Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 – Mã đề 405

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã khép lại với môn Tiếng Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 – Mã đề 405. Bảng đáp án của đề thi giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1: My parents bought me a ………… school bag for my birthday. Hoje Wynu cho A beautiful Japanese red

B. red Japanese beautiful C. Japanese red beautiful D. beautiful red Japanese

Question 2: The next SEA Games will be held ………….Viet Nam.

А. up B. on C. in D.at

Question 3: The building is beautiful,….?

A. wasn’t it B. isn’t it C. has it D. was it

Question 4: Peter loves kitchen work. He always helps his wife ………….the dishes.

A. wash over B. wash away C. wash up D. wash through

Question 5: I…… a lot of presents on my birthday last week

A. have given B. was given C. was giving D. give

Question 6: ………….comfortable I feel the more creative I am.

A. Most of B. The more C. More D. Most

Question 7: When the visitor saw with her own eyes the beach covered with a mountain of plastic rubbish washed up from around the world, a chill went down her…………

A. brain B mind C. spine D. bone

Question 8: The students enjoyed the online course…………..they found it useful for their studies.

A. although B. because of C. despite D. because

Question 9:……… the experiment several times, the scientists finally succeeded in developing a new vaccine.

A. Have carried out               B. Having carried out

C. Have been carried out     D. Have been carrying out

Question 10: …….,he will be very happy.

A. When my father saw my test scores

B. When my father was seeing my test scores

C. When my father sees my test scores

D. When my father had seen my test scores

ĐÁP ÁN

1

D

11

D

21

D

31

D

41

A

2

C

12

C

22

D

32

A

42

B

3

B

13

A

23

C

33

C

43

A

4

C

14

D

24

A

34

D

44

A

5

B

15

C

25

C

35

A

45

B

6

B

16

A

26

C

36

D

46

D

7

C

17

C

27

C

37

A

47

B

8

D

18

D

28

A

38

D

48

A

9

B

19

B

29

B

39

B

49

A

10

C

20

B

30

B

40

B

50

D

Trên đây là toàn bộ nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 – Mã đề 405. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Ôn Thi HSG.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 – Mã đề 401

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button