Lớp 10

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đăng Lưu

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đăng Lưu được HOC247 giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 tài liệu có đáp án đi kèm, các em học sinh có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1. Số oxi hóa của N trong NH3, HNO2, NO3 lần lượt là:

A.+5, -3, +3                B.-3, +3, +5                 C.+3, -3, +5                 D.+3, +5, -3

Câu 2. Số oxi hóa của N trong NxOy là:

A.+2x                          B.+2y                          C.+2y/x                       D.+2x/y

Câu 3. Số oxi hóa của Mn trong KMnO4

A.+1                            B.+2                            C.+3                            D.+ 7

Câu 4. Cho các nguyên tố : R (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 20). Số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố trên lần lượt là :

A. +1; + 5; + 2.           B. +1; + 7; + 2.            C. +1; + 3; + 2.            D. +1; + 5; +1.

Câu 5. Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần:

A.  NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3                                   

B.  NH3, N2, NO, N2O, AlN                   

C.  NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO                                   

D.  NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3

Câu 6. Số oxi hóa của photpho trong các ion hay hợp chất P2O3, PO43-, K2HPO4, PCl3 lần lượt là

A.  -3, +5,  +5, +3.     

B.  +3, +5,  -5, +3      

C.  +3, +5,  +5, +3.    

D.  +3, +5,  +5, -3.

Câu 7. Hãy cho biết dãy nào sau đây số oxi hóa của nguyên tố hidro luôn là +1?

  A. CsH, MgH2, NaH, LiH                                       

B. HF, H2O2, C2H2, NH3

  B. C2H2, KH, H2S, PH3                                            

D. HCl, CaH2, H2O, CH4

Câu 8. Tính số oxi hóa của S trong các hợp chất sau (viết đúng thứ tự hợp chất): Cu2S, FeS2, NaHSO4, (NH4)2S2O8, Na2SO3

  A. -4; -2; +6: +7; +4                                                 

B. -4: -1; +6; +7; +4

  C. -2;  -1; +6;+6; +4                                                  

D. -2; -1; +6; +7; +4

Câu 9. số oxi hóa của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3­ và HClO4 lần lượt là:

A. -1, +1, +2, +3, +4                                                  

B.-1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7                                                  

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 10. Cho phản ứng hoá học sau : KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  →  K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O

Trong phản ứng trên, số oxi hoá của sắt :

A. tăng từ +2 lên +3.                                                 

B. giảm từ +3 xuống +2.

C. tăng từ – 2 lên +3.                                                 

D. không thay đổi.

Câu 11: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là

A. -2, -1, -2, -0,5.       

B. -2, -1, +2, -0,5.      

C. -2, +1, +2, +0,5.    

D. -2, +1, -2, +0,5.

Câu 12: Cho các hợp chất: NH, NO2, N2O, NO, N2 .Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là:

A. N2 > NO > NO2 > N2O > NH.                        

B. NO > N2O > NO2 > N2 > NH.

C. NO > NO2 > N2O > N2 > NH.                        

D. NO  > NO2 > NH > N2 > N2O.

Câu 13. Số oxi hóa của nguyên tố N trong dãy các hợp chất nào dưới đây bằng nhau:

A. NH3, NaNH2, NO2, NO                                        

B. NH3, CH3-NH2, NaNO3, HNO2

C. NaNO3, HNO3, Fe(NO3)3, N2O5                           

D. KNO2, NO2, C6H5-NO2, NH4NO3

Câu 14. Trong nhóm các hợp chất nào sau đây, số oxi hóa của S đều là +6

A. SO2­, SO3, H2SO4, K2SO4                                      

B. H2S, H2SO4, NaHSO4, SO3

C. Na2SO3, SO2, MgSO4, H2S                                   

D. SO3, H2SO4, K2SO4, NaHSO4

Câu 15. Biết S thuộc nhóm VIA. Số oxi hóa âm thấp nhất của S trong các hợp chất là:

A. -1                            B. -2                            C. -4                            D. -6

Câu 16. Biết N thuộc nhóm VA. Số oxi hóa dương cao nhất của N trong các hợp chất sẽ là:

A. +1                           B. +3                           C. +4                           D. + 5

Câu 17. Trong phản ứng: 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl. Cho biết vai trò của H2S

A. chất oxi hóa .          B. chất khử.                C. Axit.                       D. vừa axit vừa khử.

Câu 18. Trong phản ứng MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là

A. oxi hóa.                  B. khử.                        C. tạo môi trường.      D. khử và môi trường.

Câu 19. Cho biết trong phản ứng sau: 4HNO3đặc nóng + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. HNO3 đóng vai trò là:

A. chất oxi hóa                       

B. Axit.                      

C. môi trường.                        

D. Cả A và C.

Câu 20. Trong phản ứng 6KI + 2KMnO4 +4H2O → 3I2 + 2MnO2 + 8KOH, chất bị oxi hóa là

A. I.                            B. MnO4.                    C. H2O.                       D. KMnO4.

Câu 21. Cho phương trình phản ứng hoá học sau:

1.   4HClO3  +  3H2S  →   4HCl  +  3H2SO4

2.   8Fe  +   30 HNO3  → 8Fe(NO3)3  +  3N2O  +  15H2O

3. 16HCl  +  2KMnO4  →  2KCl  +  2MaCl2  + 8H2O +  5Cl2

4. Mg  +  CuSO4   →  MgSO4  +  Cu

5.  2NH3  +  3Cl2  →  N2  +  6HCl

Trong các phản ứng trên các chất khử là:

A.  H2S,  Fe, KMnO4,  Mg,  NH3                  

B.  H2S,  Fe, HCl, Mg, NH3

C.  HClO3,  Fe, HCl, Mg,  Cl2                                   

D.  H2S, HNO3, HCl, CuSO4, Cl2

Câu 22. Trong phản ứng 10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4  → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

A. FeSO4 là chất oxi hoá, KMnO4 là chất khử.         

B. FeSO4 là chất oxi hoá, H2SO4 là chất khử.

C. FeSO4 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hoá.         

D. FeSO4 là chất khử, H2SO­4 là chất oxi hoá.

Câu 23. Trong phản ứng :  2NO2  +  2NaOH  →  NaNO3  +  NaNO2  +  H2O

NO2 đóng vai trò là :

A.chất oxi hoá.                                                           

B. chất khử.               

C. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.                     

D. không phải chất oxi hoá, không phải chất khử.

Câu 24. Cho các phản ứng :

  1. Fe         +     2HCl    →      FeCl2         +         H2

  2. Fe(OH)3       +      3HCl     →        FeCl3         +         3H2O

  3. MnO2    +     4H­Cl      →     MnCl2      +         Cl2↑        +        2H2O

  4. 3Cu  +  2NaNO3  +   8HCl    →    3CuCl2     +     2NO↑    +     2NaCl     +     4H2O

  5. K2Cr2O7   +    14HCl đặc      →      2KCl   +   2CrCl3    +    3Cl2↑     +    7H2O

Hãy cho biết trong những phản ứng nào HCl không đóng vai trò chất khử cũng như chất oxi hóa ?

A. 2, 3, 4                   

B. 2, 4                        

C. 2, 4, 5                    

D. 2, 3, 4, 5

Câu 25. Trong phản ứng: 2KClO3 → 2KCl + O2,  

A. là chất oxi hoá.                                                      

B. là chất khử.

C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.                    

D. không phải chất oxi hoá, cũng không phải chất khử.

Câu 26. Cho các phản ứng sau ( ở đk thích hợp) :

  1. SO­2­    +     Na2SO3     +    H2O   →     2NaHSO3

  2. SO2    +     O3      →      SO3    +    H2O

  3. SO2    +     H­2S    →      3S    +    2H2O

  4. SO2    +     C          →           S    +    CO2

  5. 2KMnO4   +    5SO­2     +    2H2O     →      2MnSO4     +     K2SO4     +     2H2SO4

Hãy cho biết những phản ứng nào SO2 đóng vai trò chất oxi hóa ?
  A. 1, 3, 5                    B. 2, 3, 5                     C. 3, 4                         D. 2, 4

Câu 27. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng không phải phản ứng oxi hoá – khử là

A. Fe + 2HCl →  FeCl2 + H2                                    

B. AgNO3 + HCl →  AgCl + HNO3

C. MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O               

D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl →  6FeCl3 + KCl + 3H2O

Câu 28. Phản ứng hoá học mà NO2 chỉ giữ vai trò chất oxi hoá lỡ phản ứng nào sau đây?

A. 2NO2 + 2NaOH →  NaNO3 + NaNO2 + H2O                 

B. NO2 + SO2 →  NO + SO3

C. 2NO2 →  N2O4                                                             

D. 4NO2 + O2 + 2H2O →  4HNO3

Câu 29. Phản ứng hoá học mà SO2 không giữ là chất oxi hoá, cũng không là chất khử là phản ứng nào?

