Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Gia Viễn C

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học lần 4 Trường THPT Gia Viễn C. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh các bài tập trắc ngiệm, ôn tập lại kiến thức chương trình môn Hóa học. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C

ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC LẦN 4

Thời gian 50 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần 1,106 mol O2, thu được 0,798 mol CO2 và 0,700 mol H2O. Cho 24,64 gam X trên tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

A. 0,12.                                B. 0,14.                            C. 0,16.                            D. 0,10.

Câu 2: Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là

A. HCOOH.                         B. C2H5COOH.               C. C17H33COOH.            D. CH3COOH.

Câu 3: Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit Z (mạch hở tạo ra từ các α –amino axit no, mạch hở). Cho 2,0 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 3,5 mol HCl hoặc 2,5 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,0 mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu được 7,0 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị của x, y lần lượt là

A. 10,75 và 1,75.                  B. 8,25 và 1,75.               C. 8,25 và 3,50.               D. 10,75 và 3,50.

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt bột nhôm trong khí oxi;

(2) Để miếng gang trong không khí ẩm;

(3) Cho thanh thép vào dung dịch H2SO4 loãng;

(4) Cho thanh hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl;

(5) Cho thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch AgNO3.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 5.                                     B. 2.                                 C. 4.                                 D. 3.

Câu 5: Phân tử khối trung bình của một đoạn mạch tơ capron là 17176. Số mắt xích của đoạn mạch capron trên là

A. 152.                                 B. 275.                             C. 76.                               D. 242.

Câu 6: Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X là

A. glyxin.                             B. axit glutamic.              C. valin.                           D. alanin.

Câu 7: Các chất hữu cơ đơn chức, mạch hở Z1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là:

CH­2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có hai chất tác dụng được với Na sinh ra khí hiđro. Tên gọi của Z2, Z3 lần lượt là

A. axit axetic và ancol etylic.                                       B. metyl fomat và ancol etylic.

C. axit fomic và metyl fomat.                                      D. axit fomic và axit axetic.

Câu 8: Cho các phát biểu sau:                                 

(1) Phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.

(2) Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh.     

(4) Tetrapeptit (Val-Gly-Ala-Gly) aminoaxit đầu N là alanin.

Số nhận định đúng là

A. 3.                                     B. 4.                                 C. 2.                                 D. 1.

Câu 9: Hợp chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl axetat.                      B. Fructozơ.                    C. Metylamin.                 D. Triolein.

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 4,6 gam ancol và 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOC2H5.                   B. CH3COOCH3.            C. HCOOCH3.                D. CH3COOC2H5.

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,2M đun nóng. Giá trị của V là

A. 200.                                 B. 250.                             C. 150.                             D. 100.

Câu 12: Hexapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các gốc của các α- amino axit là glyxin, alanin và valin) trong đó cacbon chiếm 47,44% về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 59,12 gam muối. Giá trị của m là

A. 34,4.                                B. 41,6.                            C. 46,4.                            D. 51,2.

Câu 13: Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm KNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là

A. 246.                                 B. 298.                             C. 331.                             D. 300.

Câu 14: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

A. Au.                                  B. Ag.                              C. W.                               D. Cr.

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 9,4 gam hỗn hợp 2 ancol. Giá trị m là

A. 14,8.                                B. 22,2.                            C. 25,9.                            D. 18,5.

Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(a) Xà phòng hóa metyl axetat, thu được muối và ancol.

(b) Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin là chất khí.

(d) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit.

(e) Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                     B. 5.                                 C. 4.                                 D. 3.

Câu 17: Cho 18,00 gam hỗn hợp gồm etylamin và glyxin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1,00M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 31,30.                              B. 22,20.                          C. 19,30.                          D. 28,95.

Câu 18: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Mg2+/Mg; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ag+/Ag. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.                                  B. Mg.                             C. Fe.                               D. Zn.

Câu 19: Cho 0,15 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 6,90.                                B. 21,60.                          C. 13,80.                          D. 41,40.

Câu 20: Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:

      Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag                         

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại Ag có tính khử mạnh hơn kim loại Cu.

B. Ion Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

C. Kim loại Ag khử được ion Cu2+.

D. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Ag+.

Câu 21: Cho dãy các chất: saccarozơ, glyxin, etylamoni clorua, anilin. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là

A. 2.                                     B. 4.                                 C. 3.                                 D. 1.

Câu 22: Este HCOOC2H5 có tên gọi là

A. Metyl fomat.                   B. Etyl axetat.                 C. Etyl fomat.                 D. Metyl axetat.

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn tác dụng với 500 ml dung dịch gồm AgNO3 2a mol/l và Cu(NO3)2 a mol/l, thu được 24,8 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,20.                                B. 0,25.                            C. 0,05.                            D. 0,10.

Câu 24: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 1.                                     B. 3.                                 C. 2.                                 D. 4.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa hoàn toàn m1 gam X cần 3,36 lít H2 (đktc), thu được 64,65 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,25 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là

A. 70,35.                              B. 61,65.                          C. 71,45.                         D. 71,75.

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,25.                                B. 0,15.                            C. 0,10.                            D. 0,20.

