Lớp 12

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THCS&THPT Phương Tiến

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học lần 4 Trường THCS&THPT Phương Tiến, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS&THPT PHƯƠNG TIẾN

ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC LẦN 4

Thời gian 50 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Phân biệt ba dung dịch: etanol, glixerol, phenol thuốc thử cần dùng là:

A. Na, dung dịch Br2                                                   B. Dung dịch NaOH, Na

C. Dung dịch Br2, Cu(OH)2                                         D. Dung dịch Br2, Na

Câu 2: Cho phản ứng:

 aCH2=CH2 + bKMnO4 + cH2O → xHO-CH2-CH2-OH + y MnO2 + zKOH

Hệ số a, b, c, x, y, z lần lượt là:

A. 3,2,4,3,2,2                       B. 4,2,3,3,2,2,                  C. 3,4,2,3,2,2                   D. 3,2,4,2,2,3

Câu 3: Hidrat hóa một anken thu được hai ancol. Anken đó là:

A. Hex-3-en                                                                  B. But-2-en

C. 2,3-dimetylbut-2-en                                                 D. But-1-en

Câu 4: Một ankin có tỉ khối hơi so với hidro bằng 27. Biết ankin đó không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankin là:

A. CH C-CH2-CH3                                                    B. CH3-C C-CH3

C. CH3-C C-CH2-CH3                                               D. CH C-CH3

Câu 5: Cho hỗn hợp hai anken có số mol bằng nhau đi qua nước brom, thấy làm mất màu vừa đủ 200g dung dịch brom 16%. Số mol mỗi anken là:

A. 0,2                                   B. 0,15                             C. 0,05                             D. 0,1

Câu 6: Cho 0,01mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc, tạo ra acid picric. Phát biểu nào không đúng:

A. Sản phẩm thu được có tên hệ thống 2,4,6-trinitrophenol

B. Lượng HNO3 đã tham gia phản ứng là 0,03mol

C. Lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng1 là 0,015mol

D. Khối lượng acid picric hình thành bằng 2,29g

Câu 7: Dẫn từ từ 0,15mol hỗn hợp C3H6 và C4H8 lội chậm qua bình đựng dung dịch KMnO4 1M. Thể tích dung dịch thuốc tím đã bị mất màu là:

A. 300ml                              B. 50ml                            C. 200ml                          D. 100ml

Câu 8: Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định:

A. Các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ

B. Công thức cấu tạo

C. Công thức phân tử

D. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu 9: Ankan A có tên gọi: 3-etyl-2,4-dimetylhexan. Công thức phân tử A là:

A. C11H24                              B. C8H18                          C. C9H20                          D. C10H22

Câu 10: Danh pháp của ankin: CH3-CH(C2H5)-C CH là:

A. 2-etylbut-3-in                  B. 3-metylpent-1-in         C. 3-metylpent-4-in         D. 3-etylbut-1-in

Câu 11: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất:

A. Metan và etan.                                                         B. Etilen và stiren

C. Etilen và propilen                                                    D. Toluen và stiren

Câu 12: Cặp chất thuộc  hợp chất hữu cơ là:

A. CH3Cl; C6H5Br               B. CO2; CaCO3               C. CO; CaC2                   D. NaHCO3; NaCN

Câu 13: Tìm công thức phân tử của chất có thành phần: 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O. Biết 0,88g hơi chất đó chiếm thể tích 224ml(đktc).

A. C4H6O                             B. C4H8O2                       C. C4H8O                        D. C4H8O3

Câu 14: Sục axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3, xảy ra hiện tượng:

A. Xuất hiện kết tủa trắng                                            B. Xuất hiện kết tủa vàng

C. Không có hiện tượng gì                                          D. Xuất hiện kết tủa đen

Câu 15: Câu nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken:

A. Nhẹ hơn nước                                                         B. Các anken từ C1 đến C4 là chất khí

C. Là những chất không màu                                       D. Tan nhiều trong nước

Câu 16: Phản ứng trime hóa hoàn toàn 6,72 lít axetilen(đktc), thì khối lượng benzen thu được là:

A. 7,8g                                 B. 23,4g                           C. 5,2g                             D. 26,0g

Câu 17: Sản phẩm chính của phản ứng: CH2=CH-CH=CH2 + HBr  là:

A. CH3-CH=CBr-CH3                                                 B. CH3-CHBr-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-CH2Br                                              D. CH2Br-CH2-CH=CH2

Câu 18: Tìm câu sai:

A. Benzen có công thức phân tử là C6H6

B. Benzen có công thức đơn giản nhất là CH

C. Chất có công thức phân tử C6H6 phải là benzen

D. Chất có công thức đơn giản nhất là CH không chỉ là benzen

Câu 19: Để điều chế anđehit từ ancol thì cần lấy:

A. Ancol bậc II                                                            B. Ancol bậc I

C. Ancol bậc III                                                           D. Ancol nào cũng được

Câu 20: Số đồng phân ankan tương ứng với công thức phân tử C6H14 là:

A. 3                                      B. 4                                  C. 6                                  D. 5

Câu 21: Hidrocacbon không no, mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử gọi là:

A. Ankadien                         B. Anken                         C. Ankin                          D. Ankan

Câu 22: Tìm phát biểu sai:

A. Phenol có tính acid mạnh                                        B. Phenol rất độc

C. Phenol ít tan trong nước lạnh                                  D. Phenol là chất rắn ở điều kiện thường

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức X, thu được 4,4g CO2. Thể tích oxi(đktc) cần đốt cháy X là:

A. 4,48 lít                             B. 6,72 lít                         C. 3,36 lít                        D. 2,24lít

Câu 24: Cho 24g nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ, thu được m(g) kết tủa trắng. Giá trị m là:

A. 14,10g                             B. 49,65g                         C. 16,55g                         D. 16,75g

Câu 25: Cho buta-1,3-dien, tham gia cộng halogen, acid ( HCl, HBr…) thì thu được hỗn hợp sản phẩm theo kiểu cộng 1,2 và cộng 1,4. Nếu ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo ra sản phẩm:

A. Cộng 1,2                                                                  B. Không xác định được

C. Cả hai sản phẩm                                                      D. Cộng 1,4

Câu 26: Đun nóng hỗn hợp etanol, H2SO4 đặc, 140Oc, thu đươc sản phẩm:

A. C2H4, H2O                       B. C2H5Br, H2O              C. CO2, H2O                   D. (C2H5)2O, H2O

Câu 27: Cho isopren phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Có thể thu được tối đa mấy sản phẩm có cùng công thức phân tử C5H8Br2.

A. 3                                      B. 4                                  C. 2                                  D. 1

Câu 28: Xác định công thức phân tử của X có công thức đơn giản nhất C2H5O. Biết X là ancol no, đa chức:

A. C4H10O2                           B. C4H10O3                      C. C3H8O2                       D. C2H6O2

Câu 29: Danh pháp của ankadien có công thức cấu tạo:

CH2=C(CH3)-CH=CH-CH(C2H5)-CH3 là:

A. 2-etyl-5-metylhexa-3,5-dien                                    B. 2,5-dimetylhept-1-en

C. 2,5-dimetylhepta-1,3-dien                                       D. 5-etyl-2-metylhexa-1,3-dien

Câu 30: Monome tương ứng của polibutadien là:

A. CH3-CH=C=CH2                                                    B. CH2=CH-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-CH3                                                  D. CH2=CH2

Câu 31: Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen thường gặp trong giới thực vật, chúng cũng rất phổ biến và quan trọng. Công thức phân tử retinol ( vitamin A) có trong lòng đỏ trứng, dầu gan cá là:

A. C30H50                              B. C20H29OH                   C. C40H56                         D. C20H39OH

Câu 32: Chất nào không phải là phenol:

A. C6H5-OH                         B. m-OH-C6H4-CH3        C. C6H5-CH2-OH            D. o-OH-C6H4-OH

Câu 33: Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí:

