Bộ 4 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Sầm Sơn

Ôn Thi HSG xin giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 có đáp án được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Sầm Sơn, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm và tự luận với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề cùng lúc đối chiếu kết quả, bình chọn năng lực bản thân từ ấy có kế hoạch học tập thích hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT SẦM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cho a Fe + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, dễ dãi nhất. Tổng hệ số thăng bằng của các chất có trong phản ứng bằng:

A. 5                                   

B. 4                            

C. 9                            

D. 8

Câu 2: Hai kim khí X và Y đứng kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. Số quy trình nhóm của X và Y lần là lượt :

A. IA và IIA.                 

B. IIA và IIIA               

C. IIIA và IVA.             

D. IVA và VA       

Câu 3: Cho nguyên tố A có Z = 15, A có hoá trị cao nhất với oxi là :

A. 4.                                  

B. 5                            

C. 6                            

D. 7

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,5 g hỗn hợp 2 kim khí kiềm thuộc 2 chu kì liên tục vào dung dịch HCl dư nhận được 1,68 lít hiđro (đktc). Hai kim khí kiềm đã cho là

A. Li(7) và Na(23)         

B. Na(23) và K(39)        

C. K(39) và Rb(85)            

D. Rb(85) và Cs(133)

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe (56) vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 672 ml khí N2. Giá trị m bằng:

A.11,2 gam                        

B. 8,4 gam       

C. 0,56 gam                

D. 5,6 gam.

Câu 6: 1 nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 34.Trong hạt nhân, số hạt mang điện ít hơn số hạt ko mang điện là 1 hạt. Số khối của nguyên tử X là:

A. 11                                 

B. 23                                      

C. 12                          

D. 34

Câu 7: Cho công thức oxit cao nhất của X là X2O5 , trong công thức hợp chất khí với H, X chiếm 82,353% về khối lượng. X là:

A. Nito (N=14).         

B. Photpho(P = 31)

C. Asen (As=75).       

D. Cacbon (C=12).

Câu 8: Dãy chất nào sau đây có số oxi hóa của N theo quy trình giảm dần ?

A. HNO3 , NO, NO2, N2O3, NH3.            

B. HNO3 , NO2, N2O3, NH3,NO.      

C. NO, HNO3 , NO2, N2O3, NH3.            

D. HNO3 , NO2, N2O3, NO, NH3.

Câu 9: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần là lượt     

A. 5 và 2.               

B. 2 và 10.                  

C. 2 và 5.                   

D. 5 và 1.

Câu 10 : Phân tử nào sau đây có kết hợp cộng hóa trị phân cực mạnh nhất ?

A. HI                                 

B. NH3.                                                          

C. HCl.                       

D. HF

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

 

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là :1s22s22p63s23p6 3d74s2 . Trong bảng tuần hoàn X thuộc:

A. Chu kì 4, nhóm IIA          

B. Chu kì 4, nhóm VIIIB              

C. Chu kì 4, nhóm VIIB       

D. Chu kì 4, nhóm IIB

Câu 2: Thành phần của hạt nhân nguyên tử gồm:

A. proton ,notron                               

B. electron, notron, proton           

C. electron, notron                             

D. electron, proton

Câu 3: Những ngtử nào sau đây là đồng vị của nhau ?

 A. X; Y                           

B. M; U          

C . Q ; R                                

D. Z; T    

Câu 4: Tổng số các hạt căn bản trong ngtử của nguyên tố X là 46 , trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 14 . Điện tích hạt nhân của X là :   

A. 16+                  

B. 15+            

C. 14+            

D. 31+

Câu 5: Ion X2- có 18e, hạt nhân nguyên tử có 16 nơtron. Số khối của nguyên tử X là: 

A. 34              

B. 36              

C. 30              

D. 32

Câu 6: Dãy các nguyên tố được sắp đặt theo chiều tăng của tính kim khí là:

A. Si, Al, Mg, Na, K                          

B. Si, Al, Mg, K, Na               

C. Si, Mg, Al, Na, K                          

D. Na, K, Si, Al, Mg

Câu 7: Hợp chất khí với hidro của 1 nguyên tố là H2R. Oxit cao nhất có chứa 40% về khối lượng nguyên tố R .  Nguyên tử khối của R là :   

A. 14              

B. 32              

C. 31              

D. 77

Câu 8: Nguyên tử hoặc ion chứa nhiều nơtron nhất là :

 A. Mn                                

B. Fe3+                         

C. Fe3+                            

D. Ni

Câu 9: Hợp chất X tạo bởi ngtố A có Z=6 và nguyên tố B có Z=8 . Các loại kết hợp có trong hợp chất X là :

A. Cộng hóa trị phân cực           

B. Ion  và cộng hóa trị       

C. Ion                                                 

D. Cộng hóa trị có cực.

Câu 10: Dãy các chất được sắp đặt theo chiều tăng dần sự phân cực kết hợp trong phân tử là:

A. Cl2 , HCl , NaCl                              

B. NaCl , Cl2 , HCl   

C. HCl , Cl2 ,NaCl                               

D. Cl2 ,NaCl, HCl     

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm: 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho các phản ứng hóa học sau:

1. 4Na + O2 → 2Na2O                      

2. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Cl2 + 2KBr  → 2KCl + Br          

4. NH3 + HCl  → NH4Cl

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Các phản ứng chẳng hề phản ứng oxi hóa khử là

A. 2, 4.

B. 1, 2, 3.       

C. 2, 3            

D. 4, 5

Câu 2: Nguyên tử có số proton, electron và nơtron lần là lượt

A. 11, 11, 12. 

B. 11, 12, 11. 

C. 11, 12, 13. 

D. 11, 11, 13.

Câu 3: Số oxi hóa của nitơ trong NO2, HNO3,  NO2 và NH4+ lần là lượt

A. +4, +5, -3, +3.       

B. +4, +3, +5, -3.       

C. +4, +5, +3, -3.       

D. +3, +5, +3, -4.

Câu 4: Xét phản ứng sau: 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O (1) 

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O (2)

Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử nội phân tử.                                    

B. oxi hóa – khử nhiệt phân.

C. tự oxi hóa khử.                                                      

D. ko oxi hóa – khử.

Câu 5: Nguyên tố X có quy trình là 20, địa điểm của nguyên tố X trong bảng HTTH là:

A. Chu kì 4, nhóm VIIIA.                 

B. Chu kì 3, nhóm IIA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA.                     

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 6: Nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 60, trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 20. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p63s23p5                            

B. 1s22s22p63s23p63d104s1

C. 1s22s22p63s23p64s2                        

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Câu 7: Xét phản ứng MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x và y để phản ứng này là phản ứng oxi hóa khử ?

A. x = y = 1.   

B. x = 2, y = 1.           

C. x = 2, y = 3.                       

D. x = 1 hoặc 2, y = 1.

Câu 8: Cặp chất chứa kết hợp cộng hóa trị phân cực là

A. Cl2 và HCl 

B. H2O và HCl           

C. N2 và Cl2               

D. H2O và NaCl

Câu 9: Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là

A. oxi hóa.                 

B. khử.           

C. tạo môi trường.                  

D. khử và môi trường.

Câu 10: X là nguyên tố thuộc nhóm IIA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử là

A. XY2            

B. X3Y            

C. XY.            

D. X2Y6

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 4

Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1 Thứ tự tăng dần độ âm điện nào sau đây là đúng:

A. Al < Na < Mg < B < N < O.                                 

B. Na < Mg < Al < B < N < O

C. Al < Mg< Na < B < O

D. O < N < Mg < Na < Al < B.

Câu 2. Thứ tự giảm dần tính  kim khí nào sau đây là đúng?

