Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nha Mân

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nha Mân để có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới. Tài liệu đi kèm có đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của bản thân, từ đó đặt ra kế hoạch ôn tập phù hợp giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Ngoài ra, quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và ra đề thi đánh giá năng lực học sinh. Chúc các bạn học sinh ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

TRƯỜNG THPT NHA MÂN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 12

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 41: Cho các tơ sau: visco, xenlulozơ axetat, nilon – 6,6 và olon. Số tơ nhân tạo là

  A. 1.                                    B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

  A. C2H5OH.                       B. CH3COOH.                 C. CH3NH2.                     D. C6H5OH.

Câu 43: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

  A. Mg2+.                             B. Al3+.                             C. Cu2+.                            D. Ag+.

Câu 44: Chất nào sau đây không tan được trong dung dịch kiềm?

  A. Al(OH)3.                        B. Al.                                C. Mg.                              D. Al2O3.

Câu 45: Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

  A. 6,8.                                 B. 6,4.                               C. 12,4.                             D. 12,0.

Câu 46: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

  A. FeCl2.                            B. FeS.                              C. FeS2.                            D. FeCl3.

Câu 47: Chất nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

  A. CO2.                              B. N2.                                C. SO2.                             D. NH3.

Câu 48: Công thức của fructozơ là

  A. C6H12O6.                       B. C6H10O5.                      C. C12H22O11.                   D. CH3COOH.

Câu 49: Chất nào sau đây không làm mềm được nước có tính cứng tạm thời?

  A. Na3PO4.                         B. HCl.                             C. Na2CO3.                      D. K2CO3.

Câu 50: Chất nào sau đây được gọi là xút ăn da?

  A. NaCl.                             B. KOH.                           C. Na2CO3.                      D. NaOH.

Câu 51: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

  A. Gắn đồng với kim loại sắt.                                   B. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.     

  C. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.                                    D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

Câu 52: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

  A. Tristearin.                       B. Metyl axetat.                C. Benzyl axetat.              D. Metyl fomat.

Câu 53: Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: CuSO4, HC1, AgNO3, H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh ra muối sắt(II) là

  A. 4.                                    B. 3.                                  C. 2.                                  D. 1.

Câu 54: Cho 0,039 gam một kim loại kiềm X vào nước, thu được 0,0112 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại kiềm X là

  A. Na.                                 B. Li.                                 C. Cs.                               D. K.

Câu 55: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

  A. thạch cao khan.              B. đá vôi.                          C. thạch cao nung.           D. thạch cao sống.

Câu 56: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

  A. Cs.                                 B. K.                                 C. Li.                                D. Na.

Câu 57: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

  A. NH2CH2COOH.            B. CH3NH2.                     C. CH3COOH.                 D. C6H5OH.

Câu 58: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

  A. 21,60.                             B. 4,32.                             C. 2,16.                             D. 43,20.

Câu 59: Trong công nghiệp, kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp

  A. thuỷ luyện.                                                               B. điện phân nóng chảy.

  C. nhiệt luyện.                                                              D. điện phân dung dịch.

Câu 60: Chất nào sau đây có chứa hai liên kết đôi trong phân tử?

  A. Buta – 1,3 – đien.          B. Etilen.                           C. Axetilen.                      D. Benzen.

Câu 61: Nhận xét nào sau đây sai?

  A. Một số protein tan được trong nước tạo dung dịch keo.

  B. Ở nhiệt độ thường, các amino axit là các chất lỏng.

  C. Tripeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

  D. Dung dịch axit glutamic làm chuyển màu quỳ tím.

Câu 62: Fe phản ứng với dung dịch chất nào sau đây giải phóng khí màu nâu đỏ?

  A. H2SO4 đặc, nóng.          B. HNO3 đặc, nóng.          C. HCl loãng.                   D. H2SO4 loãng.

Câu 63: Lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước là CaCO3, để làm sạch lớp cặn đó ta dùng

  A. ancol etylic.                                                             B. nước vôi trong.

  C. giấm ăn.                                                                   D. dung dịch muối ăn.

Câu 64: Công thức của sắt(III) sunfat là

  A. FeCl3.                            B. Fe(NO3)3.                     C. FeSO4.                         D. Fe2(SO4)3.

Câu 65: Thủy phân hoàn toàn chất X (là chất rắn, dạng sợi màu trắng), thu được chất Y. Hiđro hóa Y, thu được sobitol. Chất X và Y lần lượt là

