Lớp 10

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Lê Hồng Phong

Nhằm cung cấp cho các em học sinh nhiều tài liệu tham khảo hữu ích để ôn luyện thật tốt cho kì thi sắp tới, HOC247 xin giới thiệu Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Lê Hồng Phong. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Phái Bônsêvích và Mensêvích trong Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga có nghĩa là

A.  Bônsêvích nghĩa là đa số và cách mạng, “Mensêvích”nghĩa là thiểu số và cơ hội. 

B.  Hai cụm từ “Bônsêvích” và  “Mensêvích” nghĩa là hai phái đơn thuần trong Đảng

C.  Bônsêvích nghĩa là thiểu số và cách mạng, “Mensêvích”nghĩa là đa số và cơ hội.  

D.  Hai cụm từ là cách gọi khác nhau dùng để chỉ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

Câu 2. Điểm giống nhau của cách Nga (1905- 1907), Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và  Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)

A.  Đều là cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

B.  Là  cách mạng  tư sản diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

C.  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở mỗi nước phát triển hơn nữa

D.  Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua.

Câu 3. Nhờ vào động lực nào mà hàng vạn nô lệ miền Nam đã tham gia quân đội Liên bang Mĩ trong cuộc nội chiến (1861-1865) ?

A.  Nô lệ miền Nam được tự do bán sức lao động.                 B.  Nô lệ tham gia quân đội được trả lương cao

C.  Nô lệ miền Nam được tự do đi lại khắp nước                    D.  Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành .       

Câu 4. Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỉ XVIII được biểu hiện bằng sự kiện lịch sử nào ?

A.  Hiến pháp mới được thông qua  vào tháng 6-1973

B.  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789.  

C.  Vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc  (1- 1793)

D.  Phế truất vua  và  thiết lập nền cộng hòa (9- 1792).

Câu 5. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp làm bùng nổ cách mạng tư sản là

A.  Thể chế chính trị đều là chế độ quân chủ chuyên chế

B.  Chủ nghĩa tư bản đều xâm nhập vào  nông nghiệp

C.  Nền kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ

D.  Đều gặp khó khăn về  tài chính cần phải giải quyết

Câu 6. Sự kiện đánh dấu thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ở thế kỉ XVIII

A.  Các đại biểu thuộc địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập.             

B.  Anh kí hòa ước công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa

C.  Quân đội chính quy của vua Anh rút khỏi các thuộc địa. 

D.  Quân đội thuộc địa chiến thắng quyết định ở Ióoctao.               

Câu 7. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quá trình tập trung tư bản ở Anh diễn ra mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực 

A.  Công nghiệp hóa chất                                                      B.  Công nghiệp luyện kim                            

C.  Lĩnh vực ngân hàng                                                         D.  Công nghiệp thuốc lá

Câu 8. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp lịch sử nhiều nước ở châu Á, châu Phi trong đó có nước Việt Nam ?

A.  Tăng cưởng xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa

B.  Đẩy mạnh hơn công cuộc thực dân ở các nước thuộc địa

C.  Sự tăng cường xuất khẩu tư bản sang các nước lạc hậu

D.  Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường trên  thế giới

Câu 9. Công lao thiết thực của các nhà Chủ nghĩa xã hội không tưởng vào nửa đầu thế kỉ XIX là

A.  Dự đoán thiên tài xã hội tương lai                                    B.  Ý thức bảo vệ quyền lợi công nhân. 

C.  Phê phán sâu sắc xã hội tư bản                                       D. Mong  một xã hội tốt đẹp hơn.                              

Câu 10. Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích trong Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

A.  Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

B.  Tán thành hay phản đối về giải phóng dân tộc thuộc địa

C.  Tán thành hay phản đối phong trào đấu tranh công nhân

D.  Tán thành hay phản đối chế độ chuyên chế Nga hoàng

Câu 11. Phái Girôngđanh trong thời gian nắm quyền lãnh đạo (1792- 1793) của cách mạng Pháp vào cuối thế kỉ XVIII đã

A.  Thiết lập chế độ cộng hòa và xử tử vua Lu-I thứ XVI.  

B.  Đánh thắng mọi kẻ thù đưa cách mạng đạt được đỉnh cao

C.  Nền độc tài quân sự được thiết lập để bảo vệ cách mạng      

D.  Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Câu 12. Một phát minh trong sản xuất nông nghiệp ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX mà loài người cần phải loại bỏ trong nền nông nghiệp hữu cơ ngày nay là

A.  Phân bón hóa học          B.  Thuốc trừ sâu bọ          C.  Chế độ luân canh            D.  Máy kéo, máy gặt

Câu 13. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn của  Đảng Cộng sản ( 2- 1848) ?