A. Na > K > Mg > Al.                                               

B. K > Al > Mg > Na.

C. K > Mg > Al > Na.                                    

D. K > Na > Mg > Al.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây  ko  phải  là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. 2HgO →  2Hg + O2                                                                 

B. 2Fe(OH)3 → 2Fe2O3 + 3H2O.

C. 2Na + H2O → 2NaOH + H2.                                

D. 2Fe + 3Cl2 →   3FeCl3

Câu 4 Cấu hình e của nguyên tử nhôm Z = 13 là 1s22s22p63s23p1. Tìm câu sai.

A. Lớp thứ 1 có 2 e.                           

B. Lớp thứ 2 có 8 e.   

C. Lớp thứ 3 có 3                               

D. Lớp ngoài cùng có 1 e.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây chứa cùng lúc 20n, 19e, 19p.

Câu 6 Tìm câu sai trong các câu sau đây.

A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 chu kì có số lớp e bằng nhau

D. Chu kì thường khởi đầu là 1 kim khí kiềm, chấm dứt là 1 khí trơ (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hòan thành)

Câu  7: Cho Fe có Z = 26. Cấu hình của ion Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p63d64s2                   

B. 1s22s22p63s23p64s23d4     

C. 1s22s22p63s23p63d54s1                   

D. 1s22s22p63s23p63d6

Câu 8: X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Công thức oxit cao nhất và hiđroxyt cao nhất của X là công thức nào sau đây?

A. X2O7 , X(OH)4          

B. X2O , H2XO4,                

C. X2O7 , HXO4        

D. X2O, HXO4

Câu 9: Nguyên tố R có CT oxit cao nhất là RO2. Công thúc hợp chất khí của R với hidro là:

A.RH3                              

B. RH2                            

C.RH5                             

D.RH4

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình elctrron ở phân lớp ngoài cùng là 4s1. Số hiệu nguyên tử của A là         

A. 26         

B. 6              

C. 20          

D. 24

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 Trường THPT Sầm Sơn, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn tính năng xem trực tuyến hoặc tải về điện thoại!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

  • Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
  • Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Chúc các em học tập thật tốt!

Xem thêm thông tin Bộ 4 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Sầm Sơn

Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 Trường THPT Sầm Sơn

Ôn Thi HSG xin giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 có đáp án được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Sầm Sơn, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm và tự luận với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề cùng lúc đối chiếu kết quả, bình chọn năng lực bản thân từ ấy có kế hoạch học tập thích hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT SẦM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cho a Fe + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, dễ dãi nhất. Tổng hệ số thăng bằng của các chất có trong phản ứng bằng:

A. 5                                   

B. 4                            

C. 9                            

D. 8

Câu 2: Hai kim khí X và Y đứng kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. Số quy trình nhóm của X và Y lần là lượt :

A. IA và IIA.                 

B. IIA và IIIA               

C. IIIA và IVA.             

D. IVA và VA       

Câu 3: Cho nguyên tố A có Z = 15, A có hoá trị cao nhất với oxi là :

A. 4.                                  

B. 5                            

C. 6                            

D. 7

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,5 g hỗn hợp 2 kim khí kiềm thuộc 2 chu kì liên tục vào dung dịch HCl dư nhận được 1,68 lít hiđro (đktc). Hai kim khí kiềm đã cho là

A. Li(7) và Na(23)         

B. Na(23) và K(39)        

C. K(39) và Rb(85)            

D. Rb(85) và Cs(133)

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe (56) vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 672 ml khí N2. Giá trị m bằng:

A.11,2 gam                        

B. 8,4 gam       

C. 0,56 gam                

D. 5,6 gam.

Câu 6: 1 nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 34.Trong hạt nhân, số hạt mang điện ít hơn số hạt ko mang điện là 1 hạt. Số khối của nguyên tử X là:

A. 11                                 

B. 23                                      

C. 12                          

D. 34

Câu 7: Cho công thức oxit cao nhất của X là X2O5 , trong công thức hợp chất khí với H, X chiếm 82,353% về khối lượng. X là:

A. Nito (N=14).         

B. Photpho(P = 31)

C. Asen (As=75).       

D. Cacbon (C=12).

Câu 8: Dãy chất nào sau đây có số oxi hóa của N theo quy trình giảm dần ?

