Lớp 12

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Trực

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Trực dưới đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 11

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 9,8 gam.                         B. 8,9 gam.                    C. 7,5 gam.                    D. 9,9 gam.

Câu 2: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là.

A. dung dịch phenolphtalein.                                    B. dung dịch NaOH.

C. nước brom.                                                           D. giấy quì tím.

Câu 3: Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số polime hóa là:

A. 162                                 B. 10000                        C. 1000                          D. 1600

Câu 4: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat);(5) nilon- 6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1),(2), (3).                     B. (1),(3), (6).                 C. (3),(4), (5).                 D. (1),(3), (5).

Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

A. Isopropylamin.               B. Metyletylamin.          C. Isopropanamin.         D. Etylmetylamin.

Câu 6: Poli(vinyl clorua) có công thức là

A. (-CH2-CHF-)n.               B. (-CH2-CHBr-)n.         C. (-CH2-CHCl-)n.         D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 7: Glixin không tác dụng với

A. H2SO4 loãng.          B. NaCl.                      C. C2H5OH.                D. CaCO3.

Câu 8: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ?

A. 2 chất.                            B. 4 chất.                       C. 1 chất.                       D. 3 chất.

Câu 9: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.          B. quỳ tím.                    

C. dung dịch HCl.                                                     D. natri kim loại.

Câu 10: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14)

A. 8,10 gam.                       B. 9,65 gam.                  C. 9,55 gam.                  D. 8,15 gam.

Câu 11: Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66,6% Clo. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC?

A. 1                                     B. 3                                C. 4                                D. 2

Câu 12: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3NH2.                       B. H2NCH2COOH.       C. CH3COOH.              D. CH3CHO.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

A. C3H9N                           B. C4H11N                      C. C4H9N                       D. C3H7N

Câu 14: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala- Gly- Val- Ala- Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau ?

A. 3                                     B. 2                                C. 5                                D. 4

Câu 15: X là một α-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm –COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30,7 gam muối. Công thức thu gọn của X là:

A. CH3  –CH(NH2) – COOH.                                  B. H2N – CH2  – COOH.

C. H2N – (CH2)2  – COOH.                                      D. CH3 – CH(CH3)  – CH(NH2) – COOH.

Câu 16: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :

A. Glixin (NH2CH2-COOH)

B. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)

C. Axit glutamic (HOOCCH2CH2CHNH2COOH)               

D. Natriphenolat (C6H5ONa)

Câu 17: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 7 amin.                           B. 5 amin.                      C. 6 amin.                      D. 3 amin.

Câu 18: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. toluen.                            B. propen.                      C. etan.                          D. propan.

Câu 19: Các chất nào sau đây là tơ hóa học?

1) Tơ tằm            2) Tơ visco           3) Tơ nitron                      4) Tơ nilon

A. 1 , 2 , 4                           B. 2 , 3 , 4                      C. 1, 2 , 3, 4                   D. 1 , 2 , 3

Câu 20: Cho c¸c chÊt sau: H2N-CH2-COOH (1), CH3NH2 (2), CH3COOH (3). Nh÷ng chÊt nµo t¸c dông ®ược víi dung dÞch NaOH:

A. (1,2)                               B. (1,2,3)                        C. (2,3)                           D. (1,3)

Câu 21: Amin nào sau đây là amin bậc 2.

A. (CH3)3N                         B. CH3NH                    C. (CH3)2NH                 D. C6H5NH2

Câu 22: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.                                   B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.                                   D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

Câu 23: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.                         B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HCl.                                                    D. dung dịch NaCl.

Câu 24: Trong số các loại tơ sau:      

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n           

(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n                                                               

(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .  

Tơ nilon-6,6 là

A. (1).                                 B. (1), (2), (3).                C. (2).                             D. (3).

Câu 25: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

A. β-aminoaxit.                   B. α-aminoaxit.              C. axit cacboxylic.         D. este.

Câu 26: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?

A. 5 chất.                            B. 3 chất.                       C. 4 chất.                       D. 6 chất.

Câu 27: Polime có cấu trúc mạch không  nhánh là:

A. nhựa bakelit.                  B. amilopectin.               C. amilozơ.                    D. Cao su lưu hóa.

Câu 28: Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau.

A. 7                                     B. 5                                C. 4                                D. 6

Câu 29: 1 mol a – amino axit X  tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng Clo là 28,287% .Công thức cấu tạo của X là

A. H2N-CH2-COOH                                                 B. H2N-CH2-CH2-COOH

C. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH                               D. CH3-CH(NH2)–COOH

Câu 30: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.                           B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.                    D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Đề số 2

Câu 1: Glixin không tác dụng với

A. H2SO4 loãng.          B. NaCl.                      C. C2H5OH.                D. CaCO3.

Câu 2: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat);(5) nilon- 6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1),(3), (5).                     B. (1),(3), (6).                 C. (1),(2), (3).                 D. (3),(4), (5).

