Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đáp án chính thức môn Anh đề thi tốt nghiệp THPT 2020 – Tất cả các mã đề

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2020 – Tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Mã đề: 401 – Ôn Thi HSG

1.D 2.A 3.B 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.B
21.B 22.C 23.B 24.A 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.A
31.A 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.B 38.B 39.D 40.D
41.A 42.D 43.D 44.A 45.C 46.D 47.A 48.A 49.D 50.A

Mã đề: 402 – Ôn Thi HSG

1.C 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.D 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.C 14.D 15.A 16.A 17.D 18.A 19.A 20.C
21.B 22.B 23.B 24.A 25.B 26.B 27.C 28.A 29.A 30.A
31.D 32.D 33.B 34.D 35.A 36.B 37.D 38.C 39.B 40.B
41.B 42.A 43.A 44.C 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.D

Mã đề: 403 – Ôn Thi HSG

1.A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D
11.A 12.B 13.D 14.B 15.A 16.D 17.A 18.A 19.B 20.A
21.D 22.C 23.C 24.D 25.A 26.D 27.D 28.A 29.A 30.B
31.D 32.C 33.A 34.C 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.C
41.A 42.B 43.C 44.B 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.B

Mã đề: 404 – Thực hiện bởi: Ôn Thi HSG

1.B 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.A 10.A
11.C 12.A 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.C 19.A 20.C
21.A 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.B 32.B 33.C 34.C 35.A 36.D 37.C 38.D 39.A 40.B
41.D 42.C 43.B 44.B 45.D 46.A 47.A 48.B 49.A 50.D

Mã đề: 405 – Ôn Thi HSG

1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.C
11.A 12.A 13.A 14.B 15.B 16.C 17.C 18.D 19.A 20.C
21.D 22.C 23.D 24.A 25.B 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.C 32.C 33.B 34.C 35.B 36.A 37.A 38.D 39.C 40.D
41.D 42.C 43.D 44.D 45.C 46.D 47.D 48.A 49.A 50.D

Mã đề: 407 – Ôn Thi HSG

1.D 2.D 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.C 9.B 10.C
11.D 12.A 13.C 14.B 15.B 16.B 17.A 18.B 19.A 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.A 30.D
31.C 32.B 33.A 34.C 35.D 36.B 37.B 38.A 39.C 40.B
41.D 42.B 43.D 44.A 45.A 46.D 47.C 48.C 49.A 50.A

Mã đề: 408 – Ôn Thi HSG

1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6.B 7.B 8.B 9.A 10.D
11.D 12.D 13.B 14.D 15.B 16.B 17.B 18.A 19.A 20.B
21.C 22.B 23.A 24.A 25.A 26.C 27.C 28.B 29.B 30.C
31.A 32.C 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.C 39.A 40.C
41.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.C 47.B 48.C 49.C 50.A

Mã đề môn Anh: 409 – Ôn Thi HSG

1.A 2.A 3.B 4.A 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.B 30.D
31.C 32.A 33.D 34.B 35.B 36.C 37.C 38.B 39.D 40.D
41.D 42.A 43.B 44.D 45.B 46.C 47.B 48.D 49.A 50.C

Mã đề môn Anh: 410 – Ôn Thi HSG

1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.D 20.C
21.B 22.D 23.D 24.B 25.B 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.D 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.D 42.A 43.A 44.B 45.A 46.D 47.A 48.D 49.D 50.C

MÔN ANH – Mã đề: 411 – Ôn Thi HSG

1.B 2.B 3.B 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.B 12.D 13.B 14.A 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.D
21.D 22.D 23.A 24.B 25.B 26.A 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.C
41.B 42.D 43.C 44.B 45.B 46.A 47.D 48.A 49.C 50.C

MÔN ANH – Mã đề: 413 – Ôn Thi HSG

1.D 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.A 15.A 16.A 17.C 18.D 19.C 20.A
21.B 22.B 23.B 24.D 25.A 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31.C 32.C 33.D 34.B 35.D 36.B 37.B 38.A 39.A 40.B
41.A 42.B 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

