Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Trưng Nhị

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Trưng Nhị. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 6 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS TRƯNG NHỊ

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 6

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM

A. TỪ VỰNG:

1. build (v) / bɪld /: xây dựng

2. consider (v) / kən’sɪdər /: coi như

3. consist of (v) / kən’sist əv /: bao hàm/gồm

4. construct (v) / kən’strʌkt /: xây dựng

5. doctor’s stone tablet (n) / ‘dɒktərz stəʊn ‘tæblət /: bia tiến sĩ

6. erect (v) / i´rekt /: xây dựng lên, dựng lên

7. found (v) / faʊnd /: thành lập

8. grow (v) / grəʊ /: trồng, mọc

9. Imperial Academy (n) / ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi /: Quốc Tử Giám

10. Khue Van Pavilion (n) / ‘pəvɪljən /: Khuê Văn Các

11. locate (v) / ləʊˈkeɪt /: đóng, đặt, để ở một vị trí

12. pagoda (n) / pə’ɡəʊdə /: chùa

13. recognise (v) / ‘rekəgnaiz /: chấp nhận, thừa nhận

14. regard (v) / rɪˈɡɑːd /: đánh giá

15. relic (n) / ‘relɪk /: di tích

16. site (n) / saɪt /: địa điểm

17. statue (n) / ‘stætʃu: /: tượng

18. surround (v) / sә’raʊnd /: bao quanh, vây quanh

19. take care of (v) / teɪ keər əv /: trông nom, chăm sóc

20. Temple of Literature (n) / ’templ əv ‘lɪtərɪtʃə /: Văn Miếu

21. World Heritage (n) / wɜːld ‘herɪtɪdʒ /: Di sản thế giới

B. NGỮ PHÁP:

PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG)

1. Cách sử dụng

Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ:  

            My money was stolen yesterday. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

2. Dạng thức của câu bị động  

Ta có dạng thức bị động:

S + Be + V past participle (P2)

Trong đó:  Be: Động từ “to be”

                  Vp: Động từ phân từ hai

CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

Ví dụ:

            The meal  is cooked by my mother (Bữa ăn được nấu do mẹ tôi.)

Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia thì hiện tại đơn với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “is + cooked (động từ phân từ hai).

3. Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:

– Động từ  trong câu chủ động phải là ngoại động từ đòi hỏi có tân ngữ theo sau.

– Các tân ngữ (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng.

4. Quy tắc chuyển:

 Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

– Xác định chủ ngữ (S), động từ (V), tân ngữ (O) và thì của động từ trong câu chủ động.

– Lấy tân ngữ trong câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.

– Lấy chủ ngữ trong câu chủ động làm tân ngữ và đặt sau từ “by” trong câu bị động.

– Biến đổi động từ chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

– Thêm “To be” vào trước P2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).   

C. BÀI TẬP

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. theater    B. health          C. bath             D. father

2. A. storage    B. advantage   C. message      D. garage

3. A. feature    B. chapter        C. literature     D. culture

4. A. language B. passage       C. danger        D. angry

5. A. student   B. graduate     C. gradual       D. soldier

6. A. chocolate   B. marching C. chemistry    D. speech

7. A. chair       B. child           C. cheese         D. architect

8. A. stopped  B. carried        C. looked        D. watched

9. A. gift         B. region         C. geography   D. germ

10.  A. children     B. chili       C. chaos          D. chicken

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. construct            B. temple                     C. compass                  D. tablet

2. A. imperial              B. academy                 C. pavilion                   D. necessary

3. A. historic               B. emperor                  C. consider                  D. umbrella

4. A. heritage              B. educate                   C. engineer                  D. brilliant

5. A. ticket                  B. landmark                C. statue                      D. consist

6. A. answer                B. allow                       C. agree                       D. deny

7. A compare               B. approve                   C. enter                       D. pollute

8. A. mother                B. relax                        C. father                      D. garden

9. A. decide                B. combine                  C. apply                       D. happen

10. A. promise             B. picture                    C. listen                       D. accept

B. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Khue Van Palivilion is        as the symbol of HN city.

A. regarded     B. surrounded C. expected     D. considered

2. Minh Mang Tomb               constructing in 1841, and                   three years later.

A. started – was completed     B. was started – was completed

C. started – completed            D. was started – complete

3. Many beautiful Cham Towers in NinhThuan Province                  and now          many domestic and foreign tourists.

A. were restored – attract       B. restored – were attracted

C. restored – attracted             D. was restored – attracted

4. Tom doesn’t know why many students pay a        to the Temple of Literature before their exam.

A. visit         B. holiday           C. walk           D. trip

5. Oxford University               the oldest university in the English speaking world.

A. considered to be                             B. is regarded as

C. is considered being            D. is regarded

6. Many kinds of fruits and vegetables                       at the floating market in Can Tho.

A. are selling   B. will sell       C. sell               D. are sold

7. The laboratory is                 to the main building.

A. in front       B. between      C. next             D. near

8. The Temple of Literature                in 1070.

A. was found  B. was founded   C. find        D. found

9. The Imperial Academy was                        in 1076 under Emperor Ly Nhan Tong.

A. constructed             B. constructing            C. build           D. construct

10. You’d better                      an umbrella because it’s rainy.

A. will take     B. take             C. taking         D. to take

11.  Papers at the Royal examinations in the past were                     by the King.

A. correct        B. check          C. passed        D. graded

12. A lot of flowers                 in Da Lat throughout the year.

A. growing      B. are grown   C. grow           D. grew

13. The University of Oxford             among the top five universities in the world.

A. is ranking    B. being ranked           C. ranks           D. is ranked

14. The Imperial Academy was regarded ______ the first university in Viet Nam.

A. for              B. of                 C. to               D. as

15. The students of the Imperial Academy                from local examinations all over the country.

A. were selected         B. selecting     C. selected      D. was selected

16. I think the University of Cambridge is the second                       the United Kingdom.

A. oldest         B. elder           C. old               D. older

17. The Temple of Literature ___      by old trees and           __ many interesting things.

A. is surrounded – contains    B. surrounds – is contained

C. surrounds – contains          D. is surrounded – is contained

18. In 2003, four                     of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, Emperor Le Thanh Tong and Chu Van An were built in the Temple of Literature.