A. SO2 + 2H2S →  3S + 2H2O                                           

B. SO2 + 2NaOH →  Na2SO3 + H2O

C. SO2 + Br2 + 2H2O →  H2SO4 + 2HBr                            

D. SO2    +     C        →         S    +    CO2

Câu 30: Cho các phản ứng oxi hoá- khử sau:

3I2 + 3H2O → HIO3 + 5HI          (1)                   

HgO → 2Hg + O2                          (2)

4K2SO3 → 3K2SO4 + K2S            (3)                   

NH4NO3→ N2O + 2H2O             (4)

2KClO3 → 2KCl + 3O2                    (5)                     

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO          (6)

4HClO4→ 2Cl2    + 7O2 + 2H2O      (7)                      

2H2O2    → 2H2O    + O2                 (8)

Cl2 + Ca(OH)  →  CaOCl2 + H2O    (9)                    

KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2  (10)

a.Trong số các phản ứng oxi hoá- khử trên, số phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử là

A. 2.                                B. 3.                                C. 4.                               D. 5.

b.Trong số các phản ứng oxi hoá- khử trên, số phản ứng tự oxi hoá- khử là

A. 6.                                B. 7.                                C. 4.                               D. 5.

Đề số 2

Câu 1: Trong phản ứng oxi hóa – khử

A. chất bị oxi hóa nhận electron và chất bị khử cho electron.   

B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.

C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.  

D. quá trình nhận electron gọi là quá trình oxi hóa.

Câu 2: Chất khử là chất

A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.  

B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 3: Chất oxi hoá là chất

A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.  

B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 4:  Chọn phát biểu sai.

A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho electron.                         

B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1.

C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.  

D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.

Câu 5 : Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

B. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.

C. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.

D. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

Câu 6: Xét các phản ứng (nếu có) sau đây:

1. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O                                   

2. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2­

3. CuO + CO → Cu + CO2                                

4. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O                                

5. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

6. BaCl2 + H2SO4   →    BaSO+ 2HCl        

7. 2NO2 + 2NaOH   → NaNO2 + NaNO3 + H2O

Số phản ứng oxy hoá khử là

A. 4                            

B. 5                            

C. 6                

D. 3.

Câu 7: Cho các phản ứng sau:

CaCO3  → CaO + CO2                                     (1)

SO2 + H2O    →  H2SO3                                            (2)

Cu(NO3)2    →  CuO + 2NO2 + 1/2O2­     (3)

Cu(OH)2    →  CuO + H2O                                   (4)

AgNO3  →  Ag + NO2 + 1/2O2­                    (5)

2KMnO →    K2MnO4 + MnO2 + O2     (6)

NH4Cl    →  NH3 + HCl                                    (7)

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxy hoá khử

A. (1), (3), (5), (6)                  

B. (1), (2), (3), (5), (6)            

C. (3), (5), (6)             

D. (2), (3), (4), (7)

Câu 8:  Cho các phản ứng sau:

CaCO3   →   CaO + CO2                                     (1)

SO2 + H2O    →  H2SO3                                            (2)

Cu(NO3)2   →  CuO + 2NO2 + 1/2O2­     (3)

Cu(OH)2     →   CuO + H2O                                   (4)

AgNO3      →  Ag + NO2 + 1/2O2­                    (5)

2KMnO4  →  K2MnO4 + MnO2 + O2     (6)

NH4Cl  →  NH3 + HCl                                    (7)

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hoá khử

A. (2), (6), (7)                      

B. (1), (2), (4), (7)                     

C. (1), (2), (6), (7)                  

D. (3), (5), (7) 

Câu 9. Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử là phản ứng oxi hóa – khử trong đó nguyên tố thể hiện tính khử và nguyên tố thể hiện tính oxi hóa khác nhau nhưng thuộc cùng một phân tử. Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử nội phân tử ?

A.2KclO3  →  2KclO + 3O2                          

B. Cl2 + 2NaOH  →  NaCl + NaClO + H2O

C. 2Al + 6HCl  →  2AlCl3 + 3H2                                

D. H2 + Cl2  →  2HCl

Câu 10. Phản ứng tự oxi hóa – tự khử là phản ứng oxi hóa – khử trong đó nguyên tử nhường và nguyên tử nhận e thuộc cùng một nguyên tố, có cùng số oxi hóa ban đầu và thuộc cùng một chất. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng tự oxi hóa – tự khử:

A. 3Cl2 + 3Fe  →  2FeCl3                                            

B. CH4 + 2O2  →  CO2 + 2H2O

C. NH4NO3  →  N2 + 2H2O                            

D.Cl2 + 6KOH  →  KClO3 + 5KCl + 3H2O

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 3

Câu 12. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là     

A. 10 và 2.                 

B. 1 và 5.                    

C. 2 và 10.                  

D. 5 và 1.

Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng:Fe3O4 + HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử các chất là phương án nào sau đây? 

