo của etylamin là

A. (CH3)2NH                          B. CH3CH2NH2                C. CH3NH2                       D. (CH3)3N

Câu 5: Chất nào dưới đây thuộc loại cacbohiđrat?

A. Tristearin                            B. Polietilen                      C. Anbumin                      D. Tinh bột

Câu 6: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

A. lysin.                                   B. alanin.                           C. glyxin.                          D.valin.

Câu 7: Trong công nghiệp thực phẩm, để tạo hương dứa cho bánh kẹo người ta dùng este X có công thức cấu tạo CH3CH2COOC2H5.Tên gọi của X là

A. metyl propionat.                 B. etyl propionat.              C. metyl axetat.                D. propyl axetat.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau trong H2O có pH < 7?

A. Lysin.                                 B. Etylamin.                      C. Axit glutamic.              D. Đimetylamin.

Câu 9: Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước                          B. Hidro hóa                     C. Đề Hidro hóa               D. Xà phòng hóa.

Câu 10: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. H2N-CH2-COOH.              B. CH3COONH4.             C. NaHCO3.                     D. H2N-CH2-NH2.

Câu 11: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.                      B. Polietilen.                     C. XenlulozÆ¡.                   D. Cao su thiên nhiên.

Câu 12. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3-NH-CH2-CH3.           B. (CH3)2CH-NH2.           C. CH3-CH2-NH2.            D. CH3-CH2-N(CH3)2.

Câu 13: Chất X chứa C, H, O có M = 74. X tác dụng với dung dịch NaOH và có phản ứng tráng gương. CTCT của X là

A. HCOOH                            B. CH3CH2COOH            C. CH3COOCH3              D. HCOOC2H5

Câu 14: ​Amin nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. ​metylamin.                         B. ​etylamin.                       C. ​đimetylamin.                D. ​anilin.

Câu 15: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

A. CH3COOH.                       B. CH3CHO.                    C. HCOOH.                      D. C2H5OH.

-(Để xem nội dung Ä‘ầy đủ, chi tiết của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Đề số 3

Câu 1: Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức:

A. Cacboxyl và hidroxyl         B. Hidroxyl và amino       C. Cacboxyl và amino       D.Cacbonyl và amino

Câu 2: Để khử mùi tanh của cá ( gây ra do một số amin ) nên rửa cá với ?

A. Nước muối                         B. Nước                            C. Giấm                            D. Cồn.

Câu 3: Este nào sau đây có mùi chuối chín?

A. Etyl fomat                          B. Benzyl axetat               C. Isoamyl axetat              D. Etyl butirat

Câu 4. Số nhóm amino (NH2) trong phân tử alanin là

A. 4.                                        B. 2.                                  C. 3.                                  D. 1.

Câu 5: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là

A. triolein                                B. tripanmitin                    C. stearic                           D. tristearin

Câu 6: Dung dịch Metylamin không tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

A. HNO3.                                B. NaOH.                          C. HCl.                             D. CH3COOH.

Câu 7: Đồng phân của glucozơ là

A. amilozÆ¡.                             B. xenlulozÆ¡.                     C. fructozÆ¡.                      D. saccarozÆ¡.

Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Lysin.                                 B. Glyxin.                         C. Metylamin.                   D. Axit glutamic.

Câu 9: Este etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3.                   B. HCOOCH=CH2.          C. HCOOCH3.                 D. HCOOC2H5.

Câu 10: Amin nào sau đây là amin bậc II?

A. trimetylamin.                      B. anilin.                            C. phenyletylamin.            D. propylamin.

Câu 11. Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglixerit là

A. 8                                         B. 6.                                  C. 4.                                  D. 2.

Câu 12:  PhÆ°Æ¡ng trình hóa học nào sau đây không đúng:

A. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4.

B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3  + 3CH3NH3Cl.

C. C6H5NH2 + 2Br2  → 3,5-Brom-C6H3NH2 + 2HBr.

D. C6H5NO2 + 3Fe  + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O.

Câu 13. Trong phân tử cacbohiđrat, nhất thiết phải có nhóm chức

A. amin.                                  B. cacboxyl.                      C. hiđroxyl                        D. cacbonyl.

Câu 14: Để chứng minh amino axit có tính chất lưỡng tính, có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với:

A. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch HCl.                        B. Dung dịch KOH và dung dịch CuO.

C. Dung dịch KOH và dung dịch HCl.                           D. Dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một este thu được số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

A. Este không no 1 LK đôi, đơn chức mạch hở.              B. Este no, đơn chức mạch hở.

C. Este đơn chức.                                                             D. Este no, 2 chức mạch hở

-(Để xem nội dung Ä‘ầy đủ, chi tiết của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Đề số 4

Câu 1: Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu Biure?

