Lớp 12

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Số 3 Quảng Trạch

Bộ đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 Trường THPT Số 3 Quảng Trạch gồm 5 đề thi có đáp án kèm theo. Nhờ đó, các em học sinh lớp 12 dễ dàng luyện giải đề, thử sức với các đề thi nhằm kiểm tra kỹ năng của mình. 

TRƯỜNG THPT SỐ 3 QUẢNG TRẠCH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 12

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1:  Tháng 12-1989 sự kiện nào sau đây đã diễn ra ở châu Âu?

  A.  Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”.

  B.  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

  C.  Văn kiện hợp tác về kinh tế giữa Mĩ và Liên Xô được kí kết.

  D.  Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

Câu 2:  Tình hình chung của các nước Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỉ XX là

  A.  tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.

  B.  đều lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

  C.  đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

  D.  kinh tế kém phát triển, tình hình chính trị không ổn định.

Câu 3:  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?   

  A.  Phát động khởi nghĩa Yên Bái.               B.  Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

  C.  Tuyên truyền lí luận cách mạng.              D.  Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.

Câu 4:  Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đem lại từ những năm 80 của thế kỉ XX là gì?

  A.  Thế giới diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

  B.  Thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

  C.  Hình thành trật tự thế giới theo xu hướng “đa cực”.

  D.  Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ.

Câu 5:  Cuộc đấu tranh giành độc lập của Lào trong giai đoạn 1945 đến 1954 có điểm gì khác biệt so với Campuchia?

  A.  Đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh.

  B.  Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam.

  C.  Trước khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, Lào đã tuyên bố độc lập.

  D.  Thời gian đầu được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 6:  Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam đã vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?

  A.  Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  B.  Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  C.  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

  D.  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

Câu 7:  Nguyên nhân nào sau đây là quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế Nhật?

  A.  Tận dụng tối đa viện trợ từ bên ngoài.

  B.  Chi phí cho lĩnh vực quốc phòng thấp.

  C.  Sự quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

  D.  Con nguời Nhật năng động, sáng tạo.

Câu 8:  Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Nhật Bản vươn lên cạnh tranh, kinh tế Mĩ xuống hàng thứ hai thế giới. 

  B.  Mĩ vẫn duy trì  được là trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới.

  C.  Nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy thoái kéo dài.

  D.  Trải qua những đợt suy thoái ngắn, nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.

Câu 9:  Chiến lược kinh tế của nhóm các nước sáng lập ASEAN ở thời kì đầu sau khi giành độc lập là

  A.  công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

  B.  công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

  C.  công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

  D.  công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

Câu 10:  Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là một thành công về

  A.  thực hiện sách lược nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ thù.

  B.  thực hiện triệt để nguyên tắc không nhân nhượng đối với kẻ thù.

  C.  khai thác mâu thuẫn giữa các nước đế quốc để có hòa bình.

  D.  thực hiện triệt để sách lược nhân nhượng để có hòa bình.

Câu 11:  Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua?

  A.  Báo cáo chính trị.                                                    B.  Sách lược vắn tắt.

  C.  Đề cương văn hóa.                                                 D.  Luận cương chính trị.

Câu 12:  Kinh tế nước nào sau đây từ nửa sau thế kỉ XX có giai đoạn phát triển “thần kì”?

  A.  Pháp.                           B.  Trung Quốc.                  C.  Nhật.                             D.  Anh.

Câu 13:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào

  A.  công nghiệp chế biến.                                             B.  nông nghiệp và khai thác mỏ.

  C.  nông nghiệp và thương nghiệp.                              D.  giao thông vận tải.

Câu 14:  Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 là gì?

  A.  Chống thực dân Pháp và thế lực phong kiến tay sai.

  B.  Đánh đổ ngôi vua, đòi các quyền tự do, dân chủ.

  C.  Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

  D.  Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít.

Câu 15:  Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946), Hồ Chủ tịch khẳng định “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc”.  Câu trên thể hiện nội dung nào trong đường lối kháng chiến toàn quốc của Đảng?

  A.  Kháng chiến trường kì.                                           B.  Kháng chiến toàn dân.

  C.  Kháng chiến toàn diện.                                           D.  Kháng chiến tự lực cánh sinh.

Câu 16:  Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh xác định từ sau ngày 

  A.  Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

  B.  phát xít Nhật đảo chính Pháp đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

  C.  Liên Xô tuyên chiến với Nhật đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

  D.  phát xít Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 17:  Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là

  A.  Tân Việt Cách mạng đảng.                                     B.  Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  C.  Việt Nam Quốc dân đảng.                                      D.  Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 18:  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra biện pháp cấp thời nào để giải quyết khó khăn về tài chính sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

  A.  Tổ chức quyên góp thóc gạo.                                 B.  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

  C.  Phát hành tiền Việt Nam mới.                                D.  Xây dựng “Quỹ độc lập”.

Câu 19:  Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa như thế nào?