  A. tinh bột và fructozơ.                                                B. tinh bột và glucozơ.

  C. xenlulozơ và fructozơ.                                            D. xenlulozơ và glucozơ.

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

  A. C3H9N.                          B. C4H11N.                       C. C4H9N.                        D. C3H7N.

Câu 67: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

  A. AlCl3 và KOH.                                                        B. NaOH và NaAlO2.

  C. Na2S và FeCl2.                                                        D. NH4Cl và AgNO3.

Câu 68: Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y được mô tả như hình vẽ bên. Hai chất X và Y tương ứng là

A. benzen và nước.                                                       

B. benzen và phenol.

C. axit axetic và nước.                                                 

D. nước và dầu ăn.

Câu 69: Metyl propionat có công thức hóa học là

  A. CH3COOCH3.               B. HCOOC2H5.                C. C2H5COOCH3.           D. C2H5COOC2H5.

Câu 70: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

  A. Amilopectin.                  B. Xenlulozơ.                   C. Polietilen.                     D. Amilozơ.

Câu 71: Nhúng thanh kim loại M (có hoá trị 2) vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian khối lượng thanh kim loại M giảm 0,05%. Mặt khác, nhúng thanh kim loại M vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian khối lượng thanh kim loại M tăng 7,1%. Biết số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia phản ứng bằng nhau, kim loại sinh ra bám hết vào thanh kim loại M. Kim loại M là

  A. Mn.                                B. Zn.                                C. Cd.                               D. Fe.

Câu 72: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  A. 12,78.                             B. 7,81.                             C. 21,30.                           D. 8,52.

Câu 73: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(b) Dùng dung dịch HCl để rửa ống nghiệm có dính anilin.

(c) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(d) Glucozơ và fructozơ đều thuộc loại monosaccarit.

(e) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

Số phát biểu đúng là

  A. 3.                                    B. 5.                                  C. 4.                                  D. 2.

Câu 74: X là este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2; Y và Z là hai este (đều no mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và Z, thu được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

  A. 132.                                B. 74.                                C. 88.                                D. 118.

Câu 75: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.                                   

(b) Cho NaHCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

(d) Cho NH4NO3 vào lượng dư dung dịch KOH.

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(e) Cho Al vào dung dịch NaOH.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được chất khí là

  A. 2.                                    B. 5.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 76: Hỗn hợp E gồm triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn b gam E, thu được 1,39 mol CO2 và 1,37 mol H2O. Mặt khác, b gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,08 mol KOH, thu được glixerol và m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

  A. 25,02.                             B. 25,54.                           C. 24,64.                           D. 24,01.

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của glucozơ theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho lần lượt  vào ống nghiệm 1 ml dung dịch CuSO4 0,5% và l ml dung dịch NaOH 10%.

Bước 2: Gạn bỏ phần dung dịch dư, giữ lại kết tủa Cu(OH)2.

Bước 3: Cho thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch glucozơ 1% rồi lắc nhẹ.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh lam khi nhỏ dung dịch glucozơ vào.

(b) Trong thí nghiệm trên glucozơ bị khử.

(c) Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch FeSO4.

(d) Sau bước 3, trong ống nghiệm có chứa phức đồng glucozơ.

Số phát biểu đúng là

  A. 2.                                    B. 3.                                  C. 4.                                  D. 1.

Câu 78: Cho 47,6 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và etylamin tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 0,5 mol NaOH đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 47,6 gam X, thu được CO2, N2 và 36 gam H2O. Cho 47,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

  A. 65,85.                             B. 69,50.                           C. 76,80.                           D. 84,10.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm este đơn chức Z và hai este mạch hở X, Y (MX < MY < MZ) cần vừa đủ 0,29 mol O2, thu được 3,24 gam H2O. Mặt khác, cho 6,72 gam E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH, thu được 2,32 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, H2O và 0,155 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

  A. 10%.                              B. 11%.                             C. 15%.                            D. 13%.

Câu 80: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

  X (este no mạch hở) + 2NaOH X1 + X2 + X3.

  X1 + H2SO4 X4 (axit ađipic) + Na2SO4.

  X2 + CO X5.

  X3 + X5 X6 (este có mùi chuối chín) + H2O.

