Đề thi Violympic lớp 5 vòng 5 năm học 2016 2017 có đáp án
VÒNG 5 LỚP 5 (Ngày 24/10/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Tìm số hạng tiếp theo của dãy: 1; 2; 3; 5; 8; 13; … A. 18                             B. 20                             C. 21                             D. 26 Câu 2: Tìm y biết: y : 102 + 68 = 272 Trả lời: Giá trị của y là … A. 34680                       B.… (0 comment)

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 6 Năm Học 2016 2017 có đáp án
VÒNG 6 LỚP 5 (Ngày 07/11/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Hai công nhân cùng làm chung một công việc hết 6 giờ. Nếu riêng người thứ nhất làm thì sau 8 giờ xong việc. Hỏi nếu riêng người thứ hai làm việc thì sau bao nhiêu lâu xong công việc đó? A.                               B. 8                              … (0 comment)

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 7 năm 2016 2017 có đáp án
VÒNG 7 LỚP 5 (Ngày 14/11/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 2,983 là … A.                             B.                            C. 8                               D. Câu 2: Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 80082cm2 = … m2 là … A.                       B.                      C.                      D. Câu 3: Số… (0 comment)

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 9 năm 2016 2017 có đáp án
VÒNG 9 LỚP 5 (Ngày 12/12/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Kết quả của phép tính: 24,9 – 5,724 là: A. 19,276                      B. 19,176                      C. 19,224                      D. 19,286 Câu 2: Cho  4ha 500m2 = … ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 4,500                        B. 4,0005                      C. 4,05                          D. 4,005 Câu 3: Kết quả… (0 comment)

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 3 Năm 2016 2017 có đáp án
VÒNG 3 LỚP 5 (Ngày 26/09/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Một miếng bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 84cm. Người ta cắt miếng bìa này thành hai hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích mỗi hình tam giác là … A. 420cm2                     B. 210dm2                     C. 4200cm2                   D.… (0 comment)

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 2 năm 2016 2017 có đáp án
VÒNG 2 LỚP 5 (Ngày 12/09/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Tìm x biết: Trả lời: Giá trị của x là … A. 18                             B. 24                             C. 12                             D. 6 Câu 2: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Trả… (0 comment)

Đề thi Violympic toán lớp 5 vòng 1 năm học 2016 2017 có đáp án
ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 1 LỚP 5 (Ngày 05/09/2016) ĐẬP DẾ Câu 1: Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25. Số cần tìm là … A. 481                           B. 139                           C. 367                           D. 114 Câu 2: Tìm x biết… (0 comment)

Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 12 năm học 2016 – 2017 có đáp án
VÒNG 12 LỚP 5 (Ngày 03/01/2017) ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI Câu 1: Trong các số thập phân sau, số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép so sánh 8,1 < … < 8,2 là: A. 8,2                            B. 8,12                          C. 8,21                          D. 8,10 Câu 2: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu… (4 comments)