A. HNO3 , NO, NO2, N2O3, NH3.            

B. HNO3 , NO2, N2O3, NH3,NO.      

C. NO, HNO3 , NO2, N2O3, NH3.            

D. HNO3 , NO2, N2O3, NO, NH3.

Câu 9: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần là lượt     

A. 5 và 2.               

B. 2 và 10.                  

C. 2 và 5.                   

D. 5 và 1.

Câu 10 : Phân tử nào sau đây có kết hợp cộng hóa trị phân cực mạnh nhất ?

A. HI                                 

B. NH3.                                                          

C. HCl.                       

D. HF

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

 

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là :1s22s22p63s23p6 3d74s2 . Trong bảng tuần hoàn X thuộc:

A. Chu kì 4, nhóm IIA          

B. Chu kì 4, nhóm VIIIB              

C. Chu kì 4, nhóm VIIB       

D. Chu kì 4, nhóm IIB

Câu 2: Thành phần của hạt nhân nguyên tử gồm:

A. proton ,notron                               

B. electron, notron, proton           

C. electron, notron                             

D. electron, proton

Câu 3: Những ngtử nào sau đây là đồng vị của nhau ?

 A. X; Y                           

B. M; U          

C . Q ; R                                

D. Z; T    

Câu 4: Tổng số các hạt căn bản trong ngtử của nguyên tố X là 46 , trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 14 . Điện tích hạt nhân của X là :   

A. 16+                  

B. 15+            

C. 14+            

D. 31+

Câu 5: Ion X2- có 18e, hạt nhân nguyên tử có 16 nơtron. Số khối của nguyên tử X là: 

A. 34              

B. 36              

C. 30              

D. 32

Câu 6: Dãy các nguyên tố được sắp đặt theo chiều tăng của tính kim khí là:

A. Si, Al, Mg, Na, K                          

B. Si, Al, Mg, K, Na               

C. Si, Mg, Al, Na, K                          

D. Na, K, Si, Al, Mg

Câu 7: Hợp chất khí với hidro của 1 nguyên tố là H2R. Oxit cao nhất có chứa 40% về khối lượng nguyên tố R .  Nguyên tử khối của R là :   

A. 14              

B. 32              

C. 31              

D. 77

Câu 8: Nguyên tử hoặc ion chứa nhiều nơtron nhất là :

 A. Mn                                

B. Fe3+                         

C. Fe3+                            

D. Ni

Câu 9: Hợp chất X tạo bởi ngtố A có Z=6 và nguyên tố B có Z=8 . Các loại kết hợp có trong hợp chất X là :

A. Cộng hóa trị phân cực           

B. Ion  và cộng hóa trị       

C. Ion                                                 

D. Cộng hóa trị có cực.

Câu 10: Dãy các chất được sắp đặt theo chiều tăng dần sự phân cực kết hợp trong phân tử là:

A. Cl2 , HCl , NaCl                              

B. NaCl , Cl2 , HCl   

C. HCl , Cl2 ,NaCl                               

D. Cl2 ,NaCl, HCl     

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm: 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho các phản ứng hóa học sau:

1. 4Na + O2 → 2Na2O                      

2. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Cl2 + 2KBr  → 2KCl + Br2            

4. NH3 + HCl  → NH4Cl

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Các phản ứng chẳng hề phản ứng oxi hóa khử là

A. 2, 4.

B. 1, 2, 3.       

C. 2, 3            

D. 4, 5

Câu 2: Nguyên tử có số proton, electron và nơtron lần là lượt

A. 11, 11, 12. 

B. 11, 12, 11. 

C. 11, 12, 13. 

D. 11, 11, 13.

Câu 3: Số oxi hóa của nitơ trong NO2, HNO3,  NO2- và NH4+ lần là lượt

A. +4, +5, -3, +3.       

B. +4, +3, +5, -3.       

C. +4, +5, +3, -3.       

D. +3, +5, +3, -4.

Câu 4: Xét phản ứng sau: 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O (1) 

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O (2)

Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử nội phân tử.                                    

