Tiểu Học

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 3 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Hồ Văn Huê

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 3 có đáp án năm 2021-2022 Trường Tiểu học Hồ Văn Huê nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo nhé!

BỘ 5 ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIẾNG ANH 3 CÓ ĐÁP ÁN

NĂM 2021-2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN HUÊ

1. Đề số 1

I. Circle A, B or C (1,25)

1. _______ do you spell your name?

A. What

B. How

C. Is

2. My ________is Tony.

A. name

B. Linda

C. name’s

3. What’s ________ name ?

A. you

B. your

C. is

4. This________ Nam.

A. is

B. it

C. are

5. I ______fine, thanks .

A. is

B. am

C. are

II: Match A with B (1,75)

1. Hello, Nam.

A. Yes, it is.

2. How do you spell Linda?

B. L-I-N-D-A

3. What’s your name?

C. My name’s Linda.

4. Is that Tony?

D. I’m fine, thanks.

5. How are you?

E. Hi, Peter.

6. What’s his name?

F. Her name’s Nga.

7. What’s her name?

G. His name’s Peter.

III. Reorder the words (3)

1. Miss Hoa/ hello/ ,/ .

______________________________

2. Nam/ hi/ ,/ I’m/.

______________________________

3. I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong/.

______________________________

4. meet/ to/ nice/ you/ .

______________________________

5. you/ are/ how/ ?

______________________________

6. Phuong/ how/ spell/ you/ do/ ? P-H-U-O-N-G

______________________________

7. fine/ ,/ thanks/ I’m/ .

______________________________

8. Lan/ bye,

______________________________

9. Quan/ good bye/ .

______________________________

10. fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ .

______________________________

11. This / is / Peter .

______________________________

12. name / his / Tom / is .

______________________________

13. Is/ Linda / that ?

______________________________

14. name/ what/ is/ your /?

______________________________

15. name/ Her / Nga/ is .

______________________________

IV. Read and complete (2,5)

I’m; yes; fine; hello; that; thank you

1. Mai: ___Hello____. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. _____________ Nam.

2. Nam: How are you, Quan?

Quan: _____________, thanks. And you?

Nam: Fine, _____________

3. Linda: Is _____________ Quan?

Nam: _____________, it is.

ĐÁP ÁN

I.

1. B     2. A     3. B     4. A     5. B

II.

1 – E; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – D; 6 – G; 7 – F

III.

1. Hello, Miss Hoa.

2. Hi, I’m Nam.

3. Hi Nam, I’m Phong.

4. Nice to meet you.

5. How are you?

6. How do you spell Phuong?

7. I’m fine, thanks.

8. Bye Lan.

9. Goodbye, Quan.

10. I’m fine, thank you.

11. This is Peter.

12.His name is Tom.

13. Is that Linda?

14. What is your name?

15. Her name is Nga.

IV.

1. I’m

2. Fine – thank you

3. that – yes

2. Đề số 2

I. Complete sentences with who, years, isn’t, old.

1. A: Is that Phong?

B: No, it (1) ……………………………….

A: (2)……….’s that?

B: It’s Peter.

2. A: How (3)………….. are you?

B: I’m ten (4) ………………………………. old

II. Choose the odd one out. 

1. A. people

B. teacher

C. girl

D. its

2. A. how old

B. who

C. is

D. what 

3. A. Good evening

B. Goodbye

C. hello

D. Good morning

4. A. I 

B. she 

C. he

D. his

5. A. Peter 

B. Linda 

C. Hakim

D. friends

III. Choose the correct answer A, B, C or D. 

1. Is that Tom? – No, it__________

A. is

B. not

C. isn’t

D. are

2. Are they your friends? – _____, they are.

A. No

B. Yes

C. Not

D. Oh

3. How do you spell ________name? – C-U-O-N-G

A. you

B. they

C. she

D. his

4. Nice to ___________you.

A. it

B. mete

C. see

D. this

5. How old are you? – I’m ________ years old.

A. five

B. nice

C. friend

D. fine

6. Tony and Linda ________ my friends.

A. is

B. are

C. am

D. but

7. They _________________ my friends.

A. Am

B. is

C. are

D. it

8. ___________________________? – It’s Linda.

A. Who are they?

B. How are you?

C. Who’s that?

D. How old are you?

9. Peter ________ Quan are my friends.

A. is

B. but

C. and

D. name

10. That ______________is Long.

A. boy

B. boys

C. girl

D. girls

IV. Make the questions.

1. My name is Jennie.

………………………………………………………………………………………………..?

2. I am fine, thanks.

………………………………………………………………………………………………..?

3. Her name’s Lisa.

………………………………………………………………………………………………..?

4. It’s my sister, Anna.

………………………………………………………………………………………………..?

5. He is nine years old.

………………………………………………………………………………………………..?

6. His name’s Jackson.

………………………………………………………………………………………………..?

ĐÁP ÁN

I. Complete sentences with who, years, isn’t, old.

1 – isn’t; 2 – Who; 3 – old; 4 – years;

II. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – D; 5 – D;

III. Choose the correct answer A, B, C or D.

1 – C ; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

6 – B; 7 – C; 8 – C; 9 – C; 10 – A;

IV. Make the questions.

1 – What is your name?

2 – How are you?

3 – What is her name?

4 – Who is that?

5 – How old is he?

6 – What is his name?

3. Đề số 3

I. Circle the odd one out. 

1. A. is

B. are

C. be

D. am

2. A. Linda

B. mom

C. Peter 

D. Hakim

3. A. Hello

B. Good evening

C. Good afternoon

D. Goodbye

4. A. do

B. goes

C. has

D. has

5. A. Who

B. What

C. How

D. That

II. Read and match.

A

B

1. What’s her name?

a. I am not well. And you?

