Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ngô Quyền

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ngô Quyền được đội ngũ giáo viên HOC247 biên soạn, đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình Hóa THPT, nhằm ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh.

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 12

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1:  Sự kiện khởi đầu cho cuộc “Chiến tranh lạnh” từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  A.  Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (1-1949).

  B.   thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (3-1947).

  C.  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời (4-1949).

  D.  “Kế hoạch Mácsan” được Quốc hội Mĩ thông qua (6-1947).

Câu 2:  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

  A.  liên minh tư sản và địa chủ.                                    B.  tư sản dân tộc, tiểu tư sản.

  C.  công nhân và nông dân.                                          D.  binh lính và công nông.

Câu 3:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  A.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

  B.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14–15-8-1945).

  C.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939).

  D.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 –17-8-1945).

Câu 4:  Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là

  A.  Việt Nam Quốc dân đảng.                                      B.  Đông Dương Cộng sản đảng.

  C.  Tân Việt Cách mạng đảng.                                     D.  Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 5:  Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là một thành công về

  A.  khai thác mâu thuẫn giữa các nước đế quốc để có hòa bình.

  B.  thực hiện sách lược nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ thù.

  C.  thực hiện triệt để sách lược nhân nhượng để có hòa bình.

  D.  thực hiện triệt để nguyên tắc không nhân nhượng đối với kẻ thù.

Câu 6:  Sự kiện nào sau đây tác động đến việc Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19-12-1946)?

  A.  Pháp thực hiện kế hoạch tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc.

  B.  Pháp đề ra và thực hiện kế hoạch Bôlae.

  C.  Pháp đề ra và thực hiện kế hoạch Rơve.

  D.  Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

Câu 7:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Bắt đầu phục hồi.                                                    B.  Phục hồi và phát triển.

  C.  Phát triển mạnh mẽ.                                                D.  Lâm vào khủng hoảng.

Câu 8:  Từ năm 1946 đến năm 1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì sau đây?

  A.  Cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

  B.  Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng hợp tác chống Nhật.

  C.  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

  D.  Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản thống nhất thành một.

Câu 9:  Nhân tố nào sau đây mang tính quyết định giúp Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950)?

  A.  Sự hợp tác giữa các nước XHCN.                        B.   Những tiến bộ khoa học –  kĩ thuật.

  C.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú.                       D.  Tinh thần tự lực tự cường.

Câu 10:  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

  A.  Xuất bản báo Thanh niên.                                       B.  Ám sát trùm mộ phu Badanh.

  C.  Phát động khởi nghĩa Yên Bái.                              D.  Phát động nhân dân khởi nghĩa.

Câu 11: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng?

  A.  Liên Xô.                      B.  Anh.                              C.  Mĩ.                                D.  Pháp.

Câu 12:  Mục tiêu chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước sáng lập ASEAN là

  A.  đưa nền kinh tế phát triển nhanh, hội nhập với thế giới.

  B.  xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, phát triển ngoại thương.

  C.  xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  D.  xây dựng nền kinh tế có năng lực xuất khẩu mạnh mẽ.

Câu 13:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào

  A.  ngành cơ khí chế tạo.                                              B.  đồn điền trồng cao su.

  C.  công nghiệp hóa chất.                                             D.  công nghiệp luyện kim.

Câu 14:   Điểm giống nhau cơ bản giữa Lào và Campuchia trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở giai đoạn 1945 đến 1954 là gì?

  A. Thời gian đầu cách mạng hai nước đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

  B.  Cả hai chưa tuyên bố độc lập thì thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược.

  C.  Được chính phủ Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập thông qua hoạt động ngoại giao.

  D.  Trước khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, cả hai đều tuyên bố độc lập.

Câu 15:  Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp

  A.  chính trị.                      B.  quân sự.                        C.  kinh tế.                          D.  hòa bình.

Câu 16:  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

  A.  Liên kết khu vực.                                                    B. Toàn cầu hóa.

  C.  Đối thoại hợp tác.                                                   D.  Hòa hoãn Đông-Tây.

Câu 17:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thực hiện biện pháp tối ưu nào sau đây để thúc đẩy nhanh sự phát triển khoa học – kĩ thuật?

  A.  Mời các chuyên gia giỏi sang Nhật làm việc.

  B.  Đầu tư vốn để nâng cao nghiên cứu khoa học.

  C.  Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước khác.

  D.  Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.

Câu 18:  Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930)?

