Tiểu Học

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 2 năm 2021 Trường Tiểu học Chi Lăng

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ hè, Ôn Thi HSG đã biên soạn và gửi đến các em Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 2 năm 2021 Trường Tiểu học Chi Lăng. Tài liệu gồm các dạng đề khác nhau và kèm theo đáp án sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 2 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG

1. Đề số 1

Task 1. Choose the best answers then write.

1. What (am / is / are) _______ your name? – My name is Linda.

2. What (am / is / are) __________ that? – That’s my orange shirt.

3. Are the (soock / sock / socks) ______________ purle? – No, they aren’t.

4. What are those? – Those (am / is / are) ___________my purple shoes.

5. Is this jacket green? No, it (is / isn’t / are) ___________. It’s gray.

6. What’s that? – That’s ( yellow closet/ closet yellow/ a yellow closet).

Task 2. Rearrange the letters to make the right words.

1. odg → ___________

2. sfih → ___________

3. bbriat → ___________

4. tca → ___________

5. raprot → ___________

6. kenas → ___________

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. c_o_: Con quạ

2. b_n_: Ngân hàng

3. t_i_s: Sinh đôi

4. re_tang_e: hình chữ nhật

5. ga_d_n: vườn

6. _am_ly: gia đình

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best answers then write.

1 – is; 2 – is; 3 – socks; 4 – are; 5 – isn’t; 6 – a yellow closet;

Task 2. Rearrange the letters to make the right words.

1 – dog; 2 – fish; 3- rabbit; 4 – cat; 5 – parrot; 6 – snake;

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. crow: Con quạ

2. bank: Ngân hàng

3. twins: Sinh đôi

4. rectangle: hình chữ nhật

5. garden: vườn

6. family: gia đình

2. Đề số 2

Task 1. Fill in the blank:

1. h__ll__

2. goo__ a__te__no__n

3. __welv__

4. M__n__ay

5. fa__h__r

6. __eac__er

Task 2. Translate into English:

1. Con cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Thứ Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. l__m__: đèn bàn

2. h__ __d: đầu

3. s__o__s : đôi giày

4. h__u__e: ngôi nhà

5. fa__i__y: gia đình

6. gr__nd__a: bà

Task 4. Choose the best answers then write.

1. What (am / is / are) _______ its name? – My name is Timi.

2. What (am / is / are) __________ that? – It’s a bird.

3. Are the (bat / batt / bats) ______________ big? – No, they aren’t.

4. Are the rabbits big? – Yes, they (am / is / are) ___________.

5. Is this elephant green? No, it (is / isn’t / are) ___________. It’s gray.

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill in the blank:

2. hello

2. good afternoon

3. Twelve

4. Monday

5. father

6. Teacher

Task 2. Translate into English:

1. Con cá – Fish

2. Cục tẩy, gôm – Eraser/ Rubber

3. Thứ Bảy – Saturday

4. Đói bụng – Hungry

5. Ném, vứt – throw

6. Nhảy – jump

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. lamp: đèn bàn

2. head: đầu

3. shoes : đôi giày

4. house: ngôi nhà

5. family: gia đình

6. grandma: bà

Task 4. Choose the best answers then write.

1 – is; 2 – is; 3 – bats; 4 – are; 5 – isn’t;

3. Đề số 3

Task 1. Điền từ

1. Red li……..St….!

2. She’s a do………

3. He’s a fa………..

4. Green li……….G….!

5. He’s a po………of…….

6.She’s a fa………….

Task 2. Viết u, e, a, o, i

h_ve s_me ch_cken

hav_ som_ no_dles

h_ve s_me noodl_s

It’s r_inging

h_ve s_me so_p

It’s snow_ng

h_ve s_me chick_n

h_ve s_me s_up

I’m h_ngry

It’s g_od.

Task 3. Viết sang tiếng Anh

1. Đó là chăn của mình. =>…………………………………………..

2. Không. Nó là gối của mình =>………………………………………….

3. Giữ yên lặng nào! =>………………………………………….

4. Đó là gấu của mình =>…………………………………………..

5. Không Nó là chăn của mình =>…………………………………………..

6. Đèn xanh. Đi =>…………………………………

7. Đèn đỏ. Dừng lại. =>…………………………………

8. Cô ấy là bác sĩ =>………………………………….

9. Anh ấy là cảnh sát =>………………………………….

10. Cô ấy là nông dân =>………………………………….

11. Anh ấy là bác sĩ =>…………………………………

12. Con muốn ăn kem. =>……………………………………..

13. Con muốn ăn kẹo. =>…………………………………….

14. Không, Benny. Không phải hôm nay. =>…………………………………….

15. Con muốn ăn khoai tây

ĐÁP ÁN

Task 1. Điền từ

1. Red light Stop!

2. She’s a doctor

3. He’s a farmer

4. Green light .Go!

5. He’s a police officer

6.She’s a farmer

Task 2. Viết u, e, a, o, i

have some chicken

have some noodles

have some noodles

It’s rainging

have some soup

It’s snowing

hae some chicken

have some soup

I’m hungry

It’s good.

Task 3. Viết sang tiếng Anh

1 – It’s my pillow.

2 – No, it is my pillow.

3 – Be quiet, please!

4 – It is my bear.

5 – No, it is my quilt.

6 – Green light. Go.

7 – Red light. Stop.

8 – She is a doctor.

9 – He is a police officer.

10 – She is a farmer.

11 – He is a doctor.

12 – I want ice cream.

13 – I want candy.

14 – No, Benny. Not today.

15 – I want chips.

4. Đề số 4

Task 1. Unscramble the letters:

1. ekncihc -> ___________

2. upos -> ___________

3. oodnesl -> ___________

4. unchlteim -> ___________

Task 2. Unscramble the sentences:

1. hungry/ I’m.

-> _____________________

2. good/ Mmm/ It’s.

-> _____________________

3. some/ have/ soup.

-> _____________________

Task 3. Odd one out

1

a. Chicken

b. Soup

c. Cold

2

a. Noodles

b. Hot

c. Snowing

3

a. Sunny

b. Wet

c. Soup

4

a. Noodles

b. Hungry

c. Chicken

Task 4. Fill in the blanks:

1. Hu…….. up! It’s ra……………….

2. It’s s…………I’m h………..

3. It’s sn……………I’m c………….

4. It’s ra………I’m w………..

Task 5. Translate into English:

1. Con đói bụng. =>…………………………………………

2. Có ít cháo(canh). =>…………………………………………

3. Nó ngon quá. =>…………………………………………

4. Có ít thịt gà. =>…………………………………………

5. Có ít mì. =>…………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Unscramble the letters:

1 – chicken; 2 – soup; 3 – noodles; 4 – lunchtime;

Task 2. Unscramble the sentences:

1 – I’m hungry.

2 – Mmm. It’s good.

3 – Have some soup.

Task 3. Odd one out

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – b;

Task 4. Fill in the blanks:

1. Hurry up! It’s raining.

2. It’s sunny. I’m hot.

3. It’s snowing. I’m cold.

4. It’s raining. I’m wet.

Task 5. Translate into English:

1 – I am hungry.

2 – Have some soup.

3 – It’s good.

4 – have some chicken.

5 – Have some noodles.

5. Đề số 5

Task 1. Matching

1. Have

a. candy

2. Mmm.It’s

b. pillow

3. Shh!

c. It’s raining

4. That’s my

d. good

5. Hurry up

e. Be quiet !

6. I want

f. Some noodles

Task 2. Translate into Vietnamese:

1. Hurry up.It’s raining -> ____________________________

2. That’s my bear -> ____________________________

3. Have some soup -> ____________________________

4. I want ice – cream -> ____________________________

5. It’s sunny.I’m hot -> ____________________________

6. Have some chicken -> ____________________________

7. She’s a student -> ____________________________

8. Red light.Stop -> ____________________________

9. Yellow light.Slow -> ____________________________

10. It’s good -> ____________________________

Task 3. Choose the best answer:

1. I …………. ice cream.

a. is

b. ’m

c. want

2. That …………. my pillow.

a. ’s

b. am

c. it

3. I’m…………………………

a. sunny

b. hot

c. raining

4. I’m hungry.! ………………………..

a. Have some chicken

b. Chicken some have

c. Some chicken have

5. Yellow light. ………………….

a. Go.

b. Stop.

c. Go slow.

6. ……….up!

a. Hurry

b. Hungry

c. Hunny

7. It’s snowing. ……………………….

a. I’m wet.

b. I’m cold.

c. I’m hot.

8.She’s a …………………….

a. hot

b. good

c. police officer

ĐÁP ÁN

Task 1. Matching

1 – f; 2 – d; 3 – e; 4 – b; 5 – c; 6 – a;

Task 2. Translate into Vietnamese:

1 – Nhanh lên. Trời mưa rồi.

2 – Đó là con gấu của tôi.

3 – Có một ít cháo

4 – Tôi muốn ăn kem

5 – Trời nắng. Tôi nóng.

6 – Có một ít gà.

7 – Cô ấy là học sinh.

8 – Đèn đỏ. Dừng lại.

9 – Đèn vàng. Đi chậm.

10 – Nó ngon.

Task 3. Choose the best answer:

1 – b; 2 – a; 3 – b; 4 – a; 5 – c; 6 – a; 7 – b; 8 – c;

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 2 năm 2021 Trường Tiểu học Chi Lăng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 5 năm 2021 Trường Tiểu học Võ Văn Tần
  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 2 năm 2021 Trường Tiểu học Phú Lâm

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button