Bạn muốn mai thi toán 9 được 10 điểm ít nhất phải giải được 7 bài hình này

Bạn muốn mai thi toán 9 được 10 điểm ít nhất phải giải được 7 bài hình này

ÔN TẬP HÌNH HỌC HỌC KÌ I

1) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C sao cho  = 300. Trên tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn lấy điểm M sao cho BM = BC. Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O;R).

2)  Cho  đường tròn (O; R) đường kính AB = 5 cm  và C là một điểm thuộc đường tròn sao cho AC = 3 cm . Đường thẳng qua C vuông  góc với AB tại H, cắt  đường tròn (O) tại D. Tính CD.

3) Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B và C. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

a) Tính độ dài MB.

b) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

4) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH; HC = 4cm và HB = 7cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Từ B, C kẻ các tiếp tuyến BD và CE với đường tròn tâm A. (D, E là tiếp điểm).

a) Chứng minh 3 điểm D, A, E thẳng hàng.

b) Tính SBDEC .

5) Cho nửa đường tròn (O; R), đường kính AB và điểm M trên nửa đường tròn (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của nửa đường tròn lần lượt ở C và D. Chứng minh AC.BD = R2. (cách hỏi khác chứng minh AC.BD không đổi khi M thay đổi trên nửa đường tròn)

6) Cho nửa đường tròn (O; R) có đường kính AB, vẽ bán kính OC vuông góc với AB. Gọi M là điểm trên nửa đường tròn (O) (M không trùng với A và B). Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại M cắt OC kéo dài và cắt tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn (O) lần lượt tại D và E. Gọi F là giao điểm của AE và BD. Chứng minh EA.EF = R2

7) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua một điểm M thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D. Gọi N là giao điểm của AD và BC. Chứng minh

a) MN vuông góc với AB

b) MN = NH

 

 

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button