Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Nhị Trường

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới HOC247 giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học lần 4 Trường THPT Nhị Trường dưới đây được biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT NHỊ TRƯỜNG

ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC LẦN 4

Thời gian 50 phút

 

ĐỀ SỐ 1

0001: Để phân biệt các khí: CH4, C2H4, C2H2, CO2 đựng riêng trong mỗi lọ, có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây:

A. Br2 ; KMnO4                                                                       B. AgNO3/NH3 ; Br2 ; Ca(OH)2

C. AgNO3/NH3 ; Br2 , O2                                                        D. AgNO3/NH3 ; Br2 ; KMnO4

0002: Khối lượng mol phân tử trung bình của cao su Buna là 43740. Hệ số trùng hợp của loại cao su trên là:

A. 810                                        B. 670                                   C. 760                                   D. 540

0003: Propen làm mất màu dung dịch thuốc tím theo phương trình sau:

C3H6 + H2O + KMnO4 →  MnO2 + C3H6(OH)2 + KOH

Tỉ lệ mol các chất theo thứ tự như sau:

A. 2:4:3:2:2:3                             B. 3:4:2:2:3:2                        C. 3:2:4:3:2:2                        D. 3:3:2:3:4:2

0004: Cho các hợp chất sau: CH3CH2CH2CH3 (1), CH3CH(CH3)CH3 (2), CH4 (3), CH3CH2CH3 (4). Theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là:

A. (4) < (3) < (2) < (1)               B. (3) < (4) < (2) < (1)           C. (2) < (4) < (3) < (1)          D. (3) < (1) < (4) < (2)

0005: Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử ankan thay đổi thế nào theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng

A. Tăng dần                                                                             B. Giảm dần

C. Không thay đổi                                                                   D. Không theo qui luật nào cả

0006: Ankan X không nhánh chỉ chứa cacbon :

A. bậc I                                      B. bậc I và IV                       C. bậc I và II                        D. bậc II và III

0007: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hiđrocacbon X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 29,55 g kết tủa. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 g so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là:

A. C3H4                                      B. C2H6                                 C. C3H6                                 D. C3H8

0008: Đốt cháy hoàn toàn một Ankan X phải cần 11,2 lít Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là :

A. C2H6                                      B. C5H12                                C. C3H8                                 D. CH4

0009: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Công thức phân tử của A là:

A. C2H6                                      B. C5H12                                C. C3H8                                 D. CH4

0010: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 1 ankin và 1 ankan qua dung dịch Br2 dư, thấy có 4,48 lít khí thoát ra (các khí ở đktc). Khối lượng Br2 tham gia phản ứng là:

A. 48gam                                   B. 16gam                               C. 4,8gam                             D. 32gam

0011: Tính chất nào không phải là tính chất vật lí của  anken :

A. tan trong dầu mỡ                  B. nhẹ hơn nước                   C. chất không màu                D. tan trong nước

0012: Anken có nhiều tính chất khác với ankan như: phản ứng cộng, trùng hợp, oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

A. liên kết  bền                      B. liên kết                          C. liên kết  bền                  D. liên kết  kém bền

0013: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách :

A. tách hiđro từ ankan               B. crackinh ankan                 C. tách nước từ ancol           D. A,B,C  đều đúng

0014: Ba anken đồng đẳng kế tiếp nhau X, Y, Z, có tổng phân tử khối bằng 126 đvC. X, Y, Z lần lượt là:

A. C4H8,C3H6,C2H4                   B. C2H4, C3H6, C4H8             C. C2H4,C3H8, C4H8             D. C2H4,C3H6, C4H6

0015: Đốt cháy hoàn toàn 1(lít) khí hiđrocacbon X cần 4,5(lít) O2, sinh ra 3 (lít) CO2 (cùng điều kiện). X có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 .Vậy X là:

A. propan.                                  B. propen.                             C. propin.                              D. propađien.