A.  Thiết lập nền chuyên chính vô sản của công nhân

B.  Thành lập chính đảng của giai cấp công nhân

C.  Đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới

D.  Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

Câu 14. Ý nghĩa lớn lao nhất của sự ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (tháng 2- 1848) do Mác và Ăng- ghen soạn thảo là

A.  Đánh dấu bước đầu kết hợp Chủ nghĩa xã hội khoa học học với thực tiễn     

B.  Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học.     

C.  Giai cấp vô sản quốc tế đã có lí luận cách mạng soi đường trong đấu tranh

D.  Là lí luận xây dựng Chủ nghĩa cộng sản  trên toàn phạm vi toàn  thế giới.

Câu 15. Sự kiện đã đi vào lịch sử sau này được chọn là ngày Quốc tế lao động hàng năm là

A.  Quốc tế thứ nhất quyết định lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động.  

B.  Cuộc tổng bãi công của gần 40 vận công nhân dệt ở Sicagô vào ngày 1-5- 1886.   

C.  Giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập và bước lên đấu tranh

D.  Kỉ niệm ngày thắng lợi đầu tiên của cách mạng vô sản (Công xã Pari ra đời )

Câu 16. Mâu thuẫn chủ yếu làm bùng nổ cuộc cách mạng tư sản ở Anh vào năm 1642 là

A.  Giữa nông dân, tư sản với chế độ phong kiến.                 B. Giữa tư sản với quý tộc phong kiến, giáo hội

C.  Giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ                 D.  Giữa nông dân với quý tộc phong kiến nhất 

Câu 17. Điểm đồng nhất cũng là tiêu chí bao trùm về các cuộc cách mạng tư sản tại Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Italia từ thế kỉ XVII- XIX là

A.  Nhân dân lao động là lực lượng chính nhưng họ hưởng ít quyền lợi nhất

B.  Đều diễn ra với các hình thức khác nhau nhưng kẻ thù chung là phong kiến.

C.  Do giai cấp tư sản lãnh đạo và sau đó tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản

D.  Cách mạng tư sản thành công, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 18. Từ năm 1688 trở đi , nước Anh là nước quân chủ lập hiến. Vậy chế độ Quân chủ lập hiến là gì ?

A.  Một nhà nước do vua đứng đầu và vua nắm  mọi quyền lực,chi phối các hoạt động trong kinh tế- xã hội .

B.  Một nhà nước do vua đứng đầu  nhưng vua không thực quyền, mà quyền lực chủ yếu thuộc về quốc hội 

C.  Một nhà nước do vua đứng đầu và vua có quyền chỉ định để  lập Chính phủ, có quyền giải tán Quốc hội.

D.  Một nhà nước do vua đứng đầu và chỉ có quyền về hình thức, kí sắc lệnh ban hành Hiến pháp, pháp luật.

Câu 19. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, công nghiệp của Đức vươn lên  hàng thứ hai thế giới, với lí do chính là 

A.  Lợi nhuận cao nhờ chiến tranh Pháp- Phổ (1870- 1871)         

B.  Thừa hưởng các thành tựu kĩ thuật của các nước đi trước             

C.  Lãnh thổ  rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú

D.  Thống nhất được thị trường dân tộc và nhân lực dồi dào

Câu 20. Năm 1903 là dấu mốc sự kiện lịch sử đầu tiên về giao thông vận tải và liên lạc trên thế giới là

A.  Sự xuất hiện chiếc tàu hỏa đầu tiên trên thế giới  

B.  Sự xuất hiện chiếc tàu thủy đầu tiên trên thế giới           

C.  Sự xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới          

D.  Sự xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới     

Câu 21. Ngày 4- 7 hàng năm là ngày Quốc khánh của Hợp chúng quốc Mĩ vì đó là ngày