  A.  Liên Xô dẫn đầu thế giới về khoa học – kĩ thuật.

  B.  Liên Xô là cường quốc hạt nhân duy nhất trên thế giới.

  C.  Khởi đầu cho cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

  D.  Phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Câu 20:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919-1929), giai cấp tư sản phân hóa thành tư sản dân tộc và

  A.  tư sản mại bản.                                                        B.  tư sản công thương.

  C.  tư sản thương nghiệp.                                             D.  tư sản công nghiệp.

Câu 21:  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm1930) với Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) là xác định đúng

  A.  khả năng cách mạng của tất cả các giai cấp.

  B.  nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

  C.  mâu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa.

  D.  giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 22:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu cần giải quyết của cách mạng Việt Nam?

  A.  Giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

  B.  Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

  C.  Giữa triều đình phong kiến với thực dân Pháp.

  D.  Giữa giai cấp công nhân với tư sản mại bản.

Câu 23:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

  B.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  C.  triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  D.  soạn thảo Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 24:  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp” được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong chiến dịch nào?

  A.  Hòa Bình năm 1951.                                               B.  Tây Bắc  năm 1952.

  C.  Biên giới thu – đông năm 1950.                              D.  Việt Bắc thu – đông năm 1947.

Câu 25:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc đứng thứ hai trên thế giới về  lĩnh vực

  A.  kinh tế.                        B.  công nghiệp.                 C.  thương mại.                  D.  tài chính.

Câu 26:  Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

  A.  động lực chủ yếu.                                                   B.  nhiệm vụ trước mắt.

  C.  giai cấp lãnh đạo.                                                    D.  nhiệm vụ chiến lược.

Câu 27:  Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam bùng nổ trong bối cảnh

  A.  Pháp tăng cường khủng bố cách mạng.

  B.  Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

  C.  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

  D.  quân phiệt Nhật xâm lược Đông Dương.

Câu 28:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  thực dân Pháp và tay sai.                                        B.  thế lực phản động thuộc địa.

  C.  Pháp, Nhật và tay sai.                                             D.  phát xít Nhật và tay sai.

Câu 29:  Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được qui định trong Hiến chương (năm 1945) là

  A.  Quĩ Tiền tệ Quốc tế.                                               B.  Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

  C.  Ngân hàng Thế giới.                                               D.  Tổ chức Y tế Thế giới.

Câu 30:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám 1945?

  A.  Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941).

  B.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 – 15-8-1945).

  C.  Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11-1939).

  D.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 – 17-8-1945).

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

A

11

B

21

D

2

C

12

C

22

B

3

C

13

B

23

A

4

A

14

D

24

D

5

C

15

B

25

B

6

A

16

A

26

B

7

D

17

B

27

A

8

D

18

D

28

A

9

B

19

D

29

B

10

A

20

A

30

A

 

Đề số 2

Câu 1:  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), với thắng lợi nào quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

  A.  Việt Bắc thu – đông năm 1947.                              B.  Biên giới thu – đông năm 1950.

  C.  Hòa Bình năm 1951.                                               D.  Tây Bắc  năm 1952.

Câu 2:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản trong xã hội Việt Nam?

  A.  Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ.

  B.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

  C.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp.

  D.  Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với đế quốc Pháp.

Câu 3:  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?

  A.  Hòa hoãn Đông-Tây.                                              B. Toàn cầu hóa.

  C.  Liên kết khu vực.                                                    D.  Đối thoại hợp tác.

Câu 4:  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

  A.  Tổ chức quyên góp thóc gạo.                                 B.  Vận động xây dựng “Quỹ độc lập”.

  C.  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.                                  D.  Tiến hành cải cách ruộng đất.

Câu 5:  Nhân tố nào sau đây mang tính quyết định giúp Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950)?

  A.  Sự hợp tác giữa các nước XHCN.

  B.  Tinh thần tự lực tự cường.

  C.  Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

  D.   Những tiến bộ khoa học –  kĩ thuật.

Câu 6:  Đối với cách mạng Việt Nam, sự kiện Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện (8-1945) đã

  A.  tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa.

  B.  tạo điều kiện thuận lợi cho phát động khởi nghĩa từng phần.

  C.  tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

  D.  mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng của toàn dân tộc.

Câu 7:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp

  A.  vũ trụ và quốc phòng.                                             B.  khai mỏ và điện hạt nhân.

  C.  quốc phòng và khai mỏ.                                          D.  vũ trụ và điện hạt nhân.

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng?

