Lập trình pascal

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến)

CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến). LÝ THUYẾT: – Để lưu trữ một đa thức ta chỉ cần lưu các hệ số (bằng một mảng)và bậc của đa thức. – Các phép toán đối với một đa thức gồm cộng, trừ, nhân, chia hai đa thức. – Việc tính giá trị đa …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG X : CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC (Một biến) Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IX : CHUYÊN ĐỀ CHỮ SỐ, HỆ CƠ SỐ

CHƯƠNG IX : CHUYÊN ĐỀ CHỮ SỐ, HỆ CƠ SỐ. LÝ THUYẾT: – Trong hệ cơ số 10: Số A = an….a2a1a0 = a0  + 10a1 + … +10nan nên: Để lấy số a0 = A mod 10; Để xóa chữ số a0 ta dùng A:=A div 10. (Tương tự: Để lấy hai số tận …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IX : CHUYÊN ĐỀ CHỮ SỐ, HỆ CƠ SỐ Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON

CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON. LÝ THUYẾT: – Dãy con là dãy các phần tử liên tục thuộc một dãy có trước (dãy mẹ) thỏa mãn một tính chất nào đó. – Để quản lí một dãy con cần  một chỉ số (nơi bắt đầu dãy con) và độ dài của dãy. – …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VIII : CHUYÊN ĐỀ DÃY CON Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ. LÝ THUYẾT: – : – : . – : BÀI TOÁN: Bài tập 7.1 : Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11. Giải …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VII : CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM

CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM LÝ THUYẾT KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON Chương trình con (CTC) là một đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn hay một chức năng nào đó.             Trong Turbo Pascal, có 2 dạng CTC: Thủ tục (PROCEDURE): Dùng để thực hiện một hay nhiều …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG VI : CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH

CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH LÝ THUYẾT   Dạng REPEAT Dạng WHILE Repeat S; Until B; While B Do S; Ý nghĩa: Dạng REPEAT: Lặp lại công việc S cho đến khi biểu thức B=TRUE thì dừng. Trước Repeat có thể B chưa được xác định nhưng khi thực hiện S …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – Chương V : Dữ liệu kiểu mảng (Một chiều)

CHƯƠNG V : DỮ LIỆU KIỂU MẢNG (Một chiều) LÝ THUYẾT KHAI BÁO MẢNG Cú pháp: VAR               <Biến mảng> : ARRAY [chỉ số] OF <Kiểu dữ liệu>; Ví dụ: VAR               M: Array[1..100] of Integer; C: Array[‘A’..’Z’] of byte; Trong đó chỉ số có kiểu vô hướng đếm được (như: nguyên, kí tự …) QUẢN LÝ …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – Chương V : Dữ liệu kiểu mảng (Một chiều) Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH

CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH LÝ THUYẾT: CÂU LỆNH LẶP 2.1. Vòng lặp xác định Có hai dạng sau: Œ        Dạng tiến       FOR <biến đếm>:=<giá trị Min> TO <giá trị Max> DO       S;         Dạng lùi FOR <biến đếm>:=<giá trị Max> DOWNTO <giá trị Min> DO     S; Sơ đồ …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG III : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC LẶP XÁC ĐỊNH Read More »

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH LÝ THUYẾT CÂU LỆNH RẼ NHÁNH 1.1. Lệnh IF Cú pháp: (1)       IF  B THEN  S; (2)       IF  B  THEN  S1  ELSE  S2; Sơ đồ thực hiện: Chú ý: Khi sử dụng câu lệnh IF thì đứng trước từ khoá ELSE không được có dấu …

Seri 100 bài tập Pascal nâng cao – CHƯƠNG II : CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Read More »

Lập trình Pascal – Sắp xếp ma trận – HSG tin Bảo Lộc 1819

Bài tập 3 sắp xếp ma trận hình soắn ốc, đây là bài tập hết sức quen thuộc Xin giới thiệu với các bạn code do hs làm để tham khảo: var i,j,k,t,s,n,m,tem: integer; a: array[1..50,1..50] of integer; b:array[1..2500]of integer; F:text; begin {—doc file ra mang mot chieu b-} assign(F,’xoanoc.inp’);reset(F); read(F,n); k:=1; for i:=1 to …

Lập trình Pascal – Sắp xếp ma trận – HSG tin Bảo Lộc 1819 Read More »