Lớp 11

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tin học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tin học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ do HOC247 biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 11 học tập Tin học hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1: Trong NNLT Pascal biểu diễn nào dưới đây sai?

A. (a-b)>(c-d); (a-b)<>(b-a); 12*a>5a;                     

B. (a-b)>(c-d); (1/x-y)>=2*x; b*b>a*c;

C. b*b>a*c; a*(1-a)+(a-b)>=0; 1/x-x<0;                    

D. Sqrt(a-b)>x; (1/x-y)>=2*x; 15*a>5;

Câu 2: Câu lệnh writeln; có tác dụng

A. Dừng ch­ương trình      

B. Xuống dòng                                                         

C. Xoá màn hình              

D. Hiện một xâu ký tự

Câu 3: Cú pháp của thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình:

A. Writeln();                         

B. Writeln();

C. Readln ;                           

D. Readln();

Câu 4: Tên trong ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal là một dãy liên tiếp không quá bao nhiêu kí tự?

A. 256                             

B. 64                               

C. 512                             

D. 127

Câu 5: Biểu diễn hằng nào trong TP sau đây là sai?

A. 3+9                             

B. 57,15                                                                   

C. 1.03E-15                     

D. ’TIN HOC”

Câu 6: Cho y là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau :

y := 10 ;

Writeln(y:9:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ?

A. _ _ _ _ 10.00                                                       

B. 10

C. .10.00                                                                 

D. 1.000000000000000E+001

Câu 7: Trong cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng….và kết thúc bằng…?

A. BEGIN… END,          

B. BEGIN… END.                                                   

C. BEGIN… END           

D. BEGIN…END;

Câu 8: Hãy chọn phát biểu đúng về hằng?

A. Đại lượng không đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Đại lượng có thể thay đổi

C. Không cần khai báo khi dùng

D. Khai báo bằng từ khóa VAR

Câu 9: Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong Pascal?

A. 100ngan                      

B. Bai  tap                        

C. AB_234                                                              

D. ‘*****’

Câu 10: Biểu thức ((35 mod 9) div 2) có kết quả là mấy?

A. 3                                 

B. 2                                 

C. 1                                 

D. 4

Câu 11: Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0, khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

A. Var M: Real; N: Word;                                         

B. Var M, N: Longint;

C. Var M: Word;  N: Real;                                        

D. Var M,N :Byte;

Câu 12: Cho đoạn chương trình sau: x := 10; y := 20; writeln(‘x + y’); kết quả ra màn hình sẽ là gì?

A. x+y                                                                      

B. 30                               

C. 10                               

D. 20

Câu 13: Trong Pascal, khai báo hằng nào sau đây sai?

A. CONST pi=3.1416;                                              

B. CONST Lop=’Lop 11’;

C. CONST Truong=”Nguyen Trai”;                          

D. CONST Max=1000;

Câu 14: Kết quả của biểu thức sqr((ABS(25-30) mod 3) ) là?

A. 4                                 

B. 3                                 

C. 2                                                                          

D. 1

Câu 15: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào dùng bộ nhớ lưư trữ là 4 byte?

A. Real                            

B. Longint                                                                

C. ExtENDed                  

D. Word

Câu 16: Biến X có thể nhận giá trị: 0; 1; 3; 5; 7; 9 và biến Y có thể nhận các giá trị 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5. Khai báo biến nào sau đây là đúng

A. Var X, Y: Integer;           

B. Var X: Byte; Y: Real;                                           

C. Var X: Real; Y: Byte;     

D. Var X, Y: Byte;

Câu 17: Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?

A. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số             

B. Tên biến được đặt tùy ý

C. Biến là đại lượng có giá trị không đổi                    

D. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng

Câu 18: Với lệnh nào sau đây dùng để in giá trị M(M kiểu số thực) ra màn hình với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân ?

A. Write(M:5);                 

B. Writeln(M:2);              

C. Write(M:5:2);              

D. Writeln(M:2:5);

Câu 19: Trong khai báo dưới đây bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến tổng cộng là bao nhiêu byte?

Var x,y,z : Integer; c,h: Char; ok: Boolean;

A. 9 byte                          

B. 12 byte                        

C. 11 byte                        

D. 10 byte

Câu 20: Kiểu dữ liệu nào sau đây chỉ nhận giá trí đúng hoặc sai

A. Boolean                      

B. Char                            

C. Real                            

D. Byte

Câu 21: Trong Pascal để thực hiện chương trình ta nhấn

A. Alt + F9                       

B. F9                               

C. Alt + F3                       

D. Ctrl + F9

Câu 22: Chọn cú pháp đúng

A. Const:=;                       ểu>ên>

B. Program.ên>

C. Uses ;                                        

D. Var :;ểu>

Câu 23: Trong các tên sau, đâu là tên dành riêng (từ khóa) trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. Vidu                           

B. Real                            

C. Program                      

D. Baitap

Câu 24: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây?