2. Hello! I am My Le. 

b. Hi, My Le. This is Phuong.

3. How are you?

c. I am nine.

4. How do you spell her name?

d. Her name is Linh.

5. How old are you?

e. A – N – N – A. Anna. 

III. Reorder the word. 

1. name/ what/ is / its /?

…………………………………………………………………………………………………

2. is/ That/ friend/ Tony/ my/ 

……………………………………………………………………………………………..

3. eight/ She/ years/ is/ old/ 

…………………………………………………………………………………………………

4. Lien/ are/ friends/ and/ his/ Long/ 

…………………………………………………………………………………………………

5. Thank/ am/ ok,/ you/ I/

…………………………………………………………………………………………………

IV. Read and complete the sentence.

Hello. My name is Hoang. I’m nine years old. I’m in class 3C. I am a pupil at Cau Giay primary school. This is my best friend Nam. He is nine years old too. They are Tom and Anna. Tom is eight and Linda is ten. They’re my friends too.

1. Hoang is _____ years old. 

2. Nam, ____ and Anna are Hoang’s friends. 

3. ____ is Hoang’s best friend. 

4. _____ is 8 years old. 

5. Lind is _____ years old. 

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – D;

II. Read and match.

1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – e; 5 – c; 

III. Reorder the word.

1 – What is its name?

2 – That is my friend, Tony.

3 – She is eight years old.

4 – Lien and Long are his friends.

5 – I am ok, thank you.

IV. Read and complete the sentence.

1 – nine/ 9;

2 – Tom;

3 – Nam;

4 – Tom;

5 – ten;

4. Đề số 4

I. Choose the odd one out. 

1. A. your

B. her 

C. she 

D. his

2. A. hi

B. how 

C. who

D. where

3. A. nice 

B. fine 

C. six 

D. eight

4. A. are 

B. am 

C. be 

D. is

5. A. Bye 

B. Name

C. Goodbye

D. See you later

II. Choose the correct answer. 

1/ Hi, my ………………… is Hakim.

A. I am

B. is

C. name

2/ What is ………………. name?

A. her

B. she

C. he

3/ How do you …………………. your name? – L – I – N – D – A.

A. speak

B. is

C. spell

4/ …………………. that Phong? – Yes, it is.

A. Am

B. is

C. it

5/ Stand ………… , please.

A. up

B. down

C. at.

6/ ………………. are you? I’m nine years old .

A. How old

B. How

C. What

7/ I’m fine, …………….

A. thanks you

B. thank you

C. thank

8/ They are my ……………..

A. teacher

B. friend

C. friends

9/ Phong is my ……………..

A. sister

B. friends

C. brother

10/ ………….. , it isn’t.

A. No

B. Yes

C. Thanks

III. Read and match.

A

B

1. How old are you?

a. My name’s My Le.

2. Hello. I’m Thuy

b. My name’s Anna. Nice to meet you too.

3. What’s your name?

c. It’s Mr. Loc.

4. My name’s Linda. Nice to meet you.

d. I’m eight years old

5. Who’s that?

e. Hi, Thuy. I’m Akiko.

IV. Reorder the words to make a meaningful sentences.

1. friend./ That/ my/ is/ new

– ……………………………………………………………………………

2. thanks/ I/ / am/ fine/ ,

– ……………………………………………………………………………

3. this/ Phong/ Is/ ?

– ……………………………………………………………………………

4. Peter/ are/ friends/ Linda/ and/ my/ ./

– ……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – C; 5 – B;

II. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

6 – A; 7 – B; 8 – C; 9 – C; 10 – A;

III. Read and match.

1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – c;

IV. Reorder the words to make a meaningful sentences.

1 – That is my new friend.

2 – I am fine, thanks.

3 – Is this Phong

4 – Peter and Linda are my friends.

5. Đề số 5

I. Read and complete

nine                   friends                      Hello                          name

(1)________ ! My (2) __________ is Nam. I’m eight years old. These are my (3)_________  Peter and Linda. Peter is seven years old, and Linda is (4)______________.

II. Read and match

1. Hello, Nam.

A. L-I-N-D-A.

2. How old are you, Mary?

B. My name’s Tony.

3. What’s your name?

C. Yes, they are.

4. How do you spell your name?

D. I’m eight.

5. Are Peter and Mary your friends?

E. Hi, Peter.

III. Read and complete

Friend; this; he; friends; this

1. ______ is Linda.

2. She is my __________.

3. And ____ is Tony.

4. ______ is my friend too.

5. They are my ___________.

IV. Read and match

1. This is

A. Are my friends too.

2. She is my

B. Friends.

3. Tony and Linda are my

C. Linda.

4. They

D. Friend.

V. Read and complete

Seven; years; friend; friends; name’s

Hello. My (1)_____ Nam. I’m eight (2)_______ old. I’m in class 3A. This is my best (3)____, Mai. She is eight years old too. Here are Peter and Linda. Peter is (4)_____ and Linda is nine. They’re my (5)_____too.

VI. Read again and tick (V).

 

Yes

No

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter and Linda are Nam’s friends.

 

 

ĐÁP ÁN

I.

1. Hello; 2. name; 3. friends; 4. Nine

II.

1 – E; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – C

III.

1. This; 2. friend; 3. This; 4. His; 5. friends

IV.

1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – A

V.

1. name’s; 2. years; 3. friend; 4. seven; 5. friends

VI.

1. Yes; 2. No; 3. No; 4. No; 5. Yes

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 3 có đáp án năm 2021-2022 Trường Tiểu học Hồ Văn Huê. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button