0016: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít etilen (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 11,1 gam Ca(OH)2, sau khi kết thúc phản ứng khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

A. tăng 2,4 gam                         B. tăng 4,2 gam                     C. giảm 2,6 gam                    D. giảm 4,2 gam

0017: Một hiđrôcacbon A có tỉ khối hơi đối với hiđrô bằng 14. Công thức phân tử của A là:

A. C2H4                                      B. CH4                                  C. C4H4                                 D. C3H4

0018: Ankađien liên hợp là:

A. ankađien có 2 liên kết đôi  C=C liền nhau.

B. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn.

C. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.

D. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.

0019: Ankađien CH2=CH-CH=CH2 có tên thông thường là:

A. butađien                                B. 1,3-butađien                     C. butađien -1,3                    D. buta-1,3-đien

0020: Cho sơ đồ: CH4 àAàBàCàCaosu Buna. A,B,C lần lượt là:

A. axetilen; vinylaxetilen; buta-1,3-đien                                  B. axetilen; vinylaxetilen; butađien-1,3

C. vinylaxetilen; axetilen; buta-1,3-đien                                  D. axetilen; but-2-en; buta-1,3-đien

0021: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm buta-1,3-đien và isopren thu được 0,9 mol CO2  và 12,6 gam nước. Giá trị của m là:

A. 12,1g                                     B. 12,2g                                C. 12,3g                                D. 12,4g

0022: Ankin B có chứa 88,89% Cacbon về khối lượng, có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.Vậy B là:

A. axetilen                                 B. Propin                               C. but-1-in                            D. but-2-in

0023: Hợp chất   CH3-CH(C2H5)-C C-CH(CH3)-CH2– CH2-CH3 có tên gọi là:

A. 3,6-đimetylnon- 4-in                                                           B. 2-etyl-5-metyloct-3-in

C. 7-etyl-6-metyloct-5-in                                                         D. 5-metyl-2-etyloct-3-in

0024: Ngọn lửa đèn xì oxi-axetilen dùng trong hàn và cắt kim loại có thể đạt tới nhiệt độ:

A. 1000oC                                  B. 2000oC                             C. 3000oC                             D. 4000oC

0025: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp CH4, C3H6, C2H2 thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 4,2 gam                                 B. 5,6 gam                             C. 8,4 gam                            D. 2,8 gam

0026: Oxi hóa hoàn toàn 1,36 gam ankađien X, thu 2,24 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C4H6                                      B. C6H10                                C. C5H8                                 D. C3H4

0027: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4, C2H6, C3H8, C4H10  thu được 6,16 gam CO2  và 4,14 gam H2O. Số mol C2H4 trong hỗn hợp X là:

A. 0,09                                       B. 0,01                                  C. 0,08                                  D. 0,02

0028: Cho các chất sau : CaO, Ca(OH)2, NaOH, CH3COONa, CH3COOH, CaCO3. Các hóa chất cần dùng để điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm gồm:

A. Ca(OH)2, NaOH, CH3COONa                                          B. CaO, Ca(OH)2, CH3COONa

C. NaOH, CH3COOH, CaCO3                                               D. CaO, NaOH, CH3COONa

0029: Đốt cháy  V lít (đktc) một ankin ở thể tích khí thu được CO2 và H2O có tổng số khối lượng bằng 50,4 gam. Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 90 gam kết tủa. V có giá trị là:

A. 6,72 lít                                   B. 4,48 lít                              C. 3,36 lít                              D. 13,44 lít

0030: Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in, but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac tạo thành kết tủa?

A. 4 chất                                    B. 3 chất                                C. 2 chất                               D. 1 chất

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Ni khử được các ion kim loại:

A. Mg2+, Ag+, Cu2+              B. Na+,  Ag+, Cu2+          C. Pb2+, Ag+, Cu2+                 D. Al3+, Ag+, Cu2+

Câu 2: Kim loại khử được ion Fe3+ thành Fe là

A. Fe                                    B. Cu                               C. Ag                              D. Al 

Câu 3: Khuấy một thanh kim loại M hoá trị 2 trong 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,4M đến khi dung dịch hết màu xanh. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết vào thanh M, khối lượng thanh M tăng 0,64g. Nguyên tử khối của M là

