HomeChuyên đề

Bài tập phần tập hợp – Toán lớp 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Đây là tuyển chọn các bài tập về tập hợp – số học lớp 6 giúp các bạn rèn luyện kiến thức về tập hợp, các thầy cô ôn tập cho học sinh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập rèn luyện kĩ năng viết tập hợp:

Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 12 và không vượt quá 16,

Sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:  12  ¨   A;    13  ¨   A;     15 ¨  A;    16  ¨  A

Bài 2: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “BẢO LỘC”

Bài 3: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ?

E = {x thuộc N | 5 < x < 8}

F = {x thuộc  N*|  x < 4}

G = {x thuộc  N| 12  < = x <=  17} .

Bài 4: Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x + 14 = 23

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x – 3 = 24

c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 0

d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x.0 = 2

Bài 5: Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp các số tự nhiên x không vượt quá 6

b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 245 nhưng nhỏ hơn 246.

Bài 6: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 8, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 6 và tập hợp C các số tự nhiên nhỏ hơn 3, rồi dùng kí hiệu  để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp trên.

Bài tập rèn luyện kĩ năng tính số phần tử của tập hợp

Bài 7: Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

a) A = {2; 4; 6; …; 2018}

b) B = {3; 5; 7; …; 3000}

Bài 8: Một quyển sách có 213 trang. Được đánh số trang từ 3 đến 213. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số các trang của quyển sách này?

File word tuyển chọn các bài tập phần tập hợp để các bạn tham khảo

 

Comments (3)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *