Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10 năm 2020 có đáp án trường THCS Vân Hồ

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10 năm 2020 có đáp án trường THCS Vân Hồ. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tá»± luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 10 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS VÂN HỒ

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 10

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

A. TỪ VỰNG:

1. always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /: luôn luôn

2. often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /: thường

3. sometimes (Adj) / ‘sʌm.taɪmz /: thỉnh thoảng

4. never (Adj) / ‘nevə /: không bao giờ

5. take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /: tắm vòi tắm hoa sen

6. distance (n) / ‘dɪst(ə)ns /: khoảng cách

7. transport (n) / trans’pɔrt /: phÆ°Æ¡ng tiện giao thông

8. electricity (n) /,ɪlɛk’trɪsɪti /: điện

9. biogas (n) /’baiou,gæs/: khí sinh học

10. footprint (n) / ‘fʊtprɪnt /: dấu vết, vết chân

11. solar (Adj) / ‘soʊlər /: (thuộc về) mặt trời

12. carbon dioxide (n) / ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /: khí CO2

13. negative (Adj) / ‘neɡətɪv /: xấu, tiêu cá»±c

14. alternative (Adj) / ɔ:l’tə:nətiv /: có thể lá»±a chọn thay cho vật khác

15. dangerous (Adj) / ‘deindʒrəs /: nguy hiểm

16. energy (n) / ‘enədʒi /: năng lÆ°Æ¡Ì£ng

17. hydro (n) / ‘haidrou /: thuộc về nước

18. non-renewable (adj) / ,nɔn ri’nju:əbl /: không phục hồi, không tái tạo được

19. plentiful (Adj) / ‘plentifl /: phong phú, dồi dào

20. renewable (Adj) / ri’nju:əbl /: phục hồi, làm mới lại

21. source (n) / sɔ:s /: nguồn

B. NGỮ PHÁP:

Grammar 1:

FUTURE CONTINUOUS TENSE (THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN)

1. Công thức:

Câu khẳng định:

S + will/ shall + be + V-ing

Câu phủ định:

S + won’t/ shan’t + be + V-ing

Câu hỏi nghi vấn:

Will/ Shall + S + be + V-ing?

2. Cách dùng

  •  Thì tÆ°Æ¡ng lai tiếp diễn dùng để diễn tả: Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tÆ°Æ¡ng lai.

Ví dụ:

             We will be using low energy light bulbs. (Chúng tôi sẽ sá»­ dụng bóng đèn năng lượng thấp)

  • Hành động tÆ°Æ¡ng lai đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến

Ví dụ:

            I’ll be using to save electricity when my parents go out.

            (Tôi sẽ sá»­ dụng tiết kiêm điện khi bố mẹ tôi ra ngoài.)

  •          
    Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ đang xảy ra vào một thời điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể ở tương lai

Ví dụ:

          This time next week I’ll be reducing the amount of water your family uses.

          (Giờ này tuần sau  tôi sẽ được giảm lượng nước trong gia đình của bạn sá»­ dụng.)

  • Diễn tả hành động sẽ xảy ra nhÆ° một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Ví dụ:

          We will be turning off the faucet at 5pm. (Chúng tôi sẽ được tắt vòi nước lúc 5h chiều)

3. Dấu hiệu nhận biết sau

In the future (trong tÆ°Æ¡ng lai)

Next year (năm tới)

Next month (tháng tới)

next week (tuần tới)

Next time (lần tới)

And soon…(sắp tới)

Grammar 2:

THE FUTURE SIMPLE PASSIVE (BỊ ĐỘNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN.)

1. Cấu trúc

Khẳng định

Subject + will be + Past participle 

Ví dụ:

          Hydroelectricity will be considered to be a reliable method of generating electricity.

          (Thủy điện sẽ được coi là một phÆ°Æ¡ng pháp đáng tin cậy của máy phát điện.)

Phủ định

Subject + will not be + Past participle

Ví dụ:

          We will not be switched off the lights when we stayed at home.

          (Chúng tôi sẽ không tắt đèn khi chúng tôi ở nhà.)

 Câu hỏi: 

Will + Subject + be + past participle? 

Ví dụ:

          Will she be taken the shower instead of a bath to save energy?

          (Cô ấy sẽ dùng vòi sen thay vì tắm để tiết kiệm năng lượng?)

2. Thể bị động dùng trong một vài trường hợp sau:

– Khi chủ ngữ của câu không quan trọng:

Ví dụ:

            Solar panels will be put on the roof. (Tấm năng lượng mặt trời sẽ được đặt trên nóc nhà.)

– Khi hành động của người thá»±c hiện không biết:

Ví dụ:

           Alternative sources of energy will be developed quickly.