A. 24                                    B. 56                                 C. 65                                     D. 27

Câu 4: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với

A. Zn                                    B. Cu                                  C. Ni                                      D. Sn

Câu 5: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa giống nhau và khác nhau là:

A. Giống nhau là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện ly, khác là có và không có phát sinh dòng điện

B. Giống nhau là cả hai đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện

C. Giống nhau là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử, khác là không có và có phát sinh dòng điện

D. Giống nhau là cả hai đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới là quá trình oxi hóa khử

Câu 6: Để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại:

A. Na                                   B. Ag                                  C. Fe                                      D. Hg

Câu 7: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, có màng ngăn 2 điện cực, người ta thu được:

A. Na ở catot, Cl2 ở anot      B. Na ở anot, Cl2 ở catot      C. NaOH, H2 ở catot, Cl2 ở anot       D. NaClO

Câu 8: Điện phân nóng chảy hoàn toàn muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 7,2 gam kim loại và 6,72 lít khí (đktc). Công thức của muối clorua là:

A. CaCl2                               B. MgCl2                               C. NaCl                                D. KCl

Câu 9: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

A. 3.                                      B. 2.                                    C. 4.                                    D. 1

Câu 10: Cho một mẫu Na vào dung dịch CuCl2 hiện tượng quan sát được là

A. có khí thoát ra                                                   

B. có kết tủa màu xanh                                                                                       

C. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh             

D. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra   

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1C 2D 3B 4A 5C 6C 7A 8B 9D 10C

11A 12B 13B 14B 15C 16C 17B 18B 19C 20D

21A 22D 23A 24D 25A 26D 27B 28C 29D 30A

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước (dư) thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là  

A. 6,9 gam                         B. 4,6 gam                           C. 9,2 gam                          D. 2,3 gam

Câu 2: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với

A. Zn                                    B. Cu                                  C. Ni                                      D. Sn

Câu 3: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, có màng ngăn 2 điện cực, người ta thu được:

A. Na ở catot, Cl2 ở anot      B. Na ở anot, Cl2 ở catot      C. NaOH, H2 ở catot, Cl2 ở anot       D. NaClO

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

A. 3.                                      B. 2.                                    C. 4.                                    D. 1

Câu 5: Cho một mẫu Na vào dung dịch CuCl2 hiện tượng quan sát được là

A. có khí thoát ra                                                        B. có kết tủa màu xanh                                                                                      

 C. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh              D. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra   

Câu 6: Cho 6,2g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì kế tiếp nhau hòa tan hoàn toàn vào nước thu dược 2,24 lít khí H2(đktc). 2 kim loại kiềm đó là:

A. Li và Na                  B. Na và K                        C. K và Rb                         D. Rb và Cs

Câu 7: Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA là

A. phương pháp thuỷ luyện                                         B. phương pháp nhiệt luyện

C. phương pháp điện phân nóng chảy                        D. tất cả đều đúng

Câu 8: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước?

A. Ba                                 B. Be                                     C. Ca                                  D. Sr

Câu 9: Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lý của nhôm là chưa chính xác?

A. Màu trắng bạc                                                    B. Là kim loại nhẹ        

C. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng                            D. Dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, tốt hơn các kim loại Ag và Cu

Câu 10: Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Ni khử được các ion kim loại:

A. Mg2+, Ag+, Cu2+              B. Na+,  Ag+, Cu2+          C. Pb2+, Ag+, Cu2+                 D. Al3+, Ag+, Cu2+

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1B 2A 3A 4D 5C 6B 7C 8B 9D 10C

11C 12B 13D 14A 15D 16B 17C 18C 19A 20B

21B 22A 23A 24D 25C 26A 27A 28C 29C 30B

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Dẫn khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là

A. có kết tủa trắng, kết tủa không tan trong CO2 dư      B. có kết tủa trắng, kết tủa tan trong CO2

C. không có kết tủa                                                         D. không có hiện tượng gì xảy ra

Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với kim loại kiềm?

