Lớp 8

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 8 năm 2021 có đáp án Trường THCS Long Bình

Dưới đây là Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 8 năm 2021 Trường THCS Long Bình. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THCS LONG BÌNH

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC 8

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :

 A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu             B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét

 C. Sự kết tinh của muối ăn                             D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng

 A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố                B. số nguyên tử của mỗi chất

 C. số phân tử của mỗi chất                             D. số chất

Câu 3: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là

 A. Al2O3            B. Al ; Al2O3               C. O2 ; Al2O3               D. Al ;O2

Câu 4: Khi quan sát một hiện tượng ,dựa vào đâu em có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa hoc xảy ra :

 A. sự bay hơi                                                   B. sự nóng chảy

 C. sự đông đặc                                                 D. sự biến đổi chất này thành chất khác

Câu 5: Cho phương trình hóa học sau : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 .

Tỉ lệ số phân tử của cặp chất tạo thành là

 A. 1:1                 B. 1:2                          C.2:1                            D. 2:2

Câu 6: Cho phương trình hóa học sau : 4Na + O2 → Na2O . Sản phẩm của phản ứng là

 A. Na                 B. O2                           C. Na2O                     D. Na ; O2

Câu 7: Có mấy bước để lập phương trình hóa học:

 A. 3 bước          B. 4 bước                     C. 5 bước                   D. 6 bước

Câu 8: Đốt cháy 12g Cacbon trong khí Oxi, tạo thành 44g khí Cacbonic. Khối lượng khí cần dùng là

 A. 8g                 B. 16g                          C. 32g                         D. 44g

Câu 9: Trong phản ứng hóa học chỉ có…………………………giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Cụn từ cần điền vào chỗ ( ………) là

 A.liên kết         B. nguyên tố hóa học    C. phân tử                   D. nguyên tử

Câu 10: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :

 A. Khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên                  B. Cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần

 C.Đun nước,nước sôi bốc hơi                                      D. Đốt cháy than để nấu nướng

Câu 11: Khẳng định sau đây gồm 2 ý.

– Ý 1 : Trong phản ứng hóa học,chỉ phân tử biến đổi còn nguyên tử giữ nguyên

– Ý 2 : Nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn

 A. ý 1 đúng ,ý 2 sai                           B. cả 2 ý đều đúng,nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2

 C. ý 1 sai , ý 2 đúng                          D. cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.

Câu 12: Hiện tượng vật lí là hiện tượng

 A. có sự biến đổi về chất                   B. không có sự biến đổi về chất

 C. có chất mới tạo thành                   D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành

Câu 13: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn

 A. chất                                               B.không có sự biến đổi về chất

 C. có chất mới tạo thành                   D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành

Câu 14: Cho phương trình hóa học sau : 4P + 5O2 → 2P2O5 .

Tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của O2 và P2O5

 A. 4:5:2             B. 2:5:4                  C. 5:4:2                 D. 4:2:5

Câu 15: Nếu phản ứng giữa chất N và M tạo ra chất P và Q thì công thức về khối lượng được viết như sau

 A. mN = mM +mQ + mP                                  B. mN + mM = mP + mQ

 C. mP = mM + mQ + mN                      D. mQ = mN + mM + mP

Câu 16: Đốt cháy 9g kim loại Mg và thu được 15g hợp chất MgO . Theo phương trình : 2Mg + O2 = 2MgO . Khối lượng của Oxi đã phản ứng là

 A. 6g                B. 12g                     C. 24g                      D. 26g

II. Tự luận: 

Câu 17: Lập phương trình hóa học của phản ứng sau: (2 đ )

a. Al + HCL  → AlCl3 + H2 .

b. Fe2O3 + CO →  Fe + CO2 .

Câu 18: Cho 65g kim loại Kẽm tác dụng với Axit Clohidric ( HCl) thu được 136g muối kẽm Clorua ( ZnCl2 ) và 2g khí hidro (H2 ).  ( 4 đ )

a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử ,số phân tử giữa các chất trong phản ứng

c. Viết công thức về khối lượng của các chất có trong phương trình trên.

d. Tính khối lượng axit clohidric đã dùng.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm : 

1. C                  5. A                  9. A                     13. D  

2. A                  6.C                  10. D                    14. A

3. D                  7. A                  11. D                   15. B

4. D                  8. C                  12. B                    16. A

II. Tự luận

Câu 17:  

a. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2

b. FeO3 + 3CO →  2Fe + 3CO2

Câu 18 : 

a. Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

b. Tỉ lệ     1: 2      :     1:1

c. mZn + mHCl  = mZnCl2  + H2

d. mHCl  = ( 136 + 2) – 65 = 73 g.

ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A,B,C hoặc D mà em cho là đúng.

Câu 1: Công thức chuyển đổi giữa lượng chất ( n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện chuẩn.

 A . n = m/ M      

 B. n = V/22,4     

 C. m = n.M        

 D = m/n

Câu 2: Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì

 A . Chúng có cùng số mol chất                B. Chúng khác nhau về số mol

 C. Chúng có cùng khối lượng                D. Chúng có cùng khối lượng mol

Câu 3: Khí X có tỉ khối so với không khí gần bằng 0,97% , X là khí nào trong các chất sau.

 A . CO2          

 B. CH4              

 C. SO2            

 D. CO

Câu 4: Số mol của 16 g CuSO4 là : ( biết Cu = 64 ; O = 16 ; S =32)

 A . 0,05 mol         

 B. 0,1 mol          

 C. 0,2 mol         

 D. 0,5 mol

Câu 5: Thành phần phần trăm của Oxi trong hợp chất CO2 là :

 A . 20%             

 B. 30%          

 C. 40%            

 D. 50%

Câu 6: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm chứa cùng

 A . số nguyên tử của mỗi nguyên tố    

 B. số nguyên tử của mỗi chất

 C. số phân tử của mỗi chất                  

 D. số chất

Câu 7: Hiện tượng vật lí là hiện tượng

 A . có sự biến đổi chất         

 B.không có sự biến đổi về chất

 C. có chất mới tạo thành

 D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành.

