Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề

Xin giới thiệu với các bạn hệ thống Bài tập luyện thi violympic toán 8 vòng 1 phân theo chủ đề. bao gồm 7 chủ đề mỗi chủ đề có nhiều bài để các bạn luyện tập.

Chủ đề 1: Đơn, đa thức – Nhân đơn , đa thức

 Bài 1.1. Bậc của đơn thức [latex size=2]{x^2}{\left( {\frac{1}{3}xy} \right)^2}2{y^3}[/latex] là: …………

 Bài 1.2. Nghiệm của đa thức (x2 + 1)(x – 2) là: ……….

 Bài 1.3. Biết hai đơn thức 2x2.xm+n.y.y2m và 6(xy)8.x3.ym+4 đồng dạng. Khi đó giá trị nguyên của n = …

 Bài 1.4. Nhân hai đa thức  2x – 3 và x + 1 ta được kết quả là: ..

 Bài 1.5. Trong khai triển của (x + 4)(2x2 – 3x + 1), hệ số của x bằng:…….

 Bài 1.6. Cho a và b là hai số tự nhiên thỏa mãn a chia 8 dư 1, b chia 8 dư 5. Khi đó số dư của phép chia ab cho 8 là:

 Bài 1.7. Giá trị của biểu thức (x + y)(x2 – xy + y2) + (x – y)(x2 + xy + y2)

tại x = – 1 và 6 = 2017 là: …..

Bài 1.8. Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x + 2)(x – 1)2 + x2(3 – x) = 12 là {……….} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Bài 1.9. Biết rằng  10n+1 – 6.10n = a.10n Vậy a =  …

Chủ đề 2: Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất – luyện thi violympic toán 8 vòng 1

Bài 2.1. Biểu thức (2x – 3)2 +1 đạt giá trị nhỏ nhất tại x bằng…

Bài 2.2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x(x+1) là …

Bài 2.3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2x4 + x2 +1 là: ………

Bài 2.4. Biểu thức 2 – (x + 1)2 có giá trị lớn nhất bằng: ………

Chủ đề 3: Tìm giá trị của biểu thức

Bài 3.1. Giá trị của biểu thức (x – y)(x2 + xy + y2) tại x = -1 và y = 3 là; …………

Bài 3.2. Giá trị của biểu thức x(x – y) + y(y – x) tại x = – 1 và y = 3 là: …………

Bài 3.3.Tính giá trị của biểu thức

[latex]{x^{13}} – 8{x^{12}} + 8{x^{11}} – 8{x^{10}} + … + 8{x^3} – 8{x^2} + 8x + 8[/latex]

tại x = 7.

Bài 3.4. Giá trị x < 0 thỏa mãn [latex size=2]{\left( {\frac{1}{2}x + 1} \right)^2} = 16[/latex] là: ……

Bài 3.5. Giá trị của biểu thức [latex size=2]{y^2}(x – y) – x({x^2} – {y^2})[/latex] tại x = -2 và y = 1 là: ………….

Chủ đề 4: Tỉ lệ – Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Bài 4.1. Giá trị của x thỏa mãn [latex size=2]\frac{x}{3} = \frac{y}{5}[/latex] và y – 3x = 12 là:….

Bài 4.2. Cho ba số x, y, z tỉ lệ nghịch với 3, 4, 6. Biết 2x3 – 3y2 +4z3 = 9875. Khi đó x + y + z = ……..

Chủ đề 5: Tìm x

Bài 5.1. Giá trị của x thỏa mãn 4x(3x – 2) – 2x(6x + 1) = 27 là: …..

Bài 5.2. Nếu [latex]{x^2} + 2x(x – 3) = x(x + 2) – 2x(1 – x)[/latex] thì x=…………..

Bài 5.3. Tập các giá trị của x thỏa mãn

[latex]\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 4} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) = 0[/latex] là:

S={ ……………………………………….} (viết theo thứ tự tăng dần ngăn cách bởi dấu “;”)

Chủ đề 6: Hình học – luyện thi violympic toán 8 vòng 1

Bài 6.1. Tổng các góc ngoài của một tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn 1 góc ngoài) là: …

Bài 6.2. Trong hình thang, các tia phân giác của hai góc kề với một cạnh bên thì…

A. Vuông góc với nhau.

B. Song song với nhau.

C. Trùng nhau.

Bài 6.3. Tứ giác ABCD có [latex]\widehat A = {103^o},\widehat B = {105^o}[/latex], góc ngoài tại đỉnh D là 1080. Số đo góc C là: …

Bài 6.4. Một tứ giác có thể có nhiều nhất bao nhiêu góc nhọn?

Tham khảo thêm một số bài tập hình 8 chương I cũng giúp bạn luyện thi tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button