A.  Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa với hòa ước để kí ở Vecxay (Pháp)

B.  Bắt đầu bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.                   

C.  Kết thúc thắng lơi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.                   

D.  Đại hội lục địa thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập hợp chúng quốc Mĩ..   

Câu 22. Ai là người lãnh đạo Quốc hội chống lại vua Anh trong thời gian từ năm 1640- 1648

A.  Crôm oen.                     B.  Oa sinh tơn                  C.  Ôrangiơ.                                     D.  Rôbespie 

Câu 23. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Mĩ vào giữa thế kỉ XIX vì

A.  Chế độ nô lệ quá lỗi thời và dã man nhất của lịch sử nhân loại cần loại bỏ          

B.  Nền kinh tế thiếu nguồn nhân lực vì nô lệ không được tự do bán sức lao động.  

C.  Mĩ bị bao vây cấm vận cô lập về kinh tế- chính trị do chế độ nô lệ còn tồn tại

D.  Chủ nô miền Nam tìm mọi cách duy trì chế độ nô lệ để có lợi cho mình

Câu 24. Qúa trình thống nhất Đức trong thập niên 60-70 của thế kỉ XIX bằng hình thức nào ?

A.  Phổ dùng vũ lực, tiến hành chiến tranh với Đan Mạch, Áo, Pháp.         

B.  Phổ và Áo liên minh và  đánh bại các nước như  Đan Mạch, Pháp.    

C.  Tiến hành trưng cầu ý dân để thống nhất Đức một cách hòa bình

D.  Phổ tiến hành chinh phạt  để khuất phục các nước  xung quanh     

Câu 25. Bản chất nhà nước kiểu  mới của Công xã Pari (Pháp) vào năm 1871 được biểu hiện cao nhất là

A.  Quân đội và  cảnh sát cũ bị giải tán và lập các lực lượng vũ trang nhân dân.

B.  Một chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C.  Công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà bọn chủ xí nghiệp bỏ trốn

D.  Nhà thờ tách khỏi trường học và nhà trường không được dạy Kinh Thánh.

Câu 26. Đến năm 1990, điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là

A.  Nước Đức trở thành  nước công nghiệp hiện đại trên thế giới

B.  Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới nhất về sản xuất thép

C.  Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nổi tiếng như thuốc nhuộm

D.  Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu, và đứng thứ hai thế giới.

Câu 27. Trong thời gian tồn tại (từ tháng 9- 1864 đến tháng 7- 1876), hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ nhất  là

A.  Thông qua nhiều nghị quyết có ý nghĩa kinh tế và chính trị quang trọng.         

B.  Kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pari (1871)

C.  Truyền bá học thuyết Mác, chống những tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.           

D.  Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân ở mỗi nước 

Câu 28. Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ  bao nhiêu bang và ở khu vực nào 

A.  Gồm 30 bang ở Bắc Mĩ từ ven bờ biển  Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương.  

B.  Gồm 30 bang ở Trung Mĩ từ ven bờ biển  Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương   

C.  Gồm 51 bang ở Bắc Mĩ từ  ven bờ biển Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương

D.  Gồm 30 bang ở Nam  Mĩ từ  ven bờ biển Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương.  

Câu 29. Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4- 9- 1870 tại Pari (Pháp) ?

A.  Toàn bộ quân Pháp bị Phổ bắt làm tù binh                      B. Chính phủ Vệ quốc đã đầu hàng quân Phổ

C.  Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II                      D. Quốc dân quân làm chủ được thủ đô Pari

Câu 30. Khẩu hiệu “ Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu ” trong phong trào công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện ở

A.  Phong trào Hiến chương ở Anh trong những năm 1836- 1848

B.  Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Sơlêdin (Đức,năm1844).              

C.  Khởi nghĩa vũ trang của công nhân dệt ở Liông (Pháp, năm 1831).      

D.  Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng của công nhân

Câu 31. Trong thời gian tồn tại Quốc tế thứ hai đã ra  một nghị quyết mà nhân dân lao động thế giới còn thừa hưởng cho đến ngày nay là

A.  Ngày  thứ 7, hàng tuần người lao động được nghỉ       

B. Ra nghị quyết lập tổ chức công đoàn ở mỗi nước

C.  Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động.  

D.  Ra nghị quyết về bình đẳng giới đối với phụ nữ

Câu 32. Cách mạng công nghiệp diễn ra ở thế kỉ XVIII- XIX đã góp phần thúc đẩy các nghành kinh tế nhất là

A.  Nông nghiệp và đánh bắt thủy sản.                              B. Chinh phục vũ trụ, giao thông- liên lạc.            

C.  Nông nghiệp và giao thông vận tải.                              D. Thương nghiệp, bưu chính- viễn thông.           

Câu 33. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A.  Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế nhất là kinh tế công nông nghiệp

B.  Đua nhau đi xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa cho mình

C.  Chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

D.  Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội.

Câu 34. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh bắt đầu vào thời gian nào ?

