Lớp 8

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 8 năm 2021 Trường THCS Trần Cao Vân có đáp án

HOC247 xin gá»­i đến các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 8 năm 2021 Trường THCS Trần Cao Vân có đáp án bên dưới đây. Hi vọng sẽ giúp các em ôn luyện kiến thức thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

BỘ 5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 1

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Một hỗn hợp gồm 3 lít khí mêtan CH4 và 7 lít khí oxi (các khí ở cùng nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hỗn hợp, sau phản ứng thu được:

A.3 lít CO2.         

B. 3 lít CO2, 1 lít khí O2 dÆ°.

C. 2 lít CO2, 1 lít O2 dÆ°. 

D. 6 lít CO2.

Câu 2. Khí nào sau đây có màu xanh?

A. Khí nitÆ¡.                     

B. Khí cabonic.

C. Khí oxi ở-183°c (trạng thái lỏng).

D. Khí amoniac NH3.

Câu 3. Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại M chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân hủy 5,53 gam KMnO4. M là

A. Fe.                               B. Zn                 

C. Cu.                               D. Mg.

Câu 4. PhÆ°Æ¡ng trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng quá trình đốt axetilen khi hàn cắt kim loại?

A. C2H2 + O2 â†’ CO2 + H2O.  

B. C2H2 + 2O2 â†’ CO2 + H2O.

C. C2H2 + 3O2 â†’CO2 + H2O.

D. 2C2H2 + 5O2 â†’ 4 CO2 + 2H2O.

Câu 5. Hỗn hợp A gồm khí mêtan CH4 và hiđro, có tỉ khối đối với hiđro là 4,5. Trong A, CH4 chiếm tỉ lệ % thể tích là

A.20%.                          B. 50%.               

C. 30%.                         D. 60%.

Câu 6. Quá trình nào sau đây là sá»± cháy?

A. Dòng điện chạy qua bóng đèn cháy.

B. Phản ứng của photpho trong không khí ớ nhiệt độ thích hợp.

C. Rượu để lâu ngày với men giấm sinh ra axit.

D. Dung dịch nước vôi hấp thụ khí CO2.

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm) Äá»‘t cháy 6,2 gam P trong bình có 7,84 lít khí O2( đktc). Tính khối lượng của các chất thu được sau phán ứng.

Câu 2.(3,5 Ä‘iểm) Làm thế nào để phân biệt ba lọ đựng khí: O2, CO2, NH3 (amoniac)Không nhận biết bằng khứu giác.

ĐÁP ÁN

I- Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. B         

Câu 2. C

Câu 3. D

PTHH :

2KMnO4to⟶K2MnO4+MnO2+O2

Khối lượng Oxi tác dụng với kim loại M là

0,56100.80=0,448(gam).            

đốt cháy M→M2Ox

Trong oxit: 

2M16x=0,6720,448=1,5⇒M=16x.1,52=12x⇒x=2.

Vậy M là Magie (Mg).                                                         

Câu 4. D      Câu 5. B     Câu 6. B

Phần tá»± luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

PTHH:  4P + 5 O2   â†’   2 P2O5

nP=6,131=0,2nP=6,131=0,2 (mol).

nO2=7,8422,4=0,35nO2=7,8422,4=0,35 (mol)

Có 0,2 mol p cần 0,25 mol 02 sinh ra 0,1 mol P205.

Vậy sau phản ứng 02 dÆ°: (0,35 – 0,25). 32 = 3,2 (gam).

Khối lượng P2O tạo thành là: 0,1.142 = 14,2 (gam).

Câu 2. (3,5 điểm)

Phân biệt ba lọ khí 02, C02 và NH3:

Cho nước vào ba lọ khí, lắc cho tiếp giấy quỳ tím. Giấy quỳ chuyển màu xanh là lọ khí NH3.

Giấy quỳ chuyển thành hồng là lọ khí C02

Không đổi màu là O2.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Một muối sunfat của kim loại hóa trị II ngậm nước có phân tá»­ khối 278 gam và khối lượng nước kết tinh chiếm 45,324%. Tìm công thức hóa học của muối trên.

Câu 2: Cho các cụm từ sau: dung dịch bão hòa, dung dịch chÆ°a bão hòa, dung môi, chất tan, độ tan, hiđrat. Hãy chọn từ hay cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

    á»ž nhiệt độ xác định, số gam chất tan có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành __(1)__ được gọi là __(2)__ của chất.

    Những hợp chất được tạo nên do phân tá»­ chất tan kết hợp với phân tá»­ nước gọi là các __(3)__.

    Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của __(4)__ và __(5)__.

    Dung dịch không thể hòa tan thêm __(6)__ ở nhiệt độ xác định gọi là __(7)__.

Câu 3: Hòa tan 36,5 gam HCl vào nước, thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Câu 4: Cho 20,55 gam Ba vào cốc đựng 79,75 gam H2O, xảy ra phản ứng:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

—Để xem tiếp nội dung và đáp án của đề thi vui lòng xem online hoặc tải về máy—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400 gam CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch.

Câu 2: Äem cô cạn 200ml dung dịch FeSO4 0,5M thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

Câu 3: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 2,5M với 100ml dung dịch H2SO4 1M. Tính nồng độ của dung dịch H2SO4 thu được sau khi trộn.

Câu 4: Cho 40ml dung dịch NaOH 1M vào 60ml dung dịch KOH 0,5M. Xác định nồng độ mol của NaOH và KOH sau khi trộn.

—Để xem tiếp nội dung và đáp án của đề thi vui lòng xem online hoặc tải về máy—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Äun nhẹ 20 gam dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hÆ¡i hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu.

Câu 2: Cân lấy 10,6 gam Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Câu 3: Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 gam dung dịch CuSO4 4%.

b) 300ml dung dịch NaCl 3M.

—Để xem tiếp nội dung và đáp án của đề thi vui lòng xem online hoặc tải về máy—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hãy trình bày cách pha chế 150 gam dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%.

Câu 2: Cho 150ml dung dịch H2SO4 22,44% (D = 1,31g/ml). Tính số mol của H2SO4 có trong dung dịch trên.

Câu 3: á»ž 30ºC, hòa tan 75 gam muối CuSO4.5H2O vào 300 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Hãy tính độ tan của muối CuSO4.5H2O ở nhiệt độ đó.

Câu 4: Trong 500ml dung dịch Z có chứa 8,4 gam KOH.

  a) Tính nồng độ mol của dung dịch Z.

  b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 500ml dung dịch Z để được dung dịch KOH 0,1M?

—Để xem tiếp nội dung và đáp án của đề thi vui lòng xem online hoặc tải về máy—

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 8 năm 2021 – Trường THCS Trần Cao Vân. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 8 năm 2021 Trường THCS Võ Thị Sáu có đáp án
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hóa học 8 năm 2021 Trường THCS Hà Huy Tập có đáp án

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button