Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 11 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Siêu

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 11 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Siêu. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tá»± luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 11 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN SIÊU

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 11

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

A. TỪ VỰNG:

1. safety (n) /’seɪfti/: Sá»± an toàn

2. pleasant (a) /’pleznt/: Thoải mái, dễ chịu

3. imaginative (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/: Tưởng tượng

4. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: Sá»± kẹt xe

5. crash (n) /kræʃ/: Va chạm xe, tai nạn xe

6. fuel (n) /fju:əl/: Nhiên liệu

7. eco-friendly (adj) /’i:kəu ‘frendli/: thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường

8. float (v) /fləut/: Nổi

9. flop (v) /flɔp/: Thất bại

10. hover scooter (n) /’hɔvə ‘sku:tə/: một loại phÆ°Æ¡ng tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

11. monowheel (n) /’mɔnouwi:l/: một loại xe đạp có một bánh

12. pedal (v,n) /’pedl/: đạp, bàn đạp

13. segway (n) /’segwei/: một loại phÆ°Æ¡ng tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

14. metro (n) /’metrəʊ/: Xe điện ngầm

15. skytrain (n) /skʌɪ treɪn/: Tàu trên không trong thành phố

16. gridlocked (adj) /’grɪdlɑːkt/: Giao thông kẹt cứng

17. pollution (n) /pə’lu:ʃ(ə)n/: Ô nhiễm

18. technology (n) /tek’nɒlədʒi/: Kỹ thuật

B. NGỮ PHÁP:

WILL FOR FUTURE PREDICTIONS (WILL DÙNG CHO DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI)

– Chúng ta thường dùng will để thá»±c hiện một dá»± đoán về tÆ°Æ¡ng lai.

Cấu trúc:

– Khẳng định: S+ will + V-infinitive

– Phủ định: S + will not (won’t) + V-infinitive

– Câu hỏi: Will + S + V-infinitive?

 Ví dụ: 

         One day people will travel to Mars. (Một ngày nào đó con người sẽ lên Sao Hỏa.)

POSSESSIVE PRONOUN (ĐẠI TỪ SỞ Há»®U) 

Đại từ sở hữu dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ khi không muốn lặp lại danh từ.

Subject                  Possessive pronoun

I                 Mine

You           Yours

we            Ours

They         Theirs

She           Hers

He            His

It              Its

 Ví dụ:

          I gave it to my friends and to yours. (= your friends) (Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn.)

          Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt) (Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh.)

 

C. BÀI TẬP:

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. doctor     B. hospital       C. pollution     D. tomorrow

2. A. foot        B. scooter        C shoot            D. food

3. A. champagne   B. parachute   C. cheer      D. machine

4. A. traffic     B. abundant    C. band           D. biogas

5. A. played    B. decided      C. listened       D. enjoyed

6. A. dear        B. heart           C. hear             D. fear

7. A. stupid     B. studio         C. study          D. student

8. A. brother    B. thick           C. they             D. that

9. A. cheer       B. parachute    C. champagne D. machine

10. A. doctor   B. hospital       C. pollution     D. tomorrow

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. avoid           B. exist                 C. support         D. notice

2. A. spacious       B. hungry              C. disease         D. danger

3. A. available      B. environment     C. electrical      D. volunteer

4. A. appearance   B. pollution          C. personal       D. opinion

5. A. wonderland  B. favorite            C. driverless     D. expensive

6. A. harvest          B. parade              C. music           D. pumpkin

7. A. offer             B. prefer               C. abroad         D. arrive

8. A. famous         B. joyful               C. usual            D. alone

9. A. exist               B. avoid               C. support       D. notice

10. A. hungry          B. disease            C. spacious      D. danger

B. MULTIPLE CHOICE    

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. When he was 8 years old, he had an accident and broke __________leg.

A. mine                       B. he                            C. his                           D. him

2. The teacher gave the students __________ homework.

A. they                        B. their                                    C. theirs                      D. them

3. This is a picture of Picasso. Do you like __________?

A. them                       B. their                                    C. theirs                      D. they

4. This isn’t your chairs. It’s __________

A. my                          B. me                           C. theirs                      D. they

5. I want to find __________ key. I cannot go home without it.

A. me                          B. my                          C. I                              D. mine

6. How many people are there in __________ family?         

A. you                         B. your                        C. yours                      D. you’re

7. My jacket is on the chair, __________ is on the table.

A. she                          B. her                          C. hers                         D. she’s

8. This is Mr and Mrs. Simth, those are __________ children.

A. they                        B. them                       C. theirs                      D. their

9. That isn’t __________ mobile phone.       

A. Lan                         B. Lan’s                      C. Lans                       D. Lan is

10. I will present __________ idea to the company tomorrow.

A. mine                       B. my                          C. me                          D. I

11. The mother cat and __________ kittens napped in the sunshine.

A. his                           B. your                        C. hers             D. her

12. I like cream cheese on __________ bagels.

A. my                          B. mine                        C. your                        D. our

13. __________ grandfather used to take us fishing.