Câu 8: Công thức hóa học dùng để biểu diễn

 A . chất            

 B. số proton           

 C. số electron    

 D. số nơ tron

Câu 9: Có mấy bước để lập phương trình hóa học:

 A . 6 bước        

 B. 5 bước               

 C. 4 bước           

 D. 3 bước

Câu 10: Trong…………………..,tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.Cụm từ cần điền vào “………” là

 A . phương trình hóa học                

 B. công thức hóa học

 C. phản ứng hóa học                        

 D. nguyên tố hóa học

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)-

ĐỀ SỐ 3

Bài 1: (3 điểm) Hoàn thành PTHH (ghi rõ điều kiện nếu có) rồi phân loại phản ứng:

KMnO4   →    ?    +    ?   +  ?

H2O  →   ?   +   ?

CaO  +  ?   → Ca(OH)2

Mg +  ?      → MgCl2 + ?

Bài 2: (2 điểm)  Hoàn thành bảng sau

CTHH

Phân loại

Gọi tên

Axit clohiđric

 

 

 

 

Kali cacbonat

Cu(OH)2

 

 

 

 

Lưu huỳnh đioxit

Bài 3: (1,5 điểm)

a. Mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho kẽm vào dung dịch axit clohiđic.

b. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ dung dịch sau:  HCl , NaOH, H2O

Bài 4: (3 điểm) Cho 9,75g kẽm tác dụng với dung dịch chứa 14,6g axit clohiđric thu được muối kẽm clorua và khí hiđro.

a. Viết phương trình hóa học cho phản ứng trên.

b. Thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc                                                                       

c. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng.

Giả sử đem hòa tan 0,2g kẽm clorua vào 40,8g nước. Tính nồng phần trăm dung dịch thu được

Bài 5: (0,5 điểm) Tại sao muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta không dùng nước? Hãy nêu phương pháp để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—.

ĐỀ SỐ 4

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Phot pho cháy mạnh trong khí  sinh ra chất gì ?

A. SO2                        

B. P2O5                                      

C. SO3           

D. PH3

Câu 2: Trong các hợp chất sau chất nào là axit ?

A. CaO                                               

B. H2SO4                   

C. SO3                

D. PH3

Câu 3: Phản ứng thộc loại phản ứng hóa hợp là:

A. HgO  →  Hg + O2                                  

B. CaCO3    → CaO +CO2

C. H2O  + CaO     → Ca(OH)2                     

D. Fe +HCl      →   FeCl2 +H2

Câu 4: Khi thu khí H2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để úp ống nghiệm vì khí  H2

A. Tan ít trong nước                                       

B. Nặng hơn không khí

C. Nhẹ hơn không khí                        

D. Tan nhiều trong nước

Câu 5: Khi đưa que đóm tàn đỏ vào miệng ống nghiệm chứa khí ô xi có hiện tượng gì xảy ra ?

A. Tàn đóm tắt ngay                                       

B. Không có hiện tượng gì

C. Tàn đóm tắt dần                                        

D. Tàn đóm bùng cháy

Câu 6: Thành phần không khí gồm

A. 21 % các khí khác,78% khí ni tơ, 1% Các khí  oxi

B.  21% khí oxi, 78% khí ni tơ, 1% các khí khác

C. 21% khí ni tơ, 78 % khí o xi, 1% các khí khác

D. 21% khí nitơ, 78 % các khí khác, 1% khí oxi

II. Phần tự luận 

Câu 7:  Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?

Na2O   +    H2O      →         ?

Zn     +      HCl    →   ?      +    ?

P    +       O2    →       ?

 Fe2O3        +          H2           ?    +     ?

Câu 8:Gọi tên các chất có công thức hóa học sau :  Fe2O3  ;     HCl ;    Mg(OH)2 ;      Na2SO4.

Câu 9: Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

Viết phương  trình hóa học xảy ra

Tính thể tích khí sinh ra sau phản ứng

Lượng khí Hidro thu được ở trên qua bình đựng 32 g CuO nung nóng thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất có trong m gam chất rắn ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—.

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hãy cho biết các chất sau:KOH, BaO,  H3PO4, CaSO4, Al(OH)3, Al2O3 , H2SO3, Al2(SO4)3.. Chất nào là : Oxit, axit, bazo, muối?

Câu 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo các sơ đồ sau ::

  a.  Sắt  +    axit clohiđric  → Sắt II clorua  +  Hiđro

  b.  Caxi oxit  +  nước    →   Caxi hiđroxit

  c.  Kẻm        +   đồng II sunfat  →  Đồng     + Kẻm sunfat

  d.  Kali    +    nước   →   Kali hiđroxit  +  Hiđro

  e.  Hiđro     +   Clo→   axit clohiđric 

Câu 3:

3.1. Nồng độ mol của dung dịch là gì ? Viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch và cho biết các đại lượng có trong công thức .

3.2. Hòa tan 2gam NaOH vào nước thì được 100ml dung dịch NaOH có nồng độ mol là bao nhiêu?

Câu 4: Khi cho sắt vào dung dịch axit clohiđric  thì thu được muối sắtIIclorua và 0,448lit khí Hiđro ( ơ đktc )

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng.

  c. Nếu dùng lượng khí sinh ra đem khử hoàn toàn kẻm oxit thì thu được bao nhiêu gam kim loại.                                    

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—.

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 8 năm 2021 có đáp án Trường THCS Long Bình. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 8 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nguyễn Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button