B. oxi hóa – khử nhiệt phân.

C. tự oxi hóa khử.                                                      

D. ko oxi hóa – khử.

Câu 5: Nguyên tố X có quy trình là 20, địa điểm của nguyên tố X trong bảng HTTH là:

A. Chu kì 4, nhóm VIIIA.                 

B. Chu kì 3, nhóm IIA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA.                     

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 6: Nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 60, trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 20. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p63s23p5                            

B. 1s22s22p63s23p63d104s1

C. 1s22s22p63s23p64s2                        

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Câu 7: Xét phản ứng MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x và y để phản ứng này là phản ứng oxi hóa khử ?

A. x = y = 1.   

B. x = 2, y = 1.           

C. x = 2, y = 3.                       

D. x = 1 hoặc 2, y = 1.

Câu 8: Cặp chất chứa kết hợp cộng hóa trị phân cực là

A. Cl2 và HCl 

B. H2O và HCl           

C. N2 và Cl2               

D. H2O và NaCl

Câu 9: Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là

A. oxi hóa.                 

B. khử.           

C. tạo môi trường.                  

D. khử và môi trường.

Câu 10: X là nguyên tố thuộc nhóm IIA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử là

A. XY2            

B. X3Y            

C. XY.            

D. X2Y6

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 4

Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1 Thứ tự tăng dần độ âm điện nào sau đây là đúng:

A. Al < Na < Mg < B < N < O.                                 

B. Na < Mg < Al < B < N < O

C. Al < Mg< Na < B < O

D. O < N < Mg < Na < Al < B.

Câu 2. Thứ tự giảm dần tính  kim khí nào sau đây là đúng?

A. Na > K > Mg > Al.                                               

B. K > Al > Mg > Na.

C. K > Mg > Al > Na.                                    

D. K > Na > Mg > Al.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây  ko  phải  là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. 2HgO →  2Hg + O2                                                                 

B. 2Fe(OH)3 → 2Fe2O3 + 3H2O.

C. 2Na + H2O → 2NaOH + H2.                                

D. 2Fe + 3Cl2 →   3FeCl3

Câu 4 Cấu hình e của nguyên tử nhôm Z = 13 là 1s22s22p63s23p1. Tìm câu sai.

A. Lớp thứ 1 có 2 e.                           

B. Lớp thứ 2 có 8 e.   

C. Lớp thứ 3 có 3                               

D. Lớp ngoài cùng có 1 e.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây chứa cùng lúc 20n, 19e, 19p.

Câu 6 Tìm câu sai trong các câu sau đây.

A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 chu kì có số lớp e bằng nhau

D. Chu kì thường khởi đầu là 1 kim khí kiềm, chấm dứt là 1 khí trơ (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hòan thành)

Câu  7: Cho Fe có Z = 26. Cấu hình của ion Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p63d64s2                   

B. 1s22s22p63s23p64s23d4     

C. 1s22s22p63s23p63d54s1                   

D. 1s22s22p63s23p63d6

Câu 8: X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Công thức oxit cao nhất và hiđroxyt cao nhất của X là công thức nào sau đây?

