Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thị Giang

Để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng Lịch sử 12 để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thị Giang. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ GIANG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 12

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là gì?

A. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của thế giới.

B. Đã xây dựng 1 mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.

C. Sự chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.

D. Sự tha hóa về phẩm chất đạo đức của 1 số nhà lãnh đạo.

Câu 2: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc là cuộc cách mạng vô sản vì:

A. Cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo.

B. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cuộc cách mạng lật đổ đế quốc, phong kiến, các thế lực phản động do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D. Cuộc cách mạng mang tính nội chiến.

Câu 3: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?

A. Các nước Châu Á đã giành được độc lập.

B. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

C. Là thành viên của tổ chức ASEAN.

D. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính thế giới.

Câu 4: Nước tư bản nào đi đầu trong việc dùng vũ lực đòi Nhật Bản phái “mở cửa”:

A. Anh.                                B. Đức.                            C. Pháp.                           D. Mỹ.

Câu 5: Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?

A. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.

B. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Nhật, Pháp, Trung Quốc.

C. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc.

D. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã phát triển thành hệ thống thế giới?

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.

B. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

Câu 7: Chủ trương cải cách, mở cửa của Xiêm được bắt đầu từ thời vua nào?

A. Rama IV.                         B. Rama VI.                    C. Rama V.                     D. Rama VII.

Câu 8: Từ sau khi chiến tranh thế giới II, Liên Xô đạt được thành tựu nào là quan trọng nhất?

A. Năm 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần.

B. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhận tạo của Trái đất.

D. Đến nửa đầu những năm 70 là cường quốc công nghiệp, đứng thứ 2 thế giới.

Câu 9: Cho các sự kiện:

1. Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.

3. Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 3,2,1.                               B. 2,1,3.                           C. 3,1,2.                           D. 2,3,1.

Câu 10: Tại sao gọi là ‘trật tự 2 cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Thế giới xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

C. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực đóng quân ở Châu Á và Châu Âu.

D. Thế giới căng thẳng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp.

Câu 11: Tháng 4 – 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi, đã đánh dấu:

A. Chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi.

B. Chấm dứt chế độ độc tài quân sự ở châu Phi.

C. Sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man ở châu Phi.

D. Bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.

Câu 12: Giai cấp nào nắm lấy ngọn cơ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.

A. Giai cấp địa chủ phong kiến.                                   B. Giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tư sản.                                                        D. Giai cấp nông dân.

Câu 13: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (7/5/1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

A. Ai Cập.                            B. Angiêri.                       C. Ăngôla.                       D. Tuynidi.

Câu 14: Đối với thực dân Anh, Ấn Độ là thuộc địa có vai trò như thế nào?

A. Quan trọng nhất.             B. Khó bình định.            C. Không quan trọng.      D. Khó đàn áp.

Câu 15: Đường lối đối mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc có điểm mới về kinh tế so với trước:

A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.                     

B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.     

D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

Câu 16: Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta (tháng 2/1945, Liên Xô).                

B. Hội nghị Mátxcơva (tháng 12/1945, Liên Xô).

C. Hội nghị Pốtxđam (tháng 7/1945, Đức).                

D. Hội nghị Xan Phranxixcô (tháng 4/1945, Mĩ).

Câu 17: Tháng 7 – 1997 gắn với sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Ma Cao.

B. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công.

C. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Thượng Hải.

D. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Đài Loan.

Câu 18: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B. Dân tộc tự do, dân quyền  bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.

C. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng dân sinh hạnh phúc

D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

Câu 19: Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Xâm lược các nước ở khu vực châu Á.

B. Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối NATO.

C. Thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng.

D. Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 20: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, có hai nước được đánh giá là tiêu biểu nhất cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là:

A. Tuynidi và Marốc.                                                   B. Môdămbích và Ănggôla.

C. Angiêri và Nam Phi.                                                D. Ai Cập và Xuđăng.

Câu 21: Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào vào thời gian nào?

A. Tháng 12/1946                B. Tháng 3/1946.             C. Tháng 8/1946.             D. Tháng 5/1946.

Câu 22: Điểm nào dưới đây là sự khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ La – tinh:

A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.

B. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

C. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh ôn hòa.

D. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ La – tinh chưa làm được điều đó.

Câu 23: Nội dung nào KHÔNG ĐÚNG với mục đích của Tuyên bố Băng Cốc (tháng 8/1967)?

A. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội của khu vực Đông Nam Á.

B. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về lĩnh vực.

C. Mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.

D. Tạo ra khu vực hòa bình, ổn định cùng phát triển.

Câu 24: Ngày 7 – 1 – 1972 đã đi vào lịch sử Việt Nam và Ấn Độ, đó là:

A. Thắng lợi của Ấn Độ đã ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam.

B. Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

C. Ấn Độ và Việt Nam tham gia Phong trào không liên kết.

D. Ấn Độ và Việt Nam kí Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Câu 25: Sự kiện mở đầu quá trình các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc là:

A. Chiến tranh Bắc Kinh.                                             B. Chiến tranh Triều Tiên.

C. Chiến tranh đế quốc.                                               D. Chiến tranh thuốc phiện.

Câu 26: Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản mang tính chất:

A. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để.                          B. Là cuộc cải cách triệt để.

C. Là cuộc chiến tranh đế quốc.                                  D. Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Câu 27: Ngày 1 – 10 – 1949 đã ghi dấu ấn trong lịch sử Trung Quốc, đó là:

A. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập.

B. Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

D. Tạo điều kiện đưa Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 28: Đến năm 1975, thực dân Bồ Đào Nha đã phải tuyên bố trao trả độc lập cho:

A. Tuynidi, Marốc, Xuđăng.                                        B. Ănggôla, Marốc.

C. Ănggôla, Marốc.                                                      D. Ănggôla và Môdămbích.

Câu 29: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản có đặc điểm?

A. Chủ nghĩa thực dân.                                                B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.                               D. Chủ nghĩa quân phiệt.

Câu 30: Cuộc khởi nghĩa lớn mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX do ai lãnh đạo:

A. Si – vô – tha.                                                             B. Xi – ha – mô – ni.

C. Xi – ha – nuc.                                                            D. Xu – pha – nu – vông.

Câu 31: Cách mạng Tân Hợi (năm 1911) ở Trung Quốc có tính chất là:

A. Cách mạng tư sản kiểu mới.                                    B. Cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

C. Cách mạng tư sản triệt để.                                       D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 32: Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1948.                       B. Năm 1950                   C. Năm 1949.                  D. Năm 1947

Câu 33: Cuộc khởi nghĩa Xipay ở Ấn Độ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. 1854 – 1855.                    B. 1856 –  1857                C. 1857 – 1859.               D. 1853 – 1854.

Câu 34: Sau khi giành độc lập, vị thế của Ấn Độ ngày càng được nâng cao trên truờng quốc tế vì:

A. Ấn Độ luôn luôn ủng hộ các nước phương Tâỵ.

B. Ấn Độ có điều kiện phát triển đất nước.

C. Ấn Độ theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực.

D. Ấn Độ là một trong những nước không muốn gây chiến tranh.

Câu 35: Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Tại Anh. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945.

B. Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945.

C. Tại Pháp. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945.

D. Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945.

Câu 36: Sau khi thành lập, trong 20 năm đầu Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:

A. Ôn hòa.                            B. Bạo lực.                       C. Bạo động.                   D. Vũ trang.

Câu 37: Xu hướng cải cách của Philipin cuối thế kỉ XIX do ai khởi xướng:

A. Bô – ni – pha – xi – ô.      

B. Hô – xê Ri – đan.        

C. Xu – các – nô.                                                       

D. Xu – hác – tô.

Câu 38: Vì sao Mĩ La Tinh được gọi là “lục địa bùng cháy” sau CTTG II?

A. Ở Mĩ La Tinh có nhiều núi lửa hoạt động.

B. Ở Mĩ La Tinh có cách mạng Cuba bùng nổ.

C. Ở Mĩ La Tinh thường xuyên xảy ra cháy rừng.

D. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

Câu 39: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập có tác động đến cách mạng thế giới như thế nào?

A. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến.

B. Kết thúc sự nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 40: Trong những năm 1945 – 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của:

A. Tổ chức Mác xít.                                                     B. Nhóm vô sản cấp tiến.

C. Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản.                         D. Đảng Xã hội dân chủ.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

B

11

C

21

B

31

B

2

C

12

C

22

B

32

A

3

A

13

B

23

C

33

C

4

D

14

A

24

B

34

C

5

D

15

A

25

D

35

D

6

D

16

D

26

D

36

A

7

A

17

B

27

A

37

B

8

D

18

A

28

D

38

D

9

B

19

C

29

B

39

C

10

A

20

C

30

A

40

C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

C. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng dân sinh hạnh phúc

D. Dân tộc tự do, dân quyền  bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.

Câu 2: Tháng 7 – 1997 gắn với sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Thượng Hải.

B. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Ma Cao.

C. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công.

D. Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Đài Loan.

Câu 3: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?

A. Các nước Châu Á đã giành được độc lập.

B. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính thế giới.

C. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

D. Là thành viên của tổ chức ASEAN.

Câu 4: Cách mạng Tân Hợi (năm 1911) ở Trung Quốc có tính chất là:

A. Cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.              B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

C. Cách mạng tư sản kiểu mới.                                    D. Cách mạng tư sản triệt để.

Câu 5: Sau khi thành lập, trong 20 năm đầu Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:

A. Bạo lực.                           B. Ôn hòa.                       C. Vũ trang.                     D. Bạo động.

Câu 6: Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Mátxcơva (tháng 12/1945, Liên Xô).      

B. Hội nghị Xan Phranxixcô (tháng 4/1945, Mĩ).

C. Hội nghị Pốtxđam (tháng 7/1945, Đức).                

D. Hội nghị Ianta (tháng 2/1945, Liên Xô).

Câu 7: Đường lối đối mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc có điểm mới về kinh tế so với trước:

A. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.     

B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.                              

D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

Câu 8: Trong những năm 1945 – 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của:

A. Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản.                         B. Nhóm vô sản cấp tiến.

C. Đảng Xã hội dân chủ.                                              D. Tổ chức Mác xít.

Câu 9: Sự kiện mở đầu quá trình các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc là:

A. Chiến tranh Bắc Kinh.                                             B. Chiến tranh đế quốc.

C. Chiến tranh Triều Tiên.                                           D. Chiến tranh thuốc phiện.

Câu 10: Ngày 7 – 1 – 1972 đã đi vào lịch sử Việt Nam và Ấn Độ, đó là:

A. Ấn Độ và Việt Nam kí Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

B. Thắng lợi của Ấn Độ đã ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam.

C. Ấn Độ và Việt Nam tham gia Phong trào không liên kết.

D. Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

{– Nội dung đề của đề số 2 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

A

11

B

21

D

31

C

2

C

12

A

22

D

32

C

3

A

13

A

23

C

33

B

4

A

14

B

24

A

34

B

5

B

15

B

25

B

35

D

6

B

16

C

26

C

36

C

7

C

17

C

27

D

37

C

8

A

18

D

28

A

38

B

9

D

19

D

29

D

39

B

10

D

20

A

30

A

40

D

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Giai cấp nào nắm lấy ngọn cơ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.

A. Giai cấp vô sản.                                                       B. Giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Giai cấp tư sản.                                                        D. Giai cấp nông dân.

Câu 2: Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào vào thời gian nào?

A. Tháng 3/1946.                 B. Tháng 5/1946.             C. Tháng 8/1946.             D. Tháng 12/1946

Câu 3: Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?

A. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.

B. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

C. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Nhật, Pháp, Trung Quốc.

D. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc.

Câu 4: Ngày 1 – 10 – 1949 đã ghi dấu ấn trong lịch sử Trung Quốc, đó là:

A. Tạo điều kiện đưa Trung Quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.

C. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thành lập.

D. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

Câu 5: Chủ trương cải cách, mở cửa của Xiêm được bắt đầu từ thời vua nào?

A. Rama VI.                         B. Rama VII.                   C. Rama V.                     D. Rama IV.

Câu 6: Sau khi giành độc lập, vị thế của Ấn Độ ngày càng được nâng cao trên truờng quốc tế vì:

A. Ấn Độ theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực.

B. Ấn Độ luôn luôn ủng hộ các nước phương Tâỵ.

C. Ấn Độ là một trong những nước không muốn gây chiến tranh.

D. Ấn Độ có điều kiện phát triển đất nước.

Câu 7: Điểm nào dưới đây là sự khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ La – tinh:

A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

B. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ La – tinh chưa làm được điều đó.

D. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh ôn hòa.

Câu 8: Sự kiện mở đầu quá trình các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc là:

A. Chiến tranh đế quốc.                                               B. Chiến tranh thuốc phiện.

C. Chiến tranh Bắc Kinh.                                             D. Chiến tranh Triều Tiên.

Câu 9: Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1949.                       B. Năm 1950                   C. Năm 1948.                  D. Năm 1947

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là gì?

A. Đã xây dựng 1 mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.

B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của thế giới.

C. Sự tha hóa về phẩm chất đạo đức của 1 số nhà lãnh đạo.

D. Sự chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.

{– Nội dung đề của đề số 3 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

C

11

D

21

D

31

D

2

A

12

A

22

A

32

C

3

B

13

B

23

B

33

A

4

C

14

B

24

D

34

C

5

D

15

B

25

C

35

A

6

A

16

C

26

C

36

D

7

A

17

D

27

A

37

B

8

B

18

A

28

C

38

D

9

C

19

B

29

B

39

B

10

A

20

D

30

C

40

D

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản có đặc điểm?