A.  Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.                       B.  Từ những năm 80 của thế kỉ XVIII.

C.  Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.                       D.  Từ những năm 50 của thế kỉ XVIII.

Câu 35. Rôbespie và phái Giacôbanh bị lực lượng tư sản phản cách mạng Pháp tiến hành đảo chính vào ngày 27-7- 1794 là vì

A.  Rôbespie và phái Giacôbanh đã thiết lập nền độc tài quân sự ở Pháp sau đó tiến hành chinh phục cả châu Âu.

B.  Sau khi đưa cách mạng lên đến đỉnh cao nhưng phái Giacôbanh đã thực hiện nhiều chính sách cực đoan.

C.  Rôbespie và phái Giacôbanh có nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển các nghành kinh tế công thương nghiệp

D.  Giai cấp tư sản không muốn cách mạng tiếp tục phát triển bởi vì các mục tiêu mà họ đặt ra đã được thực hiện.

Câu 36. Ngày 9-1- 1905 tại Nga đã xảy ra sự kiện lịch sử nào ?

A.  Ngày chủ nhật xanh    

B.  Ngày chủ nhật đẫm máu.  

C.  Ngày chủ nhật hồng.   

D.  Ngày chủ nhật buồn

Câu 37. Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  nhờ

A.  Thay đổi phương pháp sản xuất                           B. Xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời

C.  Những tiến bộ về khoa học kĩ  thuật                    D. Vai trò của Nhà nước ngày càng cao

Câu 38. Cương lĩnh của tổ chức Đồng minh những người cộng sản (6- 1847) do ai soạn thảo ?

A.  Ăngghen, Lê nin           B.  Mác, Xanh Ximông     C.  Mác và Robexpie            D.  Mác và Ăngghen

Câu 39. Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ(1775- 1783) đã giải quyết được các nhiệm vụ  

A.  Xóa bỏ chế độ nô lệ và giải quyết được ruộng đất cho thổ dân da đỏ cũng như người nông dân gốc Anh  

B.  Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến đã có từ lâu ở các thuộc địa   

C.  Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc và các  nhiệm vụ kinh tế- xã hội của một cuộc cách mạng tư sản.

D.  Giải quyết những kinh tế và xã hội của một cuộc cách mạng tư sản: chống phong kiến và thực dân.

Câu 40. Trước năm 1789, về xã hội của nước Pháp chia làm ba đẳng cấp đó là đẳng cấp

A.  Qúy tộc mới, Tăng lữ và tiểu tư sản.                       B.  Qúy tộc, nông dânvà  đẳng cấp thứ 3

C.  Qúy tộc, Tư sản  và đẳng cấp thứ 3.                       D. Qúy tộc, Tăng lữ và đẳng cấp thứ 3.  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

A

11

A

21

D

31

C

2

D

12

A

22

A

32

C

3

D

13

D

23

B

33

D

4

A

14

B

24

A

34

A

5

D

15

B

25

B

35

D

6

B

16

C

26

D

36

B

7

C

17

D

27

C

37

C

8

A

18

B

28

A

38

D

9

C

19

D

29

C

39

C

10

A

20

C

30

C

40

D

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Trong các năm 1786- 1788 với việc đánh đổ Trịnh- Nguyễn, đóng góp của phong trào Tây Sơn là

A. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và thiết lập vương triều Tây Sơn chung trong cả nước.

