Lớp 12

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT An Mỹ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT An Mỹ dưới đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

TRƯỜNG THPT AN MỸ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 11

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1: Hợp chất đường nào chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong

A. Glucozơ                           B. Fructozơ                     C. Saccarozơ                   D. Tinh bột

Câu 2: Chất nào dưới đây là chất béo

A. C3H5( COOC15H31)3        B. (CH3COO)3C3H5        C. (C17H35COO)3C3H5    D. (C15H31COO)3C4H7

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 4.                                     B. 3.                                 C. 2.                                 D. 5.

Câu 4: Các chất: vinylaxetat,glucozơ, axit stearic , fructozơ, saccarozơ, triolein . Số chất mất màu dung dịch brom

A. 2.                                     B. 3                                  C. 5                                  D. 4

Câu 5: Một nhà máy đường mỗi ngày ép 40 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lit nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là

A. 2804,76 kg                      B. 2084,67 kg                  C. 1563,5 kg                    D. 2408,67 kg

Câu 6: Cho m gam X gồm 2 este đơn chức tác dụng với NaOH thu được 17gam một muối và 12,4gam hỗn hợp Y gồm 2 anđehit cùng dãy đồng đẳng, tỉ khối của Y với H2 là 24,8. Cho m gam X phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, thu được tối đa a gam Ag,biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của a và m lần lượt là

A. 25,15 và 54                      B. 25,15 và 108               C. 19,4 và 108                 D. 19,4 và 54

Câu 7: Este metyl acrilat có công thức là

A. CH3COOCH3.                 B. CH3COOCH=CH2.    C. CH2=CHCOOCH3.    D. HCOOCH3

Câu 8: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 5,46 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 5,40 gam.                         B. 8,64 gam.                    C. 6,75 gam.                    D. 4,32 gam

Câu 9: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ

A. AgNO3/NH3                    B. Na                               C. dd brom.                     D. Cu(OH)2

Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 13,5 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 8,1 gam.                           B. 10,8 gam.                    C. 5,4 gam.                      D. 16,2 gam

Câu 11: Đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit: axit axetic, axit stearic, axit panmitic, axitoleic có mặt H2SO4 đặc xúc tác thu được tối đa bao nhiêu chất béo no

A. 18                                    B. 6                                  C. 40                                D. 1

Câu 12: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. saccarozơ và glucozơ.                                             B. fructozơ và mantozơ.

C. fructozơ và glucozơ.                                               D. glucozơ và mantozơ.

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn  este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và  ancol Z. Chất Y , Z có cùng số nguyên tử cacbon , Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH2CH2CH2OOCH.                                   B. HCOOCH2CH2OOCCH3.

C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.                                  D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.

Câu 14: Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là:

A. Saccarozơ                        B. Fructozơ                     C. Glucozơ                      D. Mantozơ

Câu 15: Đường phèn, đường cát , đường phên, đường kính  được sản xuất từ mía là những dạng thương phẩm khác nhau của đường

A. Saccarozơ                        B. Mantozơ                     C. Glucozơ                      D. Fructozơ

Câu 16: Khi thủy phân  một chất  béo thu được 9,2g glixerol , 61,2g C17H35COONa và mg C17H33COONa. Gia trị của m là

A. 30,4g                               B. 60,8g                           C. 64,8g                           D. 68,4g

Câu 17: Cho các chất sau : tinh bột, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ, saccarozơ , etylaxetat, tripanmitin. Số chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là    

A. 4                                      B. 6                                  C. 5                                  D. 7

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 14,8g một este X thu được 26,4g CO2 và 10,8g H2O. Biết X tham gia phản ứng tráng gương. Công thức phân tử của X là

A. CH3COOCH3                  B. HCOOC2H5                C. CH3COOC2H5            D. HCOOCH3

Câu 19: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau:

A. Saccarozơ và mantozơ                                            B. Glucozơ và fructozơ

C. Tinh bột và xenlulozơ                                              D. Vinylaxetat và metylacrylat

Câu 20: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ.                          B. xenlulozơ.                   C. glucozơ.                      D. saccarozơ.