Câu 27: X là đipeptit Ala-Val, Y là tripeptit Ala- Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp gồm X và Y (tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3) với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 58,68 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 36,92.                              B. 41,96.                          C. 46,67.                          D. 40,68.

Câu 28: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ ?

A. Nilon – 6,6.                     B. Poli(vinyl clorua).       C. Polietilen.                    D. Polibutađien

Câu 29: Công thức của glyxin là

A. CH3COOH.                     B. H2NCH2COOH.         C. C2H5OH.                    D. C6H5NH2.

Câu 30: Cho 13,2 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 19,4.                                B. 21,2.                            C. 29,2.                            D. 27,4.

Câu 31: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ.                          B. Fructozơ.                    C. Saccarozơ.                  D. Xenlulozơ.

Câu 32: Cho 13,6 gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe (tỉ lệ mol tương ứng 1:2) tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M, sau phản ứng thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 14,80.                              B. 18,00.                          C. 17,60.                          D. 20,80.

Câu 33: Cho 5,85 gam valin vào 60 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch X. Thêm tiếp 100 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M và KOH 0,5M vào X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 10,62.                              B. 14,84.                          C. 12,14.                          D. 12,86.

Câu 34: Cho 0,1 mol alanin tác dụng vừa đủ với axit HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,55.                              B. 12,95.                          C. 9,30.                            D. 9,70.

Câu 35: Cho m gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl sinh ra 2,24 lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là

A. 3,6.                                  B. 2,4.                              C. 1,2.                              D. 4,8.

Câu 36: Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Fe.                                   B. Ba.                              C. Cu.                              D. Ag.

Câu 37: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

B. Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

C. Tinh bột gồm các gốc β-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết glicozit.

D. Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

Câu 38: Cho 0,02 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,30M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

A. 0,010.                              B. 0,005.                          C. 0,012.                          D. 0,015.

Câu 39: Dung dịch glyxin không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl.                                 B. KOH.                          C. Na2SO4.                      D. NaOH.

Câu 40: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 165,0 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng dung dịch X giảm đi 66,0 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 472,5.                              B. 243,0.                          C. 162,0.                          D. 202,5.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

B

11

B

21

A

31

D

2

C

12

A

22

C

32

B

3

B

13

B

23

A

33

D

4

C

14

D

24

A

34

A

5

A

15

D

25

C

35

B

6

D

16

C

26

D

36

B

7

C

17

D

27

A

37

C

8

C

18

A

28

A

38

A

9

B

19

C

29

B

39

C

10

D

20

B

30

D

40

D

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Cho 8,0 gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch CuSO4 0,5M, sau phản ứng thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 10,00.                              B. 11,60.                          C. 6,80.                            D. 8,40.

Câu 2: Cho 6,57 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,35.                              B. 14,97.                          C. 14,16.                          D. 11,76.

Câu 3: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Fe.                                   B. Mg.                             C. Al.                               D. Ag.

Câu 4: Cho 0,025 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin vào 50 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 45 ml dung dịch NaOH 2M. Số mol axit glutamic trong X là

A. 0,015.                              B. 0,010.                          C. 0,040.                          D. 0,020.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic. Trong X, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lượng. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch gồm NaOH 2,0% và KOH 2,8%, thu được 8,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 6,4.                                  B. 5,6.                              C. 7,2.                              D. 4,8.

Câu 6: Cacbohiđrat nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Saccarozơ.                       B. Tinh bột.                     C. Xenlulozơ.                  D. Glucozơ.

Câu 7: Cho m gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (loãng) sinh ra 4,48 lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là

A. 4,8.                                  B. 2,4.                              C. 7,2.                              D. 3,6.

Câu 8: Amino axit X có công thức (H2N)2C2H3COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,01.                              B. 12,31.                          C. 12,89.                          D. 10,15.

Câu 9: Cho 0,12 mol triolein ((C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 33,12.                              B. 5,52.                            C. 11,04.                          D. 17,28.

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là

A. 250.                                 B. 150.                             C. 100.                             D. 200.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

A

11

C

21

D

31

D

2

C

12

A

22

C

32

B

3

D

13

D

23

A

33

B

4

A

14

A

24

B

34

B

5

A

15

A

25

D

35

B

6

D

16

B

26

C

36

D

7

A

17

C

27

C

37

B

8

D

18

B

28

A

38

B

9

C

19

C

29

C

39

D

10

D

20

A

30

C

40

B

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là

A. 100.                                 B. 50.                               C. 200.                             D. 150.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN: mO = 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 14,20.                              B. 13,00.                          C. 12,46.                          D. 16,36.

Câu 3: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích gần đúng của loại cao su trên là

A. 1640.                               B. 1460.                           C. 1454.                           D. 1544.

Câu 4: Công thức phân tử tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ≥ 3).              B. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).       C. CnH2n–2O2 (n ≥ 4).       D. CnH2nO2 (n ≥ 2).

Câu 5: Cho m gam kim loại Fe tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl sinh ra 2,24 lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là

A. 2,8.                                  B. 5,6.                              C. 8,4.                              D. 6,5.