A. Mine                       B. My                          C. Our             D. Ours

14. Elaine bought __________ dress at the mall.

A. yours                      B. mine                        C. her                          D. hers

15. The car lost __________ rear bumper in an accident.

A. it’s                          B. its                            C. his                           D. her

16. The horse swished __________ tail to keep flies away.

A. it’s                          B. its                            C. its’                          D. the

17. This dessert is       __________ but you can have it.       

A. my                          B. mine                        C. yours                      D. delicious

18. Please return __________ money at once.          

A. mine                       B. your                        C. my                          D. its

19. __________ car is so dirty I can’t even tell what color it is.

A. Your                       B. Yours                      C. Hers                        D. Ours

20. When the cat saw the dog, it stopped in __________ tracks.

A. my                          B. its                            C. his                           D. hers

C. WORD FORMS

Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. My big brother rode his bike ____________and had an accident. (care)

2. We couldn’t see the airplane because it ____________behind the cloud. (appear)

3. If it doesn’t rain soon, there’ll be a great ____________of water. (short)

4. I don’t think it will come true soon; however, your idea is really _______________. (imagine)

5. Thomas Edison is one of the greatest ____________in history. (invent)

6. The hover scooter is our new ____________. (create)

7. John likes traveling by bicycle, but it is ____________in bad weather. (please)

8. It is a sky ____________system; it’ll stop everyone from crashing. (safe)

9. He feels very tired after two continuous nights of ____________. (sleep)

10. Various roads will be ____________at the beginning of next year. (wide)

D. VERB FORM

I. Complete the sentences with will or will not (won’t) and a suitable verb to make them true in your opinion.

1. In ten years people                          on other planets.

2. One day people                                            on holiday on the moon.

3. Flying                                  cheaper in the future.

4. People in the future                                      in cities under the sea.

5. There                                    more wars in the future, and we will live in a peaceful world.

6. In twenty years’ time, there                                     more traffic than now.

7. Our children and grandchildren                               until they are over one hundred.

8. Driverless cars                                 cheap so that many people can afford them.

9. Flying cars that can change into helicopters                                   a runway to take off.

10. Future planes                                 faster than the speed of sound.

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. I don’t think he                                (win) the next election.

2. I’m sure they                                   (not score) another goal.

3. The airport                          (be) busy in August.

4.                                 (it snow) this year?

5.                                 (you/ able) find a good job when you leave school?

6. Who do you think                           (win) the next World Cup?

7. Please remind me of my visit to the dentist tomorrow.                              (I/certainly/ forget)

8. The bus is late. I have a feeling.                             (not arrive) before 5 o’clock.

9. Let’s purchase at the supermarket.                                      (Coke/ cheaper)

10. Jane knows math well.                              (she/ help) you.

E. CORRECTION:

1. He hopes he will become a pilot to sail a plane to many countries.

             A                                               B               C                D

2. She goes to the bakery by foot, but sometimes she goes there by bicycle.

                                          A                       B                 C             D

3. It takes me fifteen minutes going to school by bus.

          A                      B             C                         D

4. They hope the road will fix soon after the heavy rain.

               A                      B                 C             D

5. She thinks go by bicycle is an effective way to reduce traffic jams and

                            A              B                                  C

exhaust fumes.

          D

6. Renewable energy is a practical solution of our electricity needs.

                A                                  B                                C          D

7. By increasing renewable energy, we can reduce air pollution and cutting global

             A                                                           B                                     C

warming emissions.

              D

8. In six years’ time, we will be travelled across town by flying taxi.

                      A                                 B              C                       D

9. People from the countryside move to city to find work and a better standard of living.

                                A                                 B           C                                        D

10.  When you were a child, you used to go to school on foot, weren’t you?

                            A                               B                        C                 D

 

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 11 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Siêu. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 12 năm 2020 có đáp án trường THCS LÆ°Æ¡ng Thế Vinh
  • Bài tập thá»±c hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10 năm 2020 có đáp án trường THCS Vân Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button