Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 4 năm 2020 có đáp án trường THCS Xã Đàn

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 4 năm 2020 có đáp án trường THCS Xã Đàn. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 4 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS XÃ ĐÀN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 4

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 4: MUSIC AND ARTS

A. TỪ VỰNG:

1. anthem (n) / ‘ænθəm /: quốc ca

2. atmosphere (n) / ‘ætməsfɪər /: không khí, môi trường

3. compose (v) / kəm’pəʊz /: soạn, biên soạn

4. composer (n) / kəm’pəʊzər /: nhà soạn nhạc, nhạc sĩ

5. control (v) / kən’trəʊl /: điều khiển

6. core subject (n) / kɔːr ‘sʌbdʒekt /: môn học cơ bản

7. country music (n) / ‘kʌntri ‘mju:zɪk /: nhạc đồng quê

8. curriculum (n) / kə’rɪkjʊləm /: chương trình học

9. folk music (n) / fəʊk ‘mju:zɪk /: nhạc dân gian

10. non-essential (adj) / nɒn-ɪˈsenʃəl /: không cơ bản

11. opera (n) / ‘ɒpərə /: vở nhạc kịch

12. originate (v) / ə’rɪdʒɪneɪt /: bắt nguồn

13. perform (n) / pə’fɔːm /: biểu diễn

14. performance (n) / pə’fɔːməns /: sự trình diễn, buổi biểu diễn

15. photography (n) / fə’tɒɡrəfi /: nhiếp ảnh

16. puppet (n) / ‘pʌpɪt /: con rối

17. rural (adj) / ‘rʊərəl /: thuộc nông thôn, thôn quê

18. sculpture (n) / ‘skʌlptʃər /: điêu khắc, tác phẩm điêu khắc

19. support (v) /sə’pɔ:t/: nâng đỡ

20. Tick Tac Toe (n) / tɪk tæk təʊ /: trò chơi cờ ca-rô

21. water puppetry (n) / ‘wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ /: múa rối nước

B. NGỮ PHÁP:

I. SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC (NOT) AS … AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM

1. So sánh sự giống nhau.
a. Cấu trúc so sánh ngang bằng với as…as.
Cấu trúc: S + to be + as + adj + as + noun/ pronoun/ clause.

Ví dụ: 
          Folk music is as melodic as pop music. 
          (Nhạc dân gian thì du dương như là nhạc pop.)
          My picture is as expensive as yours.  
          (Bức tranh của tôi thì đắt bằng bức tranh của bạn.)
          The music festival this year is as good as it was before. 
          (Lễ hội nhạc năm nay vẫn tốt như ngày nào.)
b. Cấu trúc so sánh với the same as.
Cấu trúc:  S + tobe + the same + as + noun/ pronoun/clause
Ví dụ: 
          The price of a guitar is the same as the price of a cello.
          (Giá một cây đàn ghi ta thì bằng với giá một cây đàn xen-lô.)
          Your sister’s personality is the same as yours.
           (Tính cách của chị gái cậu giống cậu.)
          The school is the same as it was 5 years ago.
          (Ngôi trường vẫn giống như 5 năm trước đây.)
2. So sánh sự khác nhau.
a. Cấu trúc so sánh không ngang bằng với not as…as
Cấu trúc:        S + to be + not + as + adj + as + noun/ pronoun/clause
Ví dụ:
          Black and white movies are not as interesting as colour movies.
          (Những bộ phim đen trắng thì không hấp dẫn bằng những bộ phim màu.)
          My hometown is not as noisy as yours. 
          (Quê tôi không ồn ào như quê bạn.)
          She is not as famous as she was before. 
          (Cô ấy không còn nổi tiếng như trước nữa.)
b. Cấu trúc so sánh với different from
 Cấu trúc:                                  S + to be + different from + noun/ pronoun.
Ví dụ:
          Oil painting is different from pencil painting. 
          (Tranh sơn dầu thì khác với tranh vẽ chì.)
          Your taste in music is quite different from mine.
          (Sở thích âm nhạc của bạn khá là khác của tôi.)

