Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Chương Dương

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Chương Dương. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 7 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS CHƯƠNG DƯƠNG

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 7

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 7: TRAFFIC

A. TỪ VỰNG:

1. cycle (v) /saɪkl/: đạp xe

2. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: sự kẹt xe

3. park (v) /pɑ:k/: đỗ xe

4. pavement (n) /’peɪvmənt/: vỉa hè (cho người đi bộ)

5. railway station (n) /’reɪlwei ,steɪ∫n/: nhà ga xe lửa

6. safely (adv) /’seɪflɪ/: an toàn

7. safety (n) /’seɪftɪ/: sự an toàn

8. seatbelt (n) /’si:t’belt/: dây an toàn

9. traffic rule (n) /’træfIk ru:l/: luật giao thông

10. train (n) /treɪn/: tàu hỏa

11. roof (n) /ru:f/: nóc xe, mái nhà

12. illegal (adj) /ɪ’li:gl/: bất hợp pháp

13. reverse (n) /rɪˈvɜːs/: quay đầu xe

14. boat (n) /bəʊt/: con thuyền

15. fly (v) /flaɪ/: lái máy bay, đi trên máy bay

16. helicopter (n) /’helɪkɒptər/: máy bay trực thăng

17. triangle (n) /’traɪæŋɡl/: hình tam giác

18. vehicle (n) /’viɪkəl/: xe cộ, phương tiện giao thông

19. plane (n) /pleɪn/: máy bay

20. prohibitive (adj) /prə’hɪbɪtɪv/: cấm (không được làm)

21. road sign /rəʊd saɪn/: biển báo giao thông

22. ship (n) /ʃɪp/: tàu thủy

23. tricycle (n) /trɑɪsɪkəl/: xe đạp ba bánh

B. NGỮ PHÁP:

CẤU TRÚC USED TO – INFINITIVE 

Used to-infinitive” có nghĩa là trước đây thường, đã từng:  được dùng để diễn tả một sự việc thường xảy ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.

1. Cấu trúc :

(+) S + used to + V-infnitive.

(-) S + didn’t use to + V-infinitive.

(?) Did + S + use to + V-infinitive?

2. Cách sử dụng

  • Ta sử dụng “used to inf” để diễn tả 1 sự việc thường xuyên diễn ra trong quá khứ nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Ví dụ:

           We used to live in a small village but now we live in the city.

           (Trước đây chúng tôi sống ở một ngôi làng nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi sổng ở thành phổ.)

           I used to drive to work but now I take the bus.

           (Trước đây tôi thường lái xe đi làm nhưng hiện nay tôi đi làm bằng xe buýt)

  • Cấu trúc này còn được dùng để chỉ những sự vật có thực trước kia nhưng hiện nay thì không còn nữa

Ví dụ:

          There used to be a cinema in the town but now there isn’t.

          (Trước đây có 1 rạp chiếu phim trong thị trấn nhưng hiện giờ nó không còn nữa)

           She used to have really long hair but she’s had it all cut off.

          (Mái tóc trước đây của cô ấy thực sự dài nhưng giờ cô ấy đã cắt ngắn nó)

B. BÀI TẬP:

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. pain        B. said            C. afraid           D. straight

2. A. ceiling     B. neighbor     C. vein             D. freight

3. A. except     B. there           C. then             D. hey

4. A. make       B. playground C. station         D. many

5. A. ready      B. break           C. ahead          D. dead

6. A. rest         B. help             C. garden        D. identify

7. A. traffic     B. pavement    C. plane           D. station

8. A. sign         B. mistake       C. triangle       D. drive

9. A. nearest    B. head            C. bread          D. health

10. A. railway B. mail             C. sail              D. captain

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. contain           B. achieve           C. improve      D. enter

2. A. suggest           B. rely                 C. compare      D. empty

3. A. expand           B. exit                 C. exam           D. exhaust

4. A. accident          B. dangerous       C. argument    D. however

5. A. unfriendly      B. century            C. gallery         D. quality

6. A. dangerous           B. plentiful             C. another             D. limited

7. A. easily                  B. consumption     C. energy              D. negative

8. A. different             B. expensive           C. abundant         D. convenient

9. A. petroleum           B. advantage          C. enormous         D. tendency

10. A. attention           B. holiday               C. pollution         D. effective

B. MULTIPLE CHOICE    

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Drivers have to__________ their seatbelt whenever they drive.

A. put                          B. tie                           C. fasten                     D. put on

2. We should wait for the traffic lights__________ before we cross the street.

A. turn green             B. to turn green             C. turn yellow              D. to turn yellow

3. All of us have to obey__________ strictly.

A. traffic rules           B. traffic                       C. traffic jam                D. regular

4. Cyclists and motorists have to wear a__________ when they ride a motorbike.

A. hard hat                  B. cap                          C. mask                       D. helmet

5. He forgot to give a__________ before he turned left and got a ticket.

A. signal                      B. sign                         C. light                        D. hand

6. __________does it take you to get to Ho Chi Minh City by plane? – About 2 hours.

