Lớp 9

Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Để giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện trong hè HOC247 giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Tăng Bạt Hổ được biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

BỘ 4 ĐỀ ÔN TẬP HÈ SINH HỌC 9 NĂM 2021

TRƯỜNG THCS TĂNG BẠT HỔ

 

ĐỀ SỐ 1.

Câu 1 (5 điêm)

NST có chức năng gì? Nói rằng “Số lượng NST phản ánh trình độ tiến hoá của loài” đúng hay sai?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. NST có hình thái và kích thước như thế nào?

A. Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

B. Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

C. Hình thái và kích thước NST phụ thuộc vào từng loài.

D. Cả A và B

2. NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong

A. hợp tử, tế bào sinh dưỡng, giao tử.

B. tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, giao tử.

C. tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

D. giao tử, tế bào sinh dục sơ khai.

3. NST thường tồn tại thành từng chiếc trong tế bào nào?

A. Hợp tử.

B. Tế bào sinh dưỡng.

C. Tế bào sinh dục sơ khai.

D. Giao tử.

4. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại

A. kì đầu của nguyên phân.

B. kì giữa của phân bào.

C. kì sau của phân bào.

D. kì cuối của giảm phân.

5. Thế nào là cặp NST tương đồng ?

A. Cặp NST tương đồng là cặp NST chỉ tồn tại trong tế bào sinh dưỡng

B. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

C. Cặp NST tương đồng là cặp NST được hình thành sau khi NST tự nhân đôi

D. Cả A và B

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

– Chức năng của NST: NST là cấu trúc mang gen (có bản chất là ADN), chính nhờ quá trình tự nhân đôi của ADN dẫn đến quá trình tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

– Nói “Số lượng NST phản ánh trình độ tiến hoá của loài” là sai. Có thể chứng minh khẳng định này qua ví dụ sau:

Số lượng NST ở gà 78 NST nhưng số lượng NST ở người chỉ có 46 NST. Như vậy không thể nói gà tiến hoá hơn người

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

C

D

B

B

1. NST có hình thái và kích thước:

– Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ.

– Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V.

Chọn D

2. NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong: tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

Chọn C

3. NST thường tồn tại thành từng chiếc trong giao tử.

Chọn D

4. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại kì giữa của phân bào.

Chọn B

5. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

Chọn B

………………………………………

ĐỀ SỐ 2.

Câu 1 (5 điểm)

Nguyên phân là gì ? Nguyên phân có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Trong quá trình phân bào, sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào ?

A. Kì trung gian                 B. Kì đầu

C. Kì giữa                         D. Kì sau

2. Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

3. Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào có vai trò gì ?

A. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của ADN.

B. Là nơi xảy ra sự tự nhân đôi của NST.

C. Giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.

D. Là nơi hình thành ti thể.

4. Nguyên phân tạo ra loại tế bào nào ?

A. Tế bào có bộ NST 2n.

B. Giao tử có bộ NST n.

C. Tinh trùng có bộ NST n.

D. Trứng có bộ NST n.

5. Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì nào ?

A. Kì đầu                  B. Kì cuối

C. Kì sau                  D. Kì giữa

ĐÁP ÁN

Câu 1. (5 điểm)

* Nguyên phân là quá trình phân chia tế bào nhưng không có sự thay đổi về số lượng NST (số lượng NST ở tế bào con bằng với số lượng NST ở tế bào mẹ).

* Ý nghĩa của nguyên phân :

– Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát sinh cá thể và qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản vô tính.

– Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào.

– Nguyên phân là phương thức sinh trưởng của tế bào (cơ thể đa bào lớn lên qua quá trình nguyên phân, sinh trưởng của các mô, cơ quan trong cơ thể nhờ chủ yếu vào sự tăng số lượng tế bào qua quá trình nguyên phân).

Câu 2. (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

B

C

A

C

1. Trong quá trình phân bào, sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì trung gian 

Chọn A

2. Qua quá trình nguyên phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm là lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

Chọn B

3. Trong quá trình phân chia tế bào, thoi phân bào giúp NST phân chia về hai cực của tế bào.

Chọn C

4. Nguyên phân tạo ra tế bào có bộ NST 2n.

Chọn A

5. Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở kì sau

Chọn C

………………………………………

ĐỀ SỐ 3.

