Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Ngọc Hà

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học lần 4 Trường THPT Ngọc Hà, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT NGỌC HÀ

ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC LẦN 4

Thời gian 50 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Cách làm nào sau đây sử dụng phương pháp kết tinh?

  A. Làm đường cát, đường phèn từ mía.

  B. Giã cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.

  C. Nấu rượu để uống.

  D. Ngâm rượu thuốc.

Câu 2. Chất nào sau đây khi cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng không có khí thoát ra?

  A. FeO.                               B. Fe(OH)2.                       C. Fe2O3.                           D. Fe3O4.

Câu 3. Cho 16 gam Fe2O3 phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

  A. 400.                                B. 300.                              C. 200.                              D. 600.

Câu 4. Chất làm đổi màu quỳ tím là

  A. lysin.                              B. glyxin.                          C. alanin.                           D. valin.

Câu 5. Trong máu người luôn có nồng độ gluxit X không đổi là 0,1%. Nếu lượng X trong máu giảm đi thì người đó mắc bệnh suy nhược. Ngược lại nếu lượng X trong máu tăng lên thì đó là người mắc bệnh tiểu đường hay đường huyết. Chất X là

  A. glucozơ.                         B. amilozơ.                        C. saccarozơ.                    D. fructozơ.

Câu 6. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh các nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

  A. Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, nhiên liệu sạch.

  B. Xả chất thải trực tiếp ra môi trường.

  C. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.

  D. Có hệ thống xử lí chất thải hợp lí trước khi xả thải ra môi trường.

Câu 7. Trong các kim loại sau, kim loại nào không phải là kim loại kiềm thổ?

  A. Ca.                                 B. Be.                                C. Mg.                               D. Na.

Câu 8. Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là

  A. 1.                                    B. 4.                                  C. 3.                                  D. 2.

Câu 9. Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

  A. xenlulozơ.                      B. polietilen.                      C. amilopectin.                  D. amilozơ.

Câu 10. Khi cho chất X vào dung dịch kiềm, lúc đầu thu được kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang nâu đỏ khi đưa ra ngoài không khí. Chất X là

  A. FeSO4.                           B. AlCl3.                           C. MgSO4.                        D. CuSO4.

Câu 11. Kali nitrat được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là

  A. KHCO3.                         B. KNO2.                          C. K3PO4.                         D. KNO3. 

Câu 12. Trong công nghiệp, kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp

  A. thủy luyện.                                                               B. nhiệt nhôm.

  C. điện phân dung dịch.                                               D. điện phân nóng chảy.

Câu 13. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzyl axetat là

  A. C9H8O2.                         B. C9H10O2.                       C. C8H10O2.                      D. C9H10O4.

Câu 14. Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) là

  A. C2H5OH.                       B. CH3NH2.                      C. CH3COOC2H3.            D. CH3COOH.

Câu 15. Xà phòng hóa este X hai chức có công thức phân tử C5H8O4 thu được sản phẩm có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

  A. 4.                                    B. 3.                                  C. 1.                                  D. 2.

Câu 16. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

  A. cao su, tơ tằm, tơ lapsan.                                         B. thủy tinh plexiglas, nilon-6,6, tơ nitron.

  C. nilon-6,6, nilon-6, tơ lapsan.                                    D. tơ visco, nilon-6, nilon-6,6.

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn một amino axit X (phân tử có một nhóm NH2) thu được 8,8 gam CO2 và 1,12 lít N2. Công thức phân tử của X là

  A. C3H7NO2.                      B. C4H9NO2.                     C. C2H7NO2.                     D. C2H5NO2.

Câu 18. Cho m gam hỗn họp gồm axit axetic, axit oxalic, axit glutamic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa (m + 8,8) gam muối. Giá trị của V là

  A. 200.                                B. 400.                              C. 250.                              D. 300.

Câu 19. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90%). Giá trị của m là

  A. 42,0.                               B. 30,0.                             C. 14,0.                             D. 37,8.

Câu 20. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X. Cặp chất X, Y phù họp là

  A. Cu(NO3)2 và NO2.

  B. NH4NO2 và N2.

  C. CH3COONa và CH4.

  D. KClO3 và Cl2.

Câu 21. Cho 12 gam Fe vào 100 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

  A. 12,8.                               B. 9,2.                               C. 7,2.                               D. 6,4.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây sai?

  A. Để gang hoặc thép trong không khí ẩm sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

  B. Trong ăn mòn hóa học, electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

  C. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những lá Zn – đây là cách chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp bảo vệ bề mặt.

  D. Trong tự nhiên, sự ăn mòn kim loại xảy ra phức tạp, có thể xảy ra đồng thời quá trình ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học.

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn este X thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau, X có thể là este

  A. no, mạch hở, đơn chức.                            B. no, ba chức.

  C. no, mạch hở, hai chức.                             D. không no, mạch hở, đơn chức.

Câu 24. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi?

  A. FeCO3 + 2HCl → FeCl3 + CO2 + H2O

  B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

  C. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

  D. 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

Câu 25. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.

(2) Cho hỗn họp NaHSO4, và KHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nuớc dư.

(3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

(4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

(5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

(6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

  A. 4.                                    B. 6.                                  C. 5.                                  D. 3.

Câu 26. Hấp thụ hết 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3 thu được 100 ml dung dịch X. Lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác, khi lấy 50 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml dung dịch HCl 1M thu được 0,12 mol khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

  A. 0,10 và 0,45.                  B. 0,14 và 0,20.                 C. 0,12 và 0,30.                D. 0,10 và 0,20.

Câu 27. Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là

  A. 0,80 và 8,82.                  B. 0,40 và 4,32.                 C. 0,40 và 4,56.                D. 0,75 và 5,62.

Câu 28. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử:

 

X

Y

Z

T

Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng nhẹ

không có kết tủa

Ag¯

không có kết tủa

không có kết tủa

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Cu(OH)2 không tan

Cu(OH)2 không tan

dung dịch có màu xanh lam

Cu(OH)2 không tan

Nước brom

có kết tủa

không có kết tủa

không có kết tủa

không có kết tủa

 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

  A. Phenol, anđehit fomic, glixerol, etanol.                   B. Anilin, gilxerol, anđehit fomic, metyl fomat.

  C. Phenol, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.            D. Glixerol, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

Câu 29. Cho 14,6 gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch HCl dư được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được khối lượng muối khan là

  A. 23,7 gam.                       B. 28,6 gam.                      C. 19,8 gam.                     D. 21,9 gam.

Câu 30. Cho các phát biểu sau:

(1) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

(2) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

(3) Tên thay thế của amin có công thức (CH3)3N là trimetylamin.

(4) Dung dịch 37 – 40% fomandehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng.

(5) Các chất cocain, amphetamin, heroin, moocphin là những chất gây nghiện, hết sức nguy hại cho sức khỏe con người.

Số phát biểu sai

  A. 3.                                    B. 1.                                  C. 4.                                  D. 2.

Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metan, axetilen, buta-1,3-đien và vinyl axetilen thu được 24,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. Biết a mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa 112 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

  A. 0,2.                                 B. 0,4.                               C. 0,1.                               D. 0,3.

Câu 32. Cho 200 ml dung dịch NaOH 3M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thu được 5,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V là

  A. 175.                                B. 425.                              C. 375.                              D. 275.

Câu 33. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Z thu được x1 mol kết tủa.

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch Z thu được x2 mol kết tủa.