          (Các nguồn năng lượng thay thế sẽ được phát triển một cách nhanh chóng.)

 Nếu người thá»±c hiện vẫn không quan trọng, chúng ta có thể thêm “by” + cụm từ hay chủ ngữ.

Ví dụ:

          A test on alternative sources of energy will be taken by Class 7 A.

         (Một cuộc thá»­ nghiệm về nguồn năng lượng thay thế sẽ được thá»±c hiện bởi lớp 7A).

C. BÀI TẬP:

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. abundant   B. nuclear      C. truck           D. dump

2. A. played    B. crossed      C. described    D. terrified

3. A. decided  B. danced       C. discussed    D. pronounced

4. A. bread      B. great          C. instead        D. spread

5. A. blood      B. vocabulary  C. doubtful     D. boring

6. A. hydroelectric      B. environment           C. solar            D. biogas

7. A. pleasure  B. feed           C. heat             D. meat

8. A. plentiful  B. electric        C. renewable   D. energy

9. A. few         B. knew           C. new             D. sew

10. A. nuclear  B. truck           C. abundant    D. dump

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. musician             B. enormous    C. natural        D. improvement

2. A. effective             B. plentiful      C. dangerous   D. limited

3. A. population          B. education    C. consumption           D. satisfaction

4. A. energy                B. countryside C. changeable  D. volunteer

5. A. renewable           B. artificial      C. unfortunate D. continuous

6. A. different             B. serious        C. effective     D. regular

7. A. dangerous           B. countryside C. energy         D. volunteer

8. A. incapable            B. sincere        C. loyalty        D. success

9. A. development      B. satisfaction C. population  D. education

10. A. interfere            B. convenient  C. referee        D. cigarette

B. MULTIPLE CHOICE    

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. The wind, the sun, and the wave are some types of __________ sources of energy.

A. changeable            B. alternative              C. cheap                        D. costly

2. Remember to __________ the lights before going to bed.

A. turn                        B. turn on                     C. turn off                   D. stop

3. People will reduce energy __________ as much as possible.

A. consume                 B. consumption           C. expense                  D. expenses

4. Nuclear power is expensive and dangerous __________ our environment.

A. for                          B. to                            C. in                            D. with

5. Human is looking for a clean, cheap and __________ sources of energy.

A. effective                 B. effect                      C. effectively              D. effectiveness

6. Low energy light bulbs should be used to __________ electricity.

A. spend                      B. buy                        C. convert                    D. save

7. We must __________ the amount of water our family used every day.

A. lower                      B. reduce                     C. lessen                      D. narrow

8. At this time next month we __________ to Ha Long Bay for a holiday.

A. will go                    B. will going               C. will be gone           D. will be going

9. By the middle of the 21st century, people in developing countries __________ more renewable energy.

A. uses                       B. will be using            C. used                        D. have

10. Fossil fuels are very common in our society but they __________ the environment.

A. renew                     B. provide                   C. waste                      D. pollute

11. When you save energy, you not only save money, you also reduce the demand for __________ such as coal, oil, and natural gas and that is a great way to play a part in saving the planet.

A. carbon footprint     B. electricity                C. fossil fuels             D. biogas

12. In India, the demand for __________ has always been more than the supply.

A. shortage                  B. sources                    C. slogan                     D. electricity

13. __________ energy is produced by collecting sunlight and converting it into electricity.

A. Hydro                     B. Nuclear                   C. Solar                       D. Wind

14. There are many available __________ power sources in Vietnam including sun, wind, water, etc.

A. nuclear                    B. hydro                      C. renewable               D. solar

15. Laos and Cambodia have big plans for building up to 11__________ on the lower Mekong.

A. dams                       B. slogans                    C. energy                    D. coals

16. __________ can be an excellent source of free, renewable energy for poor farmers.

A. Turbine                   B. Biogas                    C. Solar panel             D. Bulb

17. The government has warned that Britain will face power __________ in the coming winters.

A. coal                         B. shortages                C. slogans                   D. energy

18. Wind power is one of the earliest __________ sources of energy used by humankind.

A. alternative              B. polluted                  C. harmful                   D. exhausted

19. Nobody can predict exactly when supplies of fossil fuels will be __________ However, we all know they quickly reduce in quantity.