A. statues        B. forms          C. stone tablets           D. photos

19. We                         to Professor Marshall about the research topic two days ago.

A. have spoken           B. were spoken           C. spoke          D. were speaking

20. Tan Ky House in Hoi An              over two hundred years ago.

A. is to built    B. was built     C. build           D. is built

C. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. The Temple of Literature is one of the best________ places in Viet Nam.           (CULTURE)

2. Students tried to pass the Royal exams to achieve their________ when they studied in the Temple of Literature.       (DOCTOR)

3. Chu Van An was one of the most brilliant and famous_______ in Viet Nam’s history.                (SCHOLAR)

4. He completed his exams________ and won a scholarship to study abroad.         (SUCCEED)

5. The  ‘s pictures are very beautiful. They are shown in a national exhibition.                     (PAINT)

6. He is _____ about his sister’s performance because she was sick yesterday.        (ANXIETY)

7. She is cooking the food ____. It’s interesting to see it.      (SPECIAL)

8. He took an ____ last week. His result was very good.       (EXAM)

9. He received _____as a good teacher after working hard for a long time.  (RECOGNIZE)

10. Thong Nhat Palace is a____ attraction in HCMC.           (TOUR)

D. VERB FORMS

I. Supply the correct passive form of the verbs in brackets.

1. This computer                                 (use) for two years.

2. America                               (discover) by Christopher Columbus.

3. I think this institution                                              (widen) twice since 1999.

4. Sydney Opera House in Australia                          (finish) in 1973.

5. My sister is studying law at Viet Nam National University, Ho Chi Minh city now. This university                               (situate) in Thu Due District.

6. The Great Wall in China                             (build) many centuries ago.

7. David and his father                                    (visit) the Temple of Literature last week.

8. The Golden Gate Bridge in San Francisco                         (complete) in 1937.

9. The University of Cambridge                                 (form) in 1209. It is always considered to be one of the most prestigious universities in the world.

10. BurjKhalifa in Dubai, the highest building in the world,                                     (open)in 2010.

II. Supply the correct verb forms.

1. After class, one of the students always (erase)                  the chalk board.

2. People (spend)                    a lot of money on advertising everyday.

3. The phonograph (invent)                            by Thomas Edison in 1877.  

4. For the past years, my mother (do)             all my washing by hand.

5. No one (believe)                             his story.

6. The women in most countries in the world (give)              the right to vote.

7. People (think)                     that Jack London’s life and writing’s (represent)        ____the American love of adventure.

8. How many marks (give)                             to you by the teacher?

9. The detective (see)              the woman (put)                     the jewelry in her bag.

10. Drivers (advise)                            to use an alternative route by police.

schools are religious schools.   

E. CORRECTION

1. She hopes she will have a greatly success in her study at university.

               A                     B          C                 D

2. They should book tickets of this train to Hue on advance.

                            A               B                 C         D

3. He decided visiting some places of interest in Can Tho at the weekend.

                             A                   B                   C                D

4. This area is contained some souvenir shops, a small restaurant and a clean park.

                            A                        B                                    C                   D

5. The historical and precious relics protect carefully in the museum.

                  A                  B                      C                   D

6. Many good students are educated in this school by the old teacher many years ago.

                 A                          B                                 C                                 D

7. She was given a present to her friends yesterday because she couldn’t come to their party.       

                  A                       B                                         C                             D

8. At the age of seven, Picasso received artistic training by his father.

      A             B                              C                                 D

9. My mother doesn’t enjoy country music, and I don’t like it too.

                            A                       B                                 C       D

10. Jason hasn’t telephoned me since two weeks.

                    A           B                 C               D

F. READING

I. Read the following passage and choose the best option for each numbered bank.

            Chu Van An was born in 1292 and died in 1370. From his childhood, he was (1)    for his intelligence. He did not have the dream of (2)                    part in exams to become mandarins (3)                      other students. Chu Van An stayed at (4)                and taught himself by reading books, and opened schools. His school quickly became famous in the region and many students from other places went there to (5)            ._____

            Emperor Tran Minh Tong (6)             Chu Van An to be the principal of the Imperial Academy to teach his crown prince and other students to become (7)______people for the country. In 1359, Emperor Tran Minh Tong gave his crown (8)_____his son, Tran Hien Tong, who was also a student of Chu Van An. Under the regime of Emperor Tran Hien Tong, the court and the country were peaceful. (9)         ____, this period lasted only for 12 years. Then Emperor Tran Hien Tong died, and Tran Du Tong inherited the crown. The social situation became complicated, the people were very poor and many good people were killed.

            Chu Van An bravely submitted a petition which requested the Emperor to behead 7 perfidious mandarins, so it was (10)                    “Seven Beheaded Petition” (That Tram So). “Seven Beheaded Petition” became the symbol of the courageous attitude of the real intellectuals, and of Chu Van An’s spirit.

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 6 năm 2020 có đáp án trường THCS Trưng Nhị. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Chương Dương
  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 8 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button