tiếng anh 6

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question)

Wh-question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh- dùng để hỏi thông tin về người, sự vật, sự việc. Cách thành lập câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- như sau: Từ hỏi Trợ động từ Chủ từ Động từ Tân ngữ Wh- What/When/Why/How/Whom/Where/… does he/she/it + V-inf  + O do I/we/they/you + V-inf  + O Câu hỏi …

Câu hỏi Wh- & Câu hỏi Yes/No (Wh- question & Yes/No question) Read More »

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn

On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.) In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa …

Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn Read More »

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those

This: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly gần e.g.: This is my notebook. (Đây là sổ tay của tôi.) That: Dùng để chỉ sự vật, người, số ít, ở cự ly xa e.g.: That is my grandparents’ house. (Kia là nhà của ông bà tôi.) → This/That + is + N (singular/uncountable) (Danh từ số ít/ danh …

Cách dùng đại từ chỉ định This/That/These/Those Read More »

Thì hiện tại đơn/Thì hiện tại tiếp diễn/Thì tương lai gần

Thì hiện tại đơn Cấu trúc:   Động từ to be Động từ thường Khẳng định S + be (am/is/are) + … e.g.: I am a student. (Tôi là học sinh) S + V/ Vs-es +…. e.g.: John has short black hair. (John có mái tóc ngắn màu đen)  Phủ định S + be (am not/isn’t/aren’t) + not + …

Thì hiện tại đơn/Thì hiện tại tiếp diễn/Thì tương lai gần Read More »

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh 6. Đại từ và cách sử dụng

1. Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, đại từ tân ngữ và tính từ sở hữu Ngôi  Số ít Số nhiều Đại từ nhân xưng chủ ngữ Đại từ tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ nhân xưng chủ ngữ Đại từ nhân xưng tân ngữ Tính từ sở hữu 1 I me …

Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh 6. Đại từ và cách sử dụng Read More »