  A.  Mĩ.                               B.  Liên Xô.                        C.  Anh.                              D.  Pháp.

Câu 9:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  thực dân Pháp.

  B.  phát xít Nhật.

  C.  thực dân Pháp và thế lực tay sai.

  D.  đế quốc Pháp, Nhật và tay sai.

Câu 10:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Phát triển mạnh mẽ.                                                B.  Phục hồi và phát triển.

  C.  Lâm vào khủng hoảng.                                           D.  Bắt đầu phục hồi.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

B

11

B

21

D

2

A

12

C

22

A

3

B

13

B

23

C

4

A

14

D

24

D

5

B

15

B

25

A

6

C

16

D

26

B

7

D

17

A

27

B

8

A

18

B

28

A

9

D

19

D

29

B

10

A

20

B

30

A

 

Đề số 3

Câu 1:  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

  A.  Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

  B.  Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.

  C.  Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

  D.  Mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng.

Câu 2:  Văn kiện nào sau đây có ý nghĩa to lớn như lời hịch cứu quốc, như lời hiệu triệu chiến đấu chống Pháp khi thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai?

  A.  Bản “Tuyên ngôn Độc lập ” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  B.  Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi ” của Tổng Bí thư Trường Chinh.

  C.  Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

  D.  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 3:  Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

  A.  mục tiêu trước mắt.                                                B.  giai cấp lãnh đạo.

  C.  nhiệm vụ chiến lược.                                              D.  động lực chủ yếu.

Câu 4:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đứng đầu thế giới về sản lượng ở các ngành công nghiệp

  A.  than, thép, tàu biển.                                                B.  gang, thép, dầu mỏ.

  C.  gang, dầu mỏ, than.                                                D.  dầu mỏ, than, thép.

Câu 5:  Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp những năm 1919-1923 là

  A.  triệu tập, chủ trì  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  B.  soạn thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  C.  gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

  D.  soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 6: Lĩnh vực công nghiệp mà Nhật Bản chú trọng nhất trong phát triển kinh tế là gì?

  A.  Vũ trụ.                         B.  Quốc phòng.                 C.  Khai khoáng.                D.  Dân dụng.

Câu 7:  Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là    

  A.  Đảng Dân chủ Việt Nam.                                       B.  Việt Nam Quốc dân đảng.

  C.  An Nam Cộng sản đảng.                                        D.  Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 8:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  A.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939).

  B.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14–15-8-1945).

  C.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 –17-8-1945).

  D.  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

Câu 9:  Ngày 1-10-1949, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

  A.  Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng hợp tác chống Nhật.

  B.  Quốc dân đảng phát động chiến tranh chống Đảng Cộng sản.

  C.  Quân phiệt Nhật bị đánh bại phải rút ra khỏi Trung Quốc.

  D.  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Câu 10:  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), thắng lợi trong chiến dịch nào của nhân dân ta đã làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

  A.  Tây Bắc  năm 1952.                                                B.  Biên giới thu – đông năm 1950.

  C.  Hòa Bình năm 1951.                                               D.  Việt Bắc thu – đông năm 1947.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

D

11

A

21

D

2

D

12

D

22

B

3

A

13

D

23

B

4

D

14

B

24

B

5

C

15

D

25

D

6

D

16

B

26

C

7

C

17

C

27

B

8

A

18

A

28

C

9

D

19

D

29

D

10

D

20

A

30

C

 

Đề số 4

Câu 1:  Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề ra biện pháp cấp thời nào để giải quyết khó khăn về tài chính sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

  A.  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.                                  B.  Xây dựng “Quỹ độc lập”.

  C.  Tổ chức quyên góp thóc gạo.                                 D.  Phát hành tiền Việt Nam mới.

Câu 2:  Nguyên nhân nào sau đây là quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế Nhật?

  A.  Tận dụng tối đa viện trợ từ bên ngoài.

  B.  Sự quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

  C.  Con nguời Nhật năng động, sáng tạo.

  D.  Chi phí cho lĩnh vực quốc phòng thấp.

Câu 3:  Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946), Hồ Chủ tịch khẳng định “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc”.  Câu trên thể hiện nội dung nào trong đường lối kháng chiến toàn quốc của Đảng?

  A.  Kháng chiến toàn dân.                                            B.  Kháng chiến trường kì.

  C.  Kháng chiến toàn diện.                                           D.  Kháng chiến tự lực cánh sinh.

Câu 4:  Kinh tế nước nào sau đây từ nửa sau thế kỉ XX có giai đoạn phát triển “thần kì”?