A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.                               B. Chủ nghĩa quân phiệt.

C. Chủ nghĩa thực dân.                                                D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa lớn mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX do ai lãnh đạo:

A. Xi – ha – mô – ni.                                                      B. Xu – pha – nu – vông.

C. Xi – ha – nuc.                                                            D. Si – vô – tha.

Câu 3: Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?

A. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Nhật, Pháp, Trung Quốc.

B. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

C. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.

D. Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc.

Câu 4: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

A. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng dân sinh hạnh phúc

B. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

C. Dân tộc tự do, dân quyền  bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.

D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

Câu 5: Vì sao Mĩ La Tinh được gọi là “lục địa bùng cháy” sau CTTG II?

A. Ở Mĩ La Tinh thường xuyên xảy ra cháy rừng.

B. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

C. Ở Mĩ La Tinh có cách mạng Cuba bùng nổ.

D. Ở Mĩ La Tinh có nhiều núi lửa hoạt động.

Câu 6: Điểm nào dưới đây là sự khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ La – tinh:

A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

B. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ La – tinh chưa làm được điều đó.

D. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ La – tinh đấu tranh ôn hòa.

Câu 7: Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1946.                 B. Tháng 3/1946.             C. Tháng 8/1946.             D. Tháng 12/1946

Câu 8: Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1949.                       B. Năm 1950                   C. Năm 1948.                  D. Năm 1947

Câu 9: Trong những năm 1945 – 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của:

A. Tổ chức Mác xít.                                                     B. Đảng Xã hội dân chủ.

C. Nhóm vô sản cấp tiến.                                             D. Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản.

Câu 10: Tại sao gọi là ‘trật tự 2 cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Thế giới xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

C. Thế giới căng thẳng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp.

D. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực đóng quân ở Châu Á và Châu Âu.

{– Nội dung đề của đề số 4 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

D

11

C

21

D

31

B

2

D

12

A

22

A

32

A

3

B

13

B

23

C

33

D

4

B

14

A

24

C

34

D

5

B

15

A

25

D

35

C

6

A

16

B

26

C

36

C

7

B

17

C

27

A

37

C

8

C

18

B

28

B

38

C

9

D

19

D

29

B

39

A

10

A

20

D

30

D

40

A

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Giai cấp nào nắm lấy ngọn cơ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.

A. Giai cấp tư sản.                                                        B. Giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Giai cấp nông dân.                                                  D. Giai cấp vô sản.

Câu 2: Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản mang tính chất:

A. Là cuộc chiến tranh đế quốc.                                  B. Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

C. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để.                          D. Là cuộc cải cách triệt để.

Câu 3: Đến năm 1975, thực dân Bồ Đào Nha đã phải tuyên bố trao trả độc lập cho:

A. Ănggôla, Marốc.                                                      B. Ănggôla, Marốc.

C. Ănggôla và Môdămbích.                                         D. Tuynidi, Marốc, Xuđăng.

Câu 4: Trong những năm 1945 – 1947, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của:

A. Nhóm vô sản cấp tiến.                                             B. Tổ chức Mác xít.

C. Đảng Xã hội dân chủ.                                              D. Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản.

Câu 5: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?

A. Các nước Châu Á đã giành được độc lập.

B. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

C. Là thành viên của tổ chức ASEAN.

D. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính thế giới.

Câu 6: Tại sao gọi là ‘trật tự 2 cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Thế giới xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

C. Thế giới căng thẳng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp.

D. Liên Xô và Mĩ phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực đóng quân ở Châu Á và Châu Âu.

Câu 7: Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1947                        B. Năm 1950                   C. Năm 1948.                  D. Năm 1949.

Câu 8: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (7/5/1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

A. Ăngôla.                            B. Angiêri.                       C. Ai Cập.                       D. Tuynidi.

Câu 9: Cách mạng Tân Hợi (năm 1911) ở Trung Quốc có tính chất là:

A. Cách mạng tư sản triệt để.                                       B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

C. Cách mạng tư sản kiểu mới.                                    D. Cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã phát triển thành hệ thống thế giới?

A. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

B. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

C. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.

{– Nội dung đề của đề số 5 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

A

11

C

21

B

31

D

2

B

12

A

22

B

32

A

3

C

13

A

23

B

33

A

4

D

14

C

24

D

34

C

5

A

15

C

25

D

35

A

6

A

16

A

26

B

36

D

7

C

17

D

27

B

37

C

8

B

18

B

28

D

38

C

9

D

19

D

29

D

39

C

10

B

20

C

30

B

40

A

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Thị Giang. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thái Phiên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Trần Suyền

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button