Câu 1 (5 điểm)

Giảm phân là gì ? Giảm phân có ý nghĩa gì?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Qua quá trình giảm phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ờ trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

2. Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở

A. kì giữa 1 của giảm phân.

B. kì sau 1 của giảm phân,

C. kì giữa 2 của giảm phân.

D. kì sau 2 của giảm phân.

3. Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

A. Tế bào có bộ NST 2n.

B. Giao tử có bộ NST n.

C. Tinh trùng có bộ NST n.

D. Trứng có bộ NST n.

4. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ờ kì sau của giảm phân 2 có số lượng NST là

A. 23 NST đơn.         B. 23 crômatit.

C. 46 NST kép.         D. 46 NST đơn.

5. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ở kì giữa của giảm phân 1 có số lượng NST là

A. 23 NST đơn.      B. 23 crômatit.

C. 46 NST kép.       D. 46 NST đơn.

 

ĐÁP ÁN

Câu 1. (5 điểm)

Giảm phân là quá trình hình thành giao tử.

Ý nghĩa của giảm phân :

Giúp hình thành các giao tử. Giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử qua thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau, làm xuất hiện biến dị tổ hợp phong phú ớ những loài sinh sản hữu tính tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.

Câu 2. ( 5 điểm)

1

2

3

4

5

C

B

B

D

C

1. Qua quá trình giảm phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm là đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

Chọn C

2. Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở kì sau 1 của giảm phân.

Chọn B

3. Giảm phân tạo ra giao tử có bộ NST n

Chọn B

4. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ờ kì sau của giảm phân 2 có số lượng NST là 46 NST đơn

Chọn D

5. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ở kì giữa của giảm phân 1 có số lượng NST là 46 NST kép

Chọn C

………………………………………

ĐỀ SỐ 4.

Câu 1 (5 điểm)

Thụ tinh là gì ? Thụ tinh có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

2. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

D. Cả À, B và C.

3. Nhờ đâu bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được ổn định

qua các thế hệ ?

A. Do qua giảm phân, bộ NST (2n) đặc trưng cho loài bị giảm đi một nửa, hình thành bộ NST đơn bội (n) trong giao tử

B. Do trong thụ tinh, các giao tử đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài

C. Do trong giảm phân và thụ tinh không xảy ra quá trình biến đổi NST

D. Cả A, B và C

4. Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, cơ chế nào duy trì bộ NST đặc trưng của loài ?

A. Nguyên phân

B. Giảm phân

C. Nguyên phân – giảm phân – thụ tinh

D. Cả A và B

5. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì ?

A. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử.

B. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).

C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.

D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

 

ĐÁP ÁN

Câu 1. (5 điểm)

Thụ tinh: Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái Ịmột tinh trùng với một tế bào trứng) và tạo thành hợp tử.

Ý nghĩa của thụ tinh :

la giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội (n) và qua thụ iừa giao tử đực và cái mà bộ NST lưỡng bội (2n) được tái tạo. Như vậy, sự phối hợp các quá trình giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo sự duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

C

1. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử là lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

Chọn B

2. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa:

– Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

– Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

– Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

Chọn D

3. Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được ổn định qua các thế hệ do: 

– qua giảm phân, bộ NST (2n) đặc trưng cho loài bị giảm đi một nửa, hình thành bộ NST đơn bội (n) trong giao tử

– Trong thụ tinh, các giao tử đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài

– Trong giảm phân và thụ tinh không xảy ra quá trình biến đổi NST

Chọn D

4. Đối với các loài sinh sản sinh dưỡng và sinh sản vô tính, Nguyên phân duy trì bộ NST đặc trưng của loài

Chọn A

5. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.

Chọn C

—–

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Tăng Bạt Hổ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Hệ thống kiến thức về Liên Kết Gen – Hoán Vị Gen môn Sinh học 9 năm 2021
  • Phương pháp giải bài tập Lai Hai Cặp Tính Trạng môn Sinh học 9 năm 2021 có đáp án
  • Giải bài tập chủ đề Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh môn Sinh học 9 năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button