Câu 6: X là este no, đơn chức, mạch hở. Cho 9,00 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dic̣h NaOH 0,75M đun nóng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COOC2H5.               B. HCOOC2H5.               C. HCOOCH3.                D. CH3COOCH3.

Câu 7: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe; Ni2+/Ni;  Cu2+/Cu; Ag+/Ag. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ni.                                   B. Ag.                              C. Cu.                              D. Fe.

Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,48.                                B. 3,36.                            C. 5,20.                            D. 2,72.

Câu 9: Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 9,7.                                  B. 10,6.                            C. 14,6.                            D. 13,7.

Câu 10: Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là

A. alanin.                              B. axit glutamic.              C. glyxin.                         D. valin.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

A

11

D

21

C

31

A

2

A

12

C

22

D

32

A

3

D

13

B

23

C

33

D

4

D

14

C

24

B

34

D

5

B

15

C

25

C

35

B

6

C

16

A

26

B

36

D

7

B

17

A

27

A

37

A

8

B

18

C

28

B

38

C

9

D

19

B

29

D

39

C

10

A

20

B

30

A

40

D

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun nóng. Giá trị của V là

A. 150.                                 B. 250.                             C. 200.                             D. 100.

Câu 2: X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun nóng m (gam) hỗn hợp gồm X và Y (tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:2) với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 56,4 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 39,12.                              B. 40,27.                          C. 45,60.                          D. 38,68.

Câu 3: Phân tử khối trung bình của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346. Số mắt xích của đoạn mạch nilon-6,6 trên là

A. 242.                                 B. 438.                             C. 211.                             D. 121.

Câu 4: Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH3.                 B. CH3COOC2H5.           C. HCOOC2H5.               D. C2H5COOCH3.

Câu 5: Cho m gam kim loại Fe tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (loãng) sinh ra 4,48 lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là

A. 5,6.                                  B. 11,2.                            C. 8,4.                              D. 22,4.

Câu 6: Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 4,6 gam ancol và 6,8 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOC2H5.                   B. CH3COOC2H5.           C. HCOOCH3.                D. CH3COOCH3.

Câu 7: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe; Ni2+/Ni;  Cu2+/Cu; Ag+/Ag. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Ni.                                   B. Cu.                              C. Fe.                               D. Ag.

Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 3,36.                                B. 2,94.                            C. 2,46.                            D. 2,88.

Câu 9: Cho 4,38 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 9,44.                                B. 8,90.                            C. 9,98.                            D. 7,84.

Câu 10: Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 6,00 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được 9,04 gam muối. X là

A. valin.                                B. axit glutamic.              C. alanin.                         D. glyxin.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

A

11

D

21

C

31

C

2

A

12

C

22

B

32

A

3

D

13

C

23

C

33

B

4

B

14

B

24

D

34

D

5

B

15

C

25

D

35

B

6

A

16

D

26

C

36

A

7

C

17

A

27

C

37

A

8

B

18

A

28

B

38

C

9

A

19

B

29

D

39

D

10

D

20

B

30

A

40

D

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,2M đun nóng. Giá trị của V là

A. 100.                                 B. 150.                             C. 200.                             D. 250.

Câu 2: X là đipeptit Ala-Val, Y là tripeptit Ala- Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp gồm X và Y (tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3) với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 58,68 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 46,67.                              B. 41,96.                          C. 36,92.                          D. 40,68.

Câu 3: Phân tử khối trung bình của một đoạn mạch tơ capron là 17176. Số mắt xích của đoạn mạch capron trên là

A. 76.                                   B. 275.                             C. 152.                             D. 242.

Câu 4: Este HCOOC2H5 có tên gọi là

A. Etyl fomat.                      B. Metyl fomat.               C. Metyl axetat.              D. Etyl axetat.

Câu 5: Cho m gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl sinh ra 2,24 lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là

A. 1,2.                                  B. 2,4.                              C. 4,8.                              D. 3,6.

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 4,6 gam ancol và 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOC2H5.                   B. CH3COOC2H5.           C. HCOOCH3.                D. CH3COOCH3.

Câu 7: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Mg2+/Mg; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ag+/Ag. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Mg.                                  B. Zn.                              C. Ag.                              D. Fe.

Câu 8: Cho 0,15 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 21,60.                              B. 13,80.                          C. 6,90.                            D. 41,40.

Câu 9: Cho 13,2 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 19,4.                                B. 21,2.                            C. 29,2.                            D. 27,4.

Câu 10: Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X là

A. glyxin.                             B. axit glutamic.              C. alanin.                         D. valin.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

D

11

A

21

C

31

D

2

C

12

A

22

A

32

A

3

C

13

A

23

C

33

A

4

A

14

B

24

C

34

D

5

B

15

C

25

D

35

B

6

B

16

D

26

A

36

C

7

C

17

A

27

D

37

B

8

B

18

B

28

B

38

C

9

D

19

B

29

D

39

A

10

C

20

B

30

D

40

D

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Gia Viễn C. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Động
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Đức Hợp

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button