Câu 3: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.                                   B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.                                   D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

Câu 4: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :

A. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)

B. Glixin (NH2CH2-COOH)

C. Axit glutamic (HOOCCH2CH2CHNH2COOH)               

D. Natriphenolat (C6H5ONa)

Câu 5: Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số polime hóa là:

A. 1000                               B. 10000                        C. 162                            D. 1600

Câu 6: Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau.

A. 5                                     B. 7                                C. 4                                D. 6

Câu 7: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.                         B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch NaCl.                                                   D. dung dịch HCl.

Câu 8: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

A. Isopropylamin.               B. Metyletylamin.          C. Isopropanamin.         D. Etylmetylamin.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

A. C4H9N                           B. C3H9N                       C. C4H11N                      D. C3H7N

Câu 10: Các chất nào sau đây là tơ hóa học?

1) Tơ tằm            2) Tơ visco           3) Tơ nitron                      4) Tơ nilon

A. 2 , 3 , 4                           B. 1 , 2 , 4                      C. 1, 2 , 3, 4                   D. 1 , 2 , 3

Câu 11: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 9,8 gam.                         B. 7,5 gam.                    C. 8,9 gam.                    D. 9,9 gam.

Câu 12: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là.

A. dung dịch phenolphtalein.                                    B. dung dịch NaOH.

C. nước brom.                                                           D. giấy quì tím.

Câu 13: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ?

A. 2 chất.                            B. 4 chất.                       C. 1 chất.                       D. 3 chất.

Câu 14: Trong số các loại tơ sau:      

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n   

(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n                  

(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .  

Tơ nilon-6,6 là

A. (1).                                 B. (1), (2), (3).                C. (3).                             D. (2).

Câu 15: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala- Gly- Val- Ala- Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau ?

A. 3                                     B. 2                                C. 5                                D. 4

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Đề số 3

Câu 1: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. H2NCH2COOH.            B. CH3NH2.                   C. CH3COOH.              D. CH3CHO.

Câu 2: 1 mol a – amino axit X  tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng Clo là 28,287% .Công thức cấu tạo của X là

A. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH                               B. H2N-CH2-CH2-COOH

C. H2N-CH2-COOH                                                 D. CH3-CH(NH2)–COOH

Câu 3: Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66,6% Clo. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC?

A. 1                                     B. 2                                C. 4                                D. 3

Câu 4: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 7,5 gam.                         B. 9,8 gam.                    C. 8,9 gam.                    D. 9,9 gam.

Câu 5: Các chất nào sau đây là tơ hóa học?

1) Tơ tằm            2) Tơ visco           3) Tơ nitron                      4) Tơ nilon

A. 1, 2 , 3, 4                        B. 1 , 2 , 3                      C. 1 , 2 , 4                      D. 2 , 3 , 4

Câu 6: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14)

A. 9,65 gam.                       B. 8,10 gam.                  C. 9,55 gam.                  D. 8,15 gam.

Câu 7: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là.

A. dung dịch NaOH.                                                B. dung dịch phenolphtalein.

C. nước brom.                                                           D. giấy quì tím.

Câu 8: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?

A. 4 chất.                            B. 3 chất.                       C. 5 chất.                       D. 6 chất.

Câu 9: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 7 amin.                           B. 3 amin.                      C. 5 amin.                      D. 6 amin.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

A. C4H9N                           B. C3H9N                       C. C4H11N                      D. C3H7N

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Đề số 4

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

A. C4H9N                           B. C4H11N                      C. C3H9N                       D. C3H7N

Câu 2: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. propan.                           B. toluen.                       C. etan.                          D. propen.

Câu 3: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat);(5) nilon- 6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1),(3), (6).                     B. (1),(2), (3).                 C. (1),(3), (5).                 D. (3),(4), (5).

Câu 4: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 6 amin.                           B. 3 amin.                      C. 5 amin.                      D. 7 amin.

Câu 5: Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66,6% Clo. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC?

A. 1                                     B. 2                                C. 3                                D. 4

Câu 6: Poli(vinyl clorua) có công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n.              B. (-CH2-CH2-)n.            C. (-CH2-CHBr-)n.         D. (-CH2-CHF-)n.

Câu 7: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3CHO.                      B. CH3NH2.                   C. H2NCH2COOH.       D. CH3COOH.

Câu 8: Glixin không tác dụng với

A. NaCl.          B. CaCO3.                   C. C2H5OH.                D. H2SO4 loãng.

Câu 9: Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau.

A. 6                                     B. 5                                C. 4                                D. 7

Câu 10: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?

A. 3 chất.                            B. 4 chất.                       C. 5 chất.                       D. 6 chất.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lê Trực. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button