B. Mở ra một giai đoạn mới cho dân tộc: thống nhất đất nước và cả nước tiến lên xây dựng đất nước.

C. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

D. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và đã  hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Câu 2. Nét tương đồng của vua Lê Thánh Tông của Việt Nam và vua Minh Thái Tổ ở Trung Quốc là

A. Đưa chế độ phong kiến ở mỗi nước phát triển đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử của mỗi dân tộc mình

B. Bãi bỏ chức quan đứng đầu hàng quan văn, quan võ và lập ra 6 bộ, tập trung quyền hành vào tay vua.

C. Đều được lên làm vua sau khi kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của ngoại bang.

D. Sau khi củng cố quyền lực, tập trung phát triển kinh tế và tiến hành các cuộc chiến tranh ra bên ngoài

Câu 3. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng biện pháp của Quang Trung để xây dựng đất nước sau ngày 5-1-Kỉ Dậu ?

A. Xây dựng vương triều mớitheo chế độ quân chủ chuyên chế

B. Cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà Thanh ở bên Trung Quốc

C. Quân đội được tổ chức quy củ và được trang bị vũ khí đầy đủ.

D. Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ.

Câu 4. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) thắng lợi, lập ra triều Lê sơ là

A. Lê Hoàn .                     B. Lê Lợi..                           C. Lê Lai .                        D. Nguyễn Trãi  .

Câu 5. Nhà nước Âu Lạc của người Việt cổ ra đời vào thế kỉ III TCN là

A. Kế tục nhưng mở rộng hơn về mặt lãnh thổ, hoàn chỉnh hơn về tổ chức so với nhà nước Văn Lang

B. Một nhà nước riêng biệt về chính trị, tổ chức, quân sự, không có gì chung so với nhà nước Văn Lang.

C. Nhà nước Âu Lạc- chính là sự thu hẹp quy mô về lãnh thổ, quyền lực của nhà nước Văn Lang.

D. Nhà nước Âu Lạc- một nhà nước của tộc người không phải là tộc người Việt ở phương nam.

Câu 6. Các xưởng thủ công do Nhà nước tổ chức và quản lí trong thế kỉ XI- XV  ở nước ta gọi là

A. Quân xưởng.                 B. Quan xưởng.                   C. Thiết xưởng                D. Binh xưởng. 

Câu 7. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI- XVIII là

A. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, ươm tơ dệt lụa

B. Khắc in bản gỗ, làm giấy, thủy tinh, ươm tơ dệt lụa, làm rèn đúc. 

C. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm giấy, thủy tinh.

D. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ,làm tranh sơn mài

 

Câu 8. Cuộc sống của cư dân Hòa Bình  (6000- 12000 năm trước đây) có điểm khác với cư dân Sơn Vi (khoảng 2 vạn năm trước đây)  ở Việt Nam là

A. Lấy săn bắt và hái lượm làm nguồn sống chính cho mình.

B. Sống thành các thị tộc, bộ lạc với công cụ đá ghè đẽo.

C. Đã có một nền nông nghiệp sơ khai (trồng các loại  rau, củ,..)

D. Sống trong các hang động, mái đá gần nguồn nước.

Câu 9. Con sông lịch sử  chia đất nước ta thành Đàng trong- Đàng ngoài (thế kỉ XVII- XVIII ) là

A. Sông Hiền Lương         B. Sông Gianh.                    C. Sông Mã.                    D. Sông Cả.

Câu 10. Từ sau năm 938 đến thế kỉ XV, nước ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm là

A. Chống Tống, chống Mông- Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

B. Chống Mông- Nguyên, chống Minh, chống Xiêm và chống Thanh.

C. Chống Tống, ba lần chống  Mông- Nguyên, hai lần chống Minh.

D. Hai lần chống  Tống, ba lần chống  Mông- Nguyên và chống Minh.

Câu 11. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh- Tiền Lê ở nước ta gồm

A. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Tăng ban.

B. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Lễ ban

C. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính.

D. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Lễ, Lại, Thư, Hộ.

Câu 12. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm

A. Năm 179 SCN              B. Năm 111 TCN.               C. Năm 179 TCN.           D. Năm 208 TCN.

Câu 13. Phong trào nông dân Tây Sơn ở nước ta nổ ra vào năm nào ?