A. CO                                   B. C2H4                            C. H2                               D. CH4

Câu 34: Đun nóng hỗn hợp etanol, H2SO4 đặc, 170Oc, thu đươc sản phẩm:

A. C2H5Br, H2O                   B. (C2H5)2O, H2O            C. C2H4, H2O.                 D. CO2, H2O

Câu 35: Tìm phát biểu sai:

A. Phenol có tính acid mạnh hơn acid cacbonic

B. Phenol có phản ứng thế dễ hơn benzen

C. Nhóm OH  phenol không bị thay thế bởi gốc acid như nhóm OH ancol

D. Phenol có lực acid mạnh hơn ancol

Câu 36: Cho 18,8g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là:

A. C4H9OH và C5H11OH                                             B. CH3OH và C2H5OH

C. C3H7OH và C4H9OH                                              D. C2H5OH và C3H7OH

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít(đktc) một xicloankan X, thu được 7,2g H2O. Biết X làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo X là:

A. Xiclopropan                                                             B. Metylxiclobutan

C. Metylxiclopropan                                                    D. Xiclobutan

Câu 38: Cho 300g dung dịch Br2 16% vào dung dịch phenol, lắc nhẹ, thu được m(g) kết tủa trắng. Giá trị m là :

A. 99,3g                               B. 33,1g                           C. 33,5g                           D. 100.5g

Câu 39: Đun sôi hỗn hợp C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua dung dịch brom. Hiện tượng quan sát được là:

A. Xuất hiện kết tủa vàng nhạt                                    B. Nước brom có màu đậm hơn

C. Nước brom bị mất màu                                           D. Xuất hiện kết tủa trắng

Câu 40: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis- trans là:

A. CHCl=CHCl                                                           B. CH3-CH=CBr-CH3

C. CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3                                  D. CH2=CH-CH2F

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

C

11

D

21

A

31

B

2

A

12

A

22

A

32

C

3

D

13

B

23

C

33

D

4

B

14

B

24

C

34

C

5

D

15

D

25

A

35

A

6

C

16

A

26

D

36

B

7

D

17

B

27

A

37

C

8

A

18

C

28

A

38

B

9

D

19

B

29

C

39

C

10

B

20

D

30

B

40

D

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Số đồng phân ankan tương ứng với công thức phân tử C6H14 là:

A. 3                                      B. 5                                  C. 4                                  D. 6

Câu 2: Ankan A có tên gọi: 3-etyl-2,4-dimetylhexan. Công thức phân tử A là:

A. C8H18                               B. C11H24                         C. C10H22                         D. C9H20

Câu 3: Cho 0,01mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc, tạo ra acid picric. Phát biểu nào không đúng:

A. Khối lượng acid picric hình thành bằng 2,29g

B. Lượng HNO3 đã tham gia phản ứng là 0,03mol

C. Sản phẩm thu được có tên hệ thống 2,4,6-trinitrophenol

D. Lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng1 là 0,015mol

Câu 4: Hidrat hóa một anken thu được hai ancol. Anken đó là:

A. But-1-en                                                                  B. But-2-en

C. Hex-3-en                                                                  D. 2,3-dimetylbut-2-en

Câu 5: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất:

A. Etilen và stiren                                                         B. Etilen và propilen

C. Toluen và stiren                                                       D. Metan và etan.

Câu 6: Dẫn từ từ 0,15mol hỗn hợp C3H6 và C4H8 lội chậm qua bình đựng dung dịch KMnO4 1M. Thể tích dung dịch thuốc tím đã bị mất màu là:

A. 300ml                              B. 50ml                            C. 200ml                          D. 100ml

Câu 7: Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định:

A. Các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ

B. Công thức cấu tạo

C. Công thức phân tử

D. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu 8: Cho hỗn hợp hai anken có số mol bằng nhau đi qua nước brom, thấy làm mất màu vừa đủ 200g dung dịch brom 16%. Số mol mỗi anken là:

A. 0,05                                 B. 0,15                             C. 0,2                               D. 0,1

Câu 9: Tìm công thức phân tử của chất có thành phần: 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O. Biết 0,88g hơi chất đó chiếm thể tích 224ml(đktc).

