Lớp 7

Bài tập theo từng Unit (Unit 1, 2, 3) Tiếng Anh 7

Ôn Thi HSG đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Bài tập Unit 1, 2, 3 Tiếng Anh 7 dưới đây nhằm giúp các em luyện tập các dạng bài trắc nghiệm và tự luận trong các Unit 1, 2 và 3 trong chương trình Tiếng Anh 7 và chuẩn bị tốt cho kì thi HK1 sắp tới. Chúc các em học tập tốt.

BÀI TẬP UNIT 1, 2, 3 TIẾNG ANH 7

BÀI TẬP UNIT 1: BACK TO SCHOOL

Bài 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. …. class are you in?

– I’m in class 7B.

a. Where                b. How many        c. Which                d. What’s

2. Nam is a friendly person. He has …. friends.

a. some                  b. many                 c. few                    d. much

3. I like swimming and …. does my sister.

a. so                       b. too                     c. neither               d. also

4. What is her …. name?

– Pham Thi Hoa.

a. last                     b. family                c. full                     d. middle

5. When I’m away from home, I …. my family very much.

a. love                   b. miss                   c. like                    d. hate

6. Hoa lives …. Ha Noi, …. 12 Tran Hung Dao Street.

a. in – on                b. in – at                 c. at – on                d. on – at

7. …. is it from here to school? – About two kilometers.

a. How far             b. How high          c. How long          d. How often

8. I’m very busy these days .

– …….. .

a. So I am              b. I do, too             c. Neither am I      d. Me, too

Bài 2: Chia động từ.

1. Hoa (have)…. a lot of friends in Hue.

2. She (be)…. unhappy now. She (miss)…. her parents in Hue.

3. Hoa (talk)…. to Miss Lien at the moment?

4. (you be)…. a new student?

– Yes. I (be)…. in class 7B.

5. Hoa’s old school (be)…. small. It (not have)…. many students.

6. I (walk)…. to school every day, but today I (ride)…. my bike to school.

7. We (not got)…. to class on Sunday.

8. Where …. Hoa’s parents (live)…. ?

Bài 3: Ghép câu trả lời ở cột B tương ứng với câu hỏi ở cột A.

A                                                                     B

1. How are you?                                              a. By bus.

2. Are you a new student?                              b. It’s Tran.

3. What is his family name?                           c. Fine, thanks.

4. What is your address?                                 d. About one kilometer.

5. How do you go to school?                          e. It’s Ok now.

6. How far is it?                                              f. 6B Dien Bien Phu Street.

7. How is everything?                                     g. Yes, I am.

8. Who are you phoning to?                           h. My brother.

Bài 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. is/ your/ how/ school/ to/ it/ far/ your/ from/ house?

2. your/ classmate/ where/ live/ does?

3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi

4. new/ has/ a/ students/ of/ her/ school/ lot.

5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle/ aunt Ha Noi/ and.

Bài 5: Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lý.

…. Hello, Nga. Nice to see you again.

…. Nice to meet you, Minh.

…. Hello, Phong.

…. Nice to see you. How are you?

…. Fine, thank. This s our new classmate. His name is Minh.

…. Nice to meet you, too.

Bài 6: Dùng từ cho sẵn để hoàn tất đoạn văn. Sau đó trả lời câu hỏi.

any      go      far      still

new    with    miss     a lot of

My name is Nguyen Minh Trung. I am a (1)…. student in class 7A. I a from Da Nang and my family (2)…. live there. In Ho Chi Minh City, I live (3)…. my grandparents at 21/3B Nguyen Trai Street. My new school is not (4)…. from our house – about one kilometer, so I (5)…. to school by bike. There are (6)…. students in my new school. But I don’t have (7)…. friends. I am unhappy. I (8)…. My parents, my sisters and my friends in Da Nang.

1. What is his full name?

2. Is he a new student?

3. Where is he from?

4. Who is he living with?

5. What is his address?

6. How far is it from his house to school?

7. How does he go to school?

8. Why is he unhappy.

ĐÁP ÁN

Bài 1

1c   2b   3a    4c   5b   6b   7a    8d

Bài 2

1. has

2. is-misses

3. is talking

4. are you – am

5.is – doesn’t

6. walk – am riding

7. don’t go

8. do…live

Bài 3

1c    2g    3b    4f    5a     6d    7e    8h

Bài 4

1. How far is it from your house to your school?

2. Where does your classmate live?

3. She doesn’t have any friends in Ha Noi.

4. Her new school has a lot of students.

5. Hoa lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Bài 5

Hello Phong

Hello Nga. Nice to see you again.