A. Năm 1775.                   B. Năm 1771.                      C. Năm 1789.                  D. Năm 1791.

Câu 14. Cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc chiến tranh một cách mền dẻo (giảng hòa) đẻ giữ vững hòa hiếu với các nước láng giềng của dân tộc ta từ thế kỉ X- XV

A. Chống Tống thời Tiền Lê.                                         B. Chống Tống thời Lý.

C. Khởi nghĩa Lam Sơn chống  Minh                            D. Chống Mông- Nguyên.

Câu 15. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của Quốc gia Phù Nam  so với Champa, Văn Lang- Âu Lạc là

A. Trở thành nước giàu mạnh nhất  Đông Nam Á.

B. Thể chế  quân chủ đạt đến trình độ điển hình.

C. Từng làm chủ phần lớn đất đai Đông Nam Á.

D. Ngoại thương đường biển rất phát triển.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 16 đến câu 35 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

C

8

C

15

D

22

C

29

D

2

B

9

B

16

A

23

D

30

B

3

B

10

D

17

D

24

C

31

C

4

B

11

A

18

B

25

D

32

D

5

A

12

C

19

B

26

A

33

D

6

B

13

B

20

C

27

A

34

C

7

D

14

B

21

D

28

B

35

C

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Đến năm 1990, điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là

A.  Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu, và đứng thứ hai thế giới.

B.  Nước Đức trở thành  nước công nghiệp hiện đại trên thế giới

C.  Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới nhất về sản xuất thép

D.  Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nổi tiếng như thuốc nhuộm

Câu 2. Ý nào KHÔNG phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn của  Đảng Cộng sản ( 2- 1848) ?

A.  Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

B.  Thành lập chính đảng của giai cấp công nhân

C.  Đoàn kết các lực lượng công nhân trên thế giới

D.  Thiết lập nền chuyên chính vô sản của công nhân

Câu 3. Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  nhờ

A.  Xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời                                 

B.  Những tiến bộ về khoa học kĩ  thuật

C.  Thay đổi phương pháp sản xuất                                     

D.  Vai trò của Nhà nước ngày càng cao

Câu 4. Điểm giống nhau của cách Nga (1905- 1907), Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và  Cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)

A.  Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua.

B.  Đều là cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

C.  Là  cách mạng  tư sản diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

D.  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở mỗi nước phát triển hơn nữa

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quá trình tập trung tư bản ở Anh diễn ra mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực

A.  Công nghiệp hóa chất                

B.  Lĩnh vực ngân hàng                     

C.  Công nghiệp thuốc lá                  

D.  Công nghiệp luyện kim                            

Câu 6. Ai là người lãnh đạo Quốc hội chống lại vua Anh trong thời gian từ năm 1640- 1648

A.  Oa sinh tơn         

B.  Crôm oen. 

C.  Rôbespie              

D.  Ôrangiơ.   

Câu 7. Ngày 9-1- 1905 tại Nga đã xảy ra sự kiện lịch sử nào ?

A.  Ngày chủ nhật hồng.    

B.  Ngày chủ nhật buồn   

C.  Ngày chủ nhật đẫm máu.              

D.  Ngày chủ nhật xanh

Câu 8. Phái Bônsêvích và Mensêvích trong Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga có nghĩa là

 A.  Bônsêvích nghĩa là thiểu số và cách mạng, “Mensêvích”nghĩa là đa số và cơ hội.  

B.  Hai cụm từ là cách gọi khác nhau dùng để chỉ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

C.  Hai cụm từ “Bônsêvích” và  “Mensêvích” nghĩa là hai phái đơn thuần trong Đảng

D.  Bônsêvích nghĩa là đa số và cách mạng, “Mensêvích”nghĩa là thiểu số và cơ hội. 

Câu 9. Cách mạng công nghiệp ở nước Anh bắt đầu vào thời gian nào ?

A.  Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.      

B.  Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.

C.  Từ những năm 50 của thế kỉ XVIII.      

D.  Từ những năm 80 của thế kỉ XVIII.

Câu 10. Điểm đồng nhất cũng là tiêu chí bao trùm về các cuộc cách mạng tư sản tại Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Italia từ thế kỉ XVII- XIX là

  A.  Nhân dân lao động là lực lượng chính nhưng họ hưởng ít quyền lợi nhất

  B.  Cách mạng tư sản thành công, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  C.  Do giai cấp tư sản lãnh đạo và sau đó tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản

  D.  Đều diễn ra với các hình thức khác nhau nhưng kẻ thù chung là phong kiến.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