A. C4H6O                             B. C4H8O2                       C. C4H8O                        D. C4H8O3

Câu 10: Cặp chất thuộc  hợp chất hữu cơ là:

A. CH3Cl; C6H5Br               B. CO2; CaCO3               C. CO; CaC2                   D. NaHCO3; NaCN

Câu 11: Câu nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken:

A. Nhẹ hơn nước                                                         B. Các anken từ C1 đến C4 là chất khí

C. Là những chất không màu                                       D. Tan nhiều trong nước

Câu 12: Cho phản ứng:

 aCH2=CH2 + bKMnO4 + cH2O → xHO-CH2-CH2-OH + y MnO2 + zKOH

Hệ số a, b, c, x, y, z lần lượt là:

A. 3,2,4,2,2,3                       B. 3,2,4,3,2,2                   C. 3,4,2,3,2,2                   D. 4,2,3,3,2,2,

Câu 13: Sục axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3, xảy ra hiện tượng:

A. Xuất hiện kết tủa trắng                                            B. Không có hiện tượng gì

C. Xuất hiện kết tủa vàng                                            D. Xuất hiện kết tủa đen

Câu 14: Một ankin có tỉ khối hơi so với hidro bằng 27. Biết ankin đó không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankin là:

A. CH C-CH2-CH3                                                    B. CH C-CH3

C. CH3-C C-CH3                                                       D. CH3-C C-CH2-CH3

Câu 15: Phản ứng trime hóa hoàn toàn 6,72 lít axetilen(đktc), thì khối lượng benzen thu được là:

A. 7,8g                                 B. 23,4g                           C. 5,2g                             D. 26,0g

Câu 16: Sản phẩm chính của phản ứng: CH2=CH-CH=CH2 + HBr   là:

A. CH3-CH=CBr-CH3                                                 B. CH3-CHBr-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-CH2Br                                              D. CH2Br-CH2-CH=CH2

Câu 17: Tìm câu sai:

A. Benzen có công thức phân tử là C6H6

B. Benzen có công thức đơn giản nhất là CH

C. Chất có công thức phân tử C6H6 phải là benzen

D. Chất có công thức đơn giản nhất là CH không chỉ là benzen

Câu 18: Để điều chế anđehit từ ancol thì cần lấy:

A. Ancol bậc II                                                            B. Ancol bậc I

C. Ancol bậc III                                                           D. Ancol nào cũng được

Câu 19: Phân biệt ba dung dịch: etanol, glixerol, phenol thuốc thử cần dùng là:

A. Dung dịch NaOH, Na                                             B. Dung dịch Br2, Cu(OH)2

C. Na, dung dịch Br2                                                   D. Dung dịch Br2, Na

Câu 20: Danh pháp của ankin: CH3-CH(C2H5)-C CH là:

A. 3-metylpent-1-in              B. 3-metylpent-4-in         C. 3-etylbut-1-in              D. 2-etylbut-3-in

Câu 21: Danh pháp của ankadien có công thức cấu tạo:

CH2=C(CH3)-CH=CH-CH(C2H5)-CH3 là:

A. 2-etyl-5-metylhexa-3,5-dien                                    B. 2,5-dimetylhept-1-en

C. 2,5-dimetylhepta-1,3-dien                                       D. 5-etyl-2-metylhexa-1,3-dien

Câu 22: Cho isopren phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Có thể thu được tối đa mấy sản phẩm có cùng công thức phân tử C5H8Br2.

