Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bài tập chuyên đề viết lại câu Tiếng Anh 7

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Một số cấu trúc viết lại câu Tiếng Anh 7, để các em tổng hợp lý thuyết và luyện tập các dạng bài tập tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi HK1 sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH 7

1. How old are you? (What …?)

=> What is your age?

2. How old is Lan? (What …?)

=> What is Lan’s age?

3. What do you do? (job/ occupation)

=> What is your job/ occupation?

4. Where do you live? (What …?)

=> What is your address?

5. Where does Tom live? (What …?)

=> What I Tom’ address?

6. How far is it from your house to school? (What …?)

=> What is the distance from your house to school?

7. Her new school is bigger than her old school. (Her old ….)

=> Her old school is smaller than her new school.

Her old school is not as big as her new school.

8. This is a lovely home. (What …!)

=> What a lovely home!

9. These houses are very modern. (What…!)

=> What modern houses!

10. That armchair is very comfortable. (What …!)

=> What a comfortable armchair!

11. Those are very convenient kitchens. (What ..!)

=> What a convenient kitchen!

12. The weather is awful. (What …!)

=> What awful weather!

13. This bathroom is very amazing. (What…!)

=> What an amazing bathroom!

14. That is a very comfortable house. (How…!)

=> How comfortable that house is!

15. He runs very fast. (How …!)

=> How fast he runs!

16. She is a very beautiful girl. (How ..!)

=> How beautiful she is!

17. These boys are very handsome. (How ..!)

=> How handsome these boys are!

18. This dress is very expensive. (What …!)

=> What an expensive dress!

19. How many rooms are there in his house? (have)

=> How many rooms does his house have?

20. She teaches history. (She is …)

=> She is a history teacher.

21. No room in the house is smaller than this room. This room …

=> This room is the smallest in the house.

22. That apartment is more modern than any apartments. That …

=> That apartment is the most modern.

23. She is the best student in my class. She is ..

=> She is better than any students in my class.

24. He is the worst student in his class. No one …

=> No one in his class I worse than he.

25. She is the best student in her class. Nobody …

=> Nobody in her class is better than she.

26. This living room is the biggest room in my house. No rooms…

=> No rooms in my house are bigger than this living room.

27. That room is the newest in our school. No room …

=> No room in our school is newer than that room.

28. No apartment here is more expensive than that apartment. That apartment …

=> That apartment is the most expensive here.

29. What time is it? (What …?)

=> What is the time?

30. It is four fifteen. (It …)

=> It is a quarter past four.

31. What subject do you like best? (What …?)

=> What is your favorite subject?

32. The subject I like best is English. (My …)

=> My favorite subject is English.

33. I like math. (I am …)

=> I am interested in math.

34. The break lasts fifteen minutes. (I have …)

=> I have a fifteen – minute break.

35. How long are its shelves? (What …?)

=> What is the length of the shelves?

36. How wide is this table? (What …?)

=> What is the width of this table?

37. How tall are you? (What …?)

=> What is your height?

38. How high are the walls? (What …?)

=> What is the height of the walls?

39. How deep is the well? (What …?)

=> What is the depth of the well?

40. How heavy is the bone? (What …?)

=> What is the weight of the bone?

41. His interest is English. (He is …)

=> He is interested in math.

42. They take part in outdoor activities. (participate)

=> They participate in outdoor activities.

43. He takes care of sick children. (look after)

=> He looks after his sick children.

44. They take part in playing marbles. (join in)

=> They join in playing marbles.

45. Let’s go to the zoo. (How about …?)

=> How about going to the zoo?

46. Let’s go swimming. (What about…?)

=> What about going swimming?

47. Let’s play chess tonight. (Why…?)

=> Why don’t we play chess tonight?

48. Why don’t you listen to music? (Let’s …)

=> Let’s listen to music.

49. Would you like to go to the cinema with me tonight? (How about..?)

=> How about going to the cinema with me tonight?

50. How about going by car? (Let’s …)

=> Let’s go by car.

51. I prefer watching TV. (like better)

=> I like watching TV better.

52. I would rather stay at home. (prefer)

=> I prefer staying at home.

53. He collects stamps. (He is …)

=> He is a stamp collector.

54. My house is the oldest house on the street. (No houses …)

=> No houses on the street are older than my house.

55. Collecting comics is easy. (It’s …)

=> It’s easy to collect comics.

56. It’s difficult for me to learn English. (difficulty)

=> I have difficulty in learning English.

57. I find math difficult. (It’s …)

=> It’s difficult for me to learn math.

58. I am going to buy a new school bag tomorrow. (I intend)

=> I intend to buy a new school bag tomorrow.

59. We have fewer vacations than American students.(American..)

=> American students have more vacations than we.

60. Mr. Tuan has less time than Mr. John. (Mr. John…)

=> Mr. John has more time than Mr. Tuan.

61. Hoa has more periods than Lan. (Lan ..)

=> Lan has fewer periods than Hoa.

62. Hoa has more time than Lan. (Lan …)

=> Lan has less time than Hoa.

63. Hoa works more hours than Lan. (Lan…)

=> Lan works fewer hours than Hoa.

64. The theater is farther than the museum. (The museum …)

=> The museum is nearer than the theater.

65. The zoo is not far from my house. (My house …)

=> My house is near the zoo. / My house is close to the zoo.

66. The hospital is opposite the police station. (The police …)

=> The police station is across from the hospital.

67. Could you tell me the way to the supermarket? (show)

=> Could you show me the way to the supermarket?

68. How much is an envelope? (price)

=> What is the price of an envelope?

69. How much are the books? (What …?)

=> What is the price of the books?

70. How much is this dress? (cost)

=> How much does this dress cost?

71. How much are these shoes? (How much …)

=> How much do the shoes cost?

72. It takes me about five minutes to go to school by bike.(spend)

=> I spend five minutes going to school by bike.

73. It often takes him two hours to do his homework. (He)

=> He often spends two hours doing his homework.

74. She spends one hour with her housework. (It ..)

=> It takes her one hour to do her housework.

75. Where will she mail her letter? (send)

=> Where will she send her letter?

76. They usually walk to school. (foot)

=> They usually go to school on foot.

77. He usually rides to school. (bike)

=> He usually goes to school by bike.

78. Mr. Hung sometimes travels to work by plane. (fly)

=> Mr. Hung sometimes flies to work.

79. They never go to school late. (They are …)

=> They are never late for school.

80. Do you have a better refrigerator than this? (Is this…?)

=> Is this the best refrigerator you have?

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập chuyên đề viết lại câu Tiếng Anh 7, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp từ vá»±ng từ Unit 1 đến Unit 8 Tiếng Anh 7
  • Một số điểm ngữ pháp thường xuất hiện trong đề thi Tiếng Anh 7

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button