A. X2O7 , X(OH)4          

B. X2O , H2XO4,                

C. X2O7 , HXO4        

D. X2O, HXO4

Câu 9: Nguyên tố R có CT oxit cao nhất là RO2. Công thúc hợp chất khí của R với hidro là:

A.RH3                              

B. RH2                            

C.RH5                             

D.RH4

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình elctrron ở phân lớp ngoài cùng là 4s1. Số hiệu nguyên tử của A là         

A. 26         

B. 6              

C. 20          

D. 24

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 Trường THPT Sầm Sơn, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn tính năng xem trực tuyến hoặc tải về điện thoại!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Chúc các em học tập thật tốt!

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

2310

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 10 5 2019-2020

4054

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 5 2019

16050

Gicửa ải toán bằng bí quyết thăng bằng electron môn Hóa học 10

6903

Kiểm tra chất lượng 8 tuần tiếng Anh 10 học kì 1

4073

Từ vị và Ngữ pháp tăng lên tiếng Anh 11 học kì 1

9350

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #kiểm #tra #phút #môn #Hóa #học #5 #Trường #THPT #Sầm #Sơn

Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 Trường THPT Sầm Sơn

Ôn Thi HSG xin giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 có đáp án được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Sầm Sơn, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm và tự luận với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề cùng lúc đối chiếu kết quả, bình chọn năng lực bản thân từ ấy có kế hoạch học tập thích hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT SẦM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cho a Fe + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, dễ dãi nhất. Tổng hệ số thăng bằng của các chất có trong phản ứng bằng:

A. 5                                   

B. 4                            

C. 9                            

D. 8

Câu 2: Hai kim khí X và Y đứng kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. Số quy trình nhóm của X và Y lần là lượt :

A. IA và IIA.                 

B. IIA và IIIA               

C. IIIA và IVA.             

D. IVA và VA       

Câu 3: Cho nguyên tố A có Z = 15, A có hoá trị cao nhất với oxi là :

A. 4.                                  

B. 5                            

C. 6                            

D. 7

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,5 g hỗn hợp 2 kim khí kiềm thuộc 2 chu kì liên tục vào dung dịch HCl dư nhận được 1,68 lít hiđro (đktc). Hai kim khí kiềm đã cho là

A. Li(7) và Na(23)         

B. Na(23) và K(39)        

C. K(39) và Rb(85)            

D. Rb(85) và Cs(133)

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe (56) vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 672 ml khí N2. Giá trị m bằng:

A.11,2 gam                        

B. 8,4 gam       

C. 0,56 gam                

D. 5,6 gam.

Câu 6: 1 nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 34.Trong hạt nhân, số hạt mang điện ít hơn số hạt ko mang điện là 1 hạt. Số khối của nguyên tử X là:

A. 11                                 

B. 23                                      

C. 12                          

D. 34

Câu 7: Cho công thức oxit cao nhất của X là X2O5 , trong công thức hợp chất khí với H, X chiếm 82,353% về khối lượng. X là:

A. Nito (N=14).         

B. Photpho(P = 31)

C. Asen (As=75).       

D. Cacbon (C=12).

Câu 8: Dãy chất nào sau đây có số oxi hóa của N theo quy trình giảm dần ?

A. HNO3 , NO, NO2, N2O3, NH3.            

B. HNO3 , NO2, N2O3, NH3,NO.      

C. NO, HNO3 , NO2, N2O3, NH3.            

D. HNO3 , NO2, N2O3, NO, NH3.

Câu 9: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần là lượt     

A. 5 và 2.               

B. 2 và 10.                  

C. 2 và 5.                   

D. 5 và 1.

Câu 10 : Phân tử nào sau đây có kết hợp cộng hóa trị phân cực mạnh nhất ?

A. HI                                 

B. NH3.                                                          

C. HCl.                       

D. HF

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

 

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là :1s22s22p63s23p6 3d74s2 . Trong bảng tuần hoàn X thuộc:

A. Chu kì 4, nhóm IIA          

B. Chu kì 4, nhóm VIIIB              

C. Chu kì 4, nhóm VIIB       

D. Chu kì 4, nhóm IIB

Câu 2: Thành phần của hạt nhân nguyên tử gồm:

A. proton ,notron                               

B. electron, notron, proton           

C. electron, notron                             

D. electron, proton

Câu 3: Những ngtử nào sau đây là đồng vị của nhau ?