A. Writeln(x:5:2);            

B. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);     

C. Writeln(x:5);               

D. Writeln(x);

Câu 25: Trong khai báo sau khai báo nào đúng?

A. Program Baihocso1, var ch:char, const a=10;         

B. Uses dos, Program VD1; var a: real;

C. Uses Graph; var a,c: byte; program lop11;             

D. Program  bai1, Uses  crt, Const:= 3.14;

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây đúng

A. Trong chế độ thông dịch mỗi lệnh của chương trình nguồn được dịch thành 1 câu lệnh của chương trình đích.

B. Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các quy tắt cố định

C. Mọi bài toán đề có chương trình để giải trên máy tính

D. Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích có lỗi cú pháp.

Câu 27: Kết qủa của biểu thức quan hệ trong ngôn ngữ lập trình sẽ trả về giá trị gì?

A. 0/1                              

B. True/False                   

C. Yes/No                       

D. Trái/Phải

Câu 28: Để biểu diễn, ta có thể viết?

A. SQRT(x*x*x)             

B. SQR(SQRT(x)*x)        

C. SQRT(x*x)*x             

D. SQR(x*x*x)

Câu 29: Khai báo 3 biến A,B,C nào sau đây đúng cú pháp trong Pascal?

A. VAR A; B; C   Byte                                             

B. VAR A  B  C  : Byte;

C. VAR A, B, C:  Byte;    

D. VAR A; B; C: Byte;

Câu 30: Kiểu nào sau đây có miền giá trị lớn nhất?

A. Byte                            

B. Integer                         

C. Longint                       

D. Word

Câu 31: Cấu trúc chung của chương trình gồm có mấy phần?

A. 1 phần                         

B. 3 phần                         

C. 4 phần                         

D. 2 phần

Câu 32: Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal:

A. a:= 10;                         

B. a+b:= 1000;                 

C. a:= a*2;                       

D. cd:= 50;

Câu 33: Chương trình dịch là:

A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao

B. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên;

C. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy;

D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể;

Câu 34: Thoát khỏi phần mềm, ta nhấn tổ hợp phím:

A. Alt + F4                       

B. Alt + X                        

C. Alt + S                         

D. Alt + F3

Câu 35: Để đưa thông tin ra màn hình ta sử dụng thủ tục nào?

A. Real                            

B. Readln                        

C. Read                           

D. Writeln

Câu 36: Để khai báo biến, trong Pascal ta sử dụng từ khóa nào?

A. BEGIN                        

B. CONST                       

C. VAR                           

D. USES

Câu 37: Biểu thức nào sau đây là đúng

A. d=:(a+b+c)/2;              

B. d=(a+b)*2;                  

C. d: a+b+c/2;                  

D. d:=a+b;

Câu 38: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Phần thân chương trình có thể có hoặc không

B. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có

C. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không

D. Phần khai báo có thể có hoặc không

Câu 39: Biểu thức lôgic là các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phép toán logic. Trong các từ sau, đâu không phải là phép toán logic?

A. Or                               

B. False                           

C. And                            

D. Not

Câu 40: Để nhập dữ liệu vào từ bàn phím cho 2 biến a,b ta dùng lệnh?

A. Writeln(a,b);               

B. Readln(a;b);                

C. Write(a;b);                  

D. Readln(a,b);

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
1.A            2.B          3.A         4.D       5.B           6.A         7.B         8.A           9.C          10.D

11.C        12.A         13.C      14.C      15.B         16.B      17.D       18.C         19.A           20.A

21.D         22.D        23.C      24.B      25.C        26.A       27.B        28.A         29.C         30.C

31.D         32.B        33.D      34.B      35.D         36.C       37.D       38.A        39.B          40.D

Đề số 2

Câu 1: Trong NNLT pascal, thủ tục Readln không có tham số thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Chuyển con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

B. Cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím.

C. Không chuyển con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

D. Tạm dừng chương trình để quan sát kết quả.

Câu 2: Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal?

