Lớp 12

Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Đồng Hới

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Đồng Hới dưới đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 12

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

Câu 1: Hợp chất CH3NH2 có tên gốc – chức là

  A. metanamin.                   B. metylamin.                     C. đimetylamin.                  D. etylamin.

Câu 2: Tơ tằm thuộc loại tơ

  A. nhân tạo.                       B. thiên nhiên.                    C. tổng hợp.                       D. bán tổng hợp.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây sai đối với CH3CH2NH2?

  A. Chất khí ở điều kiện thường.                                   B. Mùi khai khó chịu.

  C. Tan nhiều trong nước.                                             D. Nhẹ hơn không khí.

Câu 4: Kim loại sắt (Fe) có thể khử được ion nào sau đây? 

  A. Cu2+.                             B. Ba2+.                               C. Na+.                                D. Al3+.

Câu 5: Hợp chất metyl axetat thuộc loại

  A. ancol.                            B. este.                                C. anđehit.                          D. cacbohiđrat.

Câu 6: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

  A. Xenlulozơ.                                                               B. Tơ visco.

  C. Poliacrilonitrin.                                                        D. Nilon-6,6.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây đúng đối với xenlulozơ?

  A. Dạng sợi, mạch phân nhánh.                                   B. Được dùng để sản xuất tơ axetat.

  C. Tan nhiều trong nước và etanol.                              D. Có nhiều trong nước quả nho chín.

Câu 8: Phản ứng màu biure giữa các peptit với Cu(OH)2 tạo nên hợp chất có màu gì?

  A. Tím.                              B. Đỏ.                                 C. Xanh.                             D. Hồng.

Câu 9: Glucozơ là hợp chất 

  A. tạp chức.                       B. đa chức.                         C. đisaccarit.                       D. polisaccarit.

Câu 10: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

  A. Cu.                                B. Ag.                                 C. Fe.                                  D. Mg.

Câu 11: Trong tất cả các kim loại, bạc (Ag) là kim loại

  A. nặng nhất.                                                                B. có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

  C. dẫn điện tốt nhất.                                                     D. cứng nhất.

Câu 12: Các amin đều có tính

  A. bazơ.                             B. lưỡng tính.                     C. trung tính.                      D. axit.

Câu 13: Thủy phân C2H5COOCH3 trong môi trường axit thu được ancol nào sau đây?

  A. CH3COOH.                  B. C2H5OH.                        C. C2H5COOH.                  D. CH3OH.

Câu 14: Ở nhiệt độ thường, đặc điểm nào sau đây sai đối với (C17H35COO)3C3H5 (tristearin)?

  A. Không tan trong nước.                                            B. Là một trieste.

  C. Là chất rắn.                                                              D. Nặng hơn nước.

Câu 15: Số nguyên tử oxi có trong một phân tử saccarozơ là  

  A. 6.                                  B. 11.                                  C. 5.                                    D. 12.

Câu 16: Có thể phân biệt dung dịch (trong nước) của etylamin với glyxin qua một lượt thử bằng

  A. nước brom.                                                              B. quỳ tím.

  C. dung dịch HCl loãng.                                              D. dung dịch NaOH loãng.

Câu 17: Cho các chất sau: tripanmitin, tinh bột, glyxin, anilin. Trong điều kiện thích hợp, có bao nhiêu chất phản ứng được với dung dịch HCl loãng?

  A. 1.                                  B. 4.                                    C. 3.                                    D. 2.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

  A. Vật liệu compozit bền hơn hẳn so với polime nguyên chất tương ứng.

  B. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện.

  C. Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có ít nhất hai nhóm chức.

  D. Các polime không bay hơi và tan được trong các dung môi thông thường.

Câu 19: Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm H2NCH2COOH 0,2 M và NaCl 0,1 M cần dùng V ml dung dịch NaOH 0,1 M. Giá trị của V là

  A. 50.                                B. 300.                                C. 100.                                D. 200.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol bột Fe trong khí Cl2 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

  A. 7,62.                             B. 9,75.                               C. 19,50.                             D. 12,54.