 A. X; Y                           

B. M; U          

C . Q ; R                                

D. Z; T    

Câu 4: Tổng số các hạt căn bản trong ngtử của nguyên tố X là 46 , trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 14 . Điện tích hạt nhân của X là :   

A. 16+                  

B. 15+            

C. 14+            

D. 31+

Câu 5: Ion X2- có 18e, hạt nhân nguyên tử có 16 nơtron. Số khối của nguyên tử X là: 

A. 34              

B. 36              

C. 30              

D. 32

Câu 6: Dãy các nguyên tố được sắp đặt theo chiều tăng của tính kim khí là:

A. Si, Al, Mg, Na, K                          

B. Si, Al, Mg, K, Na               

C. Si, Mg, Al, Na, K                          

D. Na, K, Si, Al, Mg

Câu 7: Hợp chất khí với hidro của 1 nguyên tố là H2R. Oxit cao nhất có chứa 40% về khối lượng nguyên tố R .  Nguyên tử khối của R là :   

A. 14              

B. 32              

C. 31              

D. 77

Câu 8: Nguyên tử hoặc ion chứa nhiều nơtron nhất là :

 A. Mn                                

B. Fe3+                         

C. Fe3+                            

D. Ni

Câu 9: Hợp chất X tạo bởi ngtố A có Z=6 và nguyên tố B có Z=8 . Các loại kết hợp có trong hợp chất X là :

A. Cộng hóa trị phân cực           

B. Ion  và cộng hóa trị       

C. Ion                                                 

D. Cộng hóa trị có cực.

Câu 10: Dãy các chất được sắp đặt theo chiều tăng dần sự phân cực kết hợp trong phân tử là:

A. Cl2 , HCl , NaCl                              

B. NaCl , Cl2 , HCl   

C. HCl , Cl2 ,NaCl                               

D. Cl2 ,NaCl, HCl     

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm: 6 ĐIỂM

Câu 1: Cho các phản ứng hóa học sau:

1. 4Na + O2 → 2Na2O                      

2. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Cl2 + 2KBr  → 2KCl + Br2            

4. NH3 + HCl  → NH4Cl

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Các phản ứng chẳng hề phản ứng oxi hóa khử là

A. 2, 4.

B. 1, 2, 3.       

C. 2, 3            

D. 4, 5

Câu 2: Nguyên tử có số proton, electron và nơtron lần là lượt

A. 11, 11, 12. 

B. 11, 12, 11. 

C. 11, 12, 13. 

D. 11, 11, 13.

Câu 3: Số oxi hóa của nitơ trong NO2, HNO3,  NO2- và NH4+ lần là lượt

A. +4, +5, -3, +3.       

B. +4, +3, +5, -3.       

C. +4, +5, +3, -3.       

D. +3, +5, +3, -4.

Câu 4: Xét phản ứng sau: 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O (1) 

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O (2)

Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử nội phân tử.                                    

B. oxi hóa – khử nhiệt phân.

C. tự oxi hóa khử.                                                      

D. ko oxi hóa – khử.

Câu 5: Nguyên tố X có quy trình là 20, địa điểm của nguyên tố X trong bảng HTTH là:

A. Chu kì 4, nhóm VIIIA.                 

B. Chu kì 3, nhóm IIA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA.                     

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 6: Nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 60, trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 20. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p63s23p5                            

B. 1s22s22p63s23p63d104s1

C. 1s22s22p63s23p64s2                        

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Câu 7: Xét phản ứng MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x và y để phản ứng này là phản ứng oxi hóa khử ?