A. 3                                      B. 4                                  C. 2                                  D. 1

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức X, thu được 4,4g CO2. Thể tích oxi(đktc) cần đốt cháy X là:

A. 3,36 lít                             B. 4,48 lít                         C. 6,72 lít                        D. 2,24lít

Câu 24: Xác định công thức phân tử của X có công thức đơn giản nhất C2H5O. Biết X là ancol no, đa chức:

A. C2H6O2                            B. C3H8O2                       C. C4H10O3                      D. C4H10O2

Câu 25: Tìm phát biểu sai:

A. Phenol là chất rắn ở điều kiện thường                     B. Phenol có tính acid mạnh

C. Phenol ít tan trong nước lạnh                                  .          D. Phenol rất độc

Câu 26: Monome tương ứng của polibutadien là:

A. CH3-CH=C=CH2                                                    B. CH2=CH-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-CH3                                                  D. CH2=CH2

Câu 27: Đun nóng hỗn hợp etanol, H2SO4 đặc, 140Oc, thu đươc sản phẩm:

A. C2H4, H2O                       B. C2H5Br, H2O              C. CO2, H2O                   D. (C2H5)2O, H2O

Câu 28: Hidrocacbon không no, mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử gọi là:

A. Ankadien                         B. Anken                         C. Ankin                          D. Ankan

Câu 29: Cho buta-1,3-dien, tham gia cộng halogen, acid ( HCl, HBr…) thì thu được hỗn hợp sản phẩm theo kiểu cộng 1,2 và cộng 1,4. Nếu ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo ra sản phẩm:

A. Cộng 1,4                                                                  B. Không xác định được

C. Cộng 1,2                                                                  D. Cả hai sản phẩm

Câu 30: Cho 24g nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ, thu được m(g) kết tủa trắng. Giá trị m là:

A. 49,65g                             B. 14,10g                         C. 16,55g                         D. 16,75g

Câu 31: Cho 300g dung dịch Br2 16% vào dung dịch phenol, lắc nhẹ, thu được m(g) kết tủa trắng. Giá trị m là :

A. 99,3g                               B. 33,1g                           C. 33,5g                           D. 100.5g

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít(đktc) một xicloankan X, thu được 7,2g H2O. Biết X làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo X là:

A. Xiclopropan                                                             B. Metylxiclobutan

C. Metylxiclopropan                                                    D. Xiclobutan

Câu 33: Tìm phát biểu sai:

A. Phenol có tính acid mạnh hơn acid cacbonic

B. Phenol có lực acid mạnh hơn ancol

C. Phenol có phản ứng thế dễ hơn benzen

D. Nhóm OH  phenol không bị thay thế bởi gốc acid như nhóm OH ancol

Câu 34: Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen thường gặp trong giới thực vật, chúng cũng rất phổ biến và quan trọng. Công thức phân tử retinol ( vitamin A) có trong lòng đỏ trứng, dầu gan cá là:

A. C40H56                              B. C20H39OH                   C. C30H50                         D. C20H29OH

Câu 35: Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí:

A. H2                                    B. CO                              C. CH4                             D. C2H4

Câu 36: Cho 18,8g hỗn hợp hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 5,6 lít khí hidro (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là:

A. C4H9OH và C5H11OH                                             B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH                                              D. CH3OH và C2H5OH

Câu 37: Đun nóng hỗn hợp etanol, H2SO4 đặc, 170Oc, thu đươc sản phẩm:

A. C2H5Br, H2O                   B. CO2, H2O                    C. (C2H5)2O, H2O           D. C2H4, H2O.

Câu 38: Chất nào không phải là phenol:

A. m-OH-C6H4-CH3            B. C6H5-CH2-OH            C. C6H5-OH                    D. o-OH-C6H4-OH

Câu 39: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis- trans là:

A. CHCl=CHCl                                                           B. CH3-CH=CBr-CH3

C. CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3                                  D. CH2=CH-CH2F

Câu 40: Đun sôi hỗn hợp C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua dung dịch brom. Hiện tượng quan sát được là:

A. Nước brom bị mất màu                                           B. Nước brom có màu đậm hơn

C. Xuất hiện kết tủa vàng nhạt                                    D. Xuất hiện kết tủa trắng

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

B

11

D

21

C

31

B

2

C

12

B

22

A

32

C

3

D

13

C

23

A

33

A

4

A

14

C

24

D

34

D

5

C

15

A

25

B

35

C

6

D

16

B

26

B

36

D

7

A

17

C

27

D

37

D

8

D

18

B

28

A

38

B

9

B

19

B

29

C

39

D

10

A

20

A

30

C

40

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Cho 0,01mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc, tạo ra acid picric. Phát biểu nào không đúng:

A. Khối lượng acid picric hình thành bằng 2,29g

B. Lượng HNO3 đã tham gia phản ứng là 0,03mol

C. Sản phẩm thu được có tên hệ thống 2,4,6-trinitrophenol

D. Lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng1 là 0,015mol

Câu 2: Cho hỗn hợp hai anken có số mol bằng nhau đi qua nước brom, thấy làm mất màu vừa đủ 200g dung dịch brom 16%. Số mol mỗi anken là:

A. 0,2                                   B. 0,05                             C. 0,1                               D. 0,15

Câu 3: Để điều chế anđehit từ ancol thì cần lấy:

A. Ancol bậc II                                                            B. Ancol bậc I

C. Ancol bậc III                                                           D. Ancol nào cũng được

Câu 4: Tìm công thức phân tử của chất có thành phần: 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O. Biết 0,88g hơi chất đó chiếm thể tích 224ml(đktc).

A. C4H8O3                            B. C4H8O                         C. C4H8O2                       D. C4H6O

Câu 5: Sản phẩm chính của phản ứng: CH2=CH-CH=CH2 + HBr   là:

A. CH3-CH=CBr-CH3                                                 B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH3-CHBr-CH=CH2                                              D. CH2Br-CH2-CH=CH2

Câu 6: Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định:

A. Các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ

B. Công thức cấu tạo

C. Công thức phân tử

D. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu 7: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất:

A. Etilen và stiren                                                         B. Metan và etan.

C. Etilen và propilen                                                    D. Toluen và stiren

Câu 8: Câu nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken:

A. Nhẹ hơn nước                                                         B. Là những chất không màu

C. Tan nhiều trong nước                                              D. Các anken từ C1 đến C4 là chất khí

Câu 9: Cặp chất thuộc  hợp chất hữu cơ là:

A. CH3Cl; C6H5Br               B. CO2; CaCO3               C. CO; CaC2                   D. NaHCO3; NaCN

Câu 10: Hidrat hóa một anken thu được hai ancol. Anken đó là:

A. But-1-en                                                                  B. Hex-3-en

C. 2,3-dimetylbut-2-en                                                 D. But-2-en

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

D

11

B

21

B

31

B

2

C

12

C

22

B

32

D

3

B

13

A

23

A

33

B

4

C

14

A

24

D

34

C

5

C

15

A

25

C

35

D

6

A

16

D

26

D

36

C

7

D

17

D

27

B

37

B

8

C

18

B

28

D

38

C

9

A

19

C

29

B

39

A

10

A

20

A

30

A

40

D

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Để điều chế anđehit từ ancol thì cần lấy:

A. Ancol bậc III                                                           B. Ancol nào cũng được

C. Ancol bậc II                                                            D. Ancol bậc I

Câu 2: Phản ứng trime hóa hoàn toàn 6,72 lít axetilen(đktc), thì khối lượng benzen thu được là:

A. 5,2g                                 B. 23,4g                           C. 26,0g                           D. 7,8g

Câu 3: Hidrat hóa một anken thu được hai ancol. Anken đó là:

A. But-2-en                                                                  B. But-1-en

C. 2,3-dimetylbut-2-en                                                 D. Hex-3-en

Câu 4: Một ankin có tỉ khối hơi so với hidro bằng 27. Biết ankin đó không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của ankin là:

A. CH C-CH2-CH3                                                    B. CH C-CH3

C. CH3-C C-CH3                                                       D. CH3-C C-CH2-CH3

Câu 5: Tìm công thức phân tử của chất có thành phần: 54,5%C; 9,1%H; 36,4%O. Biết 0,88g hơi chất đó chiếm thể tích 224ml(đktc).