Câu 21: Phản ứng giữa metanol với axit axetic (có mặt của axit sunfuric đặc, đun nhẹ) thu được este có công thức hóa học là 

  A. CH3COOCH3.              B. C2H5COOCH3.              C. CH3COOC2H5.              D. HCOOCH3.

Câu 22: Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ (C6H12O6) với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,03 mol Ag. Giá trị của m là

  A. 1,35.                             B. 5,40.                               C. 2,70.                               D. 10,80.

Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH dư thì thu được bao nhiêu mol muối natri?

  A. 0,60.                             B. 0,45.                               C. 0,30.                               D. 0,15.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa hoàn toàn X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là

  A. fructozơ, etanol.                                                      B. fructozơ, sobitol.

  C. glucozơ, etanol.                                                       D. glucozơ, sobitol.

Câu 25: Tính khối lượng (theo đơn vị tấn) etanol nguyên chất có thể thu được từ quá trình lên men 10 tấn sắn khô (chứa 74% tinh bột, các thành phần khác không tạo etanol), với hiệu suất cả quá trình là 95%.

  A. 4,424.                           B. 2,212.                             C. 3,992.                             D. 1,996.

Câu 26: Hai chất hữu cơ đơn chức X, Y có cùng công thức phân tử C4H8O2. Biết X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với Na và NaOH; còn Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Hai chất X, Y lần lượt là

  A. (CH3)2CHCOOH, CH3COOCH2CH3.                    B. HCOOCH(CH3)2, CH3CH2COOCH3.

  C. (CH3)2CHCOOH, CH3CH2COOCH3.                    D. HCOOCH(CH3)2, CH3COOCH2CH3.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa glixerol và axit béo.

(b) Khi thủy phân tinh bột thành glucozơ, có thể tạo ra saccarozơ ở giai đoạn trung gian.

(c) Đun etyl axetat với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn, ban đầu thấy hỗn hợp đồng nhất, sau đó tách lớp.

(d) Thủy phân hoàn toàn các peptit trong dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch chứa muối của các α-amino axit.

Số phát biểu đúng là

  A. 1.                                  B. 4.                                    C. 2.                                    D. 3.

Câu 28: Chất X là một đipeptit mạch hở. Cho X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1,0 M, thu được dung dịch chứa 3,88 gam muối. Chất X có thể là

  A. Ala-Gly.                       B. Gly-Gly.                         C. Gly-Val.                         D. Ala-Ala.

Câu 29: Trieste X được tạo bởi glixerol với các axit hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,008 lít khí H2 (đktc), thu được 5,16 gam este no. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X với 0,15 mol KOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

  A. 13,47.                           B. 9,33.                               C. 6,21.                               D. 12,09.

Câu 30: Thực hiện thí nghiệm phân tích định tính chất hữu cơ X (thuộc loại chất đã học trong chương trình phổ thông). Sau khi đun nóng để không khí ở ống nghiệm 1 bị đẩy hết ra ngoài rồi mới đưa ống dẫn khí vào phía dưới miệng ống nghiệm 2 chứa đầy dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

Phát biểu nào sau đây luôn đúng? Chất X

  A. có tính lưỡng tính.

  B. không thể là cacbohiđrat.

  C. có thể là tristearin hoặc tripanmitin.

  D. phản ứng được với dung dịch NaOH.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

B

11

C

21

A

2

B

12

A

22

C

3

D

13

D

23

B

4

A

14

D

24

D

5

B

15

B

25

C

6

C

16

B

26

A

7

B

17

B

27

A

8

A

18

A

28

B

9

A

19

D

29

D

10

D

20

B

30

B

 

Đề số 2

Câu 1: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

  A. Ca.                                B. Cu.                                 C. Fe.                                  D. Al.

Câu 2: Thủy phân CH3COOC3H7 trong môi trường axit thu được ancol nào sau đây?

  A. CH3OH.                       B. CH3COOH.                   C. C3H7OH.                        D. C3H7COOH.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây đúng đối với xenlulozơ?

  A. Được dùng để sản xuất tơ visco.                             B. Tan nhiều trong nước và etanol.

  C. Là chất rắn, mạch phân nhánh.                                D. Có nhiều nhất trong mật ong.

Câu 4: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

  A. Amilopectin.                 B. Tơ visco.                        C. Nilon-6,6.                       D. Polibutađien.

Câu 5: Hợp chất etyl axetat thuộc loại

  A. anđehit.                         B. este.                                C. ancol.                             D. cacbohiđrat.