Thí nghiệm 3: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z thu được x3 mol kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và x1 < x2 < x3. Hai chất X, Y lần lượt là

  A. BaCl2 và FeCl2.                                                       B. FeSO4 và Fe2(SO4)3.

  C. AlCl3 và FeCl3.                                                        D. ZnSO4 và Al2(SO4)3.

Câu 34. Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X (C3H10O2N2) và Y (C4H12O4N2) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được amin Z có tỉ khối so với H2 bằng 15,5 và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được hỗn hợp G gồm hai muối có số nguyên tử C bằng nhau. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong G có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 64.                                  B. 42.                                C. 58.                                D. 35.

Câu 35. Cho từ từ dung dịch HCl loãng vào dung dịch chứa NaOH và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị bên. Tổng giá trị (x + y) là

  A. 3,5.                                 B. 3,8.

  C. 3,1.                                 D. 2,2.

Câu 36. Hòa tan hoàn toàn 20,7 gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO vào nước thu được 4 lít dung dịch Y có pH = 13 và 0,05 mol khí H2. Cho 4 lít dung dịch Y tác dụng với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá tri nào sau đâv?

  A. 35.                                  B. 42.                                C. 30.                                D. 25.

Câu 37. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với các điện cực trơ) đến khi ở anot thoát ra 0,2 mol hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 30,625 thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân có chứa hai muối có nồng độ mol bằng nhau. Giả sử hiệu suất điện phân là 100% và khí sinh ra không tan trong nước. Giá trị của m là

  A. 48,25.                             B. 64,25.                           C. 62,25.                           D. 56,25. 

Câu 38. Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở (phân tử chỉ chứa nhóm COOH) và một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được CO2 và 10,8 gam H2O. Nếu đun nóng m gam M trên (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau chỉ tạo thành H2O và este X (phân tử chỉ chứa chức este, giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Để đốt cháy hoàn toàn lượng X sinh ra cần dùng vừa đủ 0,5625 mol O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thỏa mãn điều kiện  . Công thức phân tử của X là

  A. C8H10O6.                        B. C8H8O4.                        C. C7H8O6.                        D. C7H6O6.

Câu 39. Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần (1) trong dung dịch HCl dư, thu được 0,1 mol hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 9,4 và dung dịch Y. Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và 0,2075 mol hỗn hợp khí T gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Khối lượng của FeCl2 có trong dung dịch Y là

  A. 25,307 gam.                   B. 27,305 gam.                  C. 23,705 gam.                 D. 25,075 gam.

Câu 40. Hỗn hợp E gồm axit no, đơn chức X, axit đa chức Y (phân tử có ba liên kết p, mạch không phân nhánh) đều mạch hở và este Z (chỉ chứa nhóm chức este) tạo bởi ancol đa chức T với X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 14,93 gam E cần dùng vừa đủ 0,3825 mol O2. Mặt khác, 14,93 gam E phản ứng tối đa với 260 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam ancol T. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol T thu được 1,98 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Phát biểu nào sau đây sai?

  A. Z có hai công thức cấu tạo phù hợp.

  B. Có thể dùng nước brom để nhận biết X, Y, T.

  C. Tổng số nguyên tử hiđro trong phân tử Z là 10.

  D. Y có đồng phân hình học cis – trans.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1-A

2-C

3-D

4-A

5-A

6-B

7-D

8-D

9-C

10-A

11-D

12-B

13-B

14-C

15-D

16-C

17-D

18-B

19-A

20-B

21-C

22-C

23-A

24-D

25-C

26-D

27-C

28-A

29-A

30-D

31-B

32-C

33-D

34-C

35-B

36-C

37-B

38-A

39-B

40-C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

  A. NH4Cl → NH3 + HCl                                      B. CaCO3  →CaO + CO2

  C. 2KNO3 → 2KNO2 + O2                                   D. NaHCO3 → NaOH + CO2

Câu 2. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

  A. glucozơ.                         B. fructozơ.                       C. saccarozơ.                    D. xenlulozơ.

Câu 3. Cho dãy các kim loại sau: Al, Ag, Au và Na. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

  A. Au.                                 B. Al.                                C. Ag.                               D. Na.

Câu 4. Hợp chất nào sau đây được dùng để bó bột, đúc tượng?

