Lớp 7

Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 8 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Công Trứ

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 8 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Công Trứ. Đề thi bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả kiến thức đã học trong Unit 8 và đạt điểm số cao trong các lần kiểm tra.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU UNIT 8

MÔN: TIẾNG ANH 7

Năm học: 2020-2021

UNIT 8: FILMS

A. TỪ VỰNG:

1. animation (n) /’ænɪˈmeɪʃən/: phim hoạt hoạ

2. critic (n) /’krɪtɪk/: nhà phê bình

3. direct (v) /dɪˈrekt/: làm đạo diễn (phim, kịch…)

4. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: thảm hoạ, tai hoạ

5. documentary (n) /,dɒkjə’mentri/: phim tài liệu

6. entertaining (adj) /,entə’teɪnɪŋ/: thú vị, làm vui lòng vừa ý

7. gripping (adj) /’ɡrɪpɪŋ/: hấp dẫn, thú vị

8. hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/: vui nhộn, hài hước

9. horror film (n) /’hɒrə fɪlm /: phim kinh dị

10. must-see (n) /’mʌst si:/: bộ phim hấp dẫn cần xem

11. poster (n) /’pəʊstə/: áp phích quảng cáo

12. recommend (v) /,rekə’mend /: giới thiệu, tiến cử

13. review (n) /rɪˈvju:/: bài phê bình

14. scary (adj) /:skeəri/: làm sợ hãi, rùng rợn

15. science fiction (sci-fi) (n) /saɪəns fɪkʃən/: phim khoa học viễn tưởng

16. star (v) /stɑː/: đóng vai chính

17. survey (n) /’sɜːveɪ/: cuộc khảo sát

18. thriller (n) /’θrɪlə /: phim kinh dị, giật gân

19. violent (adj) /’vaɪələnt/: có nhiều cảnh bạo lực

B. NGỮ PHÁP:

I. CÁCH SỬ DỤNG ALTHOUGH, DESPITE, IN SPITE OF 

Chúng ta sử dụng although, despite, in spite of để thể hiện sự tương phản giữa hai hành động (hai mẩu thông tin) trong cùng một câu.
Chúng ta sử dụng although trước một mệnh đề và despite, in spite of trước một danh từ (noun) hoặc cụm danh từ (noun phrase).
1. Although (dù, mặc dù, cho dù)     

Although + S + verb                                 

Ví dụ:

          –  Although the home team lost, they played very well.
              (Mặc dù đội nhà đã thua, họ chơi khá tốt.)
          – Although he is so young, he performs excellently.
              (Mặc dù cậu ấy quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)
2. Despite/ in spite of (mặc dù, cho dù, bất chấp)

Despite/ in spite of + noun/ noun phrase

Ví dụ :

          Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

          (Mặc dù còn quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

           Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

           (Mặc dù nhỏ tuổi, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

Lưu ý: Khi dùng although, despite, in spite of ta không dùng but và ngược lại khi dùng but ta không dùng although, despite, in spite of.

Ví dụ:

             Although he is so young, he performs excellently.

             (Mặc dù cậu ấy quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

             Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

             (Mặc dù quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

            He is so young, but he performs excellently.

            (Cậu ấy quá trẻ, nhưng cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

II. CÁCH SỬ DỤNG HOWEVER, NEVERTHRLESS

Chúng ta sử dụng however và nevertheless để thể hiện sự tương phản giữa hai câu. Chúng ta thường dùng dấu phẩy sau chúng
1. However (bất kể như thế nào, tuy nhiên, dù cho… thế nào đi nữa)
Chúng ta đặt however ở ngay đầu câu trước dấu phẩy         

However, Subject + verb

Ví dụ :

         He is so young. However, he performs excellently.

         (Cậu ấy quá trẻ. Tuy nhiên, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

2. Nevertheless (tuy nhiên, tuy thế mà)

Nevertheless, Subject + verb

Ví dụ:

            He is so young. Nevertheless, he performs excellently.

            (Cậu ấy quá trẻ. Tuy nhiên, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

Lưu ý: However, nevertheless là trạng từ nên có thể bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ.

However/ nevertheless + adjective or adverb

Ví dụ:

          However cold the weather is, I will go out now.

