Lớp 6

Bài tập tự luận về đại từ chỉ định có đáp án

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập tự luận về đại từ chỉ định có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP TỰ LUẬN VỀ ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Điền This/These vào chỗ trống thích hợp

1._________ is her teddy.

2._________ are fingers.

3. _________ are his pens with notebooks.

4._________ is a window.

5. _________ is a city.

6. _________ are my chairs.

7. _________ are apple pies.

8. _________ is a maple trees.

9._________ are my sisters.

10.________ bag belong to her.

Bài tập 2: Chia động từ thích hợp vào chỗ trống

1.Those woman ___________ (tobe) are professors.

2. ________ (tobe) that your sister over there?

3. Those cherries ________ (tobe) very delicious.

4. That book _________ (not/tobe) very interesting.

5. ________ (tobe) these what you mean?

6. ________ this ________ (belong) to the Shawn?

7. Those _________ (tobe) my favourite foods.

8. That _______ (tobe) very cheap clothe.

9. Who _______ (live) in this house with you?

10. Those ________ (tobe) my best friends Lin and Frank.

Bài tập 3: Sắp xếp thành các câu hoàn chỉnh

1.What/this/is?

2. Is/teacher/that/her?

3. Salim/song/this/likes.

4. Now/about/that/of/him/new/girlfriend/me/tell.

5. If/we/on/hard/to/football/goes/raining/’ll/it/that/play.

6. This/ball/his/that/is/ball/over/is/in/over/hand/and/there/his.

7. These/Jack’s/those/friends/there/and/are/my/over/are/over.

8. That/door/asked/she/windows/knocked/new/guy/the/and/want/on/if.

9. is/good/her/idea/this/a/essay/for.

10. Sam/bananas/enjoys/with/chocolates/really/these.

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.This are my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is those her notebooks over there on the table?

3. Who was these men you talked to last night?

4. Do you think that seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. Take one of that books from this pile.

7. Everyone does it this days.

8. She is leaving those Monday.

9. Waiter, I think these wine is off.

10.Is those restaurant delicious?

11.Aren’t this your friend Nicky?

12.Gray is right, those is the best thing to do when he has a decision to make.

13. Jin is so realistic. These is why she love his drawing.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1.____This_____ is her teddy.

➔ Vì ‘teddy’ là danh từ số ít.

2.____These_____ are fingers.

➔ Vì ‘fingers’ là danh từ số nhiều.

3. ___These____ are his pens with notebooks.

➔ Vì ‘pens’ và ‘notebooks’ là danh từ số nhiều.

4. ____This_____ is a window.

➔ Vì ‘window’ là danh từ số ít.

5. ____This_____ is a city.

➔ Vì ‘city’ là dnah từ số ít.

6. _____These____ are my chairs.

➔ Vì ‘chairs’ là danh từ số nhiều.

7. ____ These _____ are apple pies.

➔ Vì ‘pies’ là danh từ số nhiều.

8. ____ These _____ is a maple trees.

➔ Vì ‘trees’ là danh từ số nhiều.

9. ____These_____ are my sisters.

➔ Vì ‘sisters’ là danh từ số nhiều.

10. ____This____ bag belong to her.

➔ Vì ‘bag’ là danh từ số ít.

Bài tập 2:

1. are (vì danh từ số nhiều)

2. is (vì danh từ số ít)

3. are (vì danh từ số nhiều)

4. isn’t (vì danh từ số ít)

5. are (vì danh từ số nhiều)

6. Does…belong (vì danh từ số ít)

7. are (vì danh từ số nhiều)

8. is (vì danh từ số ít)

9. lives (vì danh từ số ít)

10. are (vì danh từ số nhiều)

Bài tập 3:

1. What is this?

2. Is that her teacher?

3. Salim likes this song.

4. Now tell me that new girlfriend of him.

5. If it goes on raining that hard, we’ll have to play football.

6.This is his ball in his hand and that is my ball over there.

7. These are Jack’s friends and those are my friends over there.

8. That guy knocked on the door and asked if she want new windows.

9. This is a good idea for her essay.

10. Sam really enjoys those chocolates with bananas.

Bài tập 4:

1.are ➔ is (vì best friend là dnah từ số ít)

Correct: This is my best friend Sunny playing tennis in the garden.

2. Is ➔ Are (vì notebooks là danh từ số nhiều)

Correct: Are those her notebooks over there on the table?

3. these ➔ this (vì men là dnah từ số ít)

Correct: Who was this men you talked to last night?

4. that ➔ those (vì questions là danh từ số nhiều)

Correct: Do you think those seventeen grammar questions are very easy or difficult?

5. This ➔ These (vì bananas là danh từ số nhiều)

Correct: These bananas are yellow, but those bananas over here are green.

6. that ➔ those (vì books là danh từ số nhiều)

Correct: Take one of those books from this pile.

7. this ➔ these (vì days là danh từ số nhiều)

Correct: Everyone does it these days.

8. those ➔ that (vì Monday là danh từ số ít)

Correct: She is leaving that Monday.

9. these ➔ this (vì wine là danh từ số ít)

Correct: Waiter, I think this wine is off.

10. those ➔ that (vì restaurant là danh từ số ít)

Correct: Is that restaurant delicious?

11. Aren’t ➔ isn’t (vì friend là danh từ số ít)

Correct: Isn’t this your friend Nicky?

12. those ➔ that (vì thing là danh từ số ít)

Correct: Gray is right, that is the best thing to do when he has a decision to make.

13. These ➔ this (vì điều được nói đến là số ít)

Correct: Jin is so realistic. This is why she love his drawing.

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập tự luận về đại từ chỉ định có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Cách chuyển danh từ thành tính từ đơn giản nhất
  • Danh từ và cách thành lập danh từ số nhiều trong Tiếng Anh

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button