Môn Toán

Đáp án chính thức môn Toán đề thi tốt nghiệp THPT 2020 – Tất cả mã đề

Đáp án chính thức môn toán đề thi tốt nghiệp THPT – Tất cả mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 2020 – MÔN TOÁN

Mã đề: 101 – Ôn Thi HSG

1.C2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.A9.D10.D
11.B12.C13.D14.B15.B16.A17.B18.C19.B20.B
21.C22.C23.C24.B25.C26.A27.C28.A29.B30.A
31.C32.C33.C34.B35.A36.C37.A38.A39.B40.B
41.A42.A43.A44.B45.C46.A47.A48.B49.C50.C

Mã đề: 102 – Ôn Thi HSG

1.D2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.C9.D10.C
11.B12.B13.C14.D15.C16.A17.C18.B19.A20.A
21.D22.B23.C24.D25.B26.B27.C28.B29.A30.A
31.D32.D33.B34.C35.C36.A37.A38.D39.B40.D
41.D42.B43.C44.D45.D46.C47.A48.A49.D50.A

Mã đề: 103 – Ôn Thi HSG

1.C2.A3.B4.C5.B6.C7.D8.D9.C10.A
11.D12.B13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.C20.C
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.A28.A29.A30.D
31.A32.C33.C34.A35.C36.A37.C38.A39.C40.A
41.A42.D43.C44.C45.D46.C47.D48.A49.D50.D

Mã đề: 104 – Ôn Thi HSG

1.C2.A3.C4.B5.C6.B7.B8.D9.C10.A
11.B12.A13.B14.B15.C16.A17.D18.C19.A20.D
21.B22.A23.D24.C25.A26.D27.A28.A29.B30.C
31.B32.B33.D34.C35.C36.A37.D38.A39.B40.A
41.B42.A43.B44.D45.B46.C47.D48.C49.D50.D

Mã đề: 105 – Ôn Thi HSG

1.A2.A3.C4.D5.A6.D7.A8.D9.D10.A
11.A12.D13.A14.C15.A16.B17.C18.C19.D20.B
21.D22.C23.D24.D25.B26.D27.A28.C29.A30.A
31.A32.D33.B34.D35.D36.B37.A38.C39.A40.B
41.C42.D43.B44. D45.B46.C47.C48.C49.D50.C

Mã đề: 106 – Ôn Thi HSG

1.D2.A3.C4.D5.A6.C7.D8.D9.B10.D
11.C12.C13.C14.A15.A16.B17.C18.A19.A20.B
21.B22.D23.B24.B25.B26.C27.C28.D29.B30.D
31.B32.C33.D34.B35.B36.D37.C38.B39.D40.C
41.B42.C43.D44.B45.C46.B47.D48.C49.D50.D

Mã đề: 107 – Ôn Thi HSG

1.B2.D3.C4.B5.C6.D7.D8.B9.D10.C
11.A12.D13.D14.A15.A16.C17.A18.C19.C20.B
21.A22.D23.A24.A25.C26.D27.D28.C29.B30.A
31.B32.B33.C34.D35.A36.C37.D38.C39.C40.A
41.A42.B43.D44.C45.D46.A47.A48.C49.A50.B

Mã đề: 108 – Ôn Thi HSG

1.C2.B3.D4.B5.D6.D7.C8.D9.D10.B
11.B12.B13.D14.A15.D16.B17.A18.C19.C20.A
21.C22.A23.A24.A25.B26.C27.A28.C29.A30.D
31.B32.C33.B34.B35.A36.D37.D38.A39.C40.B
41.A42.D43.A44.B45.C46.C47.C48.D49.C50.C

Mã đề: 109 – Ôn Thi HSG

1.A2.D3.B4.B5.D6.C7.D8.B9.B10.A
11.D12.C13.D14.D15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.C22.A23.B24.B25.A26.B27.C28.A29.C30.B
31.C32. D33.C34.C35.A36.A37.C38.A39.B40.D
41.A42.B43.A44.A45.D46.B47.D48.D49.A50.B

Mã đề: 110 – Ôn Thi HSG

1.A2.D3.D4.D5.C6.A7.C8.A9.A10.B
11.C12.B13.D14.B15.A16.A17.C18.B19.C20.D
21.B22.B23.A24.A25.D26.D27.B28.A29.B30.B
31.B32.D33.B34.A35.D36.B37.B38.D39.A40.D
41.A42.A43.A44.D45.A46.B47.D48.D49.A50.D

Mã đề: 111 – Ôn Thi HSG

1.C2.C3.D4.C5.C6.A7.A8.B9.C10.A
11.A12.A13.C14.D15.D16.B17.D18.C19.C20.D
21.C22.A23.B24.B25.B26.D27.A28.A29.C30.B
31.A32.A33.B34.D35.B36.A37.B38.B39.C40.B
41.A42.B43.D44.B45.C46.D47.B48.C49.D50.D

Mã đề: 112 – Ôn Thi HSG

1.C2.B3.C4.B5.C6.B7.A8.C9.D10.C
11.B12.A13.A14.C15.A16.C17.B18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.A25.C26.D27.D28.A29.B30.A
31.D32.D33.A34.D35.C36.B37.D38.B39.C40.D
41.D42.A43.A44.B45.C46.A47.D48.B49.D50.B