A

11

A

21

C

31

D

2

A

12

B

22

A

32

A

3

B

13

B

23

C

33

B

4

A

14

B

24

C

34

D

5

B

15

A

25

C

35

D

6

B

16

B

26

C

36

A

7

C

17

A

27

B

37

B

8

D

18

C

28

C

38

C

9

B

19

A

29

B

39

B

10

B

20

D

30

B

40

A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh của nông dân dưới triều Nguyễn ở nước ta vào nửa đầu thế kỉ XIX là

A. Diễn ra liên tục lúc đầu chống triều Nguyễn về sau chống cả quân Pháp xâm lược

B. Diễn ra từ đầu và chấm dứt khi triều Nguyễn có chính sách “sát đạo”, “đóng cửa”

C. Diễn ra từ đầu và kéo dài đến khi phong trào Cần vương chống Pháp chấm dứt.

D. Diễn ra từ đầu và tiếp tục phát triển rầm rộ khắp nước cho đến giữa thế kỉ XIX.

Câu 2. Nhà nước Âu Lạc của người Việt cổ ra đời vào thế kỉ III TCN là

A. Nhà nước Âu Lạc- chính là sự thu hẹp quy mô về lãnh thổ, quyền lực của nhà nước Văn Lang.

B. Một nhà nước riêng biệt về chính trị, tổ chức, quân sự, không có gì chung so với nhà nước Văn Lang.

C. Kế tục nhưng mở rộng hơn về mặt lãnh thổ, hoàn chỉnh hơn về tổ chức so với nhà nước Văn Lang.

D. Nhà nước Âu Lạc- một nhà nước của tộc người không phải là tộc người Việt ở phương nam.

Câu 3. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm

A. Năm 1071.                   B. Năm 1075.                      C. Năm 1073.                  D. Năm 1070.

Câu 4. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI- XVIII là

A. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm giấy, thủy tinh.

B. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ,làm tranh sơn mài

C. Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, ươm tơ dệt lụa

D. Khắc in bản gỗ, làm giấy, thủy tinh, ươm tơ dệt lụa, làm rèn đúc. 

Câu 5. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của Quốc gia Phù Nam  so với Champa, Văn Lang- Âu Lạc là

A. Ngoại thương đường biển rất phát triển.

B. Trở thành nước giàu mạnh nhất  Đông Nam Á.

C. Thể chế  quân chủ đạt đến trình độ điển hình.

D. Từng làm chủ phần lớn đất đai Đông Nam Á.

Câu 6. Con sông lịch sử  chia đất nước ta thành Đàng trong- Đàng ngoài (thế kỉ XVII- XVIII ) là

A. Sông Mã.                     B. Sông Hiền Lương            C. Sông Gianh.                D. Sông Cả.

Câu 7. Trong các năm 1786- 1788 với việc đánh đổ Trịnh- Nguyễn, đóng góp của phong trào Tây Sơn là

A. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và đã  hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

B. Mở ra một giai đoạn mới cho dân tộc: thống nhất đất nước và cả nước tiến lên xây dựng đất nước.

C. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

D. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài và thiết lập vương triều Tây Sơn chung trong cả nước.

Câu 8. Phong trào nông dân Tây Sơn ở nước ta nổ ra vào năm nào ?

A. Năm 1771.                   B. Năm 1775.                      C. Năm 1789.                  D. Năm 1791.

Câu 9. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh- Tiền Lê ở nước ta gồm

A. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Lễ ban              B. Ba ban : Văn ban, Võ ban, Tăng ban.

C. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Bồ chính.                       D. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Lễ, Lại, Thư, Hộ.

Câu 10. Dấu tích Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước Việt Nam có niên đại cách ngày nay khoảng

A. 40- 50 vạn năm.            B. 10- 20 vạn năm.               C. 20- 30 vạn năm.           D. 30- 40 vạn năm.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 35 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

D

8

A

15

D

22

C

29

A

2

C

9

B

16

C

23

A

30

A

3

B

10

D

17

C

24

A

31

B

4

B

11

B

18

D

25

B

32

A

5

A

12

A

19

A

26

A

33

A

6

C

13

B

20

A

27

B

34

A

7

C

14

D

21

B

28

D

35

D

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Ai là người lãnh đạo Quốc hội chống lại vua Anh trong thời gian từ năm 1640- 1648

A.  Oa sinh tơn                   B.  Rôbespie                      C.  Crôm oen.                                 D.  Ôrangiơ.  

