Wh-question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau: Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ Wh- What/When/Why/How/Whom/Where/… does he/she/it + V-inf  + O do I/we/they/you + V-inf  + O Câu hỏi… (0 comment)

On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.) In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa… (0 comment)

This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.) That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.) → This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh… (0 comment)