Nice to see you. How are you?

Fine thanks. This is our new classmate. His name is Minh.

Nice to meet you Minh.

Nice to meet you, too.

Bài 6

1. new

2. still

3. with

4. far

5. go

6. a lot of

7. any

8. miss

Trả lời câu hỏi:

1. His full name is Nguyen Minh Trung.

2. Yes, he is.

3. He’s from Da Nang.

4. He is living with his grandparents.

5. His address is 21/3B Nguyen Trai street.

6. It’s about one kilometer.

7. He goes to school by bike.

8. He is unhappy because he doesn’t have any friends and he misses his parents, his siters and his friends in Da Nang.

BÀI TẬP UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

Bài 1: Chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. …. I speak to Mr Brown?

– Hold on a minute, please.

a. Should                   b. Shall               c. Can               d. Will

2. Her birthday is …. Friday, August 20th.

a. at                              b. on                       c. in             d. by

3. …. you have a test tomorrow morning?

a. Will                              b. Do                          c. Are                d. Shall

4. …. will we meet?

– In front of the school gate.

a. Where                           b. When                          c. What               d. How

5. What’s your …. ?

a. birth of day                     b. day of birth                 c. date of birth            d. birth of day.

6. She always comes to class on time. She is never …. for class.

a. late                                       b. early                           c. free                    d. nervous

7. The party will …. about three hours.

a. start                                     b. last                             c. finish                         d. invite

8. Would you like a cup of tea?

– ….. .

a. Yes, please                              b. I like, too                    c. Yes, I will                d. You’re welcome.

Bài 2: Chia động từ.

1. We often (play)…. tennis in the afternoon.

2. (you be)…. free next Sunday?

No. I (do)…. my homework.

3. Phong (be)…. on the phone now. He (talk)…. to Tam.

4. Mike (not come)…. to our party tonight.

5. We (have)…. a test tomorrow morning.

6. She (not call)…. her parents every day. She (call)…. them every week.

7. Would you like (see)…. a movie?

8. Let’s (meet)…. in front of the movie theater.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho câu trả lời.

1. ………………………… ?

– My name’s Trung.

2. ………………………… ?

– I’m thirteen.

3. ………………………… ?

– My date of birth is on July 6th.

4. ………………………… ?

– My address is 263/2 Tran Phu Street.

5. ………………………… ?

– 38 950 963.

6. ………………………… ?

– It about 500 meters from my house to school.

7. ………………………… ?

– I walk to school.

8. ………………………… ?

– I live with my parents.

Bài 4: Viết câu phủ định và nghi vấn của các câu sau.

1. Mai plays badminton after school.

…………………………. .

…………………………. ?

2. I will be at home tomorrow night.

…………………………. .

…………………………. ?

3. She is out at the moment.

…………………………. .

…………………………. ?

4. We often have a picnic on weekends.

…………………………. .

…………………………. ?

5. They will go camping next week.

…………………………. .

…………………………. ?

6. The students are sitting in class.

…………………………. .

…………………………. ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN BÀI TẬP UNIT 2

Bài 1

1c       2b       3a       4a        5c       6a        7b        8a

Bài 2

1. play                      

2. will you be – will do            

3. is – is talking

4. won’t come            

5. will have

6. doesn’t call – calls      

7. to see

8. meet

Bài 3

1. What’s your name?

2. How old are you?

3. What’s your date of birth?

4. What’s your address?

5. What’s your telephone number?

6. How far is it from your house to school?

7. How do you go to school?

8. Who do you live with?

Bài 4

1. Mai doesn’t play ……………….. .

Does Mai play ………………….. ?

2. I won’t be at home ……………… .

Will you be at home …………….. ?

3. She isn’t out ………………….. .

Is she out …………………….. ?

4. We don’t often have …………….. .

Do you often have ………………. ?

5. They won’t go ………………….. .

Will they go …………………… ?

6. The students aren’t sitting ……… .

Are the students sitting ………… ?