  A.  Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

  B.  Thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng.

  C.  Lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

  D.  Bầu ban Chấp hành Trung ương chính thức.

Câu 19:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản trong xã hội Việt Nam?

  A.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp.

  B.  Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với đế quốc Pháp.

  C.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

  D.  Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ.

Câu 20:  Hiện nay, Việt Nam đang giữ trọng trách gì trong tổ chức Liên hợp quốc?

  A.  Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

  B.  Quan sát viên quốc tế của Liên hợp quốc.

  C.  Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.

  D.  Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Câu 21:  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), với thắng lợi nào quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

  A.  Việt Bắc thu – đông năm 1947.                              B.  Hòa Bình năm 1951.

  C.  Tây Bắc  năm 1952.                                                D.  Biên giới thu – đông năm 1950.

Câu 22:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  phát xít Nhật.

  B.  thực dân Pháp và thế lực tay sai.

  C.  thực dân Pháp.

  D.  đế quốc Pháp, Nhật và tay sai.

Câu 23:  Mục tiêu đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

  A.  chống chế độ phản động tại thuộc địa.

  B.  độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày.

  C.  độc lập, tự do, dân sinh, dân chủ.

  D.  tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Câu 24:  Đối với cách mạng Việt Nam, sự kiện Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện (8-1945) đã

  A.  tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa.

  B.  mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng của toàn dân tộc.

  C.  tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

  D.  tạo điều kiện thuận lợi cho phát động khởi nghĩa từng phần.

Câu 25:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  B.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  C.  soạn thảo Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  D.  tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

Câu 26:  Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác về

  A.  nhiệm vụ chiến lược.                                              B.  phương pháp đấu tranh.

  C.  giai cấp lãnh đạo.                                                    D.  động lực chủ yếu.

Câu 27:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp

  A.  vũ trụ và quốc phòng.                                             B.  vũ trụ và điện hạt nhân.

  C.  khai mỏ và điện hạt nhân.                                       D.  quốc phòng và khai mỏ.

Câu 28:  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

  A.  Tổ chức quyên góp thóc gạo.                                 B.  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

  C.  Tiến hành cải cách ruộng đất.                                 D.  Vận động xây dựng “Quỹ độc lập”.

Câu 29:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919-1929), giai cấp có số lượng tăng nhanh nhất là

  A.  công nhân.                   B.  nông dân.                      C.  địa chủ.                         D.  tiểu tư sản.

Câu 30:  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm1930) có điểm gì khác so với Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)?

  A.  Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản.

  B.  Xác định được công nhân, nông dân là lực lượng cách mạng.

  C.  Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc.

  D.  Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

B

11

C

21

D

2

C

12

C

22

D

3

C

13

B

23

D

4

B

14

A

24

C

5

B

15

D

25

D

6

D

16

B

26

B

7

C

17

D

27

B

8

A

18

B

28

A

9

D

19

D

29

A

10

A

20

D

30

D

 

Đề số 2

Câu 1:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  A.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 –17-8-1945).

  B.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

  C.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14–15-8-1945).

  D.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939).

Câu 2:  Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX là hệ quả của

  A.  gia tăng quan hệ thương mại quốc tế.

  B.  sự ra đời các công ti xuyên quốc gia.

  C.  cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

  D.  sự liên kết giữa các nước trong khu vực.

Câu 3:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là

  A.  tư sản dân tộc.             B.  công nhân.                    C.  nông dân.                      D.  tiểu tư sản.

Câu 4:  Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa

  A.  nông dân với địa chủ phong kiến.  

  B.  các giai cấp cũ với các giai cấp mới.

  C.  giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

  D.  dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

Câu 5:  Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã có đóng góp nổi bật nào cho hoạt động của Liên hợp quốc?

  A.  Kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh Covid -19.

  B.  Giải quyết thành công tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông.

  C. Tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

  D.  Hạn chế được sự biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường.

Câu 6:  Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua?

  A.  Luận cương chính trị.                                             B.  Chính cương vắn tắt.

  C.  Báo cáo chính trị.                                                    D.  Đề cương văn hóa.

Câu 7:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  triệu tập, chủ trì  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  B.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  C.  soạn thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  D.  gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

Câu 8:  Cơ quan nào sau đây của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

  A.  Đại hội đồng.                                                          B.  Ban thư kí.

  C.  Hội đồng Bảo an.                                                    D.  Tòa án Quốc tế.

Câu 9: Lĩnh vực công nghiệp mà Nhật Bản chú trọng nhất trong phát triển kinh tế là gì?

