Xin giới thiệu với các bạn cách giải và bài tập chuyên đề khử căn thức trong chương I hình học 9. Dạng toán này chủ yếu áp dụng hằng đẳng thức  [latex]\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|[/latex] và liên hệ giữa phép nhân (chia) với phép khai phương. Cách giải dạng toán khử căn… (0 comment)