MÔN ANH – Mã đề: 414 – Ôn Thi HSG

1.D 2.B 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.A 16.B 17.C 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.D 29.C 30.A
31.B 32.D 33.A 34.A 35.C 36.D 37.C 38.C 39.A 40.A
41.D 42.A 43.C 44.D 45.D 46.D 47.C 48.C 49.D 50.C

Mã đề: 415 – Ôn Thi HSG

1.D 2.A 3.A 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B
11.B 12.A 13.A 14.A 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.D
21.A 22.D 23.C 24.D 25.A 26.D 27.B 28.C 29.C 30.D
31.C 32.B 33.A 34.C 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.D
41.B 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.D 48.A 49.B 50.B

MÔN ANH – Mã đề: 416 – Ôn Thi HSG

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.C 9.A 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.B 18.D 19.B 20.C
21.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.C 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.B 38.B 39.D 40.C
41.D 42.A 43.B 44.D 45.D 46.C 47.B 48.A 49.B 50.B

Mã đề: 417 – Ôn Thi HSG

1.C 2.D 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.B 14.D 15.A 16.B 17.A 18.D 19.B 20.A
21.B 22.D 23.A 24.D 25.B 26.C 27.A 28.D 29.B 30.A
31.B 32.C 33.B 34.D 35.D 36.C 37.C 38.B 39.C 40.D
41.A 42.D 43.B 44.C 45.B 46.D 47.C 48.B 49.D 50.A

Mã đề: 418 – Ôn Thi HSG

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.C 9.B 10.C
11.B 12.A 13.A 14.D 15.A 16.C 17.A 18.C 19.B 20.D
21.B 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.D 36.C 37.D 38.D 39.B 40.C
41.A 42.A 43.C 44.A 45.C 46.B 47.C 48.A 49.C 50.D

Mã đề: 419 – Ôn Thi HSG

1.D 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.D 8.C 9.A 10.B
11.A 12.A 13.D 14.A 15.C 16.D 17.D 18.B 19.A 20.B
21.C 22.C 23.B 24.D 25.D 26.D 27.B 28.B 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.B 40.B
41.C 42.C 43.B 44.C 45.B 46.B 47.B 48.A 49.D 50.A

Mã đề: 420 – Ôn Thi HSG

1.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.D 14.D 15.C 16.D 17.A 18.A 19.C 20.A
21.D 22.A 23.B 24.D 25.D 26.C 27.D 28.A 29.D 30.A
31.B 32.A 33.B 34.A 35.B 36.B 37.C 38.B 39.C 40.A
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C

Mã đề: 421 – Ôn Thi HSG

1.B 2.C 3.D 4.B 5.B 6.B 7.D 8.A 9.C 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.B 25.C 26.B 27.C 28.C 29.D 30.B
31.C 32.C 33.D 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D
41.B 42.C 43.D 44.D 45.D 46.A 47.A 48.C 49.C 50.D

Mã đề: 422 -Ôn Thi HSG

1.C 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.A 8.D 9.D 10.A
11.A 12.C 13.C 14.A 15.D 16.C 17.B 18.A 19.C 20.C
21.A 22.C 23.B 24.B 25.B 26.A 27.B 28.D 29.B 30.A
31.D 32.C 33.D 34.B 35.B 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.B 44.A 45.A 46.B 47.C 48.C 49.A 50.B

Mã đề: 423 – Ôn Thi HSG

1.B 2.D 3.A 4.D 5.C 6.C 7.A 8.C 9.C 10.A
11.D 12.D 13.C 14.B 15.B 16.A 17.B 18.A 19.A 20.A
21.C 22.D 23.B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.B 29.C 30.A
31.A 32.C 33.D 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.D 40.C
41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.B 47.C 48.C 49.D 50.A

Mã đề: 424 – Ôn Thi HSG

1.D 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.A 10.C
11.C 12.D 13.B 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.A 20.D
21.C 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.B 33.A 34.D 35.C 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.A 42.B 43.C 44.D 45.D 46.B 47.C 48.A 49.D 50.C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button