Câu 2. Cách mạng công nghiệp diễn ra ở thế kỉ XVIII- XIX đã góp phần thúc đẩy các nghành kinh tế nhất là

A.  Nông nghiệp và đánh bắt thủy sản.                                 

B. Nông nghiệp và giao thông vận tải.

C.  Chinh phục vũ trụ, giao thông- liên lạc.                        

D. Thương nghiệp, bưu chính- viễn thông.           

Câu 3. Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ  bao nhiêu bang và ở khu vực nào 

A.  Gồm 30 bang ở Trung Mĩ từ ven bờ biển  Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương   

B.  Gồm 30 bang ở Bắc Mĩ từ ven bờ biển  Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương.  

C.  Gồm 51 bang ở Bắc Mĩ từ  ven bờ biển Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương

D.  Gồm 30 bang ở Nam  Mĩ từ  ven bờ biển Đại Tây Dương tới bờ biểnThái BìnhDương.  

Câu 4. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, công nghiệp của Đức vươn lên  hàng thứ hai thế giới, với lí do chính là 

A.  Thừa hưởng các thành tựu kĩ thuật của các nước đi trước            

B.  Lãnh thổ  rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú

C.  Thống nhất được thị trường dân tộc và nhân lực dồi dào

D.  Lợi nhuận cao nhờ chiến tranh Pháp- Phổ (1870- 1871)         

Câu 5. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp làm bùng nổ cách mạng tư sản là

A.  Đều gặp khó khăn về  tài chính cần phải giải quyết

B.  Chủ nghĩa tư bản đều xâm nhập vào  nông nghiệp

C.  Nền kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ

D.  Thể chế chính trị đều là chế độ quân chủ chuyên chế

Câu 6. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Mĩ vào giữa thế kỉ XIX vì

A.  Chế độ nô lệ quá lỗi thời và dã man nhất của lịch sử nhân loại cần loại bỏ          

B.  Chủ nô miền Nam tìm mọi cách duy trì chế độ nô lệ để có lợi cho mình

C.  Nền kinh tế thiếu nguồn nhân lực vì nô lệ không được tự do bán sức lao động.  

D.  Mĩ bị bao vây cấm vận cô lập về kinh tế- chính trị do chế độ nô lệ còn tồn tại

Câu 7. Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ(1775- 1783) đã giải quyết được các nhiệm vụ  

A.  Xóa bỏ chế độ nô lệ và giải quyết được ruộng đất cho thổ dân da đỏ cũng như người nông dân gốc Anh  

B.  Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến đã có từ lâu ở các thuộc địa   

C.  Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc và các  nhiệm vụ kinh tế- xã hội của một cuộc cách mạng tư sản.

D.  Giải quyết những kinh tế và xã hội của một cuộc cách mạng tư sản: chống phong kiến và thực dân.

Câu 8. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp lịch sử nhiều nước ở châu Á, châu Phi trong đó có nước Việt Nam ?

A.  Đẩy mạnh hơn công cuộc thực dân ở các nước thuộc địa

B.  Tăng cưởng xâm lược các nước lạc hậu để làm thuộc địa

C.  Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường trên  thế giới

D.  Sự tăng cường xuất khẩu tư bản sang các nước lạc hậu

Câu 9. Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích trong Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

A.  Tán thành hay phản đối chế độ chuyên chế Nga hoàng

B.  Tán thành hay phản đối phong trào đấu tranh công nhân

C.  Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

D.  Tán thành hay phản đối về giải phóng dân tộc thuộc địa

Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, quá trình tập trung tư bản ở Anh diễn ra mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực 

A.  Lĩnh vực ngân hàng   

B.  Công nghiệp hóa chất   

C.  Công nghiệp thuốc lá   

D.  Công nghiệp luyện kim 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

C

11

A

21

B

31

C

2

B

12

A

22

C

32

C

3

B

13

C

23

D

33

A

4

C

14

A

24

A

34

A

5

A

15

D

25

C

35

C

6

C

16

B

26

D

36

B

7

C

17

A

27

A

37

D

8

B

18

D

28

C

38

B

9

C

19

C

29

C

39

A

10

A

20

B

30

D

40

C

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Lê Hồng Phong. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Biên
  • Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT An Minh

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button