A. C4H8O                             B. C4H8O3                       C. C4H6O                        D. C4H8O2

Câu 6: Cho hỗn hợp hai anken có số mol bằng nhau đi qua nước brom, thấy làm mất màu vừa đủ 200g dung dịch brom 16%. Số mol mỗi anken là:

A. 0,15                                 B. 0,1                               C. 0,2                               D. 0,05

Câu 7: Danh pháp của ankin: CH3-CH(C2H5)-C CH là:

A. 3-metylpent-4-in              B. 3-etylbut-1-in              C. 2-etylbut-3-in              D. 3-metylpent-1-in

Câu 8: Câu nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken:

A. Tan nhiều trong nước                                              B. Là những chất không màu

C. Các anken từ C1 đến C4 là chất khí                         D. Nhẹ hơn nước

Câu 9: Cho phản ứng:

 aCH2=CH2 + bKMnO4 + cH2O → xHO-CH2-CH2-OH + y MnO2 + zKOH

Hệ số a, b, c, x, y, z lần lượt là:

A. 3,4,2,3,2,2                       B. 3,2,4,2,2,3                   C. 3,2,4,3,2,2                   D. 4,2,3,3,2,2,

Câu 10: Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định:

A. Công thức phân tử

B. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

C. Công thức cấu tạo

D. Các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

D

11

C

21

D

31

C

2

D

12

B

22

A

32

B

3

B

13

C

23

A

33

A

4

C

14

A

24

A

34

D

5

D

15

C

25

B

35

A

6

B

16

C

26

C

36

C

7

D

17

B

27

B

37

C

8

A

18

B

28

D

38

A

9

C

19

D

29

A

39

D

10

D

20

A

30

B

40

B

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Cho 0,2 mol H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH sau phản ứng thu được các muối nào

A. NaH2PO4 và Na2HPO4                                            B. Na2HPO4  và Na3PO4

C. NaH2PO4 và Na3PO4                                               D. Na2HPO4, NaH2PO4 và Na3PO4

Câu 2: Có thể phân biệt muối amoni với muối khác bằng cách cho nó tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó

A. thoát ra chất khí không màu, không mùi

B. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và xốc

C. muối amoni chuyển thành màu đỏ

D. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ

Câu 3: pH của dung dịch  NaOH 0,001M là:

A. 9                                      B. 3                                  C. 10                                D. 11

Câu 4: Sau mùa gặt cuối năm, nông dân sẽ đốt rơm rạ trên đồng nhằm mục đích:

A. tạo thêm phân vi lượng cho đất.                              B. tạo thêm phân đạm cho đất.

C. tạo thêm phân lân cho đất.                                      D. tạo thêm phân kali cho đất.

Câu 5: Magie photphua có công thức là:

A. Mg2P2O7                          B. Mg3P2                          C. Mg2P3                         D. Mg3(PO4)3

Câu 6: Câu nào không đúng khi nói về muối nitrat

A. tất cả đều tan trong nước                                        B. tất cả đều là chất điện li mạnh

C. tất cả đều không màu                                              D. tất cả đều kém bền đối với nhiệt

Câu 7: Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dung dịch .

B. Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện .

C. Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.

Câu 8: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl trong dung dịch sau khi trộn là

A. 0,35M.                             B. 0,325M.                      C. 0,3M.                          D. 0,175M.

Câu 9: Trong dd HCl 0,01M ở 25oC, tích số ion của nước là:

A. [H+][OH] < 1,0.10-14.                                              B. [H+][OH] > 1,0.10-14.

C. [H+][OH] = 1,0.10-14.                                              D. không xác định.

Câu 10: Từ 112 lit N2 và 392 lit H2 tạo ra được 42,5 gam NH3 .Tính H % phản ứng (V đo ở đktc )

A. 20%                                 B. 17,86%                        C. 25%                            D. 17,14%

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

B

11

B

21

A

31

A

2

B

12

C

22

C

32

A

3

D

13

B

23

D

33

C

4

D

14

C

24

A

34

B

5

B

15

A

25

D

35

B

6

C

16

B

26

C

36

A

7

C

17

A

27

A

37

D

8

B

18

D

28

A

38

B

9

C

19

D

29

D

39

C

10

C

20

D

30

D

40

A

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THCS&THPT Phương Tiến. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Động
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Đức Hợp

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button