Câu 21: Glucozơ và fructozơ tác dụng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm

A. dd AgNO3/NH3              B. Cu(OH)2                     C. H2( Ni,to).                   D. Na

Câu 22: Hợp chất (C17H35COO)3C3H5 có tên là

A. triolein                             B. trilinolein                     C. tripanmitin                  D. tristearin

Câu 23: Fructozơ không cho phản ứng với chất nào sau đây

A. (CH3CO)2O                     B. dd Br2                         C. dd AgNO3/NH3          D. Cu(OH)2

Câu 24: Một loại mỡ chứa 50% olein,30% panmitin và 20% stearin. Khối lượng xà phòng thu được từ 100 kg loại mỡ đó khi phản ứng đủ với NaOH là ( H=100%)

A. 132,24kg                         B. 120,24kg                     C. 103,24kg                     D. 112,24kg

Câu 25: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 ơ nhiệt độ thường.                                   B. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

C. kim loại Na.                                                             D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

Câu 26: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức                  B. ancol đơn chức           C. phenol                         D. glixerol

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. etyl axetat.                       B. Metyl fomat.               C. n-propyl axetat.          D. metyl axetat.

Câu 28: Một este X có CTPT là C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng đủ với 100gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COO(CH2)2OOCC2H5                                     B. CH3COO(CH2)2COOC2H5

C. CH3OOCCH2COOC3H7                                         D. CH3OOC(CH2)2COOC2H5

Câu 29: Lên men 36 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) 460 với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là       

A. 40                                    B. 46                                C. 20                                D. 23

Câu 30: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2.                                     B. 4.                                 C. 5.                                 D. 3.

Câu 31: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,2 mol saccarozơ và 0,2 mol mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3,  được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 172,80                             B. 103,68                         C. 120,96                         D. 142,74

Câu 32: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 80%). Giá trị của m là   

A. 23,76.                              B. 25,46.                          C. 26,73.                          D. 27,63.

Câu 33: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được propanal . Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. HCOO-C(CH3)=CH2.                                             B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2.                                                D. HCOO-CH=CH-CH3.

Câu 34: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su subuna  theo sơ đồ: Tinh bột  ® glucozơ  ® ancoletylic → C4H6   →  (C4H6)n . Biết trong quá trình sản xuất hao  hụt 25%       

A. 225                                  B. 250                              C. 200                              D. 275

Câu 35: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (H+ xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 55%                                 B. 62,5%                          C. 75%                            D. 50%

Câu 36: Ứng dụng nào đưới đây không phải của xenlulozơ

A. Sản xuất giấy                   B. Tráng ruột phích         C. Sản xuất thuốc súng   D. Sản xuất etanol

Câu 37: Để phòng chống bênh suy nhược và bênh đường huyết , trong máu người luôn luôn có nồng độ glucozơ không đổi vào khoảng

A. 1%                                   B. 0,1%                            C. 0,01%                         D. 0,2% .

Câu 38: Cho các dung dịch  sau : đường mía, nho chín, chuối non, giấm ăn, rượu đế, mật ong. Số dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. 4                                      B. 5                                  C. 2                                  D. 3

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8  gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng V ml  dung dịch NaOH 1M . Thể tích dd NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400                                  B. 150                              C. 200                              D. 300

Câu 40: X là este có mùi thơm của hoa nhài, Y là este có mùi thơm của chuối chín được dùng  làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Tên gọi  của X,Y là

A. benzyl axetat và isoamylaxetat                                B. isoamylaxetat  và benzyl axetat

C. etylpropionat và isoamylaxetat                                D. benzyl axetat và etylpropionat.

Đề số 2

Câu 1: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 ơ nhiệt độ thường.                                   B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.                           D. kim loại Na.

Câu 2: Đường phèn, đường cát , đường phên, đường kính  được sản xuất từ mía là những dạng thương phẩm khác nhau của đường

A. Glucozơ                           B. Saccarozơ                   C. Fructozơ                     D. Mantozơ

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 2.                                     B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 14,8g một este X thu được 26,4g CO2 và 10,8g H2O. Biết X tham gia phản ứng tráng gương. Công thức phân tử của X là

A. CH3COOC2H5                B. CH3COOCH3             C. HCOOCH3                 D. HCOOC2H5

Câu 5: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. xenlulozơ.                        B. saccarozơ.                   C. glucozơ.                      D. fructozơ.

