Lớp 7

Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh 7 có đáp án

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh 7 có đáp án, để các em luyện tập các dạng bài tập về thì quá khứ đơn và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN TIẾNG ANH 7 CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn:

1. It/ be/ cloudy/ yesterday.

2. In 1990/ we/ move/ to another city.

3. When/ you/ get/ the first gift?

4. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.

5. How/ be/ he/ yesterday?

6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?

7. They/ happy/ last holiday?

8. How/ you/ get there?

9. I/ play/ football/ last/ Sunday.

10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.

12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.

13. We/ have/ fun/ yesterday.

14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.

Bài 2: Lựa chọn và điền dạng đúng của từ:

teach     cook     want     spend       ring

be     sleep     study     go     write

1. She…..out with her boyfriend last night.

2. Laura…..a meal yesterday afternoon.

3. Mozart…..more than 600 pieces of music.

4. I…..tired when I came home.

5. The bed was very comfortable so they…..very well.

6. Jamie passed the exam because he…..very hard.

7. My father…..the teenagers to drive when he was alive.

8. Dave…..to make a fire but there was no wood.

9. The little boy…..hours in his room making his toys.

10. The telephone…..several times and then stopped before I could answer it. 

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn:

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be) (1)……….. young. Her father (get married) (2) ………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order) (3)………….a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) (4) â€¦â€¦â€¦â€¦.her away instead, and she (take) (5) â€¦â€¦â€¦â€¦.refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) (6) ………….with the dwarfs and took care of them and they (love) (7) â€¦â€¦â€¦â€¦.her dearly. Then, one day the talking mirror (tell) (8) â€¦â€¦â€¦â€¦.the evil queen that Snow White was still alive. She (change) (9) ………….herself into a witch and (make) (10) ………….a poisoned apple. She (go) (11) ………….to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) (12)………….her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find) (13) ………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) (14) ………….married and lived happily ever after.

Bài 4: Chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ:

1. Be

2. Become

3. Begin

4. Break

5. Bring

6. Build

7. Buy

8. Choose

9. Come

10. Cost

11. Cut

12. Do

13. Dream

14. Drink

15. Eat

16. Feel

17. Find

18. Forget

19. Get

20. Give

21. Go

22. Have

23. Hear

24. Hold

25. Keep

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. It was cloudy yesterday.

2. In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990.

3. When did you get the first gift?

4. She did not go to the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago.

5. How was he yesterday?

6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?

7. Were they happy last holiday?

8. How did you get there?

9. I played football last Sunday.

10. My mother made two cakes four days ago.

11. Tyler visited his grandmother last month.

12. Joni went to the zoo five days ago.

13. We had fun yesterday.

14. My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.

Bài 2: 

1. went

2. cooked

3. wrote

4. was tired

5. slept

6. studied

7. taught

8. wanted

9. spent

10. rang

Bài 3:

1. was

2. got married

3. ordered

4. chased

5. took

6. lived

7. loved

8. told

9. changed

10. made

11. went

12. put

13. found

14. were

Bài 4:

1. Was/ were

2. Became

3. Began

4. Broke

5. Brought

6. Built

7. Bought

8. Chose

9. Came

10. Cost

11. Cut

12. Did

13. Dreamt

14. Drunk

15. Ate

16. Felt

17. Found

18. Forgot

19. Got

20. Gave

21. Went

22. Had

23. Heard

24. Held

25. Kept

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh 7 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Phân loại đại từ trong Tiếng Anh và cách sá»­ dụng
  • Bài tập trắc nghiệm và tá»± luận chuyên đề mạo từ Tiếng Anh 7

Chúc các em học tốt!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button