  A.  Khai khoáng.               B.  Quốc phòng.                 C.  Vũ trụ.                          D.  Dân dụng.

Câu 10:  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra biện pháp lâu dài nào để giải quyết nạn đói sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

  A.  Tổ chức quyên góp thóc gạo.                                 B.  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

  C.  Điều hòa lương thực các vùng.                              D.  Vận động xây dựng “Quỹ độc lập”.

{– Nội dung đề của đề số 2 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

D

11

D

21

D

2

C

12

C

22

C

3

C

13

D

23

D

4

D

14

A

24

C

5

C

15

B

25

A

6

B

16

B

26

A

7

D

17

D

27

D

8

C

18

C

28

C

9

D

19

D

29

D

10

B

20

B

30

B

 

Đề số 3

Câu 1:  Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đem lại từ những năm 80 của thế kỉ XX là gì?

  A.  Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ.

  B.  Hình thành trật tự thế giới theo xu hướng “đa cực”.

  C.  Thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

  D.  Thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

Câu 2:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc đứng thứ hai trên thế giới về  lĩnh vực

  A.  tài chính.                      B.  công nghiệp.                 C.  kinh tế.                          D.  thương mại.

Câu 3:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu cần giải quyết của cách mạng Việt Nam?

  A.  Giữa triều đình phong kiến với thực dân Pháp.

  B.  Giữa giai cấp công nhân với tư sản mại bản.

  C.  Giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

  D.  Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

Câu 4:  Kinh tế nước nào sau đây từ nửa sau thế kỉ XX có giai đoạn phát triển “thần kì”?

  A.  Nhật.                           B.  Trung Quốc.                  C.  Pháp.                             D.  Anh.

Câu 5:  Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Nhật Bản vươn lên cạnh tranh, kinh tế Mĩ xuống hàng thứ hai thế giới. 

  B.  Mĩ vẫn duy trì  được là trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới.

  C.  Trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.

  D.  Nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái kéo dài.

Câu 6:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  B.  tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

  C.  soạn thảo Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  D.  triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

Câu 7:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919-1929), giai cấp tư sản phân hóa thành tư sản dân tộc và

  A.  tư sản công thương.                                                B.  tư sản thương nghiệp.

  C.  tư sản công nghiệp.                                                 D.  tư sản mại bản.

Câu 8:  Cuộc đấu tranh giành độc lập của Lào trong giai đoạn 1945 đến 1954 có điểm gì khác biệt so với Campuchia?

  A.  Đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh.

  B.  Trước khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, Lào đã tuyên bố độc lập.

  C.  Thời gian đầu được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  D.  Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam.

Câu 9:  Chiến lược kinh tế của nhóm các nước sáng lập ASEAN ở thời kì đầu sau khi giành độc lập là

  A.  công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

  B.  công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

  C.  công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

  D.  công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

Câu 10:  Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 là gì?

  A.  Chống thực dân Pháp và thế lực phong kiến tay sai.

  B.  Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít.

  C.  Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

  D.  Đánh đổ ngôi vua, đòi các quyền tự do, dân chủ.

{– Nội dung đề của đề số 3 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

D

11

B

21

D

2

B

12

A

22

C

3

D

13

C

23

B

4

A

14

D

24

B

5

C

15

D

25

C

6

B

16

D

26

C

7

D

17

D

27

C

8

B

18

C

28

B

9

A

19

C

29

C

10

B

20

D

30

D

 

Đề số 4

Câu 1:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Bắt đầu phục hồi.                                                    B.  Phát triển mạnh mẽ.