         (Dù cho thời tiết có lạnh thế nào đi nữa, tôi vẫn đi ngoài.)

          Nevertheless cold the weather is, I will go out now.

          (Tuy thời tiết lạnh thế mà, tôi vẫn đi ngoài.)

C. BÀI TẬP:

A. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. ended     B. loved          C. cleaned       D. bored

2. A. way        B. station         C. pavement    D. traffic

3. A. seatbelt   B. enter           C. obey            D. present

4. A. cooked   B. clicked        C. talked         D. naked

5. A needed    B. developed   C. wanted       D. included

6. A. loved      B. liked           C. wished        D. gripped

7. A. safely      B. pavement    C. animation    D. female

8. A. bored      B. amazed       C. excited        D. enjoyed

9. A. filled       B. opened        C. played         D. wanted

10. A. ended   B. shocked      C. laughed       D. missed

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. silent                   B. noisy                       C. pretty                      D. polite

2. A. station                B. season                     C. police                      D. sandal

3. A. agree                   B. hurry                       C. enter                       D. visit

4. A. fasten                 B. describe                  C. listen                       D. hover

5. A. degree                B. student                   C. funny                      D. widen

6. A. traffic                 B. dancer                     C. cycling                    D. balloon

7. A. central                B. gripping                  C. complete                 D. boring

8. A. obey                   B. enter                       C. answer                    D. listen

9. A. station                B. healthy                    C. safety                      D. alone

10. A. tidy                   B. compete                  C. extend                    D. mistake

B. MULTIPLE CHOICE    

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. I am very interested __________learning English.

A. to                            B. in                            C. at                            D. for

2. In the party last night, she looked __________in a red dress.

A. love                        B. lovely                      C. loving                     D. lovelily

3. Is Minh __________with the final semester’s result?

A. satisfy                     B. satisfied                  C. satisfying                D. be satisfying

4. The ending of the film is __________All audiences are very sad.

A. disappointed          B. satisfying                C. disappointing         D. satisfied

5. This is a __________film and it makes me cry a lot.

A. funny                      B. moving                   C. comedy                  D. excited

6. __________he is a CEO and earns a lot of money, he is very mean.

A. Because                  B. Although                C. Despite                   D. Because of

7. This is a(n) __________on real life during wars in Vietnam in 1945.

A. horror film              B. sci-fi                       C. comedy                  D. documentary

8. He __________the Oscar Prize as the best actress this year.

A. wins                        B. acts                         C. performs                 D. directs

9. She is hard working __________, she isn’t lucky in examinations.

A. Therefore                B. But                         C. However                D. So

10. She decided to quit this job __________the low salary.

A. because of              B. despite                    C. because                   D. although

11. My son feels very happy when he sees that __________ with a lot of cute animals.

A. horror film              B. biopic                      C. thriller film            D. animation

12. Most __________ say that this film is worth watching.

A. plots                       B. settings                   C. critics                      D. acting

13. He acts very well. I’m sure that yesterday he stayed up all night reading the __________.

A. acting                     B. character                 C. survey                     D. script

14. Before you go to the cinema, you can watch the trailer and read __________ of the film.

A. reviews                   B. disaster                   C. critic                       D. character

15. That was a __________.. and boring horror film so I slept from the beginning to the end.

A. shocking                 B. entertaining            C. gripping                  D. predictable

16. I didn’t expect the movie to be so interesting and so __________! I cried at the end of the film.

A. moving                   B. violent                    C. confusing               D. hilarious

17. According to our latest survey, Batman is one of 10 __________ films this summer.

A. must-see                 B. violence                  C. embarrassed           D. stunt

18. Woody Allen is one of some directors who __________ in their own films and receive positive reviews.

A. set                           B. star                           C. recommend           D. make

19. The film had such a sudden and __________ ending that no one can imagine.

A. disappointed          B. must-see                   C. predictable           D. shocking

20. Watching __________ films may make people more aggressive.

A. hilarious                  B. violent                      C. entertaining          D. gripping

C. WORD FORMS

Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. It’s bad for young kids to see _______________on TV. (violent)                                   