A. 3, 14, 9, 1, 7.                    

B. 3, 28, 9, 1, 14.           

C. 3, 26, 9, 2, 13.          

D. 2, 28, 6, 1, 14.

Câu 3. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là:

A. 10, 30, 10, 3, 15   

B. 5, 18, 5, 3, 18        

C. 5, 18, 5, 3, 9                      

D. 10, 36, 10, 3, 18

Câu 4. Phản ứng  HCl  +  MnO2  →  MnCl2  +  Cl2  +  H2O có hệ số cân bằng của các chất lần lượt là

A. 2,  1,  1,  1,  1.       

B. 2,  1,  1,  1,  2.       

C. 4,  1,  1,  1,  2.       

D. 4,  1,  2,  1,  2.

Câu 5. Cho phản ứng: aFeO + bHNO3 → c Fe(NO3)3 + dNO + H2O. Tổng ( a + b + c) là

A. 10.                        

B. 14.                         

C. 16.                         

D. 18.

Câu 6. tổng hệ số nguyên , tối giản của các chất phản ứng trong phản ứng

H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

A. 8.                          

B. 10.                         

C. 12.                         

D. 15.

Câu 7. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là?

A. 1: 3                               

B. 1:10                       

C. 1: 9                                    

D. 1 : 2

Câu 8. Phản ứng: Cu + H2SO4 + NaNO3 →  CuSO4 + Na2SO4 + NO2 + H2O, có hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:

A. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1.               

B. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2.   

C. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.               

D. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1.

Câu 9. . Hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của các chất trong phản ứng FeS + HNO3 →  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O lần lượt là:

A. 1, 3, 1, 0, 3, 3.      

B. 2, 6, 1, 0, 6, 3.      

C. 3, 9, 1, 1, 9, 4.        

D. 3, 12, 1, 1, 9, 6.

Câu 10. Cho sơ đồ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phản ứng là            

A. 21.                             

B. 19.                       

C. 23.                         

D. 25.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm khách quan

Lựa chọn đáp án đúng

Câu 1.Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của X trong bảng tuần hoàn.

A. Chu kì 2, ô 7              

B. Chu kì 3 ô 17     

C. Chu kì 3 ô 16          

D. Chu kì 3, ô 15       

Câu 2.Tính chất phi kim của các nguyên tố trong dãy N- P-As-Sb-Bi (nhóm VA)biến đổi theo chiều: 

A. Tăng             

B. Không thay đổi              

C. Vừa giảm vừa tăng.    

D. Giảm

Câu 3. Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là

A. NaCl và MgO                           

B. HCl và MgO

C. N2 và NaCl                       

D. N2 và HCl

Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết   

A. ion.        

B. Cộng hoá trị.             

C. Kim loại.               

D. Cho nhận

Câu 5. Cho biết cấu hình electron của nguyên tố A là 1s22s22p63s23p4 và cấu hình electron của nguyên tố B là 1s22s22p63s1. Phát biểu đúng là

A. Nguyên tố A là KL, nguyên tố B là PK              

B. Nguyên tố A là PK, nguyên tố B là KL.           

C. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là PK                

D. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là KL.

Câu 6. Hợp chất của một nguyên tố có công thức RH2. Oxit cao nhất của R chiếm 40% khối lượng R. R là:    

A. N (M = 14)                        

B.  Se (M = 79).         

C. S (M = 32)    

D. Ca (M = 40)

Câu 7. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:

8Fe + 30 HNO3  →  8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O. Trong phản ứng trên chất khử là:

A. Fe              

B. HNO3          

C. Fe(NO3)3                                     

D. N2O

Câu 8. Nguyên tố X có Z = 20. Vị trí của X trong hệ thống hoàn:

A. Tất cả đều sai         

B. Chu kì 3, nhóm IA              

C. Chu kì 4, nhóm IIA      

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 9. Trong các phân tử sau, phân tử có liên kết ba giữa hai nguyên tử là:

A. Khí flo.         

B. Khí cacbonic.         

C. Khí hyđrô.          

D. Khí nitơ..

Câu 10. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: SO42-, H2SO4, H2SO3. lần lượt là

A. -2, +4, +6.    

B. +6, +4, +6.    

C. +6, +6, +4.     

D.  +4, +6, +6.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đăng Lưu. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 năm 2021 – 2022 có đáp án Trường THPT Lang Chánh

Chúc các em học tốt!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button