Bài tập chương I số học 6 – Soạn theo dạng

Xin chia sẻ cùng các bạn một số bài tập chương I số học 6 được sưu tầm và biên soạn theo từng bài học và chủ đề

I. Bài tập chương I số học 6 – Tập hợp

Bài 1.1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “HỒ CHÍ MINH”

  1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
  2. Điền kí hiệu thích hợp vào ‘…”:

B  ……   A ; M ……..A

Bài 1.2. Viết các tập hợp sau rồi tìm số phần tử của các tập hợp đó

  1. Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8 : x  = 2
  2. Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5
  3. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x – 2 = x + 2
  4. Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4
  5. Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x

Bài 1.3: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ?

E = {x thuộc N | 5 < x < 8}

F = {x thuộc N*| x < 4}

G = {x thuộc N| 12 < = x < = 17}

II. Bài tập chương I số học 6 – Các phép tính về số tự nhiên

Bài 2.1: Tìm x biết

a) (x – 10).11 = 22               b)  2x + 15 = -27               c) -765 – (305 + x) = 100

d) 2x : 4 = 16                       e) 25< 2x< 3125                f) (17x – 25): 8 + 65 = 92

g) 5.(12 – x ) – 20 = 30       h) (50 – 6x).18 = 23.32.5

i) ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2.2 : Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối

a) |x| = 5            b) |x| < 2                  c) |x| = -1                          d) |x| =|-5|

e)|x +3| = 0       f) |x- 1| = 4              g) |x – 5| = 10                    h) |x + 1| = -2

i) |x+4| = 5 – (-1)                              k)|x – 1| = -10 – 3             l) |x+2| = 12 + (-3) +|-4|

Bài 2. 3 : vận dụng các quy tắc : qt chuyển vế,qt dấu ngoặc, nhân phá ngoặc để tìm x

a) 3x – 10 = 2x + 13                 b) x + 12 = -5 – x               c) x + 5 = 10 –x

d) 6x + 23 = 2x – 12                 e) 12 – x = x + 1                 f) 14 + 4x = 3x + 20

g) 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4                                                      h) 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20

i) 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24                                            k) 3(x – 2) + 2x = 10

III. Bài tập chương I số học 6 – Chia hết

Bài  3.1 : Tìm x dựa vào quan hệ chia hết

a) Tìm số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3

b) Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2

c) Tìm số tự nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9

Bài  3.2: Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội

a) Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12.

b) Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28.

c) Tìm số tự nhiên x sao cho x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm các số nguyên x, y sao cho (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm các số nguyên x sao cho ( x +2).(y-1) = 2

f) Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

Nếu giải toán nhiều quá thì bạn có thể tham gia lập trình scratch cho vui với 10 bài tập vẽ hình trong Scratch nhé đảm bảo bạn sẽ thấy thoải mái hơn đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button