Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  
  • This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần

e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.)

  • That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa

e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.)

→ This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh từ không đếm được)

  • These: Dùng để chỉ sự vật, người, số nhiều, ở cự ly gần

e.g.: These are a lot of students on the schoolyard. (Đây là các sinh viên trên sân trường)

  • Those: Dùng để chỉ sự vật, người, số nhiều, ở cự ly xa

e.g.: Those are many vehicles on the road. (Kia là nhiều xe cộ trên đường)

→ These/Those + are + N (plural) (Danh từ số nhiều)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *