Từ năm học 2017 – 2018 Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giáo viên tin học soạn bài phải có 5 mục sau trong mỗi hoạt động: (1) Mục tiêu:  (2) Phương pháp/Kĩ thuật:  (3) Hình thức tổ chức hoạt động:  (4) Phương tiện dạy học: (5) Sản phẩm:  Đây là giáo án tin 9 Bảo… (50 comments)

File GSP để dạy bài “Quỹ tích cung chứa góc”
Bài “Quỹ tích cung chứa góc” là bài rất khó dạy bởi tính trừu tượng, mình thường sử dụng phần mềm GSP (Sketchpad) để thiết kế chuyển động minh họa cho quỹ tích. Nay chia sẻ cùng các bạn file này để tham khảo File GSP để dạy bài “Quỹ tích cung chứa góc” bao gồm:… (0 comment)