  C.  Phục hồi và phát triển.                                            D.  Lâm vào khủng hoảng.

Câu 2:  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

  A.  Hòa hoãn Đông-Tây.                                              B.  Liên kết khu vực.

  C.  Đối thoại hợp tác.                                                   D. Toàn cầu hóa.

Câu 3:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào

  A.  công nghiệp luyện kim.                                           B.  công nghiệp hóa chất.

  C.  ngành cơ khí chế tạo.                                              D.  đồn điền trồng cao su.

Câu 4:  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), với thắng lợi nào quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

  A.  Hòa Bình năm 1951.                                               B.  Tây Bắc  năm 1952.

  C.  Việt Bắc thu – đông năm 1947.                              D.  Biên giới thu – đông năm 1950.

Câu 5:  Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là

  A.  Đảng Dân chủ Việt Nam.                                       B.  Việt Nam Quốc dân đảng.

  C.  Tân Việt Cách mạng đảng.                                     D.  Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 6:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  B.  triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  C.  tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

  D.  soạn thảo Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 7:  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

  A.  công nhân và nông dân.                                          B.  tư sản dân tộc, tiểu tư sản.

  C.  binh lính và công nông.                                          D.  liên minh tư sản và địa chủ.

Câu 8:  Mục tiêu chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm các nước sáng lập ASEAN là

  A.  xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

  B.  xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, phát triển ngoại thương.

  C.  đưa nền kinh tế phát triển nhanh, hội nhập với thế giới.

  D.  xây dựng nền kinh tế có năng lực xuất khẩu mạnh mẽ.

Câu 9:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  thực dân Pháp.

  B.  đế quốc Pháp, Nhật và tay sai.

  C.  thực dân Pháp và thế lực tay sai.

  D.  phát xít Nhật.

Câu 10:  Nhân tố nào sau đây mang tính quyết định giúp Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950)?

  A.  Tinh thần tự lực tự cường.

  B.   Những tiến bộ khoa học –  kĩ thuật.

  C.  Sự hợp tác giữa các nước XHCN.

  D.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

{– Nội dung đề của đề số 4 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

B

11

D

21

B

2

D

12

A

22

A

3

D

13

C

23

B

4

D

14

A

24

B

5

D

15

B

25

D

6

C

16

B

26

D

7

A

17

D

27

D

8

A

18

B

28

C

9

B

19

B

29

B

10

A

20

D

30

D

 

Đề số 5

Câu 1:  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

  A.  Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.

  B.  Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

  C.  Mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng.

  D.  Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

Câu 2:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đứng đầu thế giới về sản lượng ở các ngành công nghiệp

  A.  gang, dầu mỏ, than.                                                B.  dầu mỏ, than, thép.

  C.  gang, thép, dầu mỏ.                                                D.  than, thép, tàu biển.

Câu 3:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  A.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14–15-8-1945).

  B.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 –17-8-1945).

  C.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

  D.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939).

Câu 4:  Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã có đóng góp nổi bật nào cho hoạt động của Liên hợp quốc?

  A.  Hạn chế được sự biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường.

  B. Tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

  C.  Giải quyết thành công tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông.

  D.  Kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh Covid -19.

Câu 5:  Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời hịch cứu quốc, như lời hiệu triệu chiến đấu chống Pháp khi thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai?

  A.  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  B.  Bản “Tuyên ngôn Độc lập ” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  C.  Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi ” của Tổng Bí thư Trường Chinh.

  D.  Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 6:  Trong chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12-3-1945 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  Pháp, Nhật và tay sai.                                             B.  thực dân Pháp.

  C.  phát xít Nhật.                                                          D.  thực dân Pháp và tay sai.

Câu 7:  Cơ quan nào sau đây của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

  A.  Tòa án Quốc tế.                                                      B.  Đại hội đồng.

  C.  Ban thư kí.                                                              D.  Hội đồng Bảo an.

Câu 8:  Hình thức và phương pháp đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

  A.  đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

  B.  kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao.

  C.  công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

  D.  đấu tranh chính trị, công khai hợp pháp với kẻ thù.

Câu 9:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  triệu tập, chủ trì  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  B.  soạn thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  C.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  D.  gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

Câu 10:  Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Trải qua những đợt suy thoái ngắn nhưng vẫn đứng đầu thế giới.

  B.  Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới.

  C.  Chịu sự cạnh tranh gay gắt bởi kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.

  D.  Kinh tế Mĩ từng bước phục hồi và đạt mức trước chiến tranh.

{– Nội dung đề của đề số 5 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

C

11

D

21

A

2

B

12

A

22

B

3

D

13

D

23

B

4

B

14

A

24

A

5

A

15

B

25

C

6

C

16

A

26

A

7

D

17

B

27

A

8

C

18

A

28

B

9

D

19

D

29

D

10

B

20

B

30

C

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Ngô Quyền. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thái Phiên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Trần Suyền

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button