Phân tử khối của este X là

  A. 244.                                B. 258.                              C. 216.                              D. 230.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

41

B

51

A

61

B

71

B

42

C

52

A

62

B

72

D

43

D

53

A

63

C

73

A

44

C

54

D

64

D

74

D

45

C

55

D

65

D

75

C

46

D

56

C

66

C

76

C

47

C

57

A

67

B

77

A

48

A

58

B

68

A

78

B

49

B

59

B

69

C

79

B

50

D

60

A

70

A

80

D

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 41: Cho các polime sau: nilon-6; nilon-6,6; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

  A. 1.                                    B. 3.                                  C. 2.                                  D. 4.

Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

  A. CH3COOCH3.                                                         B. CH3COOH.

  C. CH3-CH2-NH2.                                                       D. H2N-CH2-COOH.

Câu 43: Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

  A. Ag.                                 B. Cu.                               C. Li.                                D. Hg.

Câu 44: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là quặng

  A. manhetit.                        B. boxit.                            C. pirit.                             D. hematit.

Câu 45: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  A. 20,70.                             B. 14,96.                           C. 13,60.                           D. 27,20.

Câu 46: Hợp chất sắt(II) hiđroxit có công thức hóa học là

  A. Fe(OH)2.                        B. Fe3O4.                          C. FeO.                             D. Fe(OH)3.

Câu 47: Chất X được dùng để khử trùng nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên trái đất khỏi bức xạ tia cực tím. Chất X là

  A. O3.                                 B. O2.                                C. SO2.                             D. SO3.

Câu 48: Glucozơ thuộc loại

  A. đisaccarit.                       B. amino axit.                   C. polisaccarit.                  D. monosaccarit.

Câu 49: Trong dung dịch, CaCl2 tác dụng với chất nào sau đây tạo thành kết tủa?

  A. HNO3.                           B. Na2CO3.                       C. NaNO3.                       D. HCl.

Câu 50: Al2O3 không tan trong dung dịch nào sau đây?

  A. HNO3.                           B. HCl.                             C. BaCl2.                          D. NaOH.

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

41

C

51

D

61

B

71

C

42

C

52

A

62

D

72

A

43

D

53

D

63

B

73

D

44

B

54

A

64

D

74

B

45

C

55

A

65

C

75

A

46

A

56

A

66

B

76

B

47

A

57

B

67

B

77

A

48

D

58

B

68

C

78

D

49

B

59

C

69

C

79

D

50

C

60

C

70

D

80

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

  A. Na.                                 B. Ca.                                C. Al.                                D. K.

Câu 42: Cho các polime sau: polietilen, tơ nitron, tơ nilon-6, cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

  A. 3.                                    B. 2.                                  C. 1.                                  D. 4.

Câu 43: Chất X là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát trong công nghiệp thực phẩm. Trong kĩ thuật tráng gương, chất X được thủy phân thành chất Y (có nhiều trong quả nho chín). Chất X và chất Y lần lượt là

  A. tinh bột và glucozơ.                                                 B. tinh bột và saccarozơ.

  C. tinh bột và xenlulozơ.                                              D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 44: Cho m gam bột Zn tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

  A. 6,50.                               B. 4,88.                             C. 9,75.                             D. 13,00.

Câu 45: Chất nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH dư?

  A. Mg(OH)2.                      B. Al.                                C. Al2O3.                          D. NaHCO3.

Câu 46: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

  A. Axit axetic.                    B. Axit glutamic.              C. Glyxin.                         D. Metylamin.

Câu 47: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kết tủa?

  A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2.

  B. Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

  C. Cho Na vào dung dịch CuSO4.

  D. Cho dung dịch NaCl vào dung dịch AgNO3.

Câu 48: Chất nào sau đây tạo màu xanh tím với I2 ở nhiệt độ thường?

  A. Xenlulozơ.                     B. Glucozơ.                      C. Hồ tinh bột.                 D. Saccarozơ.

Câu 49: Chất nào sau đây không cộng H2 (xúc tác Ni, đun nóng)?

  A. Axetilen.                        B. Metan.                          C. Etilen.                          D. Benzen.

Câu 50: Công thức phân tử của natri hiđroxit là

  A. Na2O2.                           B. Na2O.                           C. NaOH.                         D. NaCl.

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

41

B

51

D

61

B

71

C

42

A

52

B

62

B

72

A

43

D

53

D

63

A

73

A

44

C

54

D

64

A

74

B

45

A

55

D

65

A

75

C

46

C

56

C

66

C

76

B

47

B

57

B

67

D

77

A

48

C

58

C

68

C

78

D

49

B

59

D

69

A

79

B

50

C

60

D

70

D

80

A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 41: Al2O3 tan được trong dung dịch nào sau đây?

  A. NaNO3.                         B. HCl.                             C. MgSO4.                       D. BaCl2.

Câu 42: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

  A. poli(etylen terephtalat).                                           B. poli(vinyl clorua).

  C. poliacrilonitrin.                                                        D. polietilen.

Câu 43: Chất X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn. Đun nóng X trong dung dịch H2SO4 70% đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là

  A. tinh bột, glucozơ.                                                    B. xenlulozơ, glucozơ.

  C. xenlulozơ, fructozơ.                                                D. saccarozơ, fructozơ.

Câu 44: Cho 6,2 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

  A. 6,8.                                 B. 6,4.                               C. 12,4.                             D. 7,0.

Câu 45: Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

  A. HNO3 đặc nguội.         B. HNO3 loãng nguội.        C. HCl đậm đặc.               D. FeCl3.

Câu 46: Cho 2 ml dung dịch CuSO4 2% vào ống nghiệm sạch, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH 10% cho đến khi có kết tủa màu xanh lam. Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch X vào ống nghiệm thấy kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là

  A. protein.                          B. anđehit axetic.              C. glucozơ.                       D. ancol etylic.

Câu 47: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá?

  A. Đốt lá sắt trong khí Cl2.                                        B. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

  C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.         D. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

Câu 48: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

  A. Xenlulozơ.                     B. Saccarozơ.                    C. Tinh bột.                      D. Fructozơ.

Câu 49: Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon no?

  A. Axetilen.                        B. Etilen.                           C. Propan                         D. Benzen.

Câu 50: Kim loại nào sau đây tan trong nước?

  A. Ag.                                 B. Cu.                               C. Na.                               D. Fe.

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

41

B

51

C

61

D

71

D

42

A

52

D

62

D

72

A

43

B

53

B

63

A

73

B

44

D

54

C

64

C

74

B

45

A

55

A

65

B

75

B

46

C

56

A

66

B

76

A

47

C

57

D

67

D

77

A

48

B

58

C

68

C

78

D

49

C

59

D

69

D

79

A

50

C

60

C

70

B

80

A

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 41: Chất nào sau đây không tan được trong dung dịch kiềm?

  A. Mg.                                B. Al.                                C. Al2O3.                          D. Al(OH)3.

Câu 42: Cho các tơ sau: visco, xenlulozơ axetat, nilon – 6,6 và olon. Số tơ nhân tạo là

  A. 1.                                    B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 43: Thủy phân hoàn toàn chất X (là chất rắn, dạng sợi màu trắng), thu được chất Y. Hiđro hóa Y, thu được sobitol. Chất X và Y lần lượt là

  A. tinh bột và fructozơ.                                                B. tinh bột và glucozơ.

  C. xenlulozơ và fructozơ.                                            D. xenlulozơ và glucozơ.

Câu 44: Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

  A. 6,8.                                 B. 6,4.                               C. 12,4.                             D. 12,0.

Câu 45: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

  A. FeCl2.                            B. FeS.                              C. FeS2.                            D. FeCl3.

Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

  A. CH3NH2.                       B. C2H5OH.                     C. C6H5OH.                     D. CH3COOH.

Câu 47: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

  A. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.                                       B. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

  C. Gắn đồng với kim loại sắt.                                               D. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.

Câu 48: Công thức của fructozơ là

  A. C6H10O5.                       B. CH3COOH.                 C. C12H22O11.                   D. C6H12O6.

Câu 49: Chất nào sau đây có chứa hai liên kết đôi trong phân tử?

  A. Buta – 1,3 – đien.          B. Etilen.                           C. Axetilen.                      D. Benzen.

Câu 50: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

  A. K.                                   B. Na.                               C. Cs.                               D. Li.

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

41

A

51

D

61

C

71

B

42

B

52

A

62

D

72

B

43

D

53

B

63

A

73

C

44

C

54

A

64

D

74

D

45

D

55

A

65

C

75

B

46

A

56

C

66

B

76

A

47

C

57

C

67

A

77

C

48

D

58

B

68

B

78

C

49

A

59

C

69

A

79

B

50

D

60

D

70

B

80

D

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nha Mân. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button