  A. CaSO4.                           B. CaSO4.H2O.                 C. CaSO4.2H2O.               D. CaO.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

  A. CO2.                               B. CH4.                             C. NaCN.                          D. Na2CO3.

Câu 6. Triolein không có phản ứng với chất nào sau đây?

  A. NaOH, đun nóng.                                                    B. Cu(OH)2.

  C. H2O có xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng.                 D. H2 có xúc tác Ni. đun nóng.

Câu 7. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng cách dùng CO khử oxit của nó?

  A. Fe.                                  B. Ca.                                C. Al.                                D. Na.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

  A. CH3 CH(NH2) COOH.                                     B. H2N [CH2]4 CH(NH2) COOH.

  C. (CH3)2CH CH(NH2) COOH.                            D. HOOC [CH2]2 CH(NH2) COOH.

Câu 9. Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime dùng sản xuất cao su?

  A. CH2 = CHCl.                                                           B. CH2 = CH2

  C. CH2 = CH – CH = CH2                                           D. CH2 = C(CH2) – COOCH2

Câu 10. Trong công nghiệp, kim loại Al được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây?

  A. Điện phân nóng chảy.                                              B. Thủy luyện.

  C. Nhiệt luyện.                                                             D. Điện phân dung dịch.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1-D

2-A

3-C

4-B

5-B

6-B

7-A

8-D

9-C

10-Ạ

11-B

12-B

13-B

14-A

15-C

16-C

17-B

18-D

19-C

20-D

21-B

22-C

23-D

24-C

25-A

26-B

27-D

28-C

29-B

30-C

31-C

32-C

33-A

34-B

35-C

36-C

37-B

38-C

39-C

40-A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Kim loại nào sau đây có độ cứng lón nhất?

  A. W                                   B. Ag                                C. Au                                D. Cr

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

  A. KOH                              B. CH3COOH                   C. KNO3                           D. NaCl

Câu 3. Thành phần chính của đường mía là

  A. fructozơ                         B. xenlulozơ                      C. glucozơ                        D. saccarozơ

Câu 4. Muối nào sau đây bền với nhiệt nhất?

  A. Na2CO3                          B. NaHCO3                       C. MgCO3                         D. Ca(HCO3)2

Câu 5. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

  A. CH3COOC2H5               B. H2NCH2COOH           C. HCOONH4                  D. C2H5NH2

Câu 6. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

  A. Al                                   B. Fe(OH)2                        C. NaHCO3                      D. KOH

Câu 7. Thành phần chính của quặng photphorit là

  A. CaHPO4                         B. Ca3(PO4)2                     C. NH4H2PO4                   D. Ca(H2PO4)2

Câu 8. Metyl fomat có công thức là

  A. CH3COOCH3                B. HCOOC2H5                 C. HCOOCH3                  D. CH3COOC2H5

Câu 9. Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ là

  A. 0,9%                              B. 5,0%                             C. 1,0%                             D. 9,0%

Câu 10. Công thức hóa học của sắt(III) hiđroxit là

  A. Fe(OH)2                         B. Fe2O3                            C. FeO                              D. Fe(OH)3

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1-D

2-B

3-D

4-A

5-B

6-C

7-B

8-C

9-A

10-D

11-C

12-C

13-C

14-D

15-A

16-B

17-C

18-C

19-A

20-C

21-A

22-D

23-D

24-B

25-B

26-B

27-C

28-B

29-A

30-C

31-D

32-B

33-C

34-B

35-A

36-B

37-D

38-D

39-B

40-B

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

  A. (CH3COO)3C3H5.                                                    B.  (C17H35COO)2C2H4.

  C. (C17H33COO)3C3H5.                                                D. (C2H3COO)3C3H5.

Câu 2. Al2O3 không tan được trong dung dịch chứa chất tan nào sau đây?