A. O2, Cl2, HCl, H2O                                                       B. O2, Cl2, HCl, CaCO3

C. O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaSO4                                  D. O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaCO3

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp (Na, Al) vào nước dư thấy thoát ra 8,96 lít khí (đktc) và còn lại 2,7 gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 12,7                                B. 9,9                              C. 21,1                             D. tất cả đều sai

Câu 4: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước?

A. Ba                                 B. Be                                     C. Ca                                  D. Sr

Câu 5: Khuấy một thanh kim loại M hoá trị 2 trong 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,4M đến khi dung dịch hết màu xanh. Biết rằng toàn bộ Cu sinh ra đều bám hết vào thanh M, khối lượng thanh M tăng 0,64g. Nguyên tử khối của M là

A. 24                                    B. 56                                 C. 65                                     D. 27

Câu 6: Cấu hình eletron chung lớp ngoài cung của kim loại kiềm thổ là:

A. ns1                                        B. ns2np1                          C. ns2                           D. ns2np2

Câu 7: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa giống nhau và khác nhau là:

A. Giống nhau là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện ly, khác là có và không có phát sinh dòng điện

B. Giống nhau là cả hai đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện

C. Giống nhau là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử, khác là không có và có phát sinh dòng điện

D. Giống nhau là cả hai đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới là quá trình oxi hóa khử

Câu 8: Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít CO2 (đkc) vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M sẽ thu được một lượng kết tủa là

A. 10 gam                           B. 8 gam                                    C. 6 gam                                 D. 2 gam

Câu 9: Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Al thuộc chu kỳ 3,  nhóm IIIA                     B. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p1                          

B. Al thuộc chu kỳ 3, nhóm IIIB                      D. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2

Câu 10: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước (dư) thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là  

A. 6,9 g:am                        B. 4,6 gam                           C. 9,2 gam                          D. 2,3 gam

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1B 2A 3A 4B 5B 6C 7C 8C 9A 10B

11D 12C 13D 14C 15D 16D 17C 18C 19A 20B

21B 22A 23D 24B 25A 26B 27B 28A 29C 30C

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4, cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6g. Nồng độ ban đầu của dung dịch CuSO4 là:

A. 1 M                                  B. 1,5 M                          C. 0,5 M                          D. 2 M

Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất sắt (II) là:

A. Tính oxi hóa                    B. Tính axit                      C. Tính khử                     D. Tính bazo

Câu 3: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:

A. +3, +4, +6.                       B. +2, +3, +6.                  C. +2; +4, +6.                  D. +1, +2, +4, +6.

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S  (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch NiSO4.

(5) Cho Fe vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(6) Cho Fe vào dung dịch HCl (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ?

A. 2                                      B. 3                                  C. 1                                 D. 4

Câu 5: Kim loạ i Cr không phản ứng được với dung dịch?

A. HNO3 loãng                        B. HCl  đặc, nguội               C. H2SO4  đặc, nguội     D. H2SO4  loãng

Câu 6: Chất nào sau đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

A. H2                                    B. CO                              C. Al                                D. CaCO3

Câu 7: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

A. Fe.                                   B. K.                                C. Na.                              D. Ca.

Câu 8: Cho 15 g hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, thể tích khí sinh ra là 4,48 lít (đkc). Khối lượng Cu trong hỗn hợp là:

A. 5,6g                                 B. 9,4g                             C. 3,8g                            D. 7,6g

Câu 9: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

A. FeO, Fe2O3.                     B. Fe(OH)2, FeO.            C. Fe(NO3)2, FeCl3.         D. Fe2O3, Fe2(SO4)3.

Câu 10: Cho kim loại  Fe lần lượt vào từng dung dịch  AgNO3, ZnCl2, H2SO4 đặc nguội, CuSO4, FeCl2, Pb(NO3)2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học?

A. 4.                                     B. 5.                                 C. 3.                                D. 2.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học có đáp án lần 4 Trường THPT Nhị Trường. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Kim Động
  • Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học năm 2021 có đáp án Trường THPT Đức Hợp

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button