A. How far                  B. How much               C. How long               D. How many

7. There__________ a bus station in the city centre, but it has been moved to the suburbs.

A. used to be               B. used to have            C. use to have               D. were

8. I__________ marbles when I was young, but now I didn’t.

A. play                        B. used to play                        C. have played            D. didn’t use to play

9. “__________ is it from your house to the nearest bus stop?” – “About 50 meters’

A. How far                  B. How long                C. How often              D. How much

10. We should__________ the street at the zebra crossing.

A. walk                       B. walk on                   C. walk through          D. walk across

11. John used to go to school __________.

A. with bicycle            B. by foot                    C. in car                      D. by bus

12. Public __________ in my town is good and cheap.

A. transport                 B. tour                        C. journey                    D. travel

13. _______ is not very far from here to the city center.

A. That                        B. This                         C. It                            D. There

14. When there is a traffic jam, it__________ me a very long time to go home.

A. costs                       B. takes                       C. lasts                        D. spends

15. Mai’s dad usually drives her to school__________ her school is very far from her house.

A. but                          B. though                    C. because                   D. or

16. Yesterday Hoa and Lan__________ round West Lake. It took them an hour.

A. cycle                       B. cycles                      C. cycling                    D. cycled

17. Minh used to__________ his homework late in the evening.

A. does                        B. do                           C. doing                      D. did

18. If people    __________ the rules, there are no more accidents.

A. follow                     B. take care of             C. obey                       D. remember

19. You should__________ right and left when you go across the roads.

A. see                          B. look                        C. be                           D. take

20. Hurry up or we can’t__________ the last bus home.

A. keep                        B. follow                     C. go                           D. catch

C. WORD FORMS

Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. Young children are expected to show _____________ to their parents. (obey)

2. When cycling on the roads, remember: _____________ first. (safe)

3. Children should avoid _____________ foods such as hamburger and chips. (health)

4. Most road accidents happen because the motorists drive _____________. (care)

5. It is unsafe and _____________ to pass another vehicle on the left. (legal)

6. My _____________ was delayed for over two hours due to bad weather. (fly)

7. Everyone should _____________ obey traffic rules for their own safety. (strict)

8. The policeman _____________ the car to stop with a flashlight. (sign)

9. Signs with red circles are mostly _____________ – that means you can’t do something. (prohibit)

10. This _____________ sign indicates that traffic lights are ahead. (warn)

D. VERB FORM

I. Fill each blank with suitable words in the box.

am       is          are         used to          use to

catches            walked            ride        to      station

1. Mai_______________ driving her car to her office.

2. How far       _______________it from your home to your school?

3. He usually_______________ on foot to school when he was a child.

4._______________you in hurry?

5. Did you_______________ go swimming on the lake near your house, Tuan?

6. My dad _______________the bus to work every morning, but Mom drives.

7. John used to immigrate _______________Brazil. Have you ever been there?

8. I _______________participating in a volunteer trip to Lang Son. A lot of families are living in poor conditions.

II. Complete the sentences with the correct form of “used to” and the verb in bracket.

1.                                             (you/ enjoy) Maths at school?

2. I _______________(not like) flying, but I love it now.

3. We                           (be) friends, but we don’t get on now.

4.                                             (John/ work) for IBM before he came here?

5. Winters _______________(not/ be) as cold as they are now.

III. Give the correct form of the words in brackets.

            Traffic jam (1. to be)_______________ a common sight in big cities like Delhi, Mumbai, Calcutta etc. This is due to (2. increase)     _______________ population of the metropolitan cities. People from far off places rush towards big cities to (3. earn) _______________as big cities (4. have)_______________many options and possibilities for them. Then there are permanent citizens also. So with the human traffic, vehicular traffic also increases. As the standard of living is (5. become_______________ high everyone wants to (6. purchase)_______________his own car.

E. CORRECTION

1. We can choose various meaning of transport to move to this city.

                  A                           B                  C              D

2. He should learn the traffic rules carefully and strictly following them to protect

                        A                  B                                                 C                       D

himself.

3. She often suffers to noise pollution because she lives near the crowded streets.

                                 A           B                                  C                           D

4. There is about 2 km from my school to the post office.

        A          B         C                             D

5. He was used to go on a picnic with his grandpa when he was young.

                A                B                                              C          D

6. My mother is teaching me how to swim well because she used to being a swimmer.

                              A                           B                   C                           D

7. My father used not to see an electric bicycle many years ago.

                          A           B            C                                       D

8. My grandfather used to rode a water buffalo when he lived in a small country.

                                 A         B               C                            D

9. In spite being a famous star, he wasn’t recognized when appearing at her party.

             A                                                         B            C         D

10. They will have a great time in Nha Trang by a lot of seafood and many interesting.

                                        A                              B                    C                       D

F. READING

I. Read the passage and fill in the blanks with suitable words.

            Who are the (1)           __________ drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced (2) __________ are the most likely to have an accident. Older drivers are more (3) __________. Young men have the worst accident records of all. They often (4)         __________ faster cars with bigger engines. One of the (5) __________ interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When men have (6) __________ friends in the car, their driving become worse. When their wife or girlfriend is in the car, (7)            __________, their driving is better. But opposite is true for women. Their driving is (8)__________ dangerous when their husband or boyfriend is in the car.

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 7 năm 2020 có đáp án trường THCS Chương Dương. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 12 năm 2020 có đáp án trường THCS Lương Thế Vinh
  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 8 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button