II. EXPRESSING AGREEMENT : TOO AND EITHER (CÂU ĐỒNG TÌNH VỚI “TOO, EITHER”)

1. Too
Được dùng để diễn tả ý đồng tình với một điều khẳng định trước đó và “too” thường đứng ở cuối câu, sau dấu phẩy.
Ví dụ:
          A: I love pop music.  (Tôi thích nhạc pop.)
          B: I love pop music, too. 
Hoặc
          B: I love it ,too.  (Tôi cũng thích nhạc pop.)
Hoặc là chúng ta có thể nói theo cách Câu đồng tình rút gọn sau:
Ví dụ:
            A: I love pop music. (Tôi thích nhạc pop.)
            B: I do, too. (Tôi cũng thế.)
Lưu ý: Trợ động từ phải tương ứng với chủ ngữ và thì của câu nêu trước đó.
Ví dụ:
          Ngoc is interested in dancing, and Lan is too.
          (Ngoc thích khiêu vũ và Lan cũng thích khiêu vũ.)
          Minh watched the concert on TV last night, and  her sister did too.
          (Minh đã xem buổi hòa nhạc trên TV tối qua và em gái cô ấy cũng xem nó.)
2. Either
Dùng trong câu phủ định và để đồng tình với một điều phủ định trước đó. “Either” cũng đứng ở cuối câu và trong câu đồng tình rút gọn chúng ta cần sử dụng các trợ động từ ở dạng phủ định.
Ví dụ:
          My sister doesn’t know the name of that singer. 
          (Chị gái tôi không biết tên của cô ca sĩ đó.)
          I don’t know either.  
          (Tôi cũng vậy.)
Ví dụ:
          Playing the cello isn’t easy.  
          (Chơi đàn cello thì không dễ chút nào.)
          Playing the violin isn’t easy either.  
          (Chơi đàn violin cũng không dễ chút nào)

C. BÀI TẬP:

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. collection            B. tradition      C. exhibition   D. question

2. A. version                B. pleasure      C. usual           D. design

3. A. closure                B. sure             C. pleasure      D. leisure

4. A. ocean                  B. concert        C. musician     D. official

5. A. so                        B. expensive    C. saxophone  D. music

6. A. treasure               B. closure        C. exposure     D. ensure

7. A. happy                 B. hard             C. similarity     D. talent

8. A. chorus                 B. brochure     C. machine      D. chef

9. A. treasure               B. vision          C. discussion   D. decision

10.  A. exhibition        B. action          C. question      D. tradition

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. gallery                B. musician                 C. recently                   D. excellent

2. A. fantastic             B. museum                  C. colourful                 D. melodic

3. A. necessity             B. definitely                C. traditional                D. curriculum

4. A. perform              B. painting                  C. concert                    D. cello

5. A. national              B. festival                    C. saxophone              D. violin

6. A. industry              B. tornado                   C. natural                    D. injury         

7. A. geography          B. electronic                C. scientific                 D. preparation

8. A. patient                B. humour                   C. deny                       D. friendly

9. A. worried               B. reserved                  C. polite                      D. arrive

10. A. mathematics     B. economics               C. politics                    D. automatics

B. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. He is very good at drawing_____. He often draws his parents and friends.

A. crayons       B. landmarks               C. galleries                  D. portraits

2. She can play some musical_____ such as guitar, piano or cello.

A. instruments B. paintbrushes           C. opera                      D. microphones

3. He_____ as a photographer. He likes ______ photos very much.

A. plays/drawing                     B. writes/taking

C. works/taking                      D. works/drawing

4. Physical education, music or art are the subjects in the secondary___ in Viet Nam.

A. curriculum              B. necessity                 C. consideration          D. importance

5. Do you know the national ______ of Viet Nam? -Yes. It’s Tien Quan Ca.

A. composer                B. anthem                    C. academic                D. music

6. Some people should take notice of the       main content   in         the discussion. They just talk about______ things.

A. suitable                   B. central                     C. unimportant            D. necessary

7. The puppeteers are  _____ the puppets by their strings.

A. controlling              B. visiting                    C. appearing                  D. enjoying

8. She’s looking           to receiving the letter from her mother.

A. on                           B. forward                  C. up                           D. for

9. Your paintings are _______ his.

A. as beautiful so                    B. as beautiful as

C. more beautiful as                D. so beautiful than

10.Her paintbrushes are so old. Hers are ______ yours.

A. as not new as                      B. not as new like

C. not as new as                      D. not as new than

11. His knowledge of history of art is _________ours.

A. the same as             B. very same as           C. like same as            D. more same as

12. Their kind of music is _____ mine.

A. different with                     B. so different to

C. as different than                 D. different from

13. Some people think the band’s rock and roll songs are very lively. They are _______ some of their gentle old songs.

A. the same as             B. different from         C. not as far as            D. as much as

14. I love dancing, and my sister loves it, ________.

A. so                            B. too                          C. neither                    D. either

15. He can’t play the saxophone, and his brother can’t __________  .

A. either                      B. neither                    C. so                            D. too

16. No one else in the class plays the guitar               John.

A. as well                     B. as far as                 C. so well as                 D. as soon as

17. The Brit School is the most famous                     arts school in Britain.

A. performing             B. performance           C. perform                 D. performed

18. Jane is not             her brother.

A. more intelligent as B. intelligent as

C. so intelligent as      D. so intelligent that

19. Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken                almost every year and has grown in size.