Câu 6: Este metyl acrilat có công thức là

A. CH3COOCH3.                 B. CH3COOCH=CH2.    C. CH2=CHCOOCH3.    D. HCOOCH3

Câu 7: Chất nào dưới đây là chất béo

A. (CH3COO)3C3H5             B. C3H5( COOC15H31)3    C. (C17H35COO)3C3H5    D. (C15H31COO)3C4H7

Câu 8: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là    

A. AgNO3/NH3                    B. Na                               C. Cu(OH)2                     D. dd brom.

Câu 9: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su subuna  theo sơ đồ: Tinh bột  ® glucozơ  ® ancoletylic → C4H6   →  (C4H6)n . Biết trong quá trình sản xuất hao  hụt 25%       

A. 200                                  B. 275                              C. 225                              D. 250

Câu 10: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (H+ xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 62,5%                              B. 50%                             C. 75%                            D. 55%

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Đề số 3

Câu 1: Hợp chất đường nào chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong

A. Saccarozơ                        B. Fructozơ                     C. Tinh bột                      D. Glucozơ

Câu 2: Một loại mỡ chứa 50% olein,30% panmitin và 20% stearin. Khối lượng xà phòng thu được từ 100 kg loại mỡ đó khi phản ứng đủ với NaOH là ( H=100%)

A. 120,24kg                         B. 112,24kg                     C. 132,24kg                     D. 103,24kg

Câu 3: Để phòng chống bênh suy nhược và bênh đường huyết , trong máu người luôn luôn có nồng độ glucozơ không đổi vào khoảng

A. 1%                                   B. 0,1%                            C. 0,01%                         D. 0,2% .

Câu 4: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su subuna  theo sơ đồ: Tinh bột  ® glucozơ  ® ancoletylic® C4H6   ®  (C4H6)n . Biết trong quá trình sản xuất hao  hụt 25%       

A. 225                                  B. 200                              C. 275                              D. 250

Câu 5: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. fructozơ và glucozơ.                                               B. glucozơ và mantozơ.

C. fructozơ và mantozơ.                                              D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 6: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (H+ xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 62,5%                              B. 50%                             C. 75%                            D. 55%

Câu 7: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là    

A. dd brom.                          B. Na                               C. AgNO3/NH3               D. Cu(OH)2

Câu 8: Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là:

A. Saccarozơ                        B. Fructozơ                     C. Glucozơ                      D. Mantozơ

Câu 9: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được propanal . Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. CH2=CH-COO-CH3.                                              B. CH3COO-CH=CH2.

C. HCOO-CH=CH-CH3.                                             D. HCOO-C(CH3)=CH2.

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn  este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và  ancol Z. Chất Y , Z có cùng số nguyên tử cacbon , Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH2CH2OOCCH3.                                      B. HCOOCH2CH2CH2OOCH.

C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.                                  D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Đề số 4

Câu 1: Đun nóng dung dịch chứa 13,5 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 10,8 gam.                         B. 8,1 gam.                      C. 16,2 gam                     D. 5,4 gam.

Câu 2: Lên men 36 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) 460 với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là     

A. 40                                    B. 46                                C. 20                                D. 23

Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. fructozơ và glucozơ.                                               B. glucozơ và mantozơ.  

C. fructozơ và mantozơ.                                              D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 4: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức                  B. ancol đơn chức           C. glixerol                        D. phenol

Câu 5: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 4.                                     B. 3.                                 C. 5.                                 D. 2.

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn  este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và  ancol Z. Chất Y , Z có cùng số nguyên tử cacbon , Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.                                  B. HCOOCH2CH2OOCCH3.

C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.                                  D. HCOOCH2CH2CH2OOCH.

Câu 7: Một nhà máy đường mỗi ngày ép 40 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lit nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là

A. 2084,67 kg                      B. 2804,76 kg                  C. 1563,5 kg                    D. 2408,67 kg

Câu 8: Fructozơ không cho phản ứng với chất nào sau đây

A. Cu(OH)2                          B. (CH3CO)2O                C. dd AgNO3/NH3          D. dd Br2

Câu 9: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 80%). Giá trị của m là   

A. 23,76.                              B. 26,73.                          C. 27,63.                          D. 25,46.

Câu 10: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (H+ xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 62,5%                              B. 50%                             C. 55%                            D. 75%

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT An Mỹ. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button