2. This is a _______________story, you shouldn’t read it alone. (frighten)

3. Titanic is a _______________movie. It has a sad ending and everyone cries watching it. (move)

4. Paul Walker has won Oscar for the best ____________. (act)

5. This girl sings _______________although she is a ____________. (bad/sing)

6. This film made a strong____________ on me. (impress)                        

7. Have you ever seen this comedy? It’s really____________. (fun)          

8. The film was____________ though they spent millions of           dollars making it. (succeed)

9. I love action films. The/re very____________. (excite)               

10. Big Ben Down is about a group of____________ who take control of Big Ben. (terror)

D. VERB FORM

I. Write the correct tense or form of verbs in bracket.

1. What is the best horror movie you _____________________ (see) so far?

2. Tom Hanks ______________ (win) an Oscar for playing Forrest Gump in 1994.

3. I ________________ (watch) a very interesting Korean drama at present.

4. Kong – Skull Island ________________ (direct) by Jordan Vogt – Roberts.

5. The film was a commercial success although it _____________ (not receive) good reviews from critics.

6. _______________ (your brother/ usually/ watch) movies at home or the cinema?

7. What _______________ (you/ do) tomorrow night?

8. Joanna _______________ (not be) to the cinema since November.

9. The last film I _______________ (see) at the cinema was an action film called Fast and Furious.

10. Clint Eastwood became one of the most respected directors, in spite of _______________ (be) known for his western.

II. Put the verbs in brackets in the correct  verb form

1. My brother usually (go) _______________fishing in his free time.

2. We (not like) _______________skating because it’s dangerous.

3. I think 20 years from now more people (take up) _______________outdoor activities.

4. Jane’s hobby is (cook) _______________. She enjoys (prepare) _______________food for her family and friends.

5. What your mother (do) _______________at weekends?

6. In my opinion, in the future people (not play) _______________individual games.

7. We find (arrange) _______________flowers interesting because it (help) _______________us relax.

8. My father (start) _______________ the hobby ten years ago after a trip to Ha Long Bay.

9. (you/be) _______________ free next Sunday?

10. I (collect) _______________a lot of stamps from foreign countries so far.

E. CORRECTION:

1. There are many action scenes in this film, so he finds it so gripped and attracting.

                A                  B                                                                C                D

2. They produced the film very well, and it was based in a real story in many years.

                   A                       B                                         C          D

3. She likes the open of the film because it is very impressive.

              A           B                                   C                    D

4.Although the main characters in that film aren’t famous, but their performance

                                           A                            B                  C                     D

is very good.

5. Despite of the heavy traffic, she still went to the film company in time yesterday.

           A                        B                   C                                                D

6. In spite of awarded a lot prizes in his acting career, he tries to challenge himself

                            A                                     B                         C

to achieve more success.

        D

7. The director thought the film would make success when it was shown.

                                                                    A                                    B

Therefore, it didn’t attract audiences a lot.

      C                    D

8. When you see signs along the road such as a ” Left turning only”, you must obey them

                              A                   B                   C                                                    D

9. They were annoying at the young actor’s bad attitude behind the scene.

                             A       B                                      C           D

10. My parents have an intention of travelling in Japan on the middle of November.

                           A              B                 C                       D

F. READING

I. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

explain     should       their    consisted         been

way     any      now     when   plenty

            The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers, Louis and Auguste Lumiere. Although it only (1) __________ of short, simple scenes, people loved it and films have (2) __________  popular ever since. The first films were silent, with titles on the screen to (3)__________ the story.

            Soon the public had (4)__________ favorite actors and actresses and, in this (5)                , the first film stars appeared. In the 1927, the first “talkie”, a film with sound, was shown and from then on, the public (6) __________ only accept this kind of film.

            Further improvements continued, particularly in America, (7) __________ produced 95% of all films. With the arrival of television in 1950s, (8) __________ people went to see films, but in (9) __________ years audiences have grown again. More countries have started to produce films that influences film-making and there are currently (10) __________ national film industries.

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 8 năm 2020 có đáp án trường THCS Nguyễn Công Trứ. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập tốt và có kết quả thật cao kì thi chọn học sinh giỏi sắp đến.

Chúc các em học tốt! 

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 9 năm 2020 có đáp án trường THCS Quang Trung
  • Bài tập thực hành chuyên sâu Tiếng Anh 7 Unit 10 năm 2020 có đáp án trường THCS Vân Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button