A. Lòng trắng trứng                B. Metyl fomat                 C. GlucozÆ¡                       D. Đimetyl amin

Câu 2: Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa . Công thức của etyl butirat là

A. C2H5COOC4H9.                 B. C3H7COOC2H5.           C. C4H9COOC2H5.           D. C2H5COOC3H7.

Câu 3: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

A. Phenylamin                        B. Metylamin.                   C. Propylamin.                  D. Etylamin

Câu 4: Trilinolein là chất béo không no, ở trạng thái lỏng. Công thức hóa học của trilinolein là

A. (C17H33COO)3C3H5.                                                     B. (C17H35COO)3C3H5.    

C. (C15H31COO)3C3H5.                                                     D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 5: ​Tên bán hệ thống của alanin [CH3​CH(NH2​​)COOH]  là

A. ​axit gultaric.                                                                 B. ​axit α-aminobutiric.

C. ​axit α-aminopropionic.       D.​axit α-aminoaxetic.

Câu 6. Đồng phân của mantozơ là :

A. GlucozÆ¡                             B. FructozÆ¡                       C. SaccarozÆ¡                     D. XenlulozÆ¡

Câu 7: ​Chất hữu cơ nào dưới đây chỉ có tính bazơ?

A. ​Lysin.                                 B. ​Anilin.                          C. ​axit glutamic.               D. ​metylamoni clorua.

Câu 8. Aminoaxit đầu N trong phân tử peptit Gly-Val-Glu-Ala là

A. Alanin.                               B. Glyxin.                         C. Axit glutamic.              D. Valin.

Câu 9: Protein nào dưới đây có trong lòng trắng trứng?

A. Hemoglobin                       B. Keratin                        C. Fibroin                          D. Anbumin

Câu 10: Axit nào sau đây là axit béo ?

A. Axit stearic                        B. Axit benzoic                 C. Axit oxalic                   D. axit fomic

Câu 11: Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Gly–Gly.                            B. Gly–Ala.                      C. Ala–Ala–Gly.               D. Ala–Gly.

Câu 12: Metyl metacrylat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.                                                     B. CH2=C(CH3)COOCH3.          

C. CH3COOCH3.                                                             D. HCOOCH3.

Câu 13. Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?

A. K2SO4.                               B. NaOH.                          C. HCl.                             D. H2SO4 loãng.

Câu 14. GlucozÆ¡ là hợp chất hữu cÆ¡ thuộc loại:  

A. Đơn chức                           B. Đa chức                        C. Tạp chức                      D. Polime.

Câu 15. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?

A. Axit glutamic.                    B. Metylamin.                   C. Alanin.                         D. Glyxin.

-(Để xem nội dung Ä‘ầy đủ, chi tiết của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Đề số 5

Câu 1: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

A. 1.                                        B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 2: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong các chất sau là:

A. CH3­COOH                        B. C4H9OH                       C. C3H7COOH                 D. CH3COOC2H5.

Câu 3: Trạng thái chất nào sau đây khác với các chất còn lại:

A. Glixerol.                             B. Triolein.                        C. Metyl amin.                  D. Giấm ăn.

Câu 4: Tristearin là chất béo no, ở trạng thái rắn. Công thức hóa học của tristearin là

A. (C17H33COO)3C3H5.                                                     B. (C17H35COO)3C3H5.    

C. (C15H31COO)3C3H5.                                                     D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 5: Amino axit có phân tử khối lớn nhất là

A. Glyxin.                               B. Alanin.                          C. Valin.                           D. Lysin.

Câu 6: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

A. Tinh bột và xenlulozo        B. Fructozo và glucozo

C. Metyl fomat và axit axetic                                           D. Mantozo và saccarozo

Câu 7: Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?

A. Gly, Val, Ala.                     B. Gly, Ala, Glu.              C. Gly, Glu, Lys.             D. Val, Lys, Ala.

Câu 8: Tên gọi của este có CTCT thu gọn: CH3COOCH(CH3)2 là:

A. Propyl axetat                      B. isopropyl axetat            C. Sec-propyl axetat         D. Propyl fomat

Câu 9: Dung dịch Ala-Gly-Val phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HCl.                                   B. NaCl.                            C. NaNO3.                        D. KNO3.

Câu 10: Từ dầu thực vật (chất béo lỏng) làm thế nào để có được bơ (chất béo rắn)

A. Hidro hóa axit béo                                                       B. Xà phòng hóa chất béo lỏng

C. Hidro hóa chất béo lỏng    D. Đehidro hóa chất béo lỏng

Câu 11: Tổng số nguyên tử hidro trong một phân tử axit glutamic là:

A. 10                                       B. 8                                   C. 7                                   D. 9

Câu 12: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch không phân nhánh?

A. Amilopectin.                      B. AmilozÆ¡.                      C. XenlulozÆ¡.                   D. Polietilen.

Câu 13: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?

A. Lipit.                                  B. Protein.                         C. GlucozÆ¡.                      D. XenlulozÆ¡.

Câu 14: Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với

A. Dung dịch AgNO3/NH3.    B. Na kim loại.

C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, to).                                    D. Nước Brom.

Câu 15: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH.                                                        B. dung dịch HCl.

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.                                D. dung dịch NaCl.

-(Để xem nội dung Ä‘ầy đủ, chi tiết của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Lợi. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button