A. 4.07E-15           B. ‘3.1416’               C. ‘THPTBUIDUCTAI           D. 120

Câu 3: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau :

A. Phần thân chương trình có thể không chứa một câu lệnh nào.

B. Phần khai báo nhất thiết phải có.

C. Chương trình thường gồm hai phần: phần khai báo và phần thân.

D. Phần thân chương trình nhất thiết phải có.

Câu 4: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal?

A.  abc_123                          B. _123abc                      C.  123_abc                     D. abc123

Câu 5: Trong NNLT Pascal, với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện>  THEN ELSE , câu lệnh 2 được thực hiện khiâu>âu>

A. biểu thức <điều kiện> đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;

B. biểu thức <điều kiện> đúng;

C. biểu thức <điều kiện> sai;

D. biểu thức <điều kiện> đúng;

Câu 6: Trong NNLT Pascal, cho chương trình sau:

Var x,y : real;

Begin   readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

Nếu nhập x = 2 thì có những thông tin gì ở ngoài màn hình?

A. gia tri y la:3                     B. y=3                              C. gia tri cua y=3             D. giá trị của y=3

Câu 7: Xét chương trình sau?

  VAR A, B: INTEGER;

  BEGIN          A:=2017;

                   WRITE(‘NHAP B=’); READLN(B);

            IF A

  END.

Nhập giá trị cho B bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả

                      ‘XIN CHAO CAC BAN!’?

A. 2015                                B. 2016                            C. 2017                            D. 2018

Câu 8: Xác định giá trị của biểu thức:    S = (2535 div 100) + (150 mod 100) div 10

A. S = 29;                             B. S = 30;                        C. S = 31.                        D. S = 32

Câu 9: Cho biểu thức dạng toán học sau; hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

A.  1/4 +  sqrt(a*a-b*b)                                                B.  1/4* sqrt(a*a-b*b)

C.  1/4 –  sprt(a*a-b*b)                                                 D.  1/4 –  sqrt(a*a-b*b

Câu 10: Giả sử có khai báo biến như sau

Var  A,B,C: Integer;

 X,Y:Real;

Hãy cho biết tổng bộ nhớ cấp phát cho các biến bào nhiêu?

A. 18                                    B. 16                                C. 15                                D. 17

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1.D           2.C           3.B            4.C             5.C            6.C              7.D              8.B

9.B           10.A          11.C         12.B          13.A          14.A            15.A             16.C

17.D        18.B          19.D           20.A         21.A           22.A            23.B            24.B

25.D        26.D          27.C          28.D

Đề số 3

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ngôn ngữ lập trình là gì?

A. Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình;                  

B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C;

C. Phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện bài toán;

D. Phương tiện diễn đạt thuật toán;

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

A. Lập trình là viết chương trình;

B. Lập trình và chương trình là hai khái niệm tương đương, đều là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình;

C. Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, … ;

D. Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu cho kết quả đúng với mọi trường hợp của bộ bộ dữ liệu vào;

Câu 3. Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?

A. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa                     B. Phát hiện được lỗi cú pháp

C. Thông báo lỗi cú pháp                                D. Tạo được chương trình đích

Câu 4. Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau:

A. Begin                      B. 58,5                                                C. ’65                          D. 1024          

Câu 5. Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau:

A. ‘*****’                   B. –tenkhongsai                      C. (bai_tap)                 D. Tensai                    

Câu 6. Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

A. End                        B. Sqrt                                     C. Crt                          D. LongInt

Câu 7. Bằng 2 chữ cái A và B , người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái?

A. 2                             B. 4                                         C. 6                             D. 8

Câu 8. Một chương trình trong pascal phải có:

A. Phần khai báo và phần thân                                                B. Phần thân chương trình

C. Phần tên chương trình                                                        D. Phần khai báo

Câu 9. Giả sử x là hằng số, khai báo hằng nào sau đây đúng?

A. Const x:=12;                         B. Const x=12;                      C. Const x=’12’;                   D. Const x=12

Câu 10. Chương trình được viết như sau: Begin   end.

A. Chương trình này sai cú pháp                                                       

B. Chương trình này sai không chạy được

C. Chương trình này chạy nhưng không thực hiện gì cả                  

D. Chương trình báo lỗi

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1. Trắc nghiệm

1.C          2.B             3.A              4.D               5.D                 6.A              7.C

8.B           9.B              10.C           11.D            12.A               13.B             14.C

15.B          16.B           17.B            18.C             19.A              20.C             21.D

Đề số 4

Câu 1. Ngôn ngữ máy là:

A. bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. ngôn ngữ để viết các chương trình mà mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân;

C. các ngôn ngữ mà chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy có thể chạy được;

D. diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính thực hiện;

Câu 2. Chương trình dịch:

A. Dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy        B. Dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên

C. Dịch từ hợp ngữ ra ngôn ngữ bậc cao               D. Dịch từ ngôn ngữ bậc cao ra ngôn ngữ máy

Câu 3. Chương trình viết bằng chương trình bậc cao không có những đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:

A. Không phụ thuộc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều máy.

B. Ngắn gọn, dể hiểu, dễ nâng cấp.

C. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán.

D. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này.

Câu 4. Cho các phát biểu sau.

I) Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau;

II) Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ;

III)  Mọi người sử dụng máy tính đều phải biết lập chương trình;

IV)  Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp.

Hãy chọn đáp án đúng.

A. I đúng; II, III, IV sai                    B. I, II, III đúng; IV sai      C. I, II, III, IV sai    D. I, II, III, IV đúng

Câu 5. Trong Pascal, chú thích được sử dụng để?

A. Dùng để giải thích cho chương trình phức tạp, khó hiểu hơn.    C. Không có tác dụng trong chương trình.

B.  Dùng để giải thích cho chương trình rõ ràng, dễ hiểu hơn.        D. Dùng để khai báo chương trình.

Câu 6. Các tên sau đây, tên nào là sai:

A. chuongtrinh               B. ho_ten                     C. phuong-trinh                      D. phuongtrinhbac2

Câu 7. Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau:

A. Begin                               B. 58,5                             C. ’65                              D. 1024

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 8. Trình bày quy tắc đặt tên đối tượng trong Turbo Pascal? Lấy 2 ví dụ minh họa đúng.  (1 điểm)

Câu 9. Hãy chỉ ra tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt trong đoạn chương trình sau? (1 điểm)    

Var delta: real;

Const n=4;

      KQ=’Ket qua’;

Câu 10. Hãy chỉ ra hằng xâu, hằng số học trong đoạn chương trình ở câu 9? (1 điểm

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 5

01. Cấu trúc chương trình gồm những phần nào?

A. Tên, khai báo                                                                      B. Khai báo biến, thân chương trình

C. Khai báo, thân chương trình                                               D. Khai báo tên, thân chương trình.

02. Chương trình được viết như sau: Begin   end.

  A. Chương trình này sai cú pháp                                          B. Chương trình này sai không chạy được

  C. Chương trình này chạy nhưng không thực hiện gì cả      D. Chương trình báo lỗi.

03. Phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu Integer trong pascal là :

A. Từ 0 đến 215             B. Từ -32768 đến 32767          C. Từ -32768 đến 32768          D. Từ 0 đến 65535.

04. Trong pascal khi ta khai báo biến dưới đây thì tốn bao nhiêu byte bộ nhớ?

Var       a, b : Integer;  c : Boolean  d : Longint ;

A. 4 byte                                    B. 9 byte                               C. 7 byte                               D. 8 byte

05. Trong các khai báo sau, khai báo nào là khai báo biến trong pascal :

A. Const a = ‘True’ ;                  B. Var x, y : Byte ;                C. Propram Vi_du1 ;            D. uses crt ;

06. Giả sử a,b là biến nguyên và x là biến thực. Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var a,b: real, x: Byte;                                                          B. Var ab: real; x: Byte;       

C. Var a,b: real; x: Byte;                                                          D. Var a,b:Byte; x:real.

07. Biểu thức nào sau đây là biểu thức số học:

  A. x >= 5                                     B. x + y = 6                                C. (x+4) mod 2               D. x+1 < y+2.

08. Trong Turbo Pascal, cho A, B, C là các số thực, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai:

  A. A := A+B;                              B. A := 2*(B+C) ;                C. B := ‘A+B’ ;                    D. A := B;

09. Để nhập giá trị cho x vào từ bàn phím ta dùng:

A. Readln(‘x’);                          B. Readln(x);                        C. Readln(x)                         D. Realn(x);

10. Thủ tục write(a+b)  cho kết quả trên màn hình là :

A. Giá trị biểu thức a + b           B. ab                                      C. a + b                                 D. ‘a + b’

—(Để xem đầy đủ, chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1.C        2.C         3.B         4.B         5.B          6.D          7.C         8.C         9.B           10.A

11.B      12.A       13.B       14.D      15.B         16.A        17.B       18.C       19.A           20.C

21.B      22.A       23.B       24.A        25.D        26.A        27.B         28.C      29.C        30.B

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Tin học 11 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button