A. part                        B. place                        C. note                        D. notice

20. He drives as                      his father does.

A. careful as                B. more carefully        C. the most careful      D. carefully as

C. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. He is a famous________. I usually hear some of his wonderful songs when I relax         (MUSIC)

2. English is one of the______ subjects for students to learn.            (COMPEL)

3. They are really interested in water______ because it is one of the proud traditional arts in Viet Nam. (PUPPET)

4. She played the piano and sang this song______. I couldn’t stop watching her performance.        (ART)

5. I want to know where this band________. (ORIGIN)

6. Avatar is probably the ______________film I’ve ever seen!        (BAD)

7. A dancer must throw her heart and soul into every ________.      (PERFORM)

8. I think Men in Black 1 was as ____ _____as Men in Black 3.      (EXCITE)

9. Although John and Andrew look exactly alike, they act quite ___________.       (DIFFERENT)

10. Dong Ho paintings are made with ______________colours.      (NATURE)

D. VERB FORMS

I. Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1. His life (be)             so boring. He just (watch)                  TV every night.

2. I (be)                       late for school yesterday

3. My father (be/ not)             at the office the day before yesterday.

4.                                 Mr. and Mrs. James (come)                back home and have lunch late last night?

5. How            you (get)                      there?

6. John (study)                        hard in class, but I (not think)                        he’ll pass.

7. It (be)                      cloudy yesterday.

8. Where                      your children (be)                   ?

9. The telephone (ring)                                   several times and then (stop)  before I could answer it.

10. The bank (close)                at four o’clock.

II. Put the verbs in brackets in the correct verb form.

            Kevin O’Donnell works in Hollywood. He records sound for films. He (1. work)              on his first film in 1980: Star Wars. He’s now 51 and he (2. help)                     to make more than 100 films. In 1983, he (3. do)                         the sound on the film called Terms of Endearment. The film (4. win)                      five Oscars, but O’Donnell (5. not win)                            one. He (6. be)                        at the Oscars in 1983 when he was only 26.

            Now, he (7. be)                                   to the Oscars 20 times. He has worked on Top Gun, Terminator 3, Spider-Man, Transformers and other great films, but he (8. not win)       an Oscar yet. He (9. write)     20 speeches so far, but (10. never given)                                    one. The speeches are in a drawer in his house. Kevin doesn’t mind. He knows the sound in his films is amazing. He’s going to win – one day!

E. CORRECTION

1. She’s interested in photographs because she wants to take a lot of beautiful photos of life.        

                    A                    B                                            C                                   D

2. The band would like to share their interest in music to their fans by singing good

                           A                                   B                    C                          D

 songs in their concert.

3. Water puppetry is one of the unique and traditional artist forms in Viet Nam.

                     A            B                C                                D

4. She thinks her younger brother plays the piano as good as she does.

               A               B                       C                          D

5. Some people say that the melody of classical music isn’t more quick as hip-hop.

                            A                    B               C                         D

6. My hobby isn’t quite different with your hobby, so I think we can become close friends.                                                            

                                                        A               B                            C                   D

7. She doesn’t like going to cinema, and her sister doesn’t too.

              A                B                        C                                D

8. I think your idea is quite different as mine.

       A                     B    C                   D

9. Uncle Jimmy came to stay with us last month; it is very nice life.

                               A                 B                             C             D

10. I have travelled a lot, but I have never been in the USA.

                  A                      B              C              D

F. READING

I. Fill in the blank with a suitable word.

            Kevin O’Donnell works (1)                Hollywood. He records (2)                 for films. He worked on his first film in 1980: Star Wars. He’s now 51 and he (3)_____helped to make more than 100 films. In 1983, he did the sound on the film called Terms of Endearment. The film won five Oscars, but O’Donnell (4)                           win one. He was at the Oscars in 1983 (5)                 he was only 26.

            Now, he has (6)                                   to the Oscars 20 times. He worked on Top Gun, Terminator 3, Spider-Man, Transformers and other great films, but he hasn’t won an Oscar (7)                                        . He has written 20 speeches so far, but has never been given one. (8)                             speeches are in a drawer in (9)                    house. Kevin doesn’t mind. He knows the sound in his films is amazing. He’s (10)                                   to win one day!

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 4 năm 2020 có đáp án trường THCS Xã Đàn. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 5 năm 2020 có đáp án trường THCS Lương Yên
  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Trưng Nhị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button