A. installed                  B. polluted                  C. harmful                   D. exhausted

20. Biogas can be used to __________ natural gas in cooking, heating, or electrical generation.

A. use up                     B. replace                    C. pollute                    D. install

C. WORD FORMS

Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. Tidal energy is renewable, ____________and clean. (plenty)

2. Wind will be used as an ____________friendly sources of energy. (environment)

3. There are many ways will be used to solve the problem of _____________. (pollute)

4. Solar power can be used to ____________or cool our houses. (hot)

5. _______________, fossil fuels are harmful to the environment. (fortunate)

6. We should use them_________ and try to find out alternative sources of power. (economy)

7. Solar energy is____________, plentiful and clean. (renew)                                

8. I think that solar energy can be an___________ source of energy in the near future. (alter)

9. We should reduce the use of___________ at home. (electrical)  

10. It’s a clean source of energy. Sailboats couldn’t move without this________. (powerful)

D. VERB FORM

I. Put the verbs in brackets in the correct tense forms to complete the sentences.

1. I                               (study) at 8.00 tomorrow.

2. You                         (wait) for her when her plane arrives tonight?

3. Don’t phone me between 7 and 8. We                               (have) dinner then.

4. What clothes do you think she                                (wear) when she arrives?

5. I                               (send) in my application tomorrow.

6. Linda                                               (arrive) in Ha Noi around March.

7. Next week at this time, you                                    (lie) on the beach.

8. My uncle can’t come to your party tomorrow night because he    (work) at night.

9. You                         (meet) your former teachers at 9 a.m. tomorrow morning, won’t you?

10. At this time tomorrow evening, I (play) computer games in my bedroom.

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. When you come tonight, our group                                    (practice) for our class presentation.

2. I                               (not/study) this evening. Do you want to go out?

3. What                                   (do) this afternoon at 3PM?

4. We               (write) essays all semester for English 2. It is going to be a lot of work.

5. My brothers and I                           (not/camp) this weekend. We will be too busy studying for exams.

6. Tomorrow, I                                    (sit) in the same seat that I am sitting in now.

7. My friend                (practice) for the TOEFL exam over her summer vacation.

8. Please don’t call me after 11PM. I              (sleep)

9. I                               (not/travel) with my brother through Europe because I don’t have enough money.

10. I                             (take) English 2 next semester.

III. Give the correct form of the verbs in brackets: simple future or near future?

1. I love London. I (probably/ go) _______________ there next year.

2. What (wear/ you) _______________ at the party tonight?

3. I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) ………………………… something nice in my mum’s wardrobe.

4. I completely forget about this. Give me a moment, I (do) _______________

5. Tonight, I (stay) _______________ home. I’ve rented a video.

6. I feel dreadful. I (be) _______________ sick.

7. If you have any problems, I (help) _______________ you.

8. The weather forecast says it (not/ rain) _______________ tomorrow.   

9. I promise that I (not/ come) _______________ late.

10. Look at those clouds. It (rain) _______________now.

E. CORRECTION:

1. The exhaust exploitation of natural resources can result in the bad consequences for

                A                                                                    B                              C            D

the environment.

2. We can avoid to waste clean water by some effective ways such as turning off

                                A                                                  B                                C

faucets carefully after using them.

                                           D

3. People can use wind or hydro power to convert from electricity.

                               A           B                C                 D

4. They will be opening a clean power factory this time last month.

                              A                  B                     C             D

5. She cancels her flight to Japan at 9 p.m. tomorrow, so she will be flying at that time.

               A                            B                                                            C                    D

6. Some prestigious scientists will invite to the meeting tomorrow to find some

                     A                                   B                                                      C

solutions to the environmental problems.

                                         D

7. Air pollution will be increased anymore when people apply clean energy resources in

                            A          B               C                               D

many fields of life.

8. Within ten years, people will be used less fossil fuel and more renewable energy.

         A                                                        B                             C         D

9. Using solar energy instead fossil fuels can help reverse the effects of global warming.

                                         A                            B           C                                       D

10. Wind power is clean, abundant, widely available, and environmental friendly.

              A                              B            C                                       D

F. READING

I. Read the following passage and choose the best option.

            It’s hard to imagine education without (1)__________. Without energy, people’s ability to get a decent education is severely (2)__________. Education is acknowledged as a crucial factor in helping people escape (3)__________ poverty. In communities without energy children are often forced out of school to help (4)__________cooking (5)__________or earn money. When they do go to school it has to be in (6)__________, which restricts their hours especially as many children walk for hours to get there. When they arrive home to do their schoolwork, they have no (7)__________to study and all that greets them is darkness. Or they have to rely on kerosene to provide precious light, which is both expensive and dangerous; if a lamp is knocked over it can cause serious burns. Computers, radio or TV are important tools in the (8)__________ education. A (9)__________ of electricity restricts the (10)__________for children to further their education. And teachers don’t want to work in communities where there are no lights, little equipment, no TVs, computers or life after dark.

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10 năm 2020 có đáp án trường THCS Vân Hồ. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 12 năm 2020 có đáp án trường THCS LÆ°Æ¡ng Thế Vinh
  • Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 11 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Siêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button