  A.  Nhật.                           B.  Anh.                              C.  Trung Quốc.                  D.  Pháp.

Câu 5:  Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua?

  A.  Báo cáo chính trị.                                                    B.  Luận cương chính trị.

  C.  Sách lược vắn tắt.                                                   D.  Đề cương văn hóa.

Câu 6:  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám 1945?

  A.  Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941).

  B.  Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 – 15-8-1945).

  C.  Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 – 17-8-1945).

  D.  Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11-1939).

Câu 7:  Chiến lược kinh tế của nhóm các nước sáng lập ASEAN ở thời kì đầu sau khi giành độc lập là

  A.  công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

  B.  công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

  C.  công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

  D.  công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

Câu 8:  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm1930) với Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) là xác định đúng

  A.  khả năng cách mạng của tất cả các giai cấp.

  B.  nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

  C.  giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  D.  mâu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa.

Câu 9:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919-1929), giai cấp tư sản phân hóa thành tư sản dân tộc và

  A.  tư sản thương nghiệp.                                             B.  tư sản mại bản.

  C.  tư sản công thương.                                                D.  tư sản công nghiệp.

Câu 10:  Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được qui định trong Hiến chương (năm 1945) là

  A.  Tổ chức Y tế Thế giới.                                            B.  Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

  C.  Quĩ Tiền tệ Quốc tế.                                               D.  Ngân hàng Thế giới.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

B

11

B

21

B

2

C

12

C

22

D

3

A

13

D

23

C

4

A

14

C

24

A

5

C

15

D

25

A

6

A

16

C

26

A

7

A

17

D

27

B

8

C

18

C

28

C

9

B

19

D

29

C

10

B

20

A

30

D

 

Đề số 5

Câu 1:  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

  A.  công nhân và nông dân.                                          B.  tư sản dân tộc, tiểu tư sản.

  C.  binh lính và công nông.                                          D.  liên minh tư sản và địa chủ.

Câu 2:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thực hiện biện pháp tối ưu nào sau đây để thúc đẩy nhanh sự phát triển khoa học – kĩ thuật?

  A.  Đầu tư vốn để nâng cao nghiên cứu khoa học.

  B.  Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.

  C.  Mời các chuyên gia giỏi sang Nhật làm việc.

  D.  Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước khác.

Câu 3:  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  A.  Lâm vào khủng hoảng.                                           B.  Bắt đầu phục hồi.

  C.  Phát triển mạnh mẽ.                                                D.  Phục hồi và phát triển.

Câu 4:  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản trong xã hội Việt Nam?

  A.  Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với đế quốc Pháp.

  B.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp.

  C.  Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ.

  D.  Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

Câu 5:  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm1930) có điểm gì khác so với Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)?

  A.  Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản.

  B.  Xác định được công nhân, nông dân là lực lượng cách mạng.

  C.  Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp.

  D.  Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc.

Câu 6:   Điểm giống nhau cơ bản giữa Lào và Campuchia trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở giai đoạn 1945 đến 1954 là gì?

  A.  Được chính phủ Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập thông qua hoạt động ngoại giao.

  B.  Trước khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, cả hai đều tuyên bố độc lập.

  C.  Cả hai chưa tuyên bố độc lập thì thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược.

  D. Thời gian đầu cách mạng hai nước đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

Câu 7:  Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp

  A.  quốc phòng và khai mỏ.                                          B.  vũ trụ và điện hạt nhân.

  C.  vũ trụ và quốc phòng.                                             D.  khai mỏ và điện hạt nhân.

Câu 8:  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 đã nhận định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

  A.  thực dân Pháp.

  B.  phát xít Nhật.

  C.  thực dân Pháp và thế lực tay sai.

  D.  đế quốc Pháp, Nhật và tay sai.

Câu 9:  Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác về

  A.  giai cấp lãnh đạo.                                                    B.  động lực chủ yếu.

  C.  nhiệm vụ chiến lược.                                              D.  phương pháp đấu tranh.

Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng?

  A.  Mĩ.                               B.  Pháp.                             C.  Anh.                              D.  Liên Xô.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

A

11

D

21

A

2

B

12

C

22

B

3

C

13

A

23

C

4

C

14

C

24

C

5

C

15

D

25

A

6

D

16

A

26

C

7

B

17

D

27

A

8

D

18

B

28

A

9

D

19

D

29

A

10

A

20

B

30

C

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Số 3 Quảng Trạch. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thái Phiên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Trần Suyền

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button