Bài 5

1. Nga’s address is 14 Nguyen Tri Phuong street.

2. Her telephone number is 38 290 374.

3. She is thirteen years old now.

4. Her date of birth is on July first.

5. No, she won’t. She’ll have a small party for her birthday.

6. She will invite some best friends.

7. They will eat pizza, fried chicken, cake and they will drink Coke.

8. The party will last three hours.

Bài 6

1. Hoa              

2. July 1st                        

3. 14 Nguyen Tri Phuong Street

4. five                

5. eight                                  

6. pizza

BÀI TẬP UNIT 3: AT HOME

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1. …. awful restaurant!

a. What

b. What a

c. What an

d. What’s

2. Sarah looks after patients in hospital. She is a …. .

a. teacher

b. nurse

c. musician

d. journalist

3. Are there …. lamps on the wall?

a. any

b. a

c. some

d. more

4. You look …. in that dress.

a. love

b. lovely

c. loving

d. lovelily

5. It’s the …. house in my neighborhood.

a. nicer

b. nicest

c. more nice

d. most nice

6. What’s your …. color?

– I like blue most.

a. favorite

b. interesting

c. suitable

d. liking

7. The picture is …. the clock.

a. next

b. under

c. at

d. in

8. Would you like some fruit juice?

– ……. .

a. Yes. I’d love some.

b. b. Yes. I like it

c. Not at all

d. That’s all right.

Bài 2: Chia dạng đúng của động từ

1. They (not go)…. to the zoo very often.

2. I (not be)…. at home next Monday evening.

3. Her father (work)…. from the morning till night every day.

4. Mr Robinson (look)…. for an apartment at present.

5. There (be)…. a few empty apartment near his office.

6. Hoa’s parents love (work)…. on their farm.

7. Is it easy (find)…. an apartment in Ha Noi?

8. Please tell her I (call)…. again later.

Bài 3: Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời

1. …………………………….. ?

– There are a sink, a tub and a shower in the bathroom.

2. …………………………….. ?

– No, there aren’t any books on the table.

3. …………………………….. ?

– The oldest in my family is my grandfather.

4. …………………………….. ?

– He is a farmer.

5. …………………………….. ?

– They work in a factory.

6. …………………………….. ?

– Yes, there is a refrigerator in the kitchen.

7. …………………………….. ?

– Ha Noi is bigger than Hue.

8. …………………………….. ?

– The newest apartment is at number 27.

Bài 4: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

1. Hoa’s father works …. his farm …. the countryside.

2. A nurse takes care …. sick people.

3. The books are …. the bookshelf.

4. My uncle isn’t …. home. He is …. work now.

5. John lives …. America.

6. Her mother works hard …. morning …. night

7. The best apartment is …. number 79.

8. This apartment is the newest …. the three.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN BÀI TẬP UNIT 3

Bài 1

1. C     2. B     3. A     4. B

5. B     6. A     7. B     8. A

Bài 2

1. don’t go       2. won’t be       3. works          4. is looking

5. are   6. working/to work     7. to find         8. will call

Bài 3

1. What are there in the bathroom?

2. Are there any books on the table?

3. Who is the oldest in your family?

4. What does he do?

5. Where do they work?

6. Is there a refrigerator in the kitchen?

7. Which (city) is bigger Ha Noi or Hue?

8. Which is the newest apartment?

Bài 4

1. on-in            2. of                 3. on               4. at–at

5. in                 6. from-till       7. at                8. of

Bài 5

1. better than

2. the cleverest

3. more expensive than

4. farther/further …. than

5. the most important

6. heavier than

7. the largest

8. hotter than

Bài 6

1. from             2. teaches        3. near             4. empty

5. expensive    6. also              7. cheapest      8. most

1. Mr. Robinson is an English teacher.

2. He comes from the USA. He’s American.

3. He is looking for an apartment.

4. The cheapest apartment is the last one.

5. The first apartment is the most expensive.

6. The most suitable apartment for Robinson’s family is the smallest of the three. It has a bright living room, two bedrooms and a large, modern kitchen.

Bài 7

1. Trang is the best student in our class

2. Travelling by train us slower but more interesting than travelling by plane

3. Which is the most suitable house of Mr. Lam and his family?

4. Is it difficult to find an apartment in Ho Chi Minh city?

5. Who is the fattest person in your group?

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập theo từng Unit (Unit 1, 2, 3) Tiếng Anh 7, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button