Mã đề: 113 – Ôn Thi HSG

1.C2.A3.C4.D5.A6.C7.C8.B9.A10.A
11.D12.D13.C14.D15.A16.B17.A18.A19.B20.B
21.A22.D23.A24.B25.C26.C27.D28.B29.C30.A
31.D32. B33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.C40.C
41.B42.B43.D44.C45.C46.B47.C48.C49.B50.D

Mã đề: 114 – Ôn Thi HSG

1.D2.B3.B4.D5.D6.D7.B8.D9.A10.A
11.A12.B13.D14.A15.D16.C17.A18.A19.B20.B
21.B22.D23.D24.A25.C26.B27.A28.A29.C30.C
31.C32. D33.A34. D35.B36.D37.B38.B39.C40.B
41.A42.B43.D44.A45.A46.B47.A48.D49.D50.B

Mã đề: 115 – Ôn Thi HSG

1.D2.B3.B4.C5.C6.A7.D8.D9.C10.D
11.B12.B13.A14.C15.D16.D17.D18.C19.A20.A
21.A22.C23.D24.D25.B26.B27.B28.D29.A30.B
31.D32.A33.D34.B35.D36.B37.C38.B39.C40.B
41.C42.C43.A44.B45.B46.B47.A48.D49.A50.A

Mã đề: 116 – Ôn Thi HSG

1.B2.D3.C4.B5.C6.A7.D8.D9.B10.D
11.A12.A13.B14.D15.D16.B17.D18.C19.C20.B
21.A22.D23.C24.A25.B26.B27.A28.C29.A30.C
31.B32. D33.B34.D35.B36.C37.B38.B39.A40.B
41.D42.A43.C44.C45.D46.C47.A48.A49.C50.D

Mã đề: 117 – Ôn Thi HSG

1.D2.C3.D4.A5.B6.B7.C8.D9.A10.B
11.B12.A13.D14.C15.C16.D17.A18.D19.A20.D
21.B22.B23.A24.A25.B26.D27.C28.C29.A30.A
31.C32. D33.D34.B35.D36.A37.A38.D39.B40.D
41.B42.C43.B44.C45.B46.C47.C48.B49.B50.A

Mã đề: 118 – Ôn Thi HSG

1.D2.C3.C4.D5.A6.A7.C8.C9.D10.D
11.C12.C13.A14.D15.B16.A17.D18.B19.D20.B
21.C22.C23.A24.C25.C26.C27.A28.B29.D30.C
31.A32.B33.A34.B35.D36.C37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.B44.B45.A46.D47.B48.B49.A50.A

Mã đề: 119 – Ôn Thi HSG

1.D2.B3.A4.A5.A6.B7.C8.B9.C10.B
11.D12.D13.C14.D15.A16.A17.B18.A19.B20.A
21.B22.B23.D24.B25.D26.C27.C28.A29.D30.D
31.A32.B33.A34.A35.B36.C37.D38.C39.A40.B
41.D42.B43.C44.C45.C46.B47.D48.A49.C50.C

Mã đề: 120 – Ôn Thi HSG

1.A2.A3.C4.D5.D6.A7.C8.B9.A10.D
11.A12.C13.D14.B15.A16.D17.B18.C19.D20.B
21.B22.C23.B24.B25.B26.C27.A28.C29.C30.B
31.D32.A33.B34.D35.D36.D37.A38.A39.C40.A
41.A42.D43.D44.C45.A46.C47.A48.C49.D50.A

Mã đề: 121 – Ôn Thi HSG

1.B2.A3.C4.B5.B6.D7.C8.B9.C10.D
11.C12.A13.B14.D15.B16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.C23.A24.C25.D26.A27.D28.C29.B30.A
31.D32.A33.D34.B35.C36.C37.A38.B39.D40.B
41.B42.B43.A44.A45.C46.B47.C48.A49.D50.C

Mã đề: 122 – Ôn Thi HSG

1.A2.A3.A4.B5.C6.D7.A8.C9.A10.D
11.C12.C13.C14.B15.D16.A17.D18.D19.B20.B
21.A22.D23.A24.B25.C26.C27.C28.A29.D30.B
31.D32.A33.B34.D35.C36.C37.A38.D39.B40.B
41.B42.A43.B44.A45.B46.D47.D48.B49.C50.B

Mã đề: 123 – Ôn Thi HSG

1.D2.C3.B4.B5.B6.A7.B8.D9.A10.D
11.D12.B13.A14.B15.A16.B17.C18.C19.A20.D
21.A22.C23.C24.C25.C26.A27.A28.C29.B30.C
31.A32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.B39.C40.C
41.A42.C43.B44.A45.B46.B47.C48.A49.A50.B

Mã đề: 124 – Ôn Thi HSG

1.D2.C3.A4.A5.B6.D7.B8.D9.B10.B
11.B12.C13.B14.D15.D16.D17.C18.B19.C20.C
21.A22.C23.C24.B25.A26.A27.D28.B29.D30.B
31.D32.C33.D34.C35.A36.D37.B38.A39.B40.D
41.B42.A43.A44.D45.D46.D47.C48.A49.B50.C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button