A. x = y = 1.   

B. x = 2, y = 1.           

C. x = 2, y = 3.                       

D. x = 1 hoặc 2, y = 1.

Câu 8: Cặp chất chứa kết hợp cộng hóa trị phân cực là

A. Cl2 và HCl 

B. H2O và HCl           

C. N2 và Cl2               

D. H2O và NaCl

Câu 9: Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là

A. oxi hóa.                 

B. khử.           

C. tạo môi trường.                  

D. khử và môi trường.

Câu 10: X là nguyên tố thuộc nhóm IIA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử là

A. XY2            

B. X3Y            

C. XY.            

D. X2Y6

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐỀ SỐ 4

Trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1 Thứ tự tăng dần độ âm điện nào sau đây là đúng:

A. Al < Na < Mg < B < N < O.                                 

B. Na < Mg < Al < B < N < O

C. Al < Mg< Na < B < O

D. O < N < Mg < Na < Al < B.

Câu 2. Thứ tự giảm dần tính  kim khí nào sau đây là đúng?

A. Na > K > Mg > Al.                                               

B. K > Al > Mg > Na.

C. K > Mg > Al > Na.                                    

D. K > Na > Mg > Al.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây  ko  phải  là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. 2HgO →  2Hg + O2                                                                 

B. 2Fe(OH)3 → 2Fe2O3 + 3H2O.

C. 2Na + H2O → 2NaOH + H2.                                

D. 2Fe + 3Cl2 →   3FeCl3

Câu 4 Cấu hình e của nguyên tử nhôm Z = 13 là 1s22s22p63s23p1. Tìm câu sai.

A. Lớp thứ 1 có 2 e.                           

B. Lớp thứ 2 có 8 e.   

C. Lớp thứ 3 có 3                               

D. Lớp ngoài cùng có 1 e.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây chứa cùng lúc 20n, 19e, 19p.

Câu 6 Tìm câu sai trong các câu sau đây.

A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 chu kì có số lớp e bằng nhau

D. Chu kì thường khởi đầu là 1 kim khí kiềm, chấm dứt là 1 khí trơ (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hòan thành)

Câu  7: Cho Fe có Z = 26. Cấu hình của ion Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p63d64s2                   

B. 1s22s22p63s23p64s23d4     

C. 1s22s22p63s23p63d54s1                   

D. 1s22s22p63s23p63d6

Câu 8: X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Công thức oxit cao nhất và hiđroxyt cao nhất của X là công thức nào sau đây?

A. X2O7 , X(OH)4          

B. X2O , H2XO4,                

C. X2O7 , HXO4        

D. X2O, HXO4

Câu 9: Nguyên tố R có CT oxit cao nhất là RO2. Công thúc hợp chất khí của R với hidro là:

A.RH3                              

B. RH2                            

C.RH5                             

D.RH4

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình elctrron ở phân lớp ngoài cùng là 4s1. Số hiệu nguyên tử của A là         

A. 26         

B. 6              

C. 20          

D. 24

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 4 đề rà soát 45 phút môn Hóa học 10 5 2020 Trường THPT Sầm Sơn, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn tính năng xem trực tuyến hoặc tải về điện thoại!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Bộ 4 đề rà soát 1 tiết lần 1 môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Chúc các em học tập thật tốt!

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 5 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

2310

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 10 5 2019-2020

4054

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 5 2019

16050

Gicửa ải toán bằng bí quyết thăng bằng electron môn Hóa học 10

6903

Kiểm tra chất lượng 8 tuần tiếng Anh 10 học kì 1

4073

Từ vị và Ngữ pháp tăng lên tiếng Anh 11 học kì 1

9350

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #kiểm #tra #phút #môn #Hóa #học #5 #Trường #THPT #Sầm #Sơn


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-4-de-kiem-tra-45-phut-mon-hoa-hoc-10-nam-2020-truong-thpt-sam-son-doc16648.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button