  A. KOH.                             B. NaOH.                          C. HCl.                             D. CaCl2.

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc polisaccarit?

  A. Tinh bột.                        B.  Glucozơ.                      C. Fructozơ.                      D. Saccarozơ.

Câu 4. Kim loại nào dưới đây không phản ứng được với H2O ở nhiệt độ thường?

  A. Ba.                                 B. Ag.                               C. Na.                               D. K.

Câu 5. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

  A. Fe3+.                               B. Mg2+.                            C. Ag+.                              D. Cu2+.

Câu 6. Poli(vinyl doma) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

  A. CH2 = CCl2.                                                             B.  CH2 = CHCl.

  C. CH2 = CHCl – CH3.                                                D. CH3 – CH2Cl.

Câu 7. Sắt bị thụ động trong dung dịch axit nào sau đây?

  A. HNO3 đặc, nguội.                                                    B.  HCl loãng, nguội,

  C. HNO3 đặc, nóng.                                                     D. HCl đặc, nguội.

Câu 8. Chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch HCl và khi X tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa. Tên gọi của X là

  A. anilin.                             B.  alanin.                          C. phenol.                         D. etylamin.

Câu 9. Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thủy ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng

   A. cát.                                B.  bột sắt.                         C. bột lưu huỳnh.              D. bột than.

Câu 10. Hòa tan hết m gam bột nhôm trong dung dịch HCl dư, thu được 0,16 mol H2. Giá trị của m là

A. 4,32.                             B. 1,44.                             C. 2,88.                             D. 2,16.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1-C

2-D

3-A

4-B

5-B

6-B

7-A

8-A

9-C

10-C

11-A

12-B

13-D

14-A

15-D

16-A

17-A

18-D

19-D

20-D

21-D

22-C

23-B

24-C

25-D

26-C

27-B

28-B

29-D

30-C

31-A

32-C

33-B

34-B

35-A

36-D

37-C

38-A

39-B

40-D

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

  A. Xenlulozơ.                     B. Tinh bột.                       C. Glucozơ.                      D. Saccarozơ.

Câu 2. X là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, được sử dụng để làm sợi tóc bóng đèn. X là kim loại nào sau đây?

  A. W.                                  B. Cr.                                C. Cs.                                D. Ag.

Câu 3. Kim cương và than chì là các dạng

  A. đồng hình của cacbon.                                             B. đồng phân của cacbon.

  C. đồng vị của cacbon.                                                 D. thù hình của cacbon.

Câu 4. Chất H2NCH2COOH có tên gọi là

  A. glyxin.                            B. valin.                             C. lysin.                             D. alanin.

Câu 5. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

  A. Al.                                  B. Fe.                                C. Ca.                                D. K.

Câu 6. Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất kim loiạ

  A. Al.                                  B. Cu.                                C. Mg.                               D. Zn.

Câu 7. Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường là:

  A. xăng dầu.                                                                 B. than đá, xăng, dầu.      

  C. khí thiên nhiên.                                                        D. củi, gỗ, than cốc.

Câu 8. Công thức của crom(VI) oxit là

  A. Cr2O3.                            B. CrO3.                            C. CrO.                             D. H2CrO4.

Câu 9. Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

  A. Vinyl axetat.                  B. Propyl axetat.               C. Phenyl axetat.              D. Etyl axetat.

Câu 10. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

  A. CuSO4.                          B. FeCl2.                           C. Na2CO3.                       D. KNO3.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1-C

2-A

3-D

4-A

5-D

6-A

7-C

8-B

9-D

10-A

11-C

12-A

13-C

14-D

15-B

16-D

17-A

18-A

19-C

20-A

21-A

22-D

23-D

24-B

25-D

26-A

27-A

28-A

29-D

30-D

31-C

32-A

33-D

34-C

35-B

36-D

37-C

38-B

39-B

40-B

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Ngọc Hà. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Động
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Đức Hợp

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button