Câu 6: Kim loại sắt (Fe) có thể khử được ion nào sau đây? 

  A. Ag+.                              B. K+.                                 C. Al3+.                               D. Mg2+.

Câu 7: Tơ nitron (hay olon) thuộc loại tơ

  A. thiên nhiên.                   B. bán tổng hợp.                 C. nhân tạo.                        D. tổng hợp.

Câu 8: Tính chất hóa học nào sau đây phù hợp nhất với các amino axit?

  A. trung tính.                     B. bazơ.                              C. lưỡng tính.                     D. axit.

Câu 9: Fructozơ là hợp chất 

  A. đa chức.                        B. polisaccarit.                    C. monosaccarit.                 D. đơn chức.

Câu 10: Peptit mạch hở có tối thiểu từ bao nhiêu gốc α-amino axit trở lên thì tham gia phản ứng màu biure?

  A. 5.                                  B. 4.                                    C. 3.                                    D. 2.

Câu 11: Ở nhiệt độ thường, đặc điểm nào sau đây sai đối với (C15H31COO)3C3H5 (tripanmitin)?

  A. Là chất rắn.                                                              B. Là một trieste.

  C. Nhẹ hơn nước.                                                         D. Dễ tan trong nước.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây sai đối với CH3NH2?

  A. Tan nhiều trong nước.                                             B. Độc.

  C. Chất khí ở điều kiện thường.                                   D. Mùi thơm dễ chịu.

Câu 13: Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử saccarozơ là

  A. 6.                                  B. 12.                                  C. 5.                                    D. 11.

Câu 14: Hợp chất CH3CH2NH2 có tên gốc – chức là

  A. etylamin.                       B. đimetylamin.                  C. etanamin.                       D. metanamin.

Câu 15: Trong tất cả các kim loại, crom (Cr) là kim loại

  A. dẫn điện tốt nhất.                                                     B. cứng nhất.

  C. nặng nhất.                                                                D. có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

A

11

D

21

D

2

C

12

D

22

C

3

A

13

B

23

D

4

C

14

A

24

B

5

B

15

B

25

C

6

A

16

A

26

A

7

D

17

A

27

B

8

C

18

A

28

C

9

C

19

C

29

A

10

C

20

C

30

A

 

Đề số 3

Câu 1: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

  A. Amilozơ.                                                                  B. Nilon-6,6.

  C. Poli(metyl metacrylat).                                            D. Tơ xenlulozơ axetat.

Câu 2: Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ

  A. nhân tạo.                       B. thiên nhiên.                    C. bán tổng hợp.                 D. tổng hợp.

Câu 3: Hợp chất CH3CH2CH2NH2 có tên gốc – chức là

  A. metylamin.                    B. propylamin.                    C. etylamin.                        D. propan-1-amin.

Câu 4: Trong tất cả các kim loại, vonfam (W) là kim loại

  A. có tính dẫn điện tốt nhất.                                         B. cứng nhất.

  C. nặng nhất.                                                                D. có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

Câu 5: Tất cả các peptit đều có phản ứng

  A. tráng bạc.                      B. màu biure.                      C. thủy phân.                      D. màu với iot.

Câu 6: Kim loại kẽm (Zn) có thể khử được ion nào sau đây? 

  A. Ca2+.                             B. Al3+.                               C. Cu2+.                              D. Na+.

Câu 7: Hợp chất etyl fomat thuộc loại

  A. anđehit.                         B. cacbohiđrat.                   C. ancol.                             D. este.

Câu 8: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

  A. Ag.                               B. K.                                   C. Mg.                                D. Fe.

Câu 9: Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử fructozơ là

  A. 6.                                  B. 12.                                  C. 5.                                    D. 10.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây sai đối với CH3-NH-CH3?

  A. Độc.                                                                         B. Nặng hơn không khí.

  C. Mùi khai khó chịu.                                                   D. Rất ít tan trong nước.

—(Để xem tiếp nội dung tiếp theo của đề thi vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

C

11

A

21

B

2

D

12

B

22

A

3

B

13

D

23

D

4

D

14

C

24

D

5

C

15

D

25

C

6

C

16

B

26

A

7

D

17

A

27

D

8

B

18

B

28

C

9

A

19

D